ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב דב דומב
הרב אברהם שיינפלד
הרב אברהם ריגר
דיין
אב בית דין
דיין
תיק מספר: 7164-21-1
תאריך: י"ט חשון תשס"ו
21/11/2005
תובע פלוני
נתבעת פלונית
הנדון: גירושין
נושא הדיון: עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין3

פסק דין
הוגשה בפנינו בקשה ע"י גב' פלונית "לפסול את החלטת ביה"ד מתאריך כ"ז אייר תשס"ה (5.6.05) שמופיעה תחת הכותרת החלטה-הבהרה בו מוציא ביה"ד לעז על הגט שניתן לצדדים ביום י' אדר 3.3.04". לבקשה צורפה החלטה-הבהרה של ביה"ד מסדר הגט מיום כ"ז תמוז תשס"ה.

לאחר העיון בהחלטה ובבקשה, אנו סבורים שהמבקשת כלל לא הבינה את ההחלטה ואת משמעותה.

ביה"ד לא הוציא לעז על הגט. אדרבה, ביה"ד הביע את בטחונו שהמבקשת לא תכניס עצמה לחשש של "גט מוטעה", וזה לשון ההחלטה:
"הננו להבהיר עוד, שבמידה והאשה פועלת בניגוד להסכמות שנחתמו בהסכם הגירושין ושעל בסיסם סודר הגט, יש בכך לעורר שאלות הלכתיות כבדות משקל על כשרותו של הגט, בהיותו בחינת "גט מוטעה" אנו בטוחים שגב' אסתר קרויזר (אלברשטיין) לא תרצה להכנס לחששות אלה".
כפי שאפשר לראות, אין בהחלטה זו, קביעה שהגט שקבלה גב' פלונית מבעלה, הוא גט פסול ח"ו.

ביה"ד הבהיר את עמדת ההלכה, שבמקרה של הפרת הסכם הגירושין שעל בסיסו ניתן הגט, יש שאלות הלכתיות כבדות משקל על כשרותו של הגט. ענין זה מבואר בהרחבה במאמרו המצויין של הרה"ג אוריאל לביא שליט"א, אב"ד צפת "האם יש חשש בכשרות הגט כשהבעל הוטעה בהסכם הגירושין" (נדפס בקובץ שורת הדין, חלק ב' עמ' קמ"ו-ק"ץ), שם גם מבואר, שלדעת הפוסקים שהפרת ההסכם פוסלת את הגט, לא מועיל ביטול המודעות עובר לסידור הגט, והצהרת הבעל שהגט נעשה ללא תנאי.

כך דעת המהר"ם מלובלין (סימן קכ"ב) ושו"ת משכנות יעקב (חלק אה"ע סימן ל"ד), שגם אם ביטל הבעל את התנאים לפני סידור הגט כמקובל, לעולם הוא עומד בדעתו הראשונה, וסומך שיקיימו את מה שהבטיחו לו, ואם אינם מקיימים אח"כ, יכול לומר, אילו ידעתי שלא יקיימו לא הייתי מגרשה והגט בטל למפרע.

יתר על כן, המהר"ם מוסיף: "ואפילו הוא שתק אנן לא שתקינן, דבאיסור חמור כזה אין להקל ולסמוך על דיבור קל".

ובשו"ת חלקת יואב (אה"ע סימן כ"ה), כתב גם כן, שאם בשעת סידור הגט, כבר היה בדעת האשה שלא לקיים את מה שהבטיחה לו, הרי זה גט מוטעה. כי אם היה יודע הבעל את הדבר במתן הגט לא היה מגרשה, "ואם כן הוא מוטעה בעיקר המעשה, ואין אמירת הבעל שמגרשה בלא תנאי מועיל כלל והגט בטל".

לכן חמור הדבר שבעתיים, כשהפרת ההסכם נעשית סמוך לאחר הגירושין.

ובספר 'העמק שאלה' (חלק אה"ע סימן קט"ז), פסק, שאם הבעל יחוייב בממון לאחר הגט (בניגוד להסכם), פשיטא ליה שהוי גט מוטעה.

וראה בית מאיר, אה"ע סימן קמ"ה סעיף ט' שחושש לדעת המהר"ם מלובלין, ומחפש דרך כיצד לסדר הגט באופן שלא יהיה שום חשש לגט מוטעה גם לדעת המהר"ם.

ואם כן, מי יערב לבו להקל באיסור אשת איש, כנגד דעת המהר"ם מלובלין, המשכנות יעקב, הבית מאיר, החלקת יואב והעמק שאלה?

כמובן שמי שמוסמך לקבוע אם הופרו ההסכמות וההתחייבויות שבין הצדדים, הוא ביה"ד המשפטי אשר טרח רבות עם הצדדים עד להסכם, ולא ביה"ד מסדר הגט. ובמיוחד שביה"ד מסדר הגט מתעלם בהחלטתו מדעת כל הפוסקים שהובאו למעלה.

מכאן שלפי ההלכה שאלת כשרותו של הגט שקבלה גב' פלונית תלוי בה בלבד, באם תקיים או ח"ו תפר את הסכם הגירושין. ממילא ברור שאין ענין זה נוגע לחרם של ר"ת שלא להוציא לעז על הגט, כי אדרבה, עצה טובה נתן ביה"ד לגב' פלונית, שלא תגרום היא לחשש של פסול בגט שקבלה. ולשומעים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב.

ניתן ביום י"ט חשון תשס"ו (21/11/2005)

(-) הרב אברהם שיינפלד - אב"ד          (-) הרב אברהם ריגר - דיין          (-) הרב דב דומב - דיין