ב"ה
בית הדין האזורי ירושלים
בפני כבוד הדיינים:
הרב מאיר יששכר מאזוז
הרב יעקב חיים סלומון
הרב מרדכי רלב"ג
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 1004391/7
תאריך: ד בתמוז התשע"ה
21/06/2015
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: שלום-בית, גירושין והכרוך בגירושין
נושא הדיון: תוקף הסכם גירושין וחיוב בהוצאות עקב התנהלות לא ראויה בדיון

החלטה
רקע התביעה
בנידון שלפנינו, מדובר בבני זוג שחתמו הן על הסכם שלו"ב והן על הסכם גירושין שגיבש ביה"ד במסגרת דיון בתביעת גירושין שהתקיים בתאריך כ"ו במרחשוון תשע"ה (19.11.2014).

להלן נוסח הסכם שלום הבית שנחתם בין הצדדים:
הסכם זה נחתם בד בבד על הסכם הגירושין המצ"ב וסימנו "א".

הצדדים מתחייבים יחדיו לפעול לשלום בית.

ככל שהבעל ישתכר שוב או ייצא למועדון לילה / פאב לאחר השעה 23:00 עם חבריו האשה רשאית להפעיל מידית את הסכם הגירושין.

האב מתחייב לשכור לאלתר דירה מתאימה לאשה ולשלושת הילדים בעיר מודיעין אשר יהיה לה מפתח אחד שיהיה בידי האשה בלבד, אימו, אחותו ובני משפחתו לא יתקרבו לביתה של האשה ולא יפריעו את מנוחתה. למען הסר ספק גם בידי הבעל יהיה מפתח לשימושו בלבד, גם בני משפחתה לא יפריעו מנוחתם.

האב יישא בכל הוצאות הבית והשכירות מראש לארבעה חודשים ויישא בכל הוצאות הקטינים מכל מין וסוג מזונותיהם, הנעלתם, ביגודם, חינוכם, וכל הוצאות הגנים.

האב ישלם לידי האשה הסך של 1000 ₪ עבור מזונותיה ודמי הכיס שלה.

הבעל מתחייב לשלם את דמי השכירות המתקבלים מדירת הצדדים למשכנתא ולהוסיף היתרה שלא תיווצר יתרת חוב.

ככל שהצדדים לא יצליחו לעשות שלום בית ביניהם מכל סיבה שהיא כל צד יהא רשאי להפעיל הסכם הגירושין מיד, במקרה כזה רשאית האשה לעבור עם הקטינים לעיר עפולה כפי המצב כיום והסכם הגירושין שיקבל תוקף של פס"ד והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה – יחול על כל תנאיו.

ובאו הצדדים על החתום:

חתימת האשה: [פלונית]. חתימת הבעל: [פלוני]
להלן נוסח הסכם הגירושין עליו חתמו הצדדים:
1. הדירה המצויה ברח' [...] בירושלים והידועה כ[...] תועבר לבעלות האשה במלואה ללא תמורה אגב גירושין.

2.
הבעל יחתום על כל מסמך שיידרש ויחתום על ייפוי כח בלתי חוזר להעברת מלוא זכויותיו בדירה ע"ש האשה.

3.
האשה תישא במשכנתא הרובצת על הדירה מיום 20/3/19 ואילך, או יום סידור הגט. כל החובות שנצברו או ייצברו עד למועד זה יחולו על הבעל במלואם.

4.
האב מתחייב להפקיד הסך של 150,000 ₪ לכל קטין תוך 6 שנים, כך שיופקד הסך של 25,000 ₪ כל שנה לכל קטין. דין גבייתם כדין גביית מזונות אם לא יופקדו במועדם ובסדרם.

5.
סה"כ ההפקדה תעמוד על 450,000 ₪ לשלושת הקטינים אשר יהיו בחשבון על שם לשימוש עבור הקטינים בלבד עד הגיעם לגיל 18. ההורים לא יוכלו לשעבד סכום זה ע"א שיהיה רשום על שמם כאפוטרופוסים חוקיים לקטינים. ככל שלא יופקד סכום זה תהא רשאית האם להיפרע בתום 6 השנים ממלוא הסכום על סך 450,000 ₪ ותירשם הערת אזהרה על בית [...] במידה [...] תגיש בקשות לסנקציות להבטחת ביצוע התחייבות זאת.

בכל מקרה דין גבייתם כדין גביית מזונות.

שלושת הקטינים הינם: [...]

6. משמורת הקטינים תוכרע עפ"י פקידת הסעד במקום מגורי הקטינים שתגיש תסקיר תוך 45 יום עם המלצות למשמורת והסדרי ראייה, המלצות התסקיר יחייבו את הצדדים.

בשלב זה ע"מ שהקטינים יוכנסו למוסדות חינוך תיקבע משמורת זמנית לאם או יינתן צו לגנים בעיריית עפולה לרשום את הקטינים למוסדות חינוך.

7. בשלב זה ועד להכרעה עפ"י התסקיר והמלצותיו ישלם האב לידי האשה הסך של 4500 ₪ מזונות עבור 3 הקטינים, הסך של 1500 לכל אחד.

8.
בנוסף יישא האב במחצית ההוצאות הרפואיות החריגות והשוטפות שיהיו לקטינים מכל סוג שהוא. ככל שלא תינתן הסכמתו כי אז יכריע הרופא המטפל או הגורם המקצועי בדבר נחיצות הטיפול ועלותו עד המצאת אישור מהרופא המטפל / הגורם המקצועי יישא האב במחצית התשלום ודין גבייתם כדין גביית מזונות.

9.
בכפוף לסידור הגט לאלתר, מוותרת האשה על כתובתה ומזונותיה וזאת חלף הדירה כאמור בסעיף 1.

10.
בכפוף לביצוע האמור בהסכם זה אין לצדדים ולא יהיו טענות איש כלפי משנהו וכל צד יישא בזכויותיו ובחובותיו.

11.
הבעל מתחייב לפטור האשה מכל הערבויות או החובות הרשומים על שמה עד לא יאוחר מחודשיים לאחר סידור הגט. ככל שיעכב הבעל סידור הגט מכל סיבה שהיא כי אז האשה תהא רשאית לתבוע נזיקים.

12.
הצדדים מקבלים עליהם מלוא ההתחייבויות הנקובות בהסכם זה בקאג"ס בפני בי"ד נכבד זה.

13.
הצדדים יבקשו ליתן תוקף של פס"ד להוראות הסכם זה במלואן.

14.
אין לבעל או לאשה טענות איש כלפי משנהו מכל מין וסוג והאמור בהסדר זה מהווה סידור סופי ומוחלט של כלל זכויותיהם וחובותיהם איש כלפי משנהו.

15.
בתק' הזמנית ועד ליום 19/11/15 תביא האשה את הקטינים פעמיים בשבוע לירושלים למקום המוסכם עליהם ולא לבית הוריו או לעסקו לשעתיים להסדרי ראייה. הבעל ידאג ליתן לאשה רכב תקין מבוטח עם כספים לדלק כדי שתתאפשר הבאת הקטינים להסדרי הראייה נוכח שלילת רישיונו.

16.
ככל שהאב יבטל מפגש ללא הודעה מראש של 24 שעות לאם הוא ישלם לה 1000 ₪ עבור ביטול המפגש ודין גבייתם כדין גביית מזונות.

17.
ככל שהרישיון של הבעל נשלל מעבר לשנה הוא ידאג לבצע נסיעה פעם בשבוע במונית לעפולה מקום מגורי האשה והקטינים והיא תביאם פעם נוספת לירושלים עם הרכב שיספק לה כאמור לעיל.

ובאו הצדדים על החתום:

חתימת האשה: [פלונית]. חתימת הבעל: [פלוני]


הראב"ד אישר את ההסכמים הנ"ל, כדלהלן:

החלטה


ביה"ד מאשר את הסכם השלום בית, במידה ולא יצלח, יתגרשו כפי ההסכם המצורף להסכם שלום הבית.
בדיון שהתקיים בתאריך כ"ח בשבט תשע"ה (17.2.2015) בפני אב"ד, במסגרת דיון בפני דיין יחיד, החליט אב"ד כדלהלן:

החלטה


1. בית הדין תמה על התעקשות ב"כ האשה שמצד אחד עומדת על גירושין ומאידך גורמת משיכת יתר של זמן, כסף, ועוד של הצדדים כתוצאה מהתנגדותה להצעת בית הדין לסיים את ההליכים תוך 30 יום אם לשבט ואם לחסד.

2. בית הדין קובע תאריך להמשך דיון ליום ח' באייר תשע"ה (27.4.15) בשעה 10:30 ויש לבדוק אם יש הרכב מלא לפני כן.

3. חוב האב במזונות ילדיו מעוגן בחוק ובהלכה ולכן בית הדין מחייב את האב לשלם לאם למזונות זמניים לילדיו סך של 3,000 ₪ לכל חודש. מזונות קבועים יקבעו לאחר קיום דיון והוכחות בהרכב מלא על הסכום של 15,000 ₪ אשר לטענת הבעל לקחה האשה.

4. האב יראה את שלשת ילדיו בהסדרי ראיה זמניים פעמיים בשבוע בימי ראשון ושלישי למשך שעתיים בכל פעם, משעה 17:00 עד השעה 19:00.

5. הסדרי הראיה יהיו בעפולה. בית הדין יוציא צו לעו"ס להגשת תסקיר בענין ביקורים בשבתות והסדרי ראיה קבועים.

טענות ב"כ הצדדים
בדיון שהתקיים בתאריך ל' בסיון תשע"ה (17.6.2015) הופיעו הצדדים וב"כ. בפתח הדיון, ב"כ האשה הטיחה האשמה באב"ד כי הפרוטוקול מהדיון הקודם אינו משקף את הנאמר בדיון, ולראיה, מרשתה הקליטה את הדיון הקודם. ביה"ד העמיד את ב"כ האשה ואת האשה על חומרת המעשה, ב"כ האשה אמרה לביה"ד "תתבעו אותה ואין לי בעיה."

ב"כ האשה הפריעה למהלך הדיון, ולמרות שביה"ד חזר והתרה בה שלא תפריע למהלך הדיון, המשיכה ב"כ האשה בהפרעותיה. הגדילה לעשות ב"כ האשה, ואף שיבשה את חקירת האשה ע"י ביה"ד, בעניית תשובות לביה"ד במקום האשה, וניסתה לתקן את תשובות האשה תוך כדי שהאשה עונה לשאלות ביה"ד, כדי לשנות את משמעותן כפי שענתה האשה.

ביה"ד נאלץ להורות לב"כ האשה, לעבור ולהתיישב בספסל האחורי באולם הדיונים, כדי שתפסיק לשבש את חקירת האשה. אולם למרות שבתחילה עשתה כן, לאחר זמן קצר, ללא רשות ביה"ד חזרה והתיישבה ליד מרשתה.

לגופו של עניין, ב"כ האשה טענה, היות ולפי מה שהוסכם בהסכם שלו"ב, שאם מסיבה כלשהי לא יצלח שלו"ב בין הצדדים, הצדדים מחויבים לפעול על פי הסכם הגירושין. והיות וכיום האשה אינה מעוניינת בשלום לכן יש לממש את האמור בהסכם הגירושין בכל סעיפיו כולל הסעיף המחייב את הבעל במזונות הילדים בסך של 4500 ₪ בכל חודש. ולכן יש לבטל את החלטת ביה"ד מתאריך כ"ח בשבט תשע"ה (17.2.2015).

ב"כ הבעל טען, כי האשה מחויבת לפעול על פי הסכם שלו"ב, ועל האשה לשוב ולהתגורר עם בעלה בדירה ששכר לצדדים בעיר מודיעין כאמור בהסכם שלו"ב. לטענת ב"כ הבעל האשה רימתה את הבעל ואת ביה"ד כשחתמה על הסכם שלו"ב, כאשר כל כוונתה היתה לפייס את הבעל שיסכים לחתום על הסכם הגירושין דרקוני, כדי שתוכל לממש אותו ולעשוק את הבעל.

ב"כ הבעל טען, כי כפי שמופיע בהסכם שלו"ב, שרק אם שלו"ב לא יצליח, כמובן לאחר שהצדדים ינסו ויעשו כל מאמץ להצלחתו, אז ייכנס הסכם הגירושין לתוקף, והצדדים מחויבים לפעול על פיו.

הבעל סיפר לביה"ד כי מיד לאחר שחתם על הסכם שלו"ב שכר הבעל דירה במודיעין כדי שהוא ואשתו יעברו להתגורר בה. קודם שחתם על חוזה השכירות, העביר הבעל את חוזה השכירות לעיון ב"כ האשה שהעירה את הערותיה וכתבה אותם על גבי טיוטת חוזה השכירות, ויש לבעל את ההעתק הנ"ל. כמובן שהבעל חתם על חוזה השכירות לאחר שהתיקונים שביקשה ב"כ האשה תוקנו בחוזה השכירות העדכני. בנוסף, סיפר הבעל, ארבעה ימים לאחר ששכר את הדירה במודיעין, העביר לשם את כל הרהיטים מיחידת הדיור שבו התגוררו הצדדים בסמוך לבית הוריו.

לטענת הבעל, החל מהיום בו שכר את הדירה במודיעין, ושילם מראש לבעל הדירה 60,000 ₪ עבור דמי שכירות למשך שנה. ניסה להתקשר לאשה מספר רב של פעמים, אולם בתחילה האשה הייתה מתחמקת ומתרצת שאינה יכולה לדבר עמו, מכיוון שהיא מאכילה את בנה, ומאוחר יותר הייתה מתעלמת ממנו ולא עונה לו כלל.

הבעל חיכה לאשה במשך שישה חודשים בדירה במודיעין, ורק לאחר התקופה הנ"ל נאלץ להחזיר את הדירה לבעל הדירה.

האשה טענה לביה"ד, כי כבר באותו היום שחתמו הצדדים על הסכם שלו"ב, החל הבעל לאיים עליה, עד לכדי איום שהאשה תלך לבית עולמה. ולטענתה, גם בשעת החתימה על שלו"ב לא היתה כנות בכוונת הבעל לנסות שלו"ב. בשל איומיו של הבעל, האשה פחדה ממנו, ולכן לא הסכימה לנסות שלו"ב עם בעלה. האשה הודתה כי לא היה ניסיון לשלו"ב אפילו לא לזמן קצר בלבד.

הכרעה
ביה"ד מבהיר כי מנוסח הסכם שלו"ב שחתמו עליו הצדדים, נראה כי הסכם הגירושין ייכנס לתוקפו רק לאחר שהצדדים יפעלו על פי הסכם שלו"ב. להלן ציטוטים מהסכם שלו"ב:
"הסכם זה נחתם בד בבד עם הסכם הגירושין המצ"ב."

"הצדדים מתחייבים יחדיו לפעול לשלום בית"

"האב מתחייב לשכור לאלתר דירה מתאימה לאישה ולשלשת הילדים בעיר מודיעין... האב יישא בכל הוצאות הבית והשכירות מראש לארבעה חודשים וכו'."

"ככל שהצדדים לא יצליחו לעשות שלום בית ביניהם מכל סיבה שהיא, כל צד יהא רשאי להפעיל הסכם גירושין מיד, במקרה כזה רשאית האשה לעבור עם הקטינים לעיר עפולה, כפי המצב היום."

"הסכם הגירושין שיקבל תוקף של פס"ד והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה – יחול על כלל תנאיו."
בנוסף, בהחלטה שאישר הראב"ד את הסכם שלו"ב והסכם גירושין, נכתב כדלהלן:
החלטה

ביה"ד מאשר את הסכם השלום בית, במידה ולא יצלח, יתגרשו כפי ההסכם המצורף להסכם שלום הבית.
מנוסח ההחלטה, עולה במפורש כי הסכם הגירושין ייכנס לתוקפו רק לאחר שהסכם השלו"ב לא יצלח.

מכל הנ"ל עולה, שיש לקבל את עמדת ב"כ הבעל כי הסכם הגירושין הוא שלב ב', לאחר שהצדדים יפעלו על פי שלב א' דהיינו, על פי הסכם שלו"ב.

ביה"ד דוחה את עמדת ב"כ האשה כי מכיוון שהוסכם בהסכם שלו"ב כי "ככל שהצדדים לא יצליחו לעשות שלום בית ביניהם מכל סיבה שהיא, כל צד יהא רשאי להפעיל הסכם גירושין מיד", אין צורך שהצדדים ינסו כלל שלו"ב ביניהם, וזכותה של האשה לממש את הסכם הגירושין מידית. ב"כ האשה הקריאה לביה"ד רק את החלק הראשון מהמשפט שציטטה. בחלקו השני של המשפט נכתב "במקרה כזה רשאית האשה לעבור עם הקטינים לעיר עפולה, כפי המצב היום", סופו של המשפט מוכיח על תחילתו, שהמדובר, במקרה שהאשה עברה להתגורר עם ילדיה בדירה ששכר הבעל במודיעין, ולא הצליח ניסיון שלו"ב, אז רשאית האשה לעבור ולהתגורר עם הילדים בעפולה, וכן להפעיל את הסכם הגירושין.

לאור הנ"ל מחליט ביה"ד כדלהלן:

א. על האשה לקיים את הסכם שלו"ב עליו חתמו הצדדים, ובמידה ויהיה ניסיון כנה לשלו"ב ולא יצלח, אז יהיה בזכות מי מהצדדים לאכוף את הסכם הגירושין.

ב. ביה"ד מביע מורת רוחו מהקלטת הדיון (כפי שהודתה האשה וב"כ) ומחייב את האשה בהוצאות משפט בסך 3,000 ₪ לקופת המדינה, וזאת תוך 14 יום מהיום. בית הדין מורה למזכירות בית הדין לבדוק לאחר מועד זה מול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, האם התשלום בוצע, ובמידע ולא בוצע, לפעול מולם לגבייתו.

ג. ביה"ד מביע מורת רוחו מהתנהלות ב"כ האשה במהלך הדיון היום, שלא הפסיקה להפריע למהלך הדיון וזאת למרות הערות חוזרות ונשנות של ביה"ד שתפסיק לנהוג כך.

יתרה מזאת, ב"כ האשה אף שיבשה את חקירת האשה שנשאלה ע"י ביה"ד, והדריכה את האשה במתן תשובות לשאלות ביה"ד. לפיכך, ביה"ד מתרה בב"כ האשה כי ביה"ד שוקל לחייב אותה אישית בהוצאות משפט בסך של 5,000 ₪, בשל התנהגותה בדיון. טרם הוצאת החלטה, ביה"ד מאפשר לב"כ האשה להגיש את תגובתה לביה"ד תוך שבעה ימים.

ד. עד לקיום דיון במזונות קבועים, בית הדין מחייב את האב לשלם לאם עבור מזונות זמניים לילדים סך של 3,000 ₪ בכל הראשון לחודש. המזונות צמודים למדד יוקר המחיה.

ה. על האב לשלם לאשה את הפרשי חוב מזונות העבר החל מיום כ"ח בשבט תשע"ה (17.2.2015), בקיזוז סך של 7500 ₪ מחצית מסך 15,000 ₪ שמשכה האשה מחשבון הבנק, סמוך לחתימת הצדדים על ההסכמים הנ"ל.

ו. קובעים מועד לדיון בנושא מזונות קבועים לילדים בתאריך כ"ב חשון תשע"ו (4.11.15), בשעה 10:00 בבוקר.

ז. המשמורת הזמנית על הילדים תהיה אצל האם, וזאת עד להחלטה אחרת של ביה"ד שתתקבל לאחר קבלת תסקיר משירותי הרווחה.

ח. בשלב זה, האב יראה את ילדיו אחת לשבוע, מידי יום שלישי, החל מהשעה 15:00 עד 19:00, במקום פעמיים בשבוע. הסדרי הראיה יתקיימו בעפולה.

ט. ביה"ד מתרה באשה, כי אם תפר את הסדרי הראיה בין האב לילדיו, ביה"ד יקנוס אותה בסך של 250 ₪ על כל הפרה, וזאת בנוסף להחזר דמי הנסיעה של האב לעפולה.

י. אנו מתירים את פרסום החלטת בית הדין ללא שמות ופרטים מזהים של הנוגעים בדבר כולל שמות באי כח הצדדים.

ניתן ביום ד' בתמוז התשע"ה (21/06/2015).


הרב מאיר יששכר מאזוז
הרב יעקב חיים סלומוןהרב מרדכי רלב"ג