חיוב כתובה למרות טענת הבעל לפטור משום ''מקללת בעלה
דעות הפוסקים בשיעור כתובה אשכנזית והכרעה למעשה
מדור אלמנה בנישואים שניים
דחית בקשה לפסילת הרכב בית הדין
מזונות ילדים המתנכרים לאביהם
חיוב כתובה למרות ויתור עליה במסגרת הסכם בית ולחלופין גרושי
חיוב כתובה למרות היות האישה עוברת על דת
חישוב חיוב האב במזונות ומדור במשמורת משותפת כשלאם דירה משלה והכנסתה גבוהה
דחיית טענה לביטול הסכם שאושר בבית הדין למרות חזרת הצדדים למגורים משותפים