אימתי ייקבע שיתוף ספיציפ
היוון מזונות ילדים עתידיים על פי ההלכה
קביעת גדר חיוב האב במזונות קטנים מעל גיל שש, על פי שיטת הרשבא
מקום לימוד - שיקולי טובת הילד אל מול טובת ההורים