דחיית בקשה לנישואי מינקת
מחלוקת רכושית אינה מעכבת את סידור הגט
יש לדקדק בלשון הסכם הגירושין
ביטול מזונות חתימה על הסכם גירושין בטענה שהחותם היה תחת השפעת סמים
הפקדת ערבות להוצאות כתנאי לשמיעת ערעור – יסוד הדרישה ככלל ושיקוליה בכל מקרה לגופו
דחיית תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענת כפייה
דחיית בקשת התובע לסגירת התיקים שהוא פתח
הנקה – ראיה ללידה השוללת סברה שהמבקשת אומצה בשל קושי להרות וללדת
השבת טבעת קידושין, הטלת נזקי הפרת חוזה על הגורם לה והחב בהם על פי החוזה
נשא בתולה ונמצאת בעולה הפלה יזומה שנעשתה שלא ברשות הבעל
גירושי אישה שלא מרצונה בשל הודאה בבגידה, מעשי כיעור, פירוד ממושך ומרידה הדדית
חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל,
עדיפות לימודי קטין במוסד שליבו חפץ, אף שרמתו הדתית פחותה, על ישיבתו בטל בשל התנגדות האב לכך
איום בתלונה שהביא לעזיבת הבעל את הבית המשותף – מתי יגרור את חיוב האישה בדמי שימוש?
משמורת שאינה משותפת למרות זמני שהות שווים – בין זמני שהות לשוויון באחריות ההורית
צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת
החזר מזונות שהוונו ושולמו מראש בעת חלוקת הרכוש נוכח שינויי משמורת
נאמנות אישה על מרידת בעלה
תוקף הסכמה לחוות דעת שמאית משהוכחה גמירות דעת ומשפעלו הצדדים לפיה אף טרם הבשלת חוזה מכ
בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים
היתר נישואין למינקת
חיוב בעל חולה סכיזופרניה בגט, מזונות מעוכבת והגבלות
חיוב בעל החולה בסכיזופרניה בגט
ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה
מעגן שהפך עורו ותובע גירושין בעוד אשתו העגונה דורשת עתה לדון ברכוש תחילה
חיוב מזונות ילדים במשמורת משותפת
חיוב בעל בגירושין אף ששנים רבות עיגנה האישה אותו, ביקורת על ב''''כ האישה המנציחות את עיגון האשה
דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה
היתר מינקת
בקשה למתן זכות טיעון שהוגשה בחוסר תום לב
דין ''משפחה שנטמעה'' בעולי רוסיה ובעדת ''בני ישראל'' בהודו
חיוב גירושין ודחיית טענת שלו''''ב בפירוד ממושך וכאשר יש ''רגליים'' לטענת בגידה
מתי תקים טענת אלימות עילה עצמית לחיוב גט וכתובה ומתי תיצור רק ''אמתלא מבוררת'' לטענת מאיסות?
המעכב גט בשל תביעות ממוניות וסייעניו הנוקטים דרכים פסולות של הטלת אימה
נאמני הקדש – תפקידם ומעמדם, חובתם בדיווח וכפיפותם לבית הדין, סמכות ושיקולי בית הדין במינוים
דחיית בקשה להצמיד את חיוב המזונות למדד
דחיית בקשה לסתירת דין
פסיקת הוצאות כנגד אם היוצרת ניכור הורי תוך עלילה כי האב פגע מינית בבת
פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין
תנאים בהסכם ממון העלולים לפגוע בכשרות הגט
חיוב בגט בטענת מאיס עליי על רקע ניכור וניתוק ריגשי, הרחקות דרבינו תם – מקור וטעם הדין
נאמנות אם או אי ־ נאמנותה לפסול את בנה המוחזק כהן ולהתירו בגיורת
חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת
תביעת פיצוי והוצאות בעקבות בגידה
סמכות בית הדין לדון במחלוקת על שינוי שם משפחתו של הקטין בעקבות הגירושין
דמי מדור קטין כאשר הגרושה דרה אצל הוריה
חיוב האשה בגט מדין ר'' ירוחם ועוברת על דת על פי אומדנא ודין מרומה
חיוב האם במזונות ילדים כשהם במשמורת האב
דחיית בקשת הבעל לדחות את הגט עד לאחר ההכרעה בעניין הממון – מתי נאמרו דברי מהרשד"ם
חיוב כתובה למרות טענת הבעל לפטור משום ''מקללת בעלה
העלמות רכוש, הוצאות ונזקים עקיפים בעת הדמדומים של חיי הנישואין תוך המשך המגורים המשותפים
אי כפיפות של בית הדין לצווי בית משפט
קביעת סמכות שיפוט בתביעת גירושין כששני הצדדים אזרחי ותושבי חו"ל והבעל סרבן גט בחו"ל
דין הגט והכתובה כשעיקר טענת האישה היא שלבעל קשיים בקיום יחסי אישות
עיקול נכסים לצורך גבייה עתידית של כתובה
היתר חרם דרבנו גרשום שנעשה שלא כדין
חשש ממזרות מקידושי ביאה
צו הרחקה כדי לאפשר ביצוע פסק דין לחיוב גט
אין לקבל טענת הורה משמורן כי הילד עצמו לא רוצה בקשר עם ההורה השנ
בירור יוחסין – אישי חשש ממזרות תוך ג'' חודשי הבחנה
דחיית בקשת האב שהילדים ילונו אצל האם כדי שיוכל להתפלל במני
דיון בביה''''ד בחלוקת רכוש הרשום על שם צד ג''
חזרת צד שהסכים לפשרה מהסכמתו נוכח השתהות חברו מלהסכים
חוב משכנתה וביטוחה, חובת האב במדור ילדיו ודין ריבית שבהסכם
מי שאומצה ונישאה בגרוזיה כיהודייה למרות ''רוב נוכרים''
התייצבות אישית בבית הדין – מתי היא חובה ומה השלכות הפרתה, סמכות בענייני ילדים
מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים
חיוב רטרואקטיבי במזונות ילדים – מה בין אם שזנה את ילדיה לפורע חוב חברו?
הסמכות לדון בעניין משמורתה של הקטינה (בת הצדדים) מכוח הסכמה ושלא בכריכה לתביעת גירושין
מבחן הכנות ומבחן הסיכוי בתביעה לשלום בית
בירור יוחסין – חשש ממזרות בקראים
דחיית בקשה לשינוי הסכם גירושין
חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות
חיוב כתובה כשתביעת הגירושין הייתה בטענת ''אינו זן''
איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר
החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב
הפחתת מזונות והטלת קנסות בשל ''ניכור הורי'' – אימתי?
חלוקת רכוש בנסיבות של ''שיתופיות מוחלשת'' בשל בגידת סתר מתמשכת
האם מענק עידוד פרישה ודמי ההסתגלות הינם נכס בר איזון
חלוקת רכוש וכתובה
הגבלת שינוי צוואה הדדית; גדרי ''אחריך לפלוני'' שבהלכה ו''יורש אחר יורש'' שבחוק – תחולתם וגדריהם
חלוקת נכס שנרשם בחלקים שווים למרות השקעה יתרה של אחד הצדדים וטענת ''מקח טעות'' או ''החזרת מתנות''
הקדמת סידור הגט לסיום ההליכים הרכושיים או לדיון בכתובה ולפירעונה
בירור יוחסין - בית הדין חשש ממזרות מגיור רפורמי – והמסתעף מזה לענין קבלת תורה ומצות בגירות
בירור יוחסין – אישי בדין שתוקי שאמו טוענת לכשר נבעלת
סמכות הדיון בתביעת מזונות וכתובה מן העיזבון
סמכות לדון בתביעות האישה – דיון במועדים שבחוק המהו''''ת
מבחני חזקת והלכת השיתוף בנכס ירושה – עקרונות ויישום
בירור יוחסין - חשש שתוקי בשוטה שילדה בזנות
דינו של הסכם ממון המכיל ויתור על מזונות, כתובה ורכוש
חיוב כתובה למרות טענות המערער כי המשיבה אשמה בגירושין – ''מורדת'' ו''מקללת''; כתובה מוגזמת – מהי?
חיוב חלקי בכתובה כפיצוי וכפשרה בגירושין שלרצון האישה אך גם באשמת הבעל
זכות שימוש בעוברים מוקפאים
דמי מדור הילדים כאשר הם גרים עם האם בדירתה
גיורת שהסתירה כוונתה לקיים קשר זוגי עם אינו יהודי
פנויה שאינה יודעת ממי נתעברה בו ידון בכשרות הבן לבוא בקהל
הסכם שהסתום בו רב על המפורש ויש לחשוש כי ביה"ד לא וידא דיו את הבנת הצדדים אותו
פשרה בכתובה גבוהה הכתובה בלירות
''סעד דחוף'' ו''סעד זמני'' – ההבדלים במהותם, באפשרות לבקשם ובתוקף ההחלטות
בטלות פסק דין שנתן מותב שלא שמע את כלל טענות הצדדים במישרין ''מפיהם''
חיוב האב במזונות ילדים במשמורת משותפת
ייפוי כוח בלתי חוזר שלא מומש
אי־היכולת להגיש תביעה ולקנות סמכות בעת עיכוב ההליכים לפי החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
מקום לימודים בשנת תש"פ
סופיות הדיון או ארכה להגשת ערעור – שיקולי הצדק והמדדים להכרעה בין השניים
עיכוב ביצוע פסק בית הדין הרבני הגדול בעניין ''הוועד הכללי'' ו''בית הרב''
דחיית בקשות לפסילת ההרכב או חלק מדייניו
קידושי שחוק
הצדק ומאזן השיקולים במתן ארכה ובמחיקת הערעור בחלוף המועד; זכות התגובה – אימתי?
הגבלת הזמן להגשת ערעור; קביעת ערובה להוצאות משפט; זכות התגובה
ביצוע פסק הדין לגירושין, שחרור כספים מהחשבון הרשום על שם האישה תוך הבטחת זכויות שני הצדדים
דחיית הדיון בטענות בדבר הפרת המשיבה את ההסכם ובדרישה להשבת מזונות ששולמו בכפל
דחיית תביעת לביטול הסכם בגין טענת כפיה
סמכות בית הדין לקיים צוואה ללא הסכמת זוכי צוואה קודמת שהודרו מצוואה זו
אכיפת טיפול בקטינים באמצעות עיכוב הליכי חלוקת רכוש
תנאי מתן רשות ערעור ועיכוב ביצוע
הגדרת הסכם ''הסכם ממון בין בני זוג'' – תבחינים ויישומם
חליצת צעיר האחים, ודין חליצת מומר
דחיית טענת הבעל לשיתוף בדירת האישה
דחיית תביעת גירושין ופירוק שיתוף
היתר נישואין – פנוי - מינקת
איזו לקות תוגדר ''מום'' שהעלמת היותו באישה תביא לראיית התחייבות הכתובה כמקח טעות?
המלצה לגירושין
פטור מדמי שימוש בדירה העומדת למכירה
תביעת רכוש בניגוד לאמור בהסכם ממון
עיכוב פירוק שיתוף בנכסים שאינם במחלוקת טרם סיום הסכסוך בשאר הנכסים
תביעת רכוש בניגוד לאמור בהסכם ממון
כללים בחיוב אב ואם במזונות ילדים עד גיל שש
חיוב אם אמידה במזונות ילדים במשמורת מלאה שוויונית או בהסדרי שהות
בירורי שמות – מי שנקראת בשני שמות
חיוב בגט לאחר מעשה כיעור
נימוקים לפסק הדין מיום ח אלול תשע"ט (08.09.2019)
חלוקת חיוב המזונות בין ההורים בשעה ששניהם אמידים
תוקף נישואין אזרחיים פקטיביים
חלוקת רכוש
חיוב תוספת כתובה בתובעת גירושין
התחייבויות שבהסכם גירושין שאושר – מעמדן ותוקפן טרם הגירושין או בהעדרם
תביעה לביטול הסכם בטענת אי כשירות לכריתתו
פרשנות שטר לפי לשונו ולפי אומדנות; לשון רבים האם לשון יחיד בכללה
חיוב גט בטענות אלימות בא עליה בנידתה ומאיס עלי
סיבות וטעמי חיוב הבעל בגט וכתובה למיניהם
סיבות וטעמי חיוב הבעל בגט וכתובה למיניהם
חיוב בגט בבעל שמעכב הגירושין כדי שהאישה תוותר על האמור בהסכם הממון
אם הסכם מאוחר שאינו עומד בדרישות החוק מבטל הסכם ממון שנחתם כדין
זכאות האישה לכתובה ולתוספתה על אף בקשתה לגירושין
כתובה הסדרי שהות מזונות ילדים
מדור אלמנה בנישואים שניים
דחית בקשה לפסילת הרכב בית הדין
קביעת מעמד לזוג
נכס שחלקו מומן ממתנות אבי האישה שנטען כי יש לראותן כ''מקח טעות'' נוכח יחס האיש לאשתו
חיוב כתובה למרות הודאה במעשי כיעור וראיות נסיבתיות להם
הסכם עמום שלפיו יהיו זכויות הצדדים ברכוש ''לפי דין תורה'' שאושר
החזר מתנות
פטור האיש מכתובה בגין מרידה הדדית חשש בגידה ועוברת על דת
הסכם מתנה בין בני זוג כמבסס קניין ומוכיח כוונת שיתוף אף ללא רישום
דחיית בקשה לביטול החלטה ולדיון בתביעות נוספות בהיותה משוללת עילה עובדתית ומשפטית
הבהרת פסק דין – הסמכות העקרונית, החובה ההלכתית והמותב הנדרש
השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות
טענת צד לקנוניה של רעהו עם צד ג'' שמכוחה גבה הלה מהם גביית יתר בשל פעולתו לפירעון חובם המשותף
סמכות בתביעה כרוכה הנקנית מההתנהלות במהלכה על אף העדר הכנות בהגשתה
פשרה הקרובה לדין בתיקון ויישום הסכם לפי מגמתו ורוחו משנודעו נתונים שבעקבותם מימושו ככתבו חוטא להם
תביעה לביטול הסכם בטענה כי נעשה תחת לחץ