פסיקת כתובה לאשה שעסקה בכישוף כלפי בעלה
מעמד אישי
כתובה רכוש ומזונות
כריכת מזונות ילדים בתביעת הגירושין
סמכות בהחזקת ילדים כשהאב אזרח בריטי והילדים בחו''''ל
גירושין - אלימות כעילה לחיוב בגט
גירושין - חיוב גט במקום פירוד ממושך וחשש זנות - תיק
נישואין אזרחיים סמכות בית הדין ופסיקה לעניין רכוש כתובה ופיצויי גירושין
דחיית תביעות הדדיות לשינוי גובה דמי מזונות
ירושה - דחיית בקשה להתנגדות לצו ירושה בטענה שיש צוואת שכיב מרע בע"פ
כתובה
חלוקת רכוש - תשלום למתווך כשהדירה נמכרה על ידי כונס
מזונות - הפחתת מזונות במשמורת משותפת
גירושין - הליך פלילי נגד סרבן גט
החזקת ילדים - הסדרי שהות - בקשה למשמורת משותפת
כתובה
התנגדות לצו ירושה
כתובה, מזונות, דחיית בקשה לביטול הסכם
הסכם גירושין - סתירה בין הסכם גירושין לצוואה
גיטין - כשרות גט בבעל שהציג עצמו בשם אחיו
גירושין - חיוב בגט בטענת מאיס עלי
סמכות לדון בתביעת גירושין כשהבעל מתגורר בחו"ל
היתר נישואין - מינקת חברו
אישה שניה - השלשת גט וכתובה
חלוקת רכוש - משמורת - מזונות - כתובה
כתובה שנכתב בה סכום שהוא התאריך הלועזי של החתונה
ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה
סמכות בית הדין לדון במחלוקת על שינוי שם משפחתו של הקטין בעקבות הגירושין
החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב
חלוקת רכוש וכתובה
דחיית בקשה לקיזוז דמי המזונות מחיוב הכתובה
ביטול אישור יהדות לאחר שהתגלו ראיות חדשות לסתירתו
- דחיית בקשה לביטול צו ירושה בגלל צוואה ש''נמצאה'' לאחר שנים רבות
כתובה באישה שתובעת גירושין בגלל מעשי הבעל
מבחן ''המאמץ המשותף'' והשלכותיו על קביעת חלוקה לא שוויונית