ב"ה
בית הדין הרבני האזורי טבריה
בפני כבוד הדיינים:
הרב אוריאל לביא
הרב חיים בזק
הרב יועזר אריאל
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 2926-23-3
תאריך: ד'' טבת תשס"ח
13/12/2007
תובעות פלונית
נתבע פלוני
הנדון: החזקת ילדים/הסדרי ראייה
נושא הדיון: מימוש ערבות בנקאית

פסק דין
בעקבות החלטת ביה"ד מיום כ"ט תמוז תשס"ז (15.7.07) הוסדרה ערבות בנקאית מס' -----------, שהיא ערבות אוטונומית מטעם בנק הפועלים סניף צפת ותנאי מימוש הערבות נקבעו בכתב הערבות שהתקבל בבית הדין.

בהחלטה מיום ב' כסלו תשס"ח (12.11.07) קבענו, בהמשך לפסק הדין מיום י"ט חשון תשס"ח (31.10.07), כי הערבות הבנקאית תמומש.

בעקבות הודעה שהתקבלה מטעם בנק הפועלים סניף צפת, אנו קובעים כדלהלן:

בכל הקשור לכתב הערבות, "המשיבים" הם - בית הדין הרבני טבריה. בהחלטה הנוכחית אנו קובעים בזאת כי התמלאו התנאים לדרישת הערבות בהתאם לסעיף 3 לכתב הערבות, וזאת לאחר שהדרישה נעשית בכתב, על ידי המשיבים כאמור לעיל, (לפי הקבוע בכתב הערבות, א' ק' אינו אחד מהמשיבים).

ביחס לכתב הערבות המקורי, מסמך זה נלקח על ידי ד' א, סבו של הקטין, שהסדיר את הערבות בזמנו. המסמך נלקח ממזכירות בית הדין לאחר שהמזכיר הוטעה וסבר שאין יותר צורך בערבות זו. לפי העולה מהודעתו של עו"ד המאם חליחל, ב"כ של ד' א', כתב הערבות המקורי הועבר לידי בנק הפועלים סניף צפת, ואין מקום לדרוש מסמך זה מבית הדין.

בכל מקרה, מאחר ובסעיף מס' 4 לכתב הערבות נקבע שהערבות תישאר בתוקפה עד שתתקבל בבנק הודעה בכתב ממזכירות בית הדין, הודעה המאשרת שהערבות בטלה, ומכיוון שעד היום לא נמסרה הודעה כזו, על כן הערבות בתוקף ולא בוטלה עם העברת המסמך המקורי לידי ד' א'.

בנסיבות המתוארות, במידה שאמנם הבנק כבר קבל את המסמך המקורי, אין מקום לדרוש כעת מבית הדין העברת מסמך זה לידי הבנק.

אך גם אם העובדות שנמסרו לביה"ד ע"י עו"ד המאם חליחל אינן מדוייקות, והמסמך המקורי עדיין לא הועבר לרשות הבנק, הערבות ניתנת למימוש עם העברת עותק מהמסמך המקורי לידי הבנק, מאחר שאין חולק שעותק זה מאשר קיומה של ערבות בנקאית בת-תוקף שעדיין לא מומשה.

יצויין כי כתב הערבות אינו מחייב העברת עותק מקורי כתנאי לדרישת הערבות.

וכן נפנה לפסיקה בת.א. 88\568 (ירושלים) מדינת ישראל נגד בנק לאומי בע"מ בפס"ד של כב' הנשיא זיילר, שבה נקבע שאף אם כתב הערבות המקורי אבד, הערבות אינה בטלה כל עוד אין עילה משפטית מהותית לביטולה, כגון ויתור על הערבות או ביטולה (פס"ד זה מאוזכר בפס"ד מבימ"ש השלום ת"א א00\014286 א00\021096 של השופטת דניה קרת-מאיר) וקביעה זו ברורה ומקובלת עלינו.

על כן הערבות הבנקאית מס' ------------ תמומש ללא דיחוי נוסף. אנו מורים בזאת, לבנק הפועלים סניף צפת להעביר את סכום הערבות בסך 200,000 שקל לחשבון "המשיבים", דהיינו לחשבון בנק הדואר - לחשבון שמספרו ------------ והרשום על שם "בתי הדין הרבניים".

מזכירות ביה"ד, תעביר עותק מאושר מהחלטה זו, ישירות למנהל סניף הבנק בצפת.

ניתן ביום ד' טבת תשס"ח (13/12/2007)
(-) הרב אוריאל לביא, אב"ד (-) הרב חיים בזק, דיין (-) הרב יועזר אריאל, דיין