ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב זבדיה כהן
דיין
תיק מספר: 989798/1‏
תאריך: י"ב בתמוז התשע"ד
10/07/2014
מבקש pkubh
משיב
הנדון: היתר נישואין – פנוי
נושא הדיון: היתר נישואי כהן ובת לאב נוכרי

פסק דין
עובדות
המבקש [פלוני] הופנה ע"י מחלקת הנישואין של הרבנות הראשית בתל אביב לבית הדין למתן היתר נישואין בשל העובדה כי הוא כהן ורוצה לשאת לאישה את הגב' [פלונית] שהיא בת לאם יהודייה ואב נוכרי.

בית הדין קיים דיון ובמהלכו התברר כי המבקש קבע כבר תאריך נישואין ליום ט"ו באב השנה (15/08/14) וכי הכלה המיועדת היא בהיריון ממנו בחודש הרביעי.

דיון
בשולחן ערוך אבן העזר (סימן ד' סעיף ה') נפסק ישראל שבא על אחת מאלו הולד כמותה, ואחד מאלו "חוץ מממזר שבא על בת ישראל הולד כשר לקהל אלא שפגום לכהונה". וכן בסעיף י"ט נפסק: "גוי ועבד שבאו על בת ישראל בין פנויה בין אשת איש הולד כשר ופגום לכהונה."

וכתב החלקת מחוקק בסעיף קטן ג': ואם נישאת הבת לכהן לא תצא והולד ספק חלל. וכן הבית שמואל שם בסעיף קטן ב' כתב: ולפסק הלכה נראה לכאורה בדיעבד אין מוציאים אם נישאת לכהן שהרי לרמב"ם כשר וכן לרי"ף והרמב"ן אין מוציאים.

והנה בשו"ת יביע אומר חלק ז' אבן העזר סימן ט' כתב מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בשם הרב אברהם ריווח בשו"ת ויען אברהם שכהן שנשא אישה שאביה גוי בנישואים אזרחיים מותר להשיאם כדת משה וישראל לפי שע"י הנישואין האזרחיים אי אפשר להפרידם זה מזה ותמיד הם קשורים יחדיו זה לזה ונחשב הדבר כדיעבד.

ועל פי זה כתב שם מרן זצ"ל: "ונראה שהדברים קל וחומר בנידון שכבר הרתה לו והיא בחודש הרביעי להריונה וקשורים זה לזה בעבותות האהבה שנחשב הדבר לדיעבד ומותרים להינשא זה לזו.:

וכן פסק הגאון הרב שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן ח"ד סימן ע"ד שכהן הרוצה לשאת לאישה את מעוברת עצמו ואביה גוי ואמה יהודייה להתיר להם להינשא דחשיב כדיעבד כיוון שמחמת העיבור הם אדוקים וקשרים זה לזו ואינם יכולים להיפרד.

פסיקה
בנידון דידן נקבע מועד לנישואין ביום ט"ו באב השנה, הכלה נמצאת בחודש הרביעי להריונה מהחתן, והם קשורים זה לזו, חשיב הדבר כדיעבד, ומותרים להינשא זה לזו.

לאור האמור:

המבקש [פלוני] רשאי לשאת לאישה את הגב' [פלונית] כדת משה וישראל, לאחר שיופיע בבית הדין לצורך הכרת אבהות על העובר, ולאחר שיפנה לרב רושם נישואין בעניין מעמדו האישי כמקובל.

ניתן לפרסם פסק דין זה ללא פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ב בתמוז התשע"ד (10/07/2014).

הרב זבדיה כהן