אמתלא על הודאה שזינתה שטענה כדי שיגרשה
חשש מביטול נישואין כאונס במתנת דירה
חיוב האשה לקבל גיטה בזיווג שני ופירוד ממושך
חיוב האשה לקבל גיטה בזיווג שני ופירוד ממושך