ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב אליעזר איגרא
הרב א' אהרן כץ
הרב שלמה שפירא
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 1009706/2 ב
תאריך: ז בטבת התשע"ח
25.12.2017
מערערת פלונית
בא כוח המערערת עו"ד אריה נח
משיב פלוני
בא כוח המשיב טו"ר אברהם גולובנציץ ועו"ד אדי ווסר
הנדון: כפיית גט הראויה לפי דין תורה והפעלתה במגבלות החוק
נושא הדיון: כפיית גט הראויה לפי דין תורה והפעלתה במגבלות החוק -

החלטה
רקע והחלטות קודמות
בפני בית הדין בקשת האישה לכפות על הבעל לתת גט ולהפעיל על הבעל את כל הסנקציות וההגבלות האפשריות הקבועות בחוק, וזאת לאור מעשיו של הבעל נגד אשתו וילדיו וגזר הדין למאסר הממושך שהוטל עליו, כאשר הבעל שוהה בכלא שנים רבות והאישה כבר שלוש עשרה שנה מעוגנת מחמתו ולא מקבלת את גיטה.

לטענת הבעל, הוא אינו סרבן גט והוא מוכן לתת גט מידית, אולם הוא מתנה את נתינת הגט בוויתור של האישה והילדים על חיובים של מיליוני שקלים מכוח פסקי דין אזרחיים שנפסקו נגדו – לטענתו ברמייה. בא כוח האישה השיב שאכן הייתה הסכמה של הילדים הבגירים לוותר על התביעות הכספיות נגד הבעל – האב, וזאת לפנים משורת הדין כדי לשחרר את האישה מעגינותה, אולם יש בת קטינה שעל פי ה אינה יכולה לוותר, והאישה אינה מוכנה להמתין עד שהילדה תגדל.

בית הדין כבר קבע בהחלטותיו הקודמות שהבעל אינו יכול להתנות תנאים לקיום חובתו – מתן גט פיטורין לאשתו.

בהחלטתנו מיום כ"ח בסיון תשע"ז (22.6.17) קבענו:
הבעל חייב במתן גט פיטורין ואף כופין אותו לעשות כן.

על הבעל לתת גט פיטורין היום. אם יסרב הבעל לתת גט היום, ידון בית הדין היום בהטלת כל צווי ההגבלה המבוקשים על הבעל.

בית הדין הגדול יטפל בתיק זה מכאן והלאה עד סיום ההליך על פי תקנה קנ"ג מתקנות הדיון.
מכיוון שהבעל סירב לסדר גט, קבענו בהחלטתנו מיום ט"ז בתמוז תשע"ז (10.7.17) להטיל על הבעל צו הגבלה של שהייה במאסר למשך שנה וכי עם מתן צו ההגבלה, תופסק תקופת השהייה של הבעל במאסר שהשית עליו בית המשפט, בהליך פלילי, ותחודש לאחר תום השנה.

עוד קבענו בהחלטה זו, כיוון שהבעל ממשיך בסירובו לסדר גט פיטורין:
[...] קובע בית הדין להטיל על הבעל צווי הגבלה נוספים בהתאם לסעיף 2(א) (7) לחוק בתי הדין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) כדלהלן:

1. לקבל ולשלוח מכתבים, למעט כתבי בי דין או מכתבים לעורך דינו או מעורך דינו, לטוען רבני או מטוען רבני וכן למבקר המדינה או ממבקר המדינה.

2. לקבל מבקרים, פרט לאלה: עורך דין, איש דת, טוען רבני, מבקר רשמי. אין בצו הגבלה שניתן לפי פסקה זו, למנוע ממנהל בית סוהר או בית מעצר להתיר ביקור של אדם אצל אסיר או עצור אם שוכנע כי יש בביקור כדי להביא לקיום פסק הדין.

3. להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט חפצים הדרושים לשם שמירה על בריאותו ומסמכים הקשורים לחקירתו או למשפטו.

4. לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט מצרכים הדרושים לו לשם שמירה על בריאותו.
למרות החלטות אלו, המשיך הבעל בסירובו לשחרר את אשתו מעגינותה. לפיכך הורה בית הדין בהחלטתו מיום כ"ח אלול תשע"ז (19.9.17) להכניס את הבעל לבידוד לתקופה של ארבעה־עשר יום.

לצערנו גם החלטה זו לא הועילה והבעל עומד במריו.

אכיפת הגט הראויה לפי דין תורה ומגבלותיה על פי חוק
מכיוון שגם דבר זה לא הועיל, קובע בית הדין שחובתנו להפעיל את כל האמצעים שברשותנו כדי לאכוף על הבעל לתת גט פיטורין לאשתו. לפיכך חובתנו להדגיש שכל ההחלטות שניתנו בעבר בתיק זה שרירות וקיימות, וכל צווי ההגבלה שניתנו בעבר ימשיכו גם מכאן ולהבא עד שהבעל יסדר גט פיטורין.

אין ספק בעינינו שמשורת הדין חובה היה עלינו לכוף את הבעל בדרך שקבעו חז"ל, ש"מכין אותו עד שיאמר 'רוצה אני'". ואף שחוקית אנו מנועים להפעיל כפייה זו, היה מקום להורות אף על אופן הכפייה שאִפשר המחוקק – והוא פחות בהרבה מכפייה בשוטים – דהיינו שהיית הבעל בבידוד ללא הפסקה עד למתן גט פיטורין. אך גם בנושא זה אנו מוגבלים ואיננו יכולים לפעול אלא בהתאם להוראות המחוקק, שהגביל שימושנו גם בהפעלת צו הגבלה זה.

לפיכך אנו מורים על הכנסת מר [פלוני] לבידוד, בהתאם לקבוע בסעיף 3א לחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסק דין של גירושין), תשנ"ה – 1995 הקובע:
3א. (א) נתן בית הדין צו הגבלה לפי סעיף 2(א)(7) נגד אסיר או עצור, והאדם שנגדו ניתן הצו לא קיים את פסק הדין בתוך שלושים ימים מיום מתן הצו, רשאי בית הדין להורות בצו הגבלה שהוא יוחזק בבידוד לתקופה שלא תעלה על ארבעה־עשר ימים וכל עוד לא קיים את פסק הדין.

(ב) בית הדין רשאי להורות על בידוד לפי סעיף זה לתקופות נוספות כל עוד לא קיים האדם את פסק הדין, ובלבד שבית הדין ידון בהחלטתו להורות על תקופות בידוד כאמור, לפחות אחת לתשעים ימים.

[...]

(ד) צו הגבלה לפי סעיף זה יבוצע במועד שיקבע מפקד מיתקן הכליאה, סמוך ככל האפשר למועד מתן הצו.

(ה) אדם שבית הדין הורה על החזקתו בבידוד לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יוחזק בבידוד יותר משבעה ימים ברציפות, ותהיה הפסקה של שבעה ימים בין תקופת בידוד אחת של שבעה ימים רצופים לבין כל תקופת בידוד נוספת.
משכך, בית הדין מורה להכניס את הבעל לבידוד לתקופה של ארבעה־עשר יום. הבעל יוכנס לבידוד מיידית לשבעה ימים, ולאחר הפסקה יוכנס הבעל לבידוד לשבעה ימים נוספים.

מלבד האמור לעיל, בית הדין מורה על צווי הגבלה נוספים בהתאם לסעיף 2(א) (7) לחוק בתי הדין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) המונעים ממנו את הזכויות המנויות בחוק וכדלהלן:
(י) להשתתף בכל מסגרת לימודית שמתקיימת בבית הסוהר, על אף האמור בכל דין;

(יא) לקבל, לפי בקשתו, מזון העומד בדרישות כשרות מיוחדות שנקבעו לפי הוראות הפקודה, אשר אינו מסופק לכלל האסירים, ובלבד שהמזון המסופק לכלל האסירים בבית הסוהר כולל מצרכים בסיסיים העומדים בדרישות כשרות כאמור;

(יב) לשהות באגף מיוחד בבית הסוהר המיועד לאסירים שומרי מצוות, על אף האמור בכל דין;

(יג) ללבוש את בגדיו האישיים; הורה בית דין רבני כאמור, יחויב האסיר או העצור ללבוש בגדי אסיר במקומות הציבוריים בבית הסוהר או מחוצה לו.
צווי ההגבלה – סיכום הוראות בית הדין למעשה
לאור כל האמור לעיל בית הדין קובע:

א. בית הדין מורה להכניס את הבעל לבידוד לתקופה של ארבעה־עשר יום: הבעל יוכנס לבידוד מיידית לשבעה ימים ולאחר הפסקה יוכנס הבעל לבידוד לשבעה ימים נוספים.

ב. בית הדין אוסר על הבעל:

להשתתף בכל מסגרת לימודית שמתקיימת בבית הסוהר, על אף האמור בכל דין.

לקבל, לפי בקשתו, מזון העומד בדרישות כשרות מיוחדות שנקבעו לפי הוראות הפקודה, אשר אינו מסופק לכלל האסירים, ובלבד שהמזון המסופק לכלל האסירים בבית הסוהר כולל מצרכים בסיסיים העומדים בדרישות כשרות כאמור.

לשהות באגף מיוחד בבית הסוהר המיועד לאסירים שומרי מצוות, על אף האמור בכל דין.

ללבוש את בגדיו האישיים – הבעל יחויב ללבוש בגדי אסיר במקומות הציבוריים בבית הסוהר או מחוצה לו.

ג. אנו קובעים מועד נוסף לסידור גט פיטורין ליום ב' בשבט תשע"ח (18.1.18) שעה 10.00.

ד. כאמור לעיל, בית הדין הגדול יטפל בתיק זה מכאן והלאה עד סיום ההליך ע"פ תקנה קנ"ג מתקנות הדיון.

ה. על המזכירות להעביר החלטה זו לרב אליהו מיימון ראש אגף עגונות בהנהלת בתי הדין, לצורך מעקב וסיוע להבאת תיק זה לידי סיום.

ניתן לפרסם בהשמטת שמות הצדדים.

ניתן ביום ז' בטבת התשע"ח (25.12.2017).


הרב אליעזר איגראהרב א' אהרן כץהרב שלמה שפירא