חיוב בקנס והוצאות למפריע ומשבש את מהלך הדיון
כח האם לתבוע את האב לשלם מזונות הילדים לשעבר לאחר שכבר ניזונו וסמכות ביהד לדון בהעדר הסכמת הצדדים
בעל הזקוק לטיפול שליטה בכעסים חיוב או המלצה לגירושין
שלילת יהדות אגב תביעת גירושין ונפקויותיה לעניין התביעות שהוגשו
משמורת משותפת או הסדרי שהות
בקשת צאצאי המוריש לחזור בהם מהסכמתם לסמכות ביה הדין כאשר על ידי כך נגרע חלקה של יורשת קטינה
קביעת סמכות בית הדין לדון במזונות ילדים