המשך הטלת סנקציות על אשה המסרבת לקבל גיטה ועיתויין
דחיית בקשה לפסילת הרכב
קביעת מקום לימודי הילדים
חיוב אב במזונות ילדיו שהוברחו ממנו
קביעת בעלות דירה שנקנתה ע''''י שעבוד נכס אחד הצדדים
חיוב כתובה במקום שהאשה מסרבת לגור בבית אחד עם הורי הבעל
קביעת מקום מגורים והסדרי ראיה
תקפו של רישום דירה בטאבו כראיה לבעלות בהתייחס לנסיבות
חלוקת עסק נכס או מוניטין; מעמדה של חו"ד מומחה