דחיית בקשה לסתירת דין
תוקף נישואין אזרחיים פקטיביים
הפחתת מזונות בשינוי נסיבות חלוקת מענק קורונה
היתר שתוקית
תביעת האשה לגירושין בטענת מאיסות ניכרת ללא הוכחה-
חלוקת רכוש וכתובה בנישואין ללא יחסי אישות ובהפרדה רכושית
הפסד כתובה באשה שתבעה גירושין בטענת אלימות ועוברת על דת
נטל הוכחת שיתוף בדירה להשקעה שנקנתה בתקופת הנישואין מכספי ירושה
איסור לבועל לאחר סידור ''''גט מהרש''''ם
דחיית טענת הפחתת מזונות בגין קבלת קצבת ילד נכה