ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב מאיר פרימן
הרב מאיר קאהן
הרב יצחק רפפורט
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 343852/2
תאריך: כ"ה באדר ב התשע"ו
04/04/2016
מבקשת פלונית
בא כוח המבקשת עו"ד רן רייכמן
משיב פלוני
בא כוח המשיב עו"ד צוריאל בובליל
הנדון: צו למדור ספציפי במסגרת תביעת שלום בית
נושא הדיון: צו למדור ספציפי במסגרת תביעת שלום בית

החלטה
הצדדים נישאו בשנת 2007 ולהם שני ילדים. לשני הצדדים נישואין אלה הם נישואין שניים. הצדדים גרים בנפרד מחודש יולי 2015. לצדדים דירת מגורים הרשומה על שם שניהם ובה חמישה חדרים, הבעל עזב את הדירה והאשה נשארה בדירה עם הילדים. ביום ל' במרחשוון תשע"ו (12.11.2015) האשה תבעה בבית הדין תביעת שלום בית.

בית הדין קיים דיון בתביעת שלום הבית של האשה. האשה מבקשת שלום בית, הבעל מסרב לכך, במהלך הדיון הצהיר בא כוח הבעל שבקרוב תוגש תביעת גירושין מטעם הבעל.

במהלך הדיון נשמעו טענות הצדדים ובאי כוחם כמפורט בפרוטוקול.

עד למועד הדיון ניתן צו למדור ספציפי. האשה מבקשת להאריך את תוקף הצו, הבעל מתנגד.

בפני בית הדין בקשת ב"כ האשה להורות על חקירת פוליגרף, כמפורט בבקשה.

לאחר הדיון הגיש ב"כ האשה הודעת הבהרה ועדכון.

במהלך הדיון התברר שלפני שהאשה הגישה לבית הדין את תביעת שלום הבית, היא פנתה תחילה לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה להרחקת הבעל מהבית כתוצאה מאירוע אלימות שארע לטענתה. כמו כן תבעה האשה בבית המשפט מזונות ותביעה רכושית – פס"ד הצהרתי, איזון משאבים ופירוק שיתוף במקרקעין.

ביחס לבקשה לפסיקת מדור ספציפי, יש להקדים ולבאר שבפסיקת מדור ייחודי מתייחס בית הדין בדרך כלל לשלושה מרכיבים. הראשון שבהם הוא זכות האשה למדור מדין חיוב הבעל במדור אשתו וכדין חיוב במזונות אשה. השני הוא היחס לשיתוף הרכושי בנכס שבין הצדדים. השלישי, בחינת אפשרות כינון שלום הבית.

בנדון דנן האשה פנתה לבית המשפט בתביעת מזונות ובתביעה רכושית. על כן ההתייחסות לבקשה למתן צו למדור ספציפי בבית הדין תהיה רק בהתייחסות לאפשרות כינון שלום הבית.

כשבית הדין פוסק מדור מכוח חיוב הבעל במזונות אשתו, הרי שקיימת חזקת חיוב הנובעת מחיובי האישות של הבעל כלפי אשתו וכדין חזקת החיוב הקיימת בחוב המזונות של הבעל לאשתו. לא כן כשבית הדין מתבקש לפסוק מדור רק מכוח אפשרות השכנת שלום בית. כאן אין חזקת חיוב, שכן שלום בית ניתן לעשות בכל מקום ולאו דוקא בבית ספציפי. מחיובי האישות אין חיוב לעשות שלום דוקא בדירה ספציפית. אלא שבדרך כלל קל יותר לעשות שלום בית בבית הקיים, אך לא מדובר בזכות הנובעת מן הנישואין, גם לא קיימת חזקת חיוב בדבר. אכן קיימת הערכה כללית של בית הדין שיש תלות בין קיום הבית לבין האפשרות להשכין בתוכו שלום. משכך, בכל מקרה יש לבחון ולהעריך את המצב מחדש ולבחון את מידת התלות בין כינון השלום לבין הצורך בהימצאות בית ספציפי המוכן לכך דווקא.

מאחר וכאמור, בנדון דנן פסיקת מדור ספציפי תיתכן אך ורק בהתייחס לאפשרות כינון שלום הבית. על כן יש להעריך את המצב, ולבחון עד כמה קיימת תלות בין אפשרות כינון השלום לבין מוכנות הדירה הספציפית לעשיית השלום דווקא בה.

בשלב זה תביעת שלום הבית עדיין לא הוכרעה. כדי לפסוק מדור ספציפי בשלב הנוכחי יש צורך להגיע להערכה שאם אכן תתקבל תביעת שלום הבית של האשה הרי שהמפתח לעשיית השלום בפועל יהיה קיום הבית הספציפי לעשיית השלום בו, ובהעדר הדירה הספציפית לא יכון השלום בין הצדדים.

האם אכן קיימת התלות האמורה בנדון דנן? מבחינת אופי הסכסוך שבין הצדדים והתביעות המשפטיות הקיימות בין הצדדים, עולה התמונה שבין הצדדים פעורה תהום עמוקה. עוד בטרם הגשת תביעת שלום הבית לבית הדין, האשה ביקשה להרחיק את הבעל מהבית בבית המשפט ואף הצליחה בכך. האשה פתחה תחילה בתביעות משפטיות כנגד הבעל בבית המשפט בעניין רכוש ומזונות. לבעל טענות קשות על התנהגות האשה, טענותיו אמנם לא הוכחו עדיין, אך מתקבל הרושם שהמערכת הזוגית נמצאת בשפל. בנקודת הזמן הנוכחית קשה לראות כיצד הצדדים מצליחים לגשר על הפערים הקיימים ביניהם וחוזרים לשלום בית. אם אכן יצליחו לעשות זאת ולאחות את הקרעים שביניהם סביר להניח שהדבר יקרה רק לאחר קבלת טיפול זוגי עמוק ולא באמצעות אמצעי טכני של קיום דירה ספציפית בה יכולים לגור יחדיו. במידה ויעלה בידי הצדדים להתגבר על כל הפער העצום, השנאה והמחלוקות הקיימות, הרי שוודאי ימצאו גם מקום מתאים לגור בו, והדירה הספציפית לא תהווה מכשול לכינון השלום. מנגד, במצב שנוצר נראה שמתן צו למדור ספציפי לא רק שלא יקרב בין הצדדים אלא הוא אף עלול לרחק ביניהם שכן הבעל רואה במתן הצו הליך של הכרזת מלחמה וניסיון השתלטות על הנכס מצד האשה, וכדברי בא כוחו בדיון, שהאשה רוצה בית שלם ולא שלום בית. ההתייחסות האמורה מצד הבעל אינה תורמת לקירוב אלא לריחוק, כך שמתן הצו ירחיק עוד יותר את הסיכוי להשכנת שלום בית.

מנגד, בהעדר הכרעה בתביעת שלום הבית ובהעדר תביעת גירושין מצד הבעל, אין לסגור את הגולל לגמרי בפני האפשרות הטכנית לעשיית שלום בית במקום הנגיש לצדדים היינו בדירתם הספציפית.

כדי לאזן בין הצדדים האמורים, נראה שיש לפסוק מדור ספציפי, לפרק זמן מוגבל של ארבעה חודשים. בזמן זה הצדדים ישאו ויתנו ביניהם על עתיד חייהם המשותפים, כאשר ברקע עומדת בהישג ידם האפשרות לחזרה לדירה הספציפית ולהשכין בה שלום בית. במידה ואכן יגיעו הצדדים לשלום בית, יודיעו על כך לבית הדין והתיק יסגר.

אם בחלוף ארבעת החודשים האמורים, הצדדים לא יצליחו להגיע לשלום בית, לאור האמור עולה שלא תהיה יותר תועלת בקיומו של הצו למדור ספציפי, על כן אין לפסוק מדור ספציפי מעבר לארבעה חודשים.

ביחס לבקשת ב"כ האשה להורות על בדיקת פוליגרף, היות ולצורך מתן ההחלטה, בית הדין לא הסתמך על טענת הבעל בדבר הקשר של האשה עם בחור בגיל 25 באמצעות המחשב, הרי שאין צורך לבדוק את הטענות בדבר זהות המכניס את החומר למחשב, על כן יש לדחות את בקשת ב"כ האשה בעניין בדיקת פוליגרף.

ביחס לקיום דיון נוסף להכרעה בתביעת שלום הבית. כאמור בית הדין מורה לצדדים לנהל משא ומתן על עתיד חייהם המשותפים במטרה להגיע להסכמות לכאן או לכאן, על באי כוח הצדדים לעדכן את בית הדין בתוצאות המשא ומתן תוך 30 יום, בהתאם לכך יקבע המשך ההליך.

לאור האמור, מחליט בית הדין:
1.
הצו למדור ספציפי שניתן ביום ג' בכסלו תשע"ו (15/11/15) מוארך למשך ארבעה חודשים בלבד.

2. בית הדין דוחה את בקשת ב"כ האשה בעניין בדיקת הפוליגרף.

3. על הצדדים לנהל משא ומתן על עתיד חייהם המשותפים ולהודיע לבית הדין על תוצאותיו, תוך 30 יום.

4. בהתאם לתוצאות המשא ומתן יקבע אופן המשך ההליך.

ניתן ביום כ"ה באדר ב התשע"ו (04/04/2016).


הרב מאיר פרימן – אב"ד
הרב מאיר קאהןהרב יצחק רפפורט