ב"ה
בית הדין האזורי ירושלים
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה שטסמן
הרב יצחק זר
הרב זבדיה כהן
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 1046471/1
תאריך: י"ח בשבט התשע"ו
28/01/2016
מבקש הקדש פלוני
בא כוח המבקש עו"ד יואל יפת
משיבה חברה פלונית
הנדון: סמכות לדון בתביעות שבהן מעורבים הקדשות ונאמניהם
נושא הדיון: סמכות לדון בתביעות שבהן מעורבים הקדשות ונאמניהם

החלטה
א. עניין הסכם ההתקשרות בין נאמני ההקדש וחב' [פלונית] נידונת בפני הרכבים שונים במערכת בתי הדין הרבניים זה שנים רבות.

כבר בפתח דברינו נבהיר כי מציאות שבה נכסי הקדש מוזנחים באופן שהפוטנציאל הגלום בהם אינו בא לידי מימוש בלתי מתקבלת על הדעת ואינה עולה בקנה אחד עם חובתם של הנאמנים.

עיון בחומר הרב שבתיק מלמד כי נאמני ההקדש חתמו עסקת קומבינציה עם חב' [פלונית] שעניינה פיתוח נכס ההקדש המצוי ברחוב [פלוני] בירושלים.

דא עקא, על אף השנים הרבות שחלפו מיום אישור העסקה, הפוטנציאל הגלום בנכס ההקדש לא מומש בשל סכסוך מתמשך בין נאמני ההקדש לבין חב' [פלונית].

ביה"ד האזורי בירושלים עסק במחלוקת בין הנאמנים וחב' [פלונית] וקבע בכמה החלטות שיש לקיים את העסקה. במסגרת ההחלטות מתח ביה"ד ביקורת חריפה על הנאמנים.

על החלטות אלה של ביה"ד הוגשו ערעורים ועלפי החלטות של כבוד ביה"ד הרבני הגדול הוחזר התיק לביה"ד הרבני האזורי להשלמת נימוקים.

ב. בתקופה האחרונה חל שינוי מערכתי והוקם בית דין חדש להקדשות אשר מרכז את הטיפול בכל תיקי ההקדשות.

לצערנו, ביה"ד שלנו אינו יכול לתן נימוקים להחלטות סתומות ועמומות שניתנו על ידי הרכבים אחרים.

זאת ועוד. אנו סבורים שסמכותו של ביה"ד בענייני הקדשות מוגבלת לענייני ניהולו הפנימי של ההקדש וזאת בהתאם לסעיף 53 לדבר המלך במועצה.

יתר על כן: לאחר בג"ץ סימה אמיר אין לביה"ד סמכות לדון בבוררות בענייני ממונות, כך שאף אם שני הצדדים היו נכונים שביה"ד ידון בעניינם – כל פסיקה שניתנה או שתינתן ניתנת לביטול לבקשת אחד מן הצדדים ואטרוחי בי דינא בחינם – למה לן.

ג. בנסיבות אלה אימץ ביה"ד את חוות דעתו של המפקח על ההקדשות ולפיה, על נאמני ההקדש לפעול בחריצות ובזריזות הראויה לקדם את ענייני ההקדש:

ככל שהם סבורים שיש מקום לבטל את ההסכם – יפנו להליך משפטי מתאים.

ככל שהם סבורים שאין לכך מקום או אין לכך סיכוי עליהם לפעול לטובת ההקדש ולממש את הפוטנציאל הגלום בנכסי ההקדש ובהתאם להסכם.

ד. בית הדין נאלץ לקבוע כי התרשם כי התנהלותם של הנאמנים לקויה גם בהיבט של הגשת דו"חות לביה"ד וביחס לחלק מהם גם בהיבט של התייצבות בדיוני בית הדין, לרבות בדיון האחרון – לאחר החלטה מפורשת שהורתה להם להתייצב בו אישית.

בשלב זה אין ביה"ד מכריע בשאלת המשך כהונתם של הנאמנים הנוכחיים.

מכל מקום, ביה"ד מורה לנאמני ההקדש להגיש לו בתוך שלושים יום דו"חות הכוללים: מצבת נכסים, פעילות ודו"חות כספיים המתייחסים לתקופה של שלוש השנים האחרונות.

ה. החלטה זאת מותרת לפרסום.

ניתן ביום י"ח בשבט התשע"ו (28/01/2016).


הרב שלמה שטסמן – אב"דהרב יצחק זרהרב זבדיה כהן