גירושין וחלוקת רכוש
כריכת רכוש בגירושין
סמכות בעניינים כרוכים וסדרי דין
סמכות לאחר אישור הסכם גירושין ובטרם הגט
ביטול הסכם גירושין
חלוקת רכוש
היתר נישואין לבת של קראי
חיוב כתובה למרות טענה כי הגירושין היו בשל עקרות האישה