צוואה שנערכה בסיוע המוטב בה
גדרי ''משיאתו שם רע בשכניו'' ו''משמשתו נידה'' והפסד כתובה בגינם ובגין מרידה
חיוב בעל ''מורד'' בגט ובכתובה
פטור האיש מכתובה בגין מרידה הדדית חשש בגידה ועוברת על דת