השבת טבעת קידושין, הטלת נזקי הפרת חוזה על הגורם לה והחב בהם על פי החוזה
נאמנות אישה על מרידת בעלה
כתובה מזונות ורכוש דין הזכויות הפנסיוניות לפי ההלכה ולפי החוק
גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות
פטור האישה מהחזרת תכשיטים הוצאות שהוציא האיש על דירתה והלוואה שלקחה מהבעל לצורך שיפוץ דירתה
סמכות ביה''''ד הרבני לדון במזונות ילדים לאחר פסיקת ביהמ''''ש העליון בבע''''מ
תביעת האיש לחייב את אשתו לשעבר להשתתף עימו בחובות
תוקף הסכם גירושין שלא הובא לאישור
פסיקת ריבית והצמדה על חוב של דמי איזון
דמי שימוש ומועד איזון קצבת נכות
השבת המשמורת לאם לאחר טיפול פסיכולוגי
דין מרומה בחלוקת רכוש
היתר נישואין לשתוקית
בירור יהדות והיתר נישואין למאומץ
חלוקת דירה לפי הרישום
מי שהוחזקו הוא ואבותיו כהנים מחמת שם המשפחה