מעבר אם מעיר מגורי האב כשבנם עימה; עלות הנסיעות להסדרי השהות
ערובה להוצאות כתנאי לדיון בבקשה לסתירת הדין; מעמדו הראייתי של הפרוטוקול -
חלוקת נכס שחלקו מומן בידי הורי האיש שנטען כי סייעו גם בפירעון המשכנתה
קביעת זרם חינוכי שבו ילמדו ילדים שהוריהם חלוקים בדעותיהם
כינוס נכסים תפקיד בית הדין סמכותו ואחריותו בכלל ונוכח עמדות נושי הצדדים וחשש לקנוניה בפרט
השבחת והגדלת נכס משותף מכספי האיש המגדילה את חלקו או מזכה אותו בהחזר הוצאותיו וטרחת
דחיית ערעור על החלטה לאסור דיספוזיציה בנכסי הקדש שנמכר והתמורה נעלמה
מקום הדיון בענייני הקדשות ודרך קביעתו; תפקידי נאמני ההקדשות
סתירת הדין משנתגלתה בו טעות מקור הדין עקרונות ויישום
תנאי חיוב אישי של בא כוח בהוצאות משפט (עונשיות) התנהלות חריגה הפוגעת בהליך התראה ומתן זכות הטיעו
חיוב מזונות עבר במזונות שנכתבו בהסכם גירושין טענת ''פרעתי'' בשטר בכתב ידו בפסק דין ובשטר ישן
סדר הדין פסיקתו ו''גמרו'' ההלכה ויישומה בזמננו;
סדרי הדין וחקירות הצדדים בבית הדין לעומת אלה שבבית המשפט ההבדל המעשי ושורשו המהותי
דחיית בקשה חסרת יסוד לעיכוב ביצוע פסק דין שמטרתה היא סיכול הדיון בבית הדין האזורי
מזונות ילדים לפי דין תורה ותקנות הרבנות הראשית לעומת ה''מחקרים''
תוקפו של גיור שנערך תוך שהמתגייר מטעה את בית הדין בנוגע לזהותו
הקדש בית הכנסת אוהל מועד
דחיית ערעור המדינה בעניין סמכות הפיקוח על הקדש דתי
קבלת עדות יועץ נישואין שלא בפני בעל דין
בעל שחתם על ייפוי כוח בלתי חוזר להעברת חלקו בדירה לאשתו אך לא בוצע רישום בטאב