ב"ה
בית הדין האזורי אשדוד
בפני כבוד הדיינים:
הרב משה אמסלם
הרב יצחק רבינוביץ
הרב שמואל פריד
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 1118316/2
תאריך: כ"ד באייר התש"פ
18/05/2020
תובע פלוני
בא כוח התובע עו"ד ליאן קהת ועו"ד גילור ידידיה נחום
נתבעת פלונית
בא כוח הנתבעת עו"ד רפי שדמי
הנדון: חיוב האשה לקבל גיטה בזיווג שני ופירוד ממושך
נושא הדיון: חיוב האשה לקבל גיטה בזיווג שני ופירוד ממושך

פסק דין
בפנינו -
מחד,
תביעותיו של הבעל :
לחייב את האישה לקבל את גיטה, לקבוע כי איבדה את זכאותה לכתובתה כמו גם למזונותיה החל ממועד התביעה, להכריז עליה מורדת, לאשרר את הסכם הממון אשר נחתם בין הצדדים ואושר ע"י נוטריון עובר לנישואי הצדדים, להורות בצו על סילוק ידה ועל פינויה המיידי של האישה מדירת הבעל ברח' א' באשדוד ולחייב את האישה בדמי שימוש ראויים בגין השימוש שעושה האישה בדירה החל מחודש ינואר 2015 כולל הוצאות אחזקת הבית.

ומאידך,
תביעותיה של האישה :
לדחות את תביעת הגירושין של הבעל מחוסר עילה, לפסוק כי אין לחייב את הנתבעת בגירושין, לחייב את הבעל במלא כתובתה של האישה ולקבוע מנגנון של פיצויי גירושין (בהתאם לדרישת האישה ולאור הסכמתה לקבל את גיטה בשל היעדר סיכוי לשלום בית באשמתו ובעטיו של הבעל אשר עזבה לאנחות חרף רצונה ושאיפתה לשלום בית עת בגד בה עם אשת איש כשזו היא הסיבה היחידה לטעמה לתביעת הגירושין של הבעל), להורות על ביטול 'הסכם הממון' הנ"ל אשר לדידה של האישה נרקם כמזימה לייצר מעין ביטוח משפטי עבור הבעל ואשר לא נחתם מעולם בין הצדדים , להורות על חלוקה שווה בכל הזכויות הרשומות ע"ש הבעל בנכסיו המרובים שנרכשו במהלך הנישואין ולחייב את הבעל במזונותיה של האישה רטרואקטיבית ממועד התביעה.

רקע עובדתי
הצדדים נישאו זל"ז , ביום 30.12.2007 , נישואים שניים, כדמו"י, בעיר אילת.

לצדדים אין ילדים משותפים.

לכל אחד מן הצדדים ילדים מנישואין קודמים.

לטענת הבעל ,טרם נישואי הצדדים, ביום 27.12.2007 , חתמו הצדדים על הסכם ממון אשר אושר ע"י עו"ד נוטריון מר א. ח.

מאידך גיסא, לטענת האישה ביום זה הצדדים כבר היו יחד באילת לרגל החתונה הקרבה והיא לא חתמה על הסכם ממון מעולם.

נקדים ונצטט סעיפים רלוונטיים מתוך הסכם הממון :
"הואיל והבעל והאישה [להלן "הצדדים"] הסכימו ביניהם להינשא זל"ז כדמו"י [להלן "הנישואין"]

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם עם נישואיהם את יחסי הממון ויחסים אחרים כפי שיפורט להלן.

והואיל והצדדים מסכימים ביניהם כי מבלי לפגוע בהסכם זה, יהיו לכל ההתנאות שביניהם בהסכם זה תוקף של תנאי כתובה.

...

2. הצדדים מצהירים כי חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ט – 1937 [להלן "החוק" } יחול על היחסים שביניהם, בכפוף לשינויים שהוסכמו בהסכם זה.

3. הצדדים מצהירים ומסכימים כי הזכות לאיזון משאבים ולמימוש זכות איזון המשאבים מכוח החוק, תיקנה לכל אחד מהצדדים בהתקיים אחד מן המקרים הבאים:

א. במקרים הקבועים בחוק.

ב. בתום 10 יום מיום שהגיש אחד הצדדים תביעה לגירושין ו/או להתרת הנישואין (להלן "תביעת גירושין") נגד משנהו, לבית הדין / משפט המוסמך.

4. הצדדים מצהירים כי הסכימו ביניהם שאין בחייהם המשותפים ו/או בנישואין כשלעצמם, לפגוע בקניינם ואין בהם משום הקניית זכויות בנכסי השני או הטלת אחריות לחובות השני.

5. להלן נכסי הבעל שאין לאזן את שווים, והשייכים לבעל בלבד:

א. דירה ברחוב אג'– אשדוד הידועה ...

ב. דירת גן ברחוב א'– אשדוד הידועה ...

ג. משרד תיווך ... אשדוד.

ד. רכב מסוג מיצובישי ...

ה. חשבון בנק מס' ... בבנק לאומי.
חשבון בנק מס' ... בבנק הפועלים.

ו. כל זכות אחרת שיש לבעל ערב הנישואין ולא מפורטת לעיל וכל מתנה ו/או ירושה שיקבל הבעל בתקופת החיים המשותפים.

ז. כל זכות ו/או נכס שירכש הבעל , בין על ידו בין ע"י אדם אחר, לרבות דירה על שמו.

להלן נכסי האישה שאין לאזן את שווים, והשייכים לאישה בלבד.

א. חשבון בנק מס' ... בבנק הפועלים.
ב.
ג. כל זכות אחרת שיש לאישה ערב הנישואין ולא מפורטת לעיל וכל מתנה ו/או ירושה שתקבל האישה בתקופת החיים המשותפים.
ד.
ה. כל זכות ו/או נכס שתירכש האישה , בין על ידה בין ע"י אדם אחר, לרבות דירה על שמה.
ו.
6. מוסכם במפורש בין הצדדים כי במקרה של פרוד חו"ח בין בני הזוג או פקיעת הנישואין לא יהיה בן הזוג השני זכאי לשום טובת הנאה ... .

...

12. הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה כחלק בלתי נפרד מכתובתם.

13.הצדדים מאשרים ומצהירים כי קיבלו קנין כדין בהקשר לכל התחייבויותיהם בהסכם זה.הסכם הממון נערך ואושר ע"י משרד עו"ד ונוטריון עו"ד א. ח. בזה"ל:

"אני הח"מ ... ולאחר שקראתי לבני הזוג את הסכם הממון המצורף והמסומן באות א' (להלן – "ההסכם") ותרגומו לשפה הצרפתית המובנת להם והמסומן באות ב' (להלן: "התרגום") הוצג בפני בני הזוג ולאחר שבני הזוג הצהירו בפני כי עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו ונחה דעתי שהצהרתם אמת, חתמו בנוכחותי על ההסכם מרצונם הטוב והחופשי ...".

יצויין כי הבעל הציג בפני ביה"ד שני העתקי מקור של הסכם הממון אשר היו ברשותו. לשני ההעתקים צורף גם הסכם הממון בעברית עליו חתומים הצדדים וכן הסכם מתורגם לשפה הצרפתית עליו לא חתומים הצדדים. עוד יצויין כי הסכם הממון בעברית לא סומן באות א' וההסכם המתורגם לצרפתית לא סומן באות ב'. מעבר לכך, יוער כי בהסכם הממון אשר היה מצוי כעותק מקור במשרדו של עו"ד א. ח., לא היה העתק התרגום לשפה הצרפתית.

אירוע אלימות ראשון
ביום 18.3.12 לאחר ויכוח במשרד התיווך של הבעל, אירע אירוע במסגרתו נפלה/הופלה האישה מהכיסא במשרד, כדלהלן, ואשר בעטיו הוזמנה משטרה לבעל.

לדברי הבעל המשטרה הוזמנה ע"י האישה בעוד שלדברי האישה המזכירה או אחד הנוכחים במשרד הם אלו שהזמינו את המשטרה.

לטענת האישה - הבעל זרק אותה לרצפה באותו מועד, ועל כן לאחר מעורבותה של המשטרה מסרה את גירסתה לאירוע (בעניין זה יעויין להלן בגירסתה השונה/המעודנת של האישה במסגרת תסקיר המבחן).

לטענת הבעל- הוא הזיז את הכיסא והאישה נפלה, הוא לא הפיל אותה לרצפה. לטענתו, גם האישה עצמה הודתה בסופו של דבר, שהנפילה נגרמה כתוצאה מתזוזת הכיסא ולא במכוון.

ביום 13.3.14 הוגש לבית המשפט השלום בקרית גת, תסקיר של קצינת מבחן ע. ס. ל. , בה נכתב בין היתר כך:
"תיאר את הקשר הזוגי באופן חיובי וכן את הקשר עם ילדיה של אשתו.
....
ביחס לעבירה הנידונה, הנ"ל נמצא אשם בעבירת תקיפת בת זוג. לדבריו, מודה במיוחס לו ומצטער על אופן השתלשלות הדברים. הופתע כי הדבר נחשב כעבירה פלילית וירשם ככזה. תיאר את אירוע העבירה כטעות שנעשתה בתום לב, ללא הפעלת כוח או כוונה לפגיעה באשתו. תאר מערכת יחסים תקינה בין בני לבין אשתו וכן בין אשתו לבין משפחתו.

שלל אלימות כלשהי בהתנהלותו, במשפחתו, בעבר וכיום וכן שלל אלימות זוגית. התרשמנו כי, הנ"ל חווה את מעורבותו בעבירה באופן מרתיע, מבטא חרטה על הפגיעה באשתו ועל היותו מעורב בהליך משפטי ...

ביום 12.3.14, קיימנו פגישה עם אשתו, המתלוננת בתיק זה ... ביחס לנסיבות העבירה מסרה כי, חל ויכוח בינה לבין בעלה הקשור במתיחות בין אחותו המתגוררת בצרפת לבינה. מסרה כי מתיחות זו נוצרה לאחרונה על רקע אי הסכמה נקודתית, וכי אינה מאפיינת את אופי הקשר בכללותו. מדבריה עולה כי, בעלה התקשה להבין את המניעים לסירובה לשוחח עם אחותו ומאחר ואחותו שיתפה אותו, באמצעות הטלפון, כי אשתו ניתקה את הטלפון ואינה עונה לה, הדבר עורר ביניהם ויכוח. לדבריה, התנהגותו של בעלה כלפיה באותה עת לא הובנה כהלכה. תיארה כי, מקובל במשפחתם לצאת להירגע ולהסתובב מעט בחוץ לצורך שינוי אוירה וכי הדבר משפיע לטובה. לדבריה, עת התווכחו, בעלה ניסה לשכנע אותה לצאת מהמשרד ולשנות אוירה וניסה לסובב את הכיסא על מנת לאפשר לה לקום אך היא נפלה ונחבלה, התרכזה בכאבה וסירבה לקבל ממנו עזרה. לדבריה, הבינה מיד שלא התכוון לכך, המזכירה במשרדם הזמינה אמבולנס כי התרשמה מכאבים עזים מהם סובלת ובעלה ביקש מחבר שיבוא לסייע לאשתו מאחר והבין כי אשתו אינה מוכנה להסתייע בו עקב כעסה על נפילתה. לדבריה, לא שקלה פניה למשטרה לצורך הגשת תלונה, אך, נאמר לה בבית החולים שעליה לדווח במשטרה אודות מקרה זה. מסרה כי חשבה שאלו הם הנהלים ולכן הגיעה למשטרה".

בין התאריכים 2.12.2014-21.1.2015 יצאו הצדדים לחופשה בארצות הברית, כאשר לדברי הבעל השהות הייתה במסגרת טיול מחווה זוגי שאירגן לצדדים לרגל יום הנישואין וכניסיון לשפר את מערכת היחסים הזוגית בכדי להציל את הבית ולשמור על שלימות התא המשפחתי.

מיד לאחר חזרתו לארץ, בחודש ינואר 2015 עזב הבעל את בית מגורי הצדדים ועבר להתגורר לדבריו בבית אמו כאשר האישה נותרה להתגורר בבית הרשום ע"ש הבעל ברח' א' יחד עם בנה לסירוגין ויחד עם בתה.

לדברי ב"כ הבעל, כבר ביום 20.5.15 פנה אליה הבעל וביקש ממנה כי תייצגו לשם הגשת תביעת גירושין כנגד האישה. לשם כך מפנה ב"כ הבעל לחשבונית של משרדה מיום 21.5.15 אלא שהעניין הושהה בפועל כשנתיים.

בסביבות חודש פברואר 2016 ניסו הצדדים לחזור לשלום בית בתיווכו של עו"ד מר א. ח. הצדדים עשו שבת ביחד והאווירה הייתה חיובית. לדברי האישה הבעל באותו זמן אמר לה כי הוא רוצה לחזור להיות איתה ביחד (פרוטוקול מיום 15.5.18 עמוד 14).

בחג הפסח תשע"ו (אפריל 2016) הזמינה האישה את הבעל לעשות את ליל הסדר בביתם, הבעל נעתר לבקשתה כשלדבריו היה זה במסגרת ניסיון נוסף להשיב את שלום הבית. לטענתו, בליל סדר זה, האישה פגעה בו עת לא כיבדה אותו לערוך את הסדר, למרות רצונו, והעדיפה לכבד בעריכת הסדר את בנה.

במהלך חודש יולי 2016 החליף הבעל את כל דלתות הבית, כשלדברי הבעל זה נעשה כמחווה של רצון טוב שלו כלפי האישה שכן באותו זמן האישה, ששהתה בחו"ל, חזרה לארץ לנישואי בנה באוגוסט 2016 בכדי שתרגיש יותר טוב.

בכך ביקש הבעל להוכיח את כנות מאמציו ורצונו לשמור על הבית.

מאידך, האישה אישרה את האמור אך בתוספת ההסתייגות כי התשלום עבור הדלתות בוצע בעקבות עיסקת נדל"ן שביצעו במשרדם כשבתמורה לכך קיבלו את הדלתות האמורות חלף הדלתות הישנות בבית אשר היו כבר מתולעות.

ביום 26.8.16 הגיש הבעל ע"י ב"כ בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד.

ביום 27.2.17 חתמו הצדדים על טופס 3 בו הם מבקשים להאריך את תקופת עיכוב ההליכים וזאת עד ליום 8.4.17.

ביום 1.3.17 אישר בית המשפט לענייני משפחה את הארכת תקופת ההליכים עד לתאריך המבוקש.

אלא שביום 5.3.17 הודיע ב"כ האישה לבית המשפט לענייני משפחה כי מרשתו מבקשת לסיים את הליך יישוב סכסוך.

ביום 19.3.17 הגישה ב"כ הבעל לביה"ד את תביעת הבעל לגירושין אליה נכרכו התביעות למזונות אישה, להכרזה על האישה כמורדת, לחלוקת הרכוש ולאכיפת הסכם הממון.

יצויין כי לבעל משרד תיווך נכסים... כשהאישה עובדת יחד עימו באותו משרד גם בעת ניהול ההליכים המשפטיים וזאת עד פיטוריה בתחילת שנת 2018, כדלהלן.

ביום 7.5.17 הגיש ב"כ האישה את תביעתה של האישה להורות על ביטולו של הסכם הממון - אשר צורף על ידי הבעל בכתב תביעתו לגירושין -כאשר לטענתו, כנ"ל, חתימת האישה זוייפה באשר מעולם לא נחתם בין הצדדים כל הסכם ממון ועכ"פ לא נערך ונחתם ביום 27.12.07.

להוכחת הנ"ל טען ב"כ האישה כי בתאריך אשר נחזה וצויין כמועד בו נכתב ההסכם, שהו הצדדים בכלל במלון באילת לצורך חתונתם. לטענתו, זיוף התאריך בוצע מכיוון שאישור הסכם ממון ע"י נוטריון יכול להתבצע אך ורק לפני הנישואין. ב"כ האישה ציין לפגמים בהסכם כגון הלשון "ויחסים אחרים" והעובדה שלא צויין בו תאריך הנישואין למרות שהאירוע נחזה להיות רק ארבעה ימים טרם מועד הנישואין ועוד.

עוד טען ב"כ האישה כי האישה לא ראתה מעולם את ההסכם ולא קיבלה מעולם כל העתק ממנו. עוד ציין כי נכתב שיש להסכם 'נספח ב' המתרגם את המסמך לצרפתית בעוד שהתרגום כלל לא צורף להסכם הממון אשר ניתן לידי האישה כשביקשה אותו מעו"ד א. ח., כמו כן אין חתימות על התרגום. עוד העיר כי האישה איננה דוברת עברית תקינה, אף לא כיום ובוודאי שלא הבינה עברית בשנת 2007.

השתלשלות ההליכים המשפטיים :
ביה"ד שמע את הצדדים וב"כ בקשב רב כמו גם קיבל את עדויות העדים בתיק ונחשף לחומר רב כמובא בפרוטוקולי הדיונים בעניינם, באורך וברוחב.

תביעת הגירושין של הבעל הוגשה כאמור ביום 19.3.17.

הדיונים התקיימו במועדים דלהלן:
14.6.17
30.10.17
21.2.18
21.3.18
15.5.18
27.6.18
18.7.18
11.10.18

להלן נצטט קטעים רלוונטיים מפרוטוקולי הדיון ומהחלטות ביה"ד בתיק.

ביום 14.6.17 התקיים דיון ראשון בין הצדדים וכך נכתב לפרוטוקול:
"הבעל: כן, אנחנו בנפרד כבר 3 שנים. אני רוצה להתגרש, התחתנתי בגיל 50 והיה לי דרך בשביל לבנות דירה עם שלום ושלווה, אחרי החתונה גיליתי נחש בבית ולא יכולתי יותר, אחר כך ניסיתי ובסוף היא סילקה אותי מהבית, ההתנהגות שלה היתה בשביל זה. בזמן שאני בחוץ, אני רואה אותה כל יום, זה בלי סוף, אין אפשרות לחיות עם נחש ככה, כעת אנחנו בקשר רק בעבודה וזה קשה מאוד. אני גר אצל אמא שלי שהיא בת 85, היא גרה בבית שלי, אחרי שעשינו הסכם ממון והכול, נתתי לה אפשרות לעשות שלום בית, או לסיים בכבוד, בלי בית המשפט, היא לא רוצה כלום.

ביה"ד: אתה רוצה היום שלום בית?

הבעל: בכלל לא.

ביה"ד: מתי הצעת לה שלום בית.

הבעל: בזמן שיצאתי מהבית, לפני שנתיים. אני לקחתי את הילדים שלה לבית שלי, לא לקחתי את הילדים שלי, הם גרים לבד. הבת שלי בת 15 גרה בצרפת, היא באה כל הזמן. היא חשבה שאני עשיר, היא עבדה עלי, וביום אחרי הנישואין זה היה לגמרי משהו אחר, יומיים אחרי החתונה היה לנו דיבור אם אתה רוצה להתגרש, מילים שלא שמעתי אף פעם בחיים שלי, היא מקללת כל הזמן, מדברת שאני בן זונה, שאני הומו, 3 שנים כבר אין לנו קשר אינטימי, חוץ מקשר אינטימי לפני שנה פעם אחת, ולפני החתונה היא לא היתה ככה, היא אהבה את זה, אחרי החתונה זה היה גמור לגמרי. אני לקחתי לגדל את הילדים שלה, בזמן הזה, הבן שלה נתן לה מכה.
...
האישה: אני לא רוצה להתגרש, אני כל הזמן רוצה לעשות שלום, ולא עשינו בדרך נכונה, היה חבר שלו שרצה לעשות שלום, וזה לא היה ממש, אני חושבת שהוא בן אדם לא רע, הוא צריך לתקן דברים חשובים, אני והוא, ובעזרת ה'.

ביה"ד: את מאשרת שאתם 3 שנים לא ביחד?
האישה: היו תקופות שחזרנו.

ביה"ד: מתי פעם אחרונה קיימתם יחסי אישות?
האישה: לפני החתונה של הבן שלי, ביולי 2016. הוא נכנס לפני החתונה של הבן שלי, כדי לעשות שלום, אז אני כיבדתי אותו, הוא בא עם הבת שלו מחו"ל, ס., גידלתי אותה כבת שלי, אני כל החיים שלי גדלתי בבית של רבנים.., גדלנו בדרך רק של שלום, כל החיים שלי היה רק שלום, אני לא צעירה, אני בת 55.

ביה"ד: הוא טוען על קללות נוראיות.
האישה: בחיים שלי לא דיברתי ככה, אני לא ידבר ככה, לא גדלתי ככה, אפשר לברר על המשפחה שלי, זה לא הבית שבו גדלתי.

ביה"ד: הוא משקר.
האישה: כדי לצאת ולשים משהו עלי לא אמת, זה לא אמת, אני יכולה להישבע בספר תורה, שאף פעם לא אמרתי, למדתי בבית של ההורים שלי, רק כיבדתי אותו, כמו אשה, כמו עובדת, עבדתי 11 שנה משעה 9 בבוקר, עובדת מחוץ לעיר, הולכת למרוקו, כל הלקוחות שלנו זה ממרוקו, 99%, היה שולח אותי להביא לקוחות, והייתי מכבדת אותו, אני יכולה להביא 20 עדים שיעידו מה עשיתי במרוקו, חוץ מזה יש לי אמא שם חולה אלצהיימר, 2 אחיות חולות סרטן, אז גם הייתי באה לבקר אותם, כי אני היחידה שיכולה לטפל. אחות שלי הקטנה היא במצב ממש סופני.

ביה"ד: את אוהבת אותו?
האישה: כן, מכל הלב, הוא יודע שאני אוהבת אותו.

ביה"ד: אתם עוד עובדים ביחד?
האישה: כן. זה משרד....

ב"כ הבעל: חיכינו לדיון הזה, כדי להפריד גם את המשרד. הוא גרוש יש לו 4 ילדים מנישואין קודמים, לה יש 2 ילדים מנישואין קודמים, האישה עוטה על עצמה כיסוי ראש, היא מעולם לא הולכת עם כיסוי ראש, יש טלוויזיה בעסק, יש שם קללות נמרצות בנוכחות אנשים, כמו שהיא משחקת כאן את הבכי האומלל הזה, זה בושה וחרפה. היא רוצה לסחוט כמה שיותר, מהיום הראשון, התעללות בבני משפחתו, באמא שלו.

ביה"ד: מה זה לסחוט, יש הסכם?
ב"כ הבעל: היא רוצה לבטל את ההסכם. יש הסכם ממון והפרדה רכושית, אנחנו מוכנים להתגרש לפי הסכם הממון. אנחנו ניסינו בתיק הזה לעשות גישור, ביחידת הסיוע ובעוד אמצעיים, כל הזמן יש עוד בקשות, האישה הזאת רוצה סחיטה.

ביה"ד: היא לא רוצה לפי כללי ההסכם?
ב"כ הבעל: בוודאי שיותר מההסכם. היא מאיימת עליו, מגישה תלונות במשטרה, מאיימת עליו בפניה למס הכנסה, הכתה את בתו, כמעט היא הכתה את אמא שלו, ההצגה של הצדיקה, זה קשה לראות, אם כבודכם יראו את הסרטים זה לא אותו בן אדם, אנחנו לא עשינו שום דבר מעבר למה שאפשר, חיכינו לדיון אולי כבודכם יסייעו בעדנו לסיום הסאגה בהסכם גירושין כולל, אין ביננו דיבור ישיר.

ביה"ד: מה נקודת המחלוקת?
ב"כ הבעל: היא רוצה דירה, למה? אם יש הסכמה לנהל ניסיון לסיים את הסאגה, ננהל.
...
ב"כ האישה: מבחינת האדון זה עובד ככה, לפי מה שאני אומר או לא יהיה כלום, זו היתה השיטה הפריכאלית שהמשפחה התנהלה, היא נתנה לו את כל הכבוד, ארוחות, ימי הולדת, עשתה כל מה שהאדון אמר לה, תעבדי, תסעי למרוקו תביאי לקוחות, כל מה שאתה אומר קדוש. הרב פ. חיתן אותם, ראו כמה תחבולה יש כאן, אמר הרב רבינוביץ הסכם ממון מתגרשים לפי זה. עשה עו"ד ח., עו"ד מלומד, שהוא גם עד בכתובה, עשו הסכם ממון שהוא מאוד מאוזן, הכל לו לה כלום, מה עם הכתובה, יש כתובה של מיליון ש"ח, אנחנו כעת לא מדברים על כסף, שלא ניגרר למחוזות אחרים, יש לנו מספיק נתונים, שלא ע"פ דרך הישר האדון הולך, הכל תחמנות כספית, הרב פ. יודע מה נעשה כאן, יש כאן כתובה של האישה, הוא ערך חו"ק, העד עו"ד ח., לא אמר שיש הסכם ממון, הכל כאן פלילי, ותרגילים, האישה מוכנה לעשות הכל, יגידו הצגות וכו', ויש לה הקלטות וצילומים, האישה מוכנה ללא שום תנאים, לעשות הכל, היא דיברה על יועץ נישואין, שיפנה אותם ביה"ד, שיראו אם זה קשר שאפשר לדבק, או שלא, לא רוצה להגיד דברים על האיש הזה, יש לנו מספיק נתונים, על נשים נוספות, דירות זימה, שביקש ממנה לצרף אישה למיטה. עכשיו מבחינתו יש הסכם ממון, למה הוא התחתן? היה לה קשרים במרוקו, אחד הרבנים הכי חשובים במרוקו..., הגישה חברתי בקשה לפירוט יציאה מן הארץ, העניין של מרוקו, זה בגלל הקשרים שלה, היהודים שם קנו נכסים בישראל, והקניה נעשו במחציתה, המשרד שלו..., היא שפחה חרופה שלו, עובדת שם 6 ימים בשבוע, מקבלת ממנו 4,000 ש"ח בחודש. נבדוק את העניינים ונראה, אני רק אומר לא כצעקתו הדברים יעשו בצורה מאוזנת ושקולה, יש כאן הרבה תהיות, אני מציע לבדוק אפשרויות אחרות, שביה"ד יורה על הפניית הצדדים למומחה מטעם ביה"ד הדובר בשפה הצרפתית.

ביה"ד: למה לא הוגשה תביעת שלום בית.
ב"כ האישה: לימדו אותי שבכל תביעת גירושין ביה"ד מברר את נושא שלום בית. לא לפי כתבם לפי דבריהם.

ביה"ד: עומדים בפני הבעל וב"כ והם אומרים מדובר כאן בהצגה גדולה וכו', הכל כאן משחק אין כאן שלום בית, זו העמדה שלהם, האישה אומרת אני רוצה שלום בית, מושכל ראשון זה להגיש תביעת שלום בית.

ב"כ האישה: אותי לימדו, כל תביעת גירושין, זה שכתבו 4 עמודי מלל, לא עושה רושם, ביה"ד מברר, אם צריך להעשיר את קופת המדינה ב-400 ש"ח זה משהו אחר, הרי ממילא אנחנו אומרים את זה.

ביה"ד: 3 שנים לא חיים ביחד בבית, איפה האישה הייתה כל הזמן?
ב"כ האישה: העובדה הזו לא הוכחה, כי הגב' אמרה שביולי הם קיימו יחסי אישות, הם היו באותה תקופה באמריקה, והעו"ד אמר שיש לו מפתח של הדירה. מה שאין מחלוקת שהם עובדים ביחד במשרד שלהם היא איתו כל יום, היא גרה בדירה שלו והוא משלם את אחזקת הדירה, זו דירה יוקרתית, עם בריכה, והדירה בבעלותו, העובדות שהם היו ביחד ביולי, ויש לו מפתח לדירה, אי אפשר לומר שזה סופני, שאי אפשר לחזור אחורה, רואים כאן אנושיות, והגב' עובדת אצלו למרות שכאילו לא היו יכולים להסתכל אחד על השני.

ביה"ד: הם חיים בשלום בית ביום ולא בלילה?

ב"כ האישה: אני לא מבין את החוכמות האלה, אני אומר שאין כאן פער עמוק שלא ניתנים לאיחוי.

ביה"ד: כמה שנים יש ביניכם בעיות?

האישה: אנחנו נשואים משנת 2007, הבעיות התחילו לפני 4 שנים, הוא הכניס ספר תורה על אבא שלו, אני רציתי לעשות הכל בד"ץ, אחותו ואמא שלו לא דתיים, הם לא נתנו לי לטבול את הכלים, והיה ריב, אחר כך הוא נתן לי מכות, מזה הלכנו למשטרה, היינו במשרד היה 7 ימים של ריב, ואמא שלי היתה בבית שלי, היה צועק, לקחתי את אמא שלי לדירה אחרת, מזה התחילו הבעיות.

ביה"ד: כמה זמן הוא לא גר בבית שלך? בקביעות כמה זמן הוא לא חי בבית?
האישה: שנתיים.

ביה"ד: מתי הייתם באמריקה ביחד?
האישה: בדצמבר 2015.

ב"כ הבעל: 2014.
האישה: יכול להיות.

ביה"ד: יש לך רכוש?
האישה: לא.

ביה"ד: העלית טענה ברמז על הסכם יחסי ממון.
ב"כ האישה: זה מזויף. הרב הראשי גם יעיד על זה. אנחנו רוצים שיבדק אפשרות לחזור. אנחנו טוענים כשהסתיים עניין מרוקו בגלל חוק הלבנת הון הוא לא צריך אותה אז הוא רוצה להתגרש. יש כתובה של מיליון ש"ח, אבל היא לא רוצה כסף.

ביה"ד: אני שומע שעשית ספר תורה, אומרת האישה שהיא אוהבת אותך, אתם עובדים ביחד אומר עו"ד שדמי זה נישואין שניים שלכם, אולי עובר ביניכם משהו לא טוב, אם נפנה אתכם לאיש מקצוע, אולי נבדוק אפילו דרך הרב פ., אם באמת יש סיכוי ואפשר להחזיר ביניכם אולי זה הכי טוב, לא בטוח שזה יצליח, אולי לתת סיכוי לבדיקה, אם יצליח מה טוב לפחות לבדוק. היא אומרת שהיא אוהבת אותך, והיא מוכנה לעשות הכל.

הבעל: שנתיים וחצי לא היה ביננו כלום, היינו בארה"ב פעם אחרונה שהיה, לפני כן היה פעם אחת שנה לפני, והיא אמרה שהיא מצטערת על זה. זהו. שנתיים וחצי לא היה כלום. בארה"ב הייתי במכונית, היא אמרה לי מפה אתה לא יוצא אני מתקשרת למשטרה שנתת מכה, והייתי בשקט כל החופש הזה, זה הבסיס שלה להפחיד אותי עם משטרות, לא היה לי שום קשר במשטרה, רק היא כל 5 דקות אני אטלפן למשטרה, אני לא יכול ככה, זה במשרד, זה בבית, זה נחש, זה דוגמא של דתיה מבחוץ, בפנים זה משהו אחר. המשפחה שלה עם כל הכבוד, הייתי בהילולא והכל, זו מישהי אחרת, זה משהו אחר, זה לא הדוגמא שאתם רואים עם כיסוי ראש והכל. היא קריזיונרית, היא מאמינה לשקר שלה.

האישה: אפשר ללכת למשרד, יש שם פתק, תראו את המכה שלו על הקיר. למה הלכתי למשטרה? הוא נתן לי מכות במשרד, אנשים הזמינו משטרה, הוא עצבני מאוד. הוא זרק אותי מהכסא, אנשים מבחוץ הזמינו משטרה ואמבולנס, הבת שלו נכנסה אמרה תקימו את הכלבה הזו שהמשטרה לא תבוא, אני זועקת מכאבים, אני אומרת את האמת, בביה"ד, אני התחתנתי איתו באהבה שלימה.

הבעל: אם היא אומרת את כל זה, למה היא רוצה להישאר איתי, אני רע מאוד.
האישה: זה היה הכל בגלל ספר תורה, שעשו לו לחץ בני המשפחה שלו.
הבעל: זה בכלל לא היה בקטע הזה.
ביה"ד: רצית להרביץ לאמא שלו?

האישה: חס וחלילה, אני לקחתי את אמא שלו לצדיקים. סיפור אחד, הייתי בצרפת התקשרתי אליו שאמא שלו חולה, הוא אמר אני נכנס לקולנוע תעשי מה שאת רוצה, היא יכולה להעיד, היא אישה ישרה, לקחתי אותה לחו"ל, כיבדתי אותה כמו אמא שלי, כל המשפחה שלי אוהבים אותה, היא יכולה להעיד.

הבעל: עשינו ספר תורה ע"ש אבא שלי, זה המשפחה שלי, אמא שלי, אחותי, אחי ואני עם הילדים שלי. ביום הזה היא רבה עם כל המשפחה שלי, עם אחותי עם אמא שלי, היא קיבלה את כל המשפחה שלה כמו מלך, מה אני? כלום. זה ספר תורה של אבא שלי.

ביה"ד: למה היא עשתה את זה?
הבעל: כי הכל בשבילה, כל החיים היא הייתה ככה.
...".

ביום 9.7.17 ניתנה החלטת ביה"ד מהדיון הנ"ל בגדרה נקבע כי:
לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ, מחליט ביה"ד בזאת כי -

א. על הצדדים לגלות אחריות ראויה ולבחון בכובד ראש את המשך דרכם ואת עתיד משפחתם.
ב.
ג. בזכות האישה להגיש תביעת שלום בית, כחפצה.
ד.
נהיר ובהיר כי שומה על האישה להוכיח לבעל את כנות רצונה בהשבת שלום ביתה על כנו, באומר ובמעש.

מאידך גיסא, על הבעל לפתוח פתח של תקוה למיצוי ההליכים לבחינת עתידו של התא המשפחתי.

ה. בזכות הצדדים לפנות להליך ייעוץ נישואין מקצועי אצל הרב ד. ש, כדי שיבחן את מערכת היחסים הזוגית והמשפחתית וידריכם בעצות טובות ליישור ההדורים ביניהם ברוח טובה ובנפש חפצה.
ו.
במסגרת זו, יהיה על הצדדים להעלות את מכלול טיעוניהם ההדדיים בשום שכל ובכבוד הדדי.

ביה"ד מבקש לקבל חוו"ד הנ"ל מיד עם גיבושה.

ז. בהיעדר שיתוף פעולה מתחייב עם הנ"ל ימליץ ביה"ד לצדדים ולב"כ להידבר יחדיו באופן אינטנסיבי ולפעול לגיבוש הסכמות ראויות במכלול הסוגיות התלויות ועומדות ביניהם.
ח.
ט. על הצדדים וב"כ לעדכן את ביה"ד אודות כל הנ"ל בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו, וביה"ד יתן את המשך החלטתו, בהתאם.
י.
יא. יובהר ויודגש כי בהיעדר הסכמות ובהיעדר שיתוף פעולה עם הנ"ל, יורה ביה"ד על זימונם של הצדדים לדיוני הוכחות בתביעות המונחות לפניו, בכפוף להגשת בקשה מתאימה ובהתאם לתקנות ולדין.
יב.


ביום 10.7.17 הוגשה בקשת ב"כ הבעל לקביעת מועד לדיון הוכחות במסגרתה ציינה כי הבעל איננו מעוניין בהליך של ייעוץ לנישואין באשר הנישואין גוועו זה מכבר. לטענתה, ההידברות בין הצדדים מוצתה עוד טרם החלו ההליכים וכי כל רצונה של האישה הוא אך ורק בכדי לסחוט כספית את הבעל ומשכך- אין מנוס מקיום דיוני הוכחות.

ביום 12.7.17 הורה ביה"ד להעביר את הבקשה הנ"ל לתגובת האישה וב"כ.

ביום 23.7.17 הוגשה תגובת ב"כ האישה במסגרתה הלין על כך שעוד טרם יבשה הדיו על החלטת ביה"ד הנ"ל לא אבה הבעל לתת הזדמנות כל שהיא לביצוע החלטת ביה"ד כפי שהיא, וכבר אצה רצה לו הדרך לזמן דיון הוכחות. כמו כן עידכן ב"כ האישה כי האישה כבר פנתה ליועץ אליו הפנה ביה"ד בהחלטה הנ"ל.

ביום 25.7.17 הורה ביה"ד על זימונם של הצדדים לדיון הוכחות, בצירוף המלצה חוזרת-נוספת להפניית הצדדים להליך מקצועי של ייעוץ נישואין בהתאם להחלטת ביה"ד הנ"ל.

ביום 30.8.17 הוגשה בקשת ב"כ האישה למנות לצדדים יועץ נישואין חלופי וזאת לנוכח היעדר שיתוף פעולה מטעם היועץ אליו הופנו הצדדים.

ביום 3.9.17 הוגשה התנגדותה של ב"כ הבעל למינוי יועץ נישואין חלופי, מכל הטעמים אשר כבר הוזכרו בבקשתה לקביעת מועד דיון, כך שלשיטתה אין כל צורך ועניין במינוי יועץ נישואין חלופי.

ביום 23.8.17 זומנה האישה לשימוע לפני פיטורין אצל הבעל, אשר נקבע ליום 27.8.17.

לדברי הבעל האישה התחמקה מלהופיע לשימוע עת לדבריה שהתה בחופשת מחלה.

ביום 14.9.17 זומנה האישה בשנית לשימוע אשר נקבע ליום 18.9.17.

באותו יום פנתה ב"כ האישה (בעניין זה) עו"ד מ. ש. לב"כ הבעל וציינה כי הבעל אישר לאישה חופשה לשם נסיעה לפריז כבר ביום 17.9.17 וכי האישה קנתה כבר כרטיס, כך שהאישה לא תוכל להגיע לשימוע במועד הנ"ל.

בתשובת ב"כ הבעל כתבה כי הבעל לא אישר את החופשה הנטענת לאישה וכי השימוע יתקיים במועדו.

יצויין, כי לבסוף נדחה השימוע בהסכמה ליום 4.10.17.

אירוע אלימות שני
ביום 14.9.17 התרחש במשרד אירוע כאשר לדברי האישה הבעל איים עליה ובעקבות כך היא הגישה תלונה במשטרה. לדברי הבעל, הוא לא איים על האישה כלל, אלא להיפך האישה היא זו שקיללה אותו. הבעל צירף תמלול הקלטה של האירוע. כמו כן העיד את מר ז'. ר. אודות האירוע, כדלהלן. לדברי הבעל סיבת התלונה למשטרה הייתה אך ורק בכדי להיפטר מהצורך להופיע אל השימוע במועד אליו זומנה.

ביום שישי, 15.9.17 כ"ד אלול תשע"ז, בשעה 05:04 (בהתאם לפרוטוקול בית המשפט) נעצר הבעל ע"י משטרת ישראל, וזאת בעקבות תלונתה של האישה על כך שהוא עוקב אחריה ומאיים עליה.

באותו יום האריך בית משפט את מעצרו של הבעל עד ליום 17.9.17.

יצויין כי במענה לשאלת ב"כ הבעל, 'מי שרוצה להתגרש זה החשוד'? השיב החוקר מר ש. ב. :' כן. מנגד, לא ניתן לומר שהצד השני לא מעוניין לגירושין אך הוא לא מסכים לבקשה והתנאים שהוא מבקש. לפי מה שהיא מתארת שהוא מבקש ממנה לחתום על מסמך שכל הרכוש שלו'.

באותו יום הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי ובהסכמה עם הפרקליטות שוחרר הבעל למעצר בית אצל ילדיו.

ביום 18.9.17 הוגשה לביה"ד בקשה ע"י ב"כ הבעל למתן צו הגנה כנגד האישה, וזאת בעקבות האירועים דלעיל.

ביום 19.9.17 הגיב ב"כ האישה לבקשה הנ"ל.

ביום 25.9.17 הורה ביה"ד על צו הגנה הדדי למשך 30 יום בעטיו גם נאסר על האישה להיכנס לבית העסק...

ביום 30.10.17 התקיים דיון שני בין הצדדים.

להלן נצטט קטעים מפרוטוקול הדיון:
"ב"כ האישה: הגיש הבעל תביעת גירושין כרוכה, הכריכה שבה היא גם בנושא של מזונות האישה, בתחילת חודש אוקטובר פיטר הבעל את האישה שעבדה איתו, ... מרשתי מגיעה לה מזונות, היא מחזיקה במכונית, תלוש השכר עמד על 4,000 ש"ח אבל זה לא היה המשכורת היחידה, אני מבקש את כבודכם בטרם ניכנס לעובי הקורה אני חושב שראוי שהנושא הזה ידון. ...
...
ביה"ד: נתחיל בחקירה בשאלת הגירושין/שלום בית.
...
ביה"ד: אתה מוזהר לומר את האמת, כל מי שלא אומר אמת בבית הדין צפוי להיענש בהתאם לחוק.

ש. האם תוכל לספר לביה"ד על הנושא של הסכם הממון שנחתם ביניכם?

ת. התחתנו בגיל 50 היה לי חיים לפני כן, ובאמת אני עבדתי הרבה בשביל שיהיה חיים, באתי עם קצת כסף מצרפת וקניתי כמה דברים כאן, כשהכרתי אותה, בתחילה לא דיברנו על חתונה, אחר כך כשדיברנו על חתונה אמרתי אני צריך הסכם ממון, זה הגיוני כשיש לי ילדים ונכדים, היא הסכימה ועשינו הסכם ממון כל אחד נשאר עם שלו.

ש. אתה יכול לספר לנו איך התדרדרה מערכת היחסים ביניכם.
...
ת. אני יספר על החיים שלי, התחתנתי בגיל 50, עם רצון לעשות משהו משפחתי, לקחתי את הילדים שלה לבית שלי, זה היה לא זמן טוב עם הילד שלה, היא נתנה מכה, הוא נתן לה מכה, כשלקחתי אותה לקחתי עם כל הלב, התחתנתי, עשיתי חתונה באילת, משהו גדול, ביום לפני החתונה היה חינה, היא לא התנהגה בכבוד למשפחה שלי, העברתי את זה, בשביל אהבה, אחר כך ראיתי שהיא סרטן, היא נכנסה בבית משפט והיא רואה אותי היא עשתה תנועות עם אצבעות.

האישה: חס וחלילה.

ביה"ד: אתה אומר שמתחילה לא היה טוב.

ת. מבחינת הבלגן עם המשפחה שלי, היא לא רצתה לעשות חינה, אני העברתי על זה, עשינו חתונה ונכנסו לבית, כשנכנסתי בבית, היא חיפשה ריב, היא אמרה לי יומיים אחרי החתונה, אם אתה רוצה להתגרש, תתגרש. אחר כך כל יום היה משהו, אני שמתי אותה בבית שלי, כשכיום אני לא גר בה, זה חשוב לי, שעבדתי כמו חמור בשביל הדירה הזו, בבית שלי אני לא יכול לגור, אני גר אצל אמא שלי בת 85, כל זמן שיש לי בלגן איתה אמא פוחדת. זה כואב לי, הייתי בבית חולים 3 פעמים בשביל הלב, אני לא יכול אני בגיל 60 אני רוצה שלום, שקט, היא מחפשת רק מלחמה.

ש. תספר על היחס שלה אליך?

ת. היא מקללת מול האנשים, מול החברים, מול המשפחה.
...
ש. תספר על היחס שלה איך היא מתייחסת אלייך?

ת. היא קוראת לי בן זונה,..., אמא שלך היא זונה, כל הדברים האלה ועוד יותר, הומו, שאני לא יכול לעשות כלום, שאני לא קורא בעברית, ככה היא אומרת מול אנשים במשרד, דברים כאלה היא עשתה ממני סמרטוט לא חדש, ישן שהיא יכולה לדרוך עלי, נמאס לי, אני רוצה להתגרש, זה לא משהו שבא מיידי, זה 3 שנים שיצאתי מהבית אני פוחד ממנה. כל פעם שלא נראה לה משהו היא מאיימת במשטרה, וככה היא עשתה בסוף, בשביל השימוע שהיא לא רצתה לבוא, היא הלכה למשטרה, העו"ד אמרה לי ביום שהיה האירוע, שאני אלך למשטרה, אמרתי לה זה לא הדרך שלי, היא הלכה למשטרה, היא ידעה שאני נכנס לכלא, ואני ישן שם, כשהשופט רצה עימות היא לא הייתה בארץ, כשהוא שמע את העדים, המשטרה ידעו שזה לא אמת, ויצאתי, נשארתי 3 ימים אצל בן שלי, איזה פנים יש לי מול הילדים שלי.
...
ש. תספר לנו על האירוע שאירע ב-13.9 וב- 14.9 במשרד.

ת. ב-13.9.17 היא נכנסה למשרד, היא כעסה על המזכירה שהחלפנו את הקוד של יד 2, היא אמרה למזכירה, שאני נותן למזכירה מכה, היא הייתה בשוק, ואמרה לה איפה ראית את זה, היא בכתה, יום למחרת המזכירה לא באה לעבוד, שלחתי לה הודעה בווצאפ שאני רוצה שימוע מידי, שבגללה המזכירה לא באה לעבוד, יום אחרי ב-14.9 באה למשרד קיללה אותי, בן זונה, הומו, וכל הקללות הרגילות שלה, יש הקלטה של היום הזה, אחר כך יש שלט במשרד..., אני יושב ברחוב, היא זרקה את השלט, ועשתה בלגן, ראיתי בלגן, סגרתי את הדלת, והלכתי לשתות קפה, בזמן הזה צלצלתי לעו"ד שלי להתייעץ מה לעשות, היא אמרה שאני צריך ללכת למשטרה, לא רציתי ולא הלכתי. בשעה 4:30 בבוקר מישהו דופק בדלת, קמתי לא היה אף אחד בבית, פתחתי את הדלת, היה משטרה, הם אמרו שהם צריכים אותי, באתי איתם לתחנה, הם חקרו אותי, שהיא התלוננה שאמרתי שאני רוצה להרוג אותה, שאני עוקב אחריה, זה עדיין בחקירה, הם שמו אותי בכלא, עם אזיקים, ולקחו אותי לבית משפט באשקלון, השופט האריך את המעצר, עד שיהיה עימות, שמו עלי אזיקים ביד וברגל, פעם ראשונה שיש לי בעיה עם המשטרה.

האישה: פעמיים.

ביה"ד מתרה שוב באישה.

ת. שמו אותי בכלא באשקלון, החוקר שמע את העדים שהיו במשרד באותו יום, והם שחררו אותי לבית, זה היה יום שישי לפני ר"ה, אם לא היה המזל שהחוקר בדק, הייתי נשאר כל ר"ה בכלא, בגלל שהיא לא הייתה בארץ, ולא היה אפשרות לעשות עימות. הם שמו יומיים במעצר בית אצל הבן שלי, איזה פנים יש לזה, שהם צריכים לחתום לי ערבות, הבן והבת שלי, זה לא הגיוני בגיל שלי, אני צריך את הגירושין האלה, אני פוחד ממנה וכל דבר, אני רוצה שהיא לא תתקרב אלי יותר.

ביה"ד: אתה בעצם אומר, שהיא התלוננה נגדך תלונת שווא?

ת. כן, לא היה כלום, היא בהיסטריה לגמרי, היא התלוננה שאני רציתי להרוג אותה, ושאני עוקב אחריה. ביום הזה יצאתי מהבית קפה הייתי עם אופנוע, זה ישן מאוד, 20 שנה, והג'יפ שלי כבר 15 שנה, יצאתי מבית קפה הייתי ברמזור היא באה לצד השני, היא עצרה את המכונית באמצע הרחוב, ועשתה לי תנועה באצבעות, וצילמה אותי, זה היה קרוב לבית שלי. היא התלוננה שאני עוקב אחריה, וזה כל הזמן ככה. זה היה בסיס שלה.

ביה"ד לאישה: התלוננת נגדו במשטרה?

האישה: כבר פעמיים, כל הזמן הוא אומר לי אני יהרוג אותך, אני ישים אותך מתחת לאדמה, אני בת צדיקים, אני הולכת לתבוע את בעלי, כשאני רציתי שלום בית, כאן ליד המשרד הוא לא אומר ליד המצלמות, הוא יוצא ומקלל את אבא שלי ז"ל, את אמא שלי, אחותי חולה קשה מאוד, הלכתי מהר לחו"ל להיות איתה כי אין לה ילדים ואין לה בעל, הוא אומר לי, מה את רוצה כבר 5 שנים היא חולה, מספיק שהיא תמות, זה כאבים, כל הזמן קיבלתי מכות, נמאס לי מאבא שלי מאמא שלך, מאחיות שלך, שתמות.

ביה"ד: הוא היה אומר לך הרבה פעמים שהוא ישים אותך מתחת לאדמה.

האישה: כן, בבית קיבלתי הרבה מכות, בבית היה ספר תורה, הוא דפק אותי על הקיר, המשטרה אמרה לו זה אסור, למה כי הוא רצה שהבן שלי יצא מהבית והבן שלו יכנס. קיבלתי מכות כי קניתי בד"ץ, קיבלתי מכות כי רציתי טבילה.

ביה"ד: אם ככה למה את רוצה אותו.
האישה: כי אמא שלי כל הזמן אמרה תעשי שלום.
ביה"ד: אם בן אדם מאיים שירצח אותך את לא מפחדת.
האישה: כשאני שומעת את האופנוע, כולי רועדת.
ביה"ד: אז למה את לא מתגרשת, זה לא בריא.
האישה: אני לא רוצה לעשות רע לאמא שלי.
ביה"ד: אמא שלך תשמח, שתתגרשי מכזה בעל רע, לדברייך.

האישה: כל הזמן אבא שלי אמר לי אל תתגרשי, לפעמים טוב שמיכה עם חורים, מבלי שמיכה בכלל. כל העדים שהוא הביא כאן בחוץ, אכלו אצלי, עשו שבתות, חגים, כל הזמן, אני מארחת את כל החברים שלו, עושה הכל בשבילו.

ש. תתייחס לדברי האישה.

ת. אני מדבר על אחותה שהיא חולה, אני עשיתי טיסה לצרפת, שהבן דוד שלי מומחה למחלה הזו, לקחתי אותה.

ביה"ד: היא אוהבת אותך?

ת. לא, זה רק דיבור. בבסיס היא רוצה להרוג אותי, כמו נחש, היא אוכלת אותי לאט לאט, אני לא יכול לחיות ככה, עשיתי למשפחה שלה הרבה כבוד, זה משפחה גדולה, זה לא אומר שהאישה הזו היא טובה.

ש. ספר לביה"ד על האירוע של ספר התורה לאבא שלך.

ת. לקחתי את אחותה, שהרופא שלה בצרפת אמר לה שיש לה 6 חודשים לחיות, לקחתי אותה לבן דוד שלי, והוא עשה פגישה בפריז, הוא היה השליח לעזור לה, וכבר 5 שנים היא חיה, אף פעם לא אמרתי מילה על זה.

ש. אתה יכול לספר על ספר תורה שעשתה המשפחה שלך לאבא שלך?

ת. רציתי לעשות ספר תורה רק באולם, היא אמרה לי נעשה בבית, הסכמתי, כל מה שהיא ביקשה הסכמתי, זה היה הבעיה, שאני חלש מולה, הייתי חלש, עד היום האחרון שהיא שמה אותי בכלא, היה ספר תורה, המשפחה שלי שהיא תרמה את ספר התורה, לע"נ אבא שלי, היא קיבלה אותם על הפנים, היא זרקה אותם מהבית, וההורים שלי, אמא שלי ואחותי הם לא אכלו, אתם מבינים את זה? בגלל זה היה האירוע הראשון.

ש. מה היה האירוע הראשון.
ביה"ד: הבלגן התחיל אז.
ת. כן, אז היה בלגן.
ש. מה היה אחרי זה?

ת. ... אחרי האירוע הזה אחותי צלצלה למשרד כל הזמן היא מנתקת לה את הטלפון, עד שכעסתי, ואמרתי לה תצאי מהמשרד, מאותו יום היא התחילה לדבר רע, לפני זה היה קצת, אבל לא ככה, היא התחילה לדבר בלי כבוד. לקחתי את הכסא כדי שהיא תצא, היא לא רצתה, גררתי את הכסא, היא נפלה מהכיסא ולכן היא הזמינה משטרה בפעם הראשונה.

ביה"ד: באיזה תאריך זה היה?
ת. לא זוכר, אחרי ספר תורה. לפני 5-6 שנים, 2012.
ב"כ הבעל: 18.3.12.
ביה"ד: הגשת תלונה?

האישה: לא, הוא זרק אותי על הרצפה, זרק עלי את התמונה של אבא שלי ז"ל, הוא התקשר לח. (העו"ד א. ח.), הוא הוציא את כולם, ואני לא הייתי בהכרה, אנשים ראו שאני ברצפה, אנשים או מזכירה הזמינו משטרה, לא אני. "


ביום 2.11.17 ביקשה ב"כ הבעל להאריך את צו ההגנה כנגד האישה.

ביום 8.11.17 נעתר ביה"ד למבוקש והורה על הארכת צו ההגנה למשך 3 חודשים.

ביום 8.11.17 , במסגרת החלטת ביה"ד מהדיון הנ"ל, נקבע כי:
לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ, מחליט ביה"ד בזאת כי -
א. על מזכירות ביה"ד לזמן את הצדדים להמשך דיון הוכחות בהתאם למבוקש.
בדיון שיקבע יחקרו הצדדים ע"י ב"כ, בהתאם למוסכם.

ב. בפנינו בקשת ב"כ האישה לפסיקת מזונות זמניים עבור האישה נוכח שינוי הנסיבות מהדיון הקודם. מאידך, טוענת ב"כ הבעל שהאישה איננה זכאית למזונות כלל. מלבד זאת טוענת ב"כ הבעל כי בכל אופן עד לקיום דיון ההוכחות בתביעת המזונות - יש לאשה ממה להתקיים – מכספי הפיצויים המגיעים לה מהבעל.

נוכח חילוקי הדעות והעמדות של הצדדים וב"כ בשאלת חיוב מזונות האישה ולאור הנתונים בתיק , כפי המובא בפרוטוקול הדיון מיום י' מרחשוון תשע"ח, 30.10.17 - מבהיר ביה"ד כי בשלב זה לא ניתן לקבוע את זכאות האישה למזונות וזאת עד לאחר השלמת הליך החקירות וההוכחות בתיק.

למותר לציין כי הכרעת ביה"ד בנשוא המבוקש תוחל רטרואקטיבית ממועד התביעה.

ג. ביה"ד שב וממליץ לצדדים ולב"כ להידבר יחדיו באופן אינטנסיבי ולפעול בשום שכל ובאחריות ראויה לגיבוש הסכמות ראויות, אשר ייתרו המשך התכתשות משפטית אשר אחריתה מי ישורנה.

ד. בזכות הצדדים וב"כ לעדכן את ביה"ד אודות המו"מ ביניהם ובכל התפתחות בעניינם וביה"ד יתן את המשך החלטתו בהתאם.

במהלך נובמבר 2017 לטענת האישה, ועל פי עדות מר י. ב., אשר ערך מעקבים אחר אשתו גב' א. ב. (הנטענת), פגש את אשתו יחד עם הבעל, כאשר אשתו עוברת מריכבה לרכב הבעל.

ביום 7.1.18 הגיש הבעל תלונה במשטרת ישראל אודות הפרת צו ההגנה ע"י המשיבה.

ביום 21.2.18 התקיים דיון שלישי בפני ביה"ד בו נמשכה חקירת הבעל ע"י ב"כ.

להלן נצטט קטעים רלוונטיים מתוך הפרוטוקול :
"...
ב"כ הבעל: אני ישמח שחברי יספר מה הייתה דרישת מרשתו ביחידת הסיוע בשביל להתגרש.

ב"כ האישה: האדון הציע לה מיליון ש"ח פלוס כל התכולה, אני ביקשתי את כל הדירה.

ב"כ הבעל: בחיים לא הציע את זה.

הבעל: מה פתאום.

ב"כ האישה: אני ישמיע את זה עכשיו. אני אמרתי לחברתי צריכים לקנות למרשתי דירה, בהקלטה הוא אמר לה תמשיכי לגור שם 5 שנים בלי תמורה, הוא אמר את זה בפיו, אני ישמיע את זה .

ב"כ הבעל: כיום הוא לא מסכים לתת לה שום דבר.

ב"כ האישה: הוא אמר, יש את זה מוקלט.

הבעל: לא רציתי להתגרש, רציתי שלום בית הרבה זמן, מהאירוע הראשון שאמרתי בשביל הספר תורה, רציתי שלום בית, הייתי בשקט כל הזמן. כשהיה האירוע הראשון עם המשטרה כשהיא הלכה לבית חולים, היא שמה אותי מחוץ לבית עם הילדה שלי, היא זרקה אותי.

ב"כ הבעל חוקרת את הבעל:
...
ת. אחרי האירוע שהיה במשרד, שהיה משטרה והכל, בגלל זה, הכל עבר לרע, היא אומרת כל חמש דקות אני אטלפן למשטרה אתה נכנס לכלא, כל הדברים האלה. כל יום פחדתי להיכנס הביתה, זה היה במשרד זה היה בבית כל הזמן ככה, בן זונה והומו כל הדברים האלה.

ש. ספר לביה"ד דברים שהיא עשתה בבית כלפיך באופן אישי?

הבעל קשה לי, יש לי דפיקות.

הבעל יושב שותה ונרגע.

ת. כל יום שהיה דיבור קטן ביננו היה סקנדל בבית, היא זרקה כמה פעמים דברים על הראש שלי, לדו' היה ריב בשבת, אמא שלי היתה בבית היא זרקה אותה מהבית.

ש. איך היא זרקה.

ת. היא זרקה את כל השולחן על הרצפה, אחרי זה אמא שלי לא הרגישה טוב היא הלכה לבית ברגל, היא שומרת שבת, בגיל 85.

ש. ג'. (האשה) ידעה שהיא שומרת שבת?

ת. בוודאי. היא התנהגה רע כל הזמן, מקללת מול המשפחה שלי מול החברים שלי, כל הזמן זה היה רע, אני הייתי בשקט כל הזמן, אבל זה מפריע לבריאות שלי ולהרגשה שלי יום יום.
...
ש. אתה יכול לספר לנו על פעם קודמת שניסית לעשות שלו"ב לגבי הטיול בארה"ב, בדצמבר 14.

ת. לא היה לנו כל כך טוב בזוגיות, אמרתי אני ינסה לעשות משהו טוב, זה היה יום נישואין אמרתי לה נלך לארה"ב כרצונה, מאז שנכנסו לשדה תעופה עד שחזרנו זה היה מוות, כל הדברים שלה, במטוס היא לא רצתה לשבת על ידי, היא רצתה שאני ישב בשורה אחרת, כי זה לא היה מתאים לה. אחר כך כשהיינו בניו יורק במכונית היא אמרה לי עכשיו אנחנו בארה"ב אתה לא יוצא מכאן, אני מתלוננת למשטרה שאתה נתת לי מכה, ולא תצא מארה"ב כך כל הזמן הייתי בפחד. זה מיום האירוע המשטרה הראשון, כל הזמן היא חשבה שהיא חזקה, כל הזמן היא זורקת את זה בשביל שאני יהיה בשקט, ולא אומר כלום.

ש. אתה יכול לספר על התנהגויות שלה במשרד עצמו שגרמו לזה.

ת. במשרד היא כעסה, היא מדברת בקול רם, מול הלקוחות היא זורקת שאני לא קורא בעברית, שאני מינוס של מינוס.

ש. מה הכוונה.

ת. כל המילים שהיא אומרת כל הזמן שאני הומו וכו' זה כל הזמן חוזר על עצמו. כל הזמן שאמרתי תהיי בשקט אל תדברי ככה, היא אומרת אוקיי אני אטלפן למשטרה להתלונן שהכית.

ב"כ הבעל: אני מבקשת להשמיע הקלטה אחת.

ב"כ האישה: יש דרך להציג ראיה מוקלטת, לתמלל שמא חיברו מילים למילים מפי אותו אומר, זאת הדרך להצגת תמליל של שיחות.

ב"כ הבעל: נציג את התמליל, הוא יקבל את הכל.

ביה"ד: היא יכולה להשמיע את ההקלטה.

מושמעת ההקלטה בצרפתית.

ב"כ הבעל: זה הסגנון רצינו שתשמעו את הטונציה של הדברים.

הבעל: אתם רואים שאני לא אומר כלום, אני מדבר רק בשקט, ככה זה כל הזמן, היא עומדת עלי לא נותנת לי לנשום.
...
ש. כל הסיפורים שהיא זרקה אתכם מהבית, את אמא שלך, את הבת שלך, זה היה לפני מרץ 17.

ת. לפני.
...
ש. תספר על המצב הכלכלי שלך, איך אתה מסתדר?

ת. אני לקחתי כמה הלוואות, כדי לאפס את החשבון, אתם יכולים לראות את דף החשבון שלי,

ב"כ הבעל מציגה מסמך מהבנק.

ת. לקחתי הלוואה לשלם לה פיצויים, אני במצב לא טוב בעסק, שלש שנים של בלגן, היא עושה לי בלגן במשרד כל הזמן.

ש. כמה הכנסה יש לך, מה נשאר לך?

ת. זו אישה שרוצה שלום בית? היא מדברת רק על הכסף, זה רק הבסיס שלה זה רק כסף, זה מישהי שהיא רוצה שלום בית? היא ביקשה שלום בית בשביל להישאר בדירה שלי, שאני משלם את הכל. יש לי כמה הלוואות בשביל הדירה שלי, דירה שאני משלם 2,500 ש"ח משכנתא, אני מקבל 4,800 ש"ח שכירות, עוד דירה שאני משלם 3,500 ש"ח משכנתא לחודש ואני מקבל 4,000 ש"ח והדירה הזאת שאני משלם 5,000 ש"ח בערך משכנתא ואני לא מקבל עבורה כלום, בדירה הזאת אני קניתי בתחילה, שהיה לי דירה במרינה ומכרתי ועם הכסף הזה קניתי עוד דברים.
...
ש. למה אתה לא מוכן לתת לאשה שום דבר.

ת. רציתי לעשות משהו בצורה נכונה, לפני הבלגן הזה, אבל ככה זה לא שווה לתת לה שקל אחד.

ש. כשאתה עושה חשבון מה נכנס לך מהמשכנתאות מה נשאר לך מהנכסים שלך כל חודש?

ת. נכנס כסף אבל זה יוצא למשכנתא, בדרך כלל בעסק אני עושה ממוצע 15,000 ש"ח בזה אני משלם את המשכנתא של הדירה שלי בה ג' (האשה) מתגוררת כיום. היא גרה בדירה שלי ואני גר אצל אמא שלי אני בגיל 61, זה לא כל כך הגיוני, שאני עבדתי כל החיים, שהיא מקבלת משהו שאני עבדתי, כשהיה לנו הסכם ממון והכל, אני לא יכול להבין את הדרך הזו.
...".
ביום 25.2.18 ניתנה החלטת ביה"ד בזה"ל:
לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ מחליט ביה"ד בזאת כי –

א. בדיון ההוכחות הקבוע לצדדים ליום רביעי ה' ניסן תשע"ח, 21/3/18 יחקר הבעל ע"י ב"כ האישה.

ב. על הבעל וב"כ להעביר לביה"ד ולב"כ האישה את כלל המסמכים שהוצגו במהלך הדיון.

ג. בזכות הצדדים וב"כ להעביר לביה"ד ולצד שכנגד את כלל המסמכים והאסמכתאות המשפטיות וההלכתיות אותם הם חפצים להציג לאישוש טיעוניהם.

ד. בזכות הצדדים וב"כ להעביר לביה"ד רשימת עדים אותם היו מעוניינים לזמן למתן עדות וביה"ד יתן את החלטתו בהתאם.

ה. בשולי החלטה זו ונוכח נסיבות ונתוני התיק, שב ביה"ד וממליץ לצדדים ולב"כ להתעלות מעל משקעי העבר ולהידבר יחדיו בכבוד הדדי לגיבוש הסכמות ראויות במכלול הסוגיות התלויות והעומדות ביניהם "והאמת והשלום אהבו".

ביום 15.3.18 ביקשה ב"כ הבעל שוב להאריך את צו ההגנה.

ביום 18.3.18 נעתר ביה"ד למבוקש והורה על הארכת צו ההגנה כמבוקש.

ביום 21.3.18 התקיים דיון רביעי במסגרתו חקר ב"כ האישה את הבעל.

להלן נצטט קטעים מתוך הפרוטוקול הרלוונטיים לפסק הדין:
" ...
ב"כ האישה חוקר את הבעל:
ביה"ד: אתה מוזהר לומר את האמת מי שלא אומר אמת בבית הדין צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
...
ש. אני אומר לך, שבפסח – אפריל לפני שנתיים עשיתם יחד ליל הסדר בבית.
ת. זה אמת. לא עשיתי את כל הסדר, אני הייתי יום אחד. לא הייתי גר בבית. הייתי שם, היא הזמינה אותי בתור אורח.

ש. זה היה בבית שלך?
ת. כן, כשרציתי לעשות את הסדר, הבן שלה הוא עשה את הסדר במקומי.

ש. אבל באת באפריל?
ת. אתה שואל אני עונה, אני באתי, רציתי לעשות שלום בית, זה הגיוני שאני באתי.

ש. רצית לעשות שלום בית?
ת. כן, בתום לב.

ש. בין השנים 2007 להיום, אתה עובד באותו מקום עבודה?
ת. כן.

ש. מ-2007 עד היום אתה משלם משכנתא על הנכסים שלך?
ת. כן.

ש. מהעבודה שלך מההכנסה שלך?
ת. לא רק, גם מהכסף שהיה לי לפני.
...

ש. זה נכון שהחתונה שלכם היתה במלון הנסיכה באילת?
ת. כן.

ש. באיזה יום?
ת. 30.12 לא זוכר את היום בשבוע.

ש. יכול להיות יום ראשון.
ת. יכול להיות, אם אתה אומר אני מסכים.

ש. נכון שבאו אורחים מצרפת?
ת. כן, קצת מהמשפחה שלי וקצת מהמשפחה שלה.

ש. אתם ארגנתם להם חדרים במלון?
ת. כן.

ש. אתם באתם לפני החתונה?
ת. כן. אני חושב שבאתי לפני שבת, עשינו שם שבת.

ש. הרב ח. פ. חיתן אתכם?
ת. כן.

ש. זה נכון יהיה לומר שכל השנים מ-2007 עד 4.16 היית נאמן לאשתך?
ת. כן.

ש. כמה פעמים היית בגרוזיה - בגיאורגיה?
ת. אף פעם.

ש. אתה נוסע לפריז הרבה פעמים?
ת. כן, אני הולך לבקר את הבת שלי.

ש. אתה נוסע לבד?
ת. כן, תמיד, אף אחד לא היה איתי.

ש. אתה צרפת לכתב התביעה שלך הסכם, אתה יודע על מה אני מדבר? – מציג לביה"ד ולבעל את ההסכם ממון שצורף לתביעה, מי עשה את זה?
ת. א. ח. (העו"ד).

ש. להסכם הה יש גם תרגום, מי תרגם את זה?
ת. אין לי מושג.

ש. צרפת נייר ואתה לא יודע מי עשה אותו ?
ת. תשאל את א. ח..

ש. בסעיף 12 להסכם הממון כתוב הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה כחלק בלתי נפרד מכתובתם, אתה מבין את העברית הזאת, גם לך יש כתובה?
ת. כן.

ש. מה זה כתובתם?
ת. כתובה מה שחתמתי מול הרבנות.

ש. כשאני פותח את התרגום שתרגמת או שתרגמו לך, תקרא את סעיף 12.
ת. קורא בצרפתית. ומתרגם, אנחנו מסכימים שאנחנו חותמים על זה ברצון חופשי, כשאנחנו יודעים מה אנחנו עושים.

ש. איפה כתוב כתובה?
ת. אל תדאג על זה.

ש. ראית את הנייר.
ת. לא שמתי לב. אני לא עשיתי את החוזה. אני חתמתי על החוזה. לא עשיתי אותו.

ש. תראה לי איפה חתמת על הצרפתית.
ת. על העברית חתמתי. היה כל הדפים ביחד וחתמנו.

ש. מה כתוב כאן למעלה, 27.12.2006.
ת. הוא מבקש משהו שאני לא יודע, כי לא עשיתי.
ביה"ד: אתה לא צריך להצטדק.

ש. התחתנת ב-2006?
ת. לא ב-30.12.2007.

ש. באיזה יום חתמת?
ת. ב-27.12.2007 אני חושב שזה היה יום חמישי, אם אתה אומר, אני לא בטוח על כלום.

ש. אני אומר לך שבאותו יום היית במלון הנסיכה באילת עם האורחים מפריז?
ת. יכול להיות בערב, אני נוסע עם מכונית, הייתי בבוקר כאן ובערב שם.

ש. אתה עד לפני 3 חודשים, כמדומני עבדת עם אשתך ביחד?
ת. כן.

ש. אתה מכיר את חתימות אשתך?
ת. כן.

ש. ומה שצירפת זה החתימה של אשתך?
ת. כן, חתמנו אחד ליד השני.

ש. האם אתה ראית בעיניים שלך את אשתך חותמת על הסכם ממון?
ת. כן. היינו ביחד.

ש. זה נכון שעד חודש 2.2018 עבדתם ביחד?
ת. כן.

ש. למה?
ת. אני לא רציתי לעשות משהו אחר, היא רצתה להישאר במשרד, זה היה עבודה, היא מזכירה שלי ויש לה קשר עם לקוחות, זה כל כך הגיוני, אבל מזמן שהיה אירוע הראשון היא שברה את הכל.

ש. האם תוכל להגיד במשפט אחד או שניים, למה אתה רוצה להתגרש?
ת. היא רעה, והייתה רעה עם המשפחה שלי, היא עשתה הכל, כדי להפריד אותי מהמשפחה שלי, ועשיתי הכל הפוך, לקחתי את הילדים שלה, בבית שלי, בכנפיים שלי, לקחתי את הילדים שלה, שהם היו על הפנים, נתנו לה מכה, לקחתי אותם על הכנפיים שלי, מי יכול לעשות את זה בגיל שאני התחתנתי.

ש. אתה לא אומר אמת מתחילת העדות שלך, אני אומר לך, שלא רק פרקת את המשפחה כאן אלא פרקת עוד משפחה?
ת. לא.

ש. אתה יודע לאיזה משפחה אני מתכווין?
ת. לא.

ש. אני אומר לך שאתה עוד לפני פסח 2016 היה לך קשר עם נשים אחרות?
ת. לא.

ש. אני אומר לך שעוד לפני אפריל 2016 אתה קיימת יחסי מין עם אישה נשואה?
ת. לא.

ש. אני אומר לך שיש לנו עדויות לכך, שאתה במשך שלש שנים, מנהל רומן עם גב' א. ב., שבעלה תפס אתכם ביחד ב..., ואשר היא מתגרשת ב-7.5 בפני כב' הרב צדוק, הוא ראה אתכם ביחד בג'יפ.
ת. זה לא נכון.

ש. מתי פעם אחרונה דיברת עם אתי?
ת. אני לא יודע.

ביה"ד: תגיד בערך?
ת. יכול להיות כמה חודשים.

ש. היית עם גב' ב. בחו"ל?
ת. לא, אף פעם.

ש. אני אומר לך, שאתה דיברת עם א. (הנטענת), ואמרת לה שאתם צריכים לתכנן את העדויות לביה"ד הרבני?
ת. לא.

ש. אתה יודע שהיא מתגרשת?
ת. יכול להיות, אני לא יודע.

ש. לא שכבת איתה?
ת. לא, היא היתה לקוחה שלי.

ש. היא היתה מתקשרת למשרד?
ת. זה היה לקוחות שלי, זהו.

ביה"ד: אתה מופתע ממה ששואלים אותך?
ת. כן.

ב"כ האישה: רצית לדעת מי העדים, א. ב. זה העדים.
ש. לא היית אצל זונות בתל אביב?
ת. לא, אף פעם לא.

ש. אני מדבר שאתה איתה בקשר לפני פסח 2016.
ת. לא. אני עשיתי הכל בשביל לעשות שלום בית, כשהלכתי לארצות הברית, נתתי אפשרות אחרון, והיא ידעה מזה.

ש. היא ידעה שיש לך קשר עם א. ב.?
ת. מה הקשר בין אחד לשני, אני מדבר על הזוגיות שלי, על המשפחה שלי.

ש. א. ב. הייתה באוטו שלך?
ת. לא.

ש. איזה אוטו יש לך?
ת. ג'יפ פאג'רו.

ש. איזה אוטו יש לאתי?
ת. אין לי מושג.

ש. אתה יודע שב-1:30 י. ב. בעלה, ראה אותך ב..., שירדה מהאוטו שלה לאוטו שלך? אתה יודע מזה?
ת. בכלל לא.

ש. לא היית איתה אף פעם בחו"ל?
ת. לא.

ש. לא בהכרח נסעת באותה טיסה, אבל נפגשתם בחו"ל?
ת. לא.

ש. אף פעם לא היית איתה בדירה של אמא שלך ב...?
ת. לא, וגם לא היית איתי באוטו.
...
ש. אתה מוכן שבית הדין יוציא צו לפלט שיחות?
ת. אין בעיה.

ש. מתי א. ב. היתה לקוחה שלך?
ת. אני לא זוכר.

ש. לפני כמה זמן?
ת. יכול להיות שנתיים או שלש שנים, משהו כזה.
...
ש. מאז לא ראית אותה?
ת. ראיתי אותה ברחוב, שלום בוקר טוב וכו'.

ש. לא נפגשת איתה ביחידות, קפה, אוטו, סקס?
ת. יכול להיות קפה, סקס לא.

ש. איפה היא גרה?
ת. היא היתה גרה ב...

ש. אתה יודע איזה מכונית יש לא.?
ת. לא יודע.

ש. אני אומר לך שב-7.11.17 היא החנתה את האוטו מסוג קאיה שחורה, עם מס' רישוי... בחניון שבסמוך ל..., ונכנסה לג'יפ מציבושי, מס' רישוי... זה האוטו שלך?
ת. כן.

ש. ועל האוטו כתוב...?
ת. היא אף פעם לא נכנסה לאוטו שלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר.

ש. אתה יודע שחזרתם באותו סיבוב ב-1:40 לפנות בוקר, הבעל י. ב., חזרתם היא ירדה מהאוטו ונכנסה, שם היה בעלה.
ת. היא לא ירדה מהאוטו שלי, אני לא יודע.

ש. ב-2006 לא היית בגיאורגיה?
ת. לא.
...
ש. איפה כתוב בהסכם הזה שההסכם תורגם?
ת. כשהיינו מול העורך דין, שהוא מדבר צרפתית הוא עשה לנו תרגום בצרפתית בגלל זה חתמתי.

ש. תרגום בכתב?
ת. בפה.

ש. איפה זה כתוב?
ת. הוא הסביר.

ש. איפה זה כתוב.
ת. הוא הסביר לנו, אני מאמין בנוטריון.

ש. למה לא חתמת על העמוד הראשון?
ת. אני לא יודע, איפה שהוא אמר שצריך לחתום.

ש. אני אומר לך, שאתה יודע להגיד לביה"ד, שהחתימה הזאת – מציג חתימה, איננה חתימה של אשתך?
ת. זה כן חתימה של אשתי.

ש. בטוח.
ת. אתה אומר שהיא לא חתמה.

ש. כן.
ת. תכתוב את זה.

ש. התרגום היה נוטריוני?
ת. כן בוודאי.

ש. התרגום?
ת. לא מדבר על התרגום, ראיתי את ההסכם בעברית, הוא הסביר לנו וחתמנו מולו.

ש. למה הוא צירף גם תרגום בצרפתית.
ת. תשאל את א. ח..
...
ש. היית אצלו לפני שנסעת לאילת?
ת. יכול להיות ככה, לפי התאריך ככה זה נראה, אם לפי התאריך ב-27 היינו באילת, בבוקר היינו אצלו.

ש. אני אומר לך ב-26.12 הייתם באילת, יש לי מסמך ממלון....
ב"כ הבעל: אני מתנגדת לשאלה, הם הגישו תביעה, ושם הם כתבו דברים אחרים, בכתב התביעה הם טענו שהם נסעו ב-27.12 אי אפשר כל רגע לבלבל את האנשים.

האישה: ב-27.12 בשעה 3:00 בבוקר.
...
ש. אחרי שחתמת על ההסכם, מה עשית איתו?
ת. לא יודע, יכול להיות ששמנו בבית ואחר כך הלכתי, היה לי בית במרינה. שמתי והלכתי לאילת.
...
ש. האם זה נכון לדבריך, אחרי שחתמת על הסכם ממון נסעת הביתה למרינה שמת את ההסכם ונסעת לאילת למלון הנסיכה ולא עניין אותך ההסכם הזה יותר.
ת. בכלל זה לא עניין. כשאני התחתנתי היא קיבלה הרבה כסף מחו"ל לא ידעתי מאיפה לא עניין אותי, היה לי כסף שלי, זה לא היה ענייני, חתמנו על החוזה, הלכנו, זה לא משהו חדש, הייתי בגיל 50, היה לי משפחה היה לה משפחה, זה לא העניין.

ש. איפה חתמת על ההסכם?
ת. אצל א. ח..

ש. לא רק שלא עניין אותך אחרי שחתמת, לא דיברת על זה אף פעם, עד הסכסוך.
ת. מה זה לאף אחד, בוודאי שדיברנו על זה, כשעשיתי פגישה עם כל הילדים שלי, אמרתי להם לפני החתונה כשעשיתי איתם פגישה עם הילדים שלי, חוץ מהקטנה שזה לא היה עניינה, כי היא הייתה קטנה, אמרתי לשלושת הילדים אל תדאגו עשיתי הסכם ממון, כל הדברים שלי זה שלי, ולא הולך לכל מקום, זה בעתיד בשבילכם.

ביה"ד: עו"ד שדמי אומר שהוא שואל על אחרי אתה מדבר על לפני.
ת. בטוח שדברנו גם אחרי.

ביה"ד: עם מי?
ת. דיברנו עם ג'. (האשה), היא אמרה כל הזמן למה שמת את המכונית בהסכם ממון, זה לא יפה. היא קנתה שלש מכוניות בזמן שהיינו ביחד, מאיפה הכסף שלה. אין לה שלש מכוניות, אבל היא קנתה שלש מכוניות חדשות אחד אחרי השני.
...
ש. אתה יודע איפה אמא שלך מנהלת חשבון בנק?
ת. כן, בבנק הבינלאומי.

ש. הפקדת שם כסף?
ת. יכול להיות שכן.

ש. מה אתה עושה בחשבון של אמא שלך?
ת. אני שמתי כסף שהיא רצה לשים בבנק, היא בגיל 85 הגיוני שאני יעזור לה, אבל זה לא מיליונים, יש לה 5,000 יורו, שלא בטוח שיש את זה בבנק, יכול להיות רק 2,000 יורו, על הסכום הזה אתה רוצה לדבר.
...
ש. נכון שאחרי הגשת תביעת הגירושין, הצעת לשלם לאשתך מיליון ש"ח.
ת. כל דבר שאני יכולתי לומר לפני, זה לא אקטואלי, כשהיא עשתה נזק כל כך גדול, כשאני נכנסתי לכלא, שהיא משקרת במשטרה זה סוף העולם, כשאני צריך להישאר בר"ה בכלא זה סוף העולם, אני לא מסכים כלום.

ביה"ד: התשובה ברורה, אני הבנתי את התשובה שהיא כן.

ש. יש לי הקלטה שאתה מדבר בקולך, היה או לא היה.
ת. אני רוצה לשמוע. הוא לא שואל, הוא אומר שיש, אני רוצה לשמוע.

ש. נתת הצעה או לא?
ת. כשאני חתמתי על הכתובה, חתמתי מיליון, אבל מכל הלב, זה לא היה בשביל לגרש, זה כמו שאני עושה מיליארדים, כעת אתה מדבר על משהו אחר, אני לא יודע.

ש. האם אתה הצעת לאשתך אחרי תביעת הגירושין לשלם לה מיליון ש"ח?
ת. אותו תשובה.

ביה"ד: כן או לא.
ת. כן. אבל בזמן הזה אני לא יכולתי, ואני לא יכול, ולא רוצה בכלל.

ש. כמה העתקים של הסכם ממון חתמת?
ת. שלש.

ש. כמה העתקים מהסכם ממון לקחה אשתך?
ת. זה היה בבית שני העתקים. נותנים אחד בשבילה ואחד בשבילי שניהם היו בבית.

ש. כשיצאתם מעו"ד ח. כמה הסכמים היו לכם?
ת. שנים.

ש. איפה היא שמה את זה?
ת. בבית שלי.

ש. ראית שהיא שמה את זה בבית?
ת. אתה חושב שאני זוכר.

ש. אני אומר לך, שאחרי שהוגשה התביעה פנתה אשתך לעו"ד ח. וקיבלה ממנו העתק מתאים למקור של הסכם ממון, ואני מבקש להראות לעד, אם הוא רואה שוני בין ההסכמים. תראה אם אתה יכול לאשר לי, שהחתימה כאן וכאן זה לא אותו חתימה?
ת. זה אותו חתימה.

ב"כ האישה: אני יגיש את זה, יש כאן שני חתימות שונות, כל העלויות של הגרפולוג, ישותו עליך.

ביה"ד לאישה: כשבאת לעו"ד ח., הוא הוציא לך מיד את ההסכם המקורי?

האישה: עו"ד שדמי אמר לי ללכת לעו"ד ח., הוא אמר לי שיש הסכם, ביקשתי ממנו את ההסכם נאמן למקור, הוא נתן לי את זה.

ביה"ד: זה חתימה שלך?
האישה: לא.
...
ביה"ד: אתה מכיר את החתימה שאשתך חתמה בפנינו?
הבעל: כן.

ביה"ד: זה אותו חתימה?
הבעל: כל אחד יכול לחתום אחרת.

ב"כ הבעל: צריכים לקחת גרפולוג.
הבעל: זה לא אותו חתימה כי אני לא חותם אותו דבר.

ב"כ הבעל: אנחנו הופכים להיות גרפולוגים. כולם יעידו ונדבר על זה.
הבעל: האישה הזאת משקרת היא חושבת שכל השקר שלה אמת, זה בראש שלה.
...
ב"כ האישה: הגשתי בקשה למינוי גרפולוג, אני מבקש להורות לעו"ד א. ח. להוציא את המסמך המקורי שעליו לכאורה חתמה האישה, על מנת להפנות את זה למומחה להשוואת כתבי יד, כדי לראות אם זה חתימת האישה.

ב"כ הבעל: כתבנו תגובה ברורה, אנחנו לא נתנגד למינוי גרפולוג, רק זה לא ראוי, שנעשה זאת לפני שהיא תעיד כאן, ותשקר כאן במצח נחושה, אז בשמחה רבה נסכים לגרפולוג, יהיה לה תלונה במשטרה, כולם שקרנים, בסיכון רישיון המקצועי שלהם.
...
ש. האם זה נכון שבמשך שנות הנישואין המשפחה של אשתך, שאמרת מקודם שהיא משפחה מאוד עשירה, הביאו לך כסף מחוץ לארץ?
ת. מה פתאום.

ש. נתן לך דוגמא, היית צריך לשלם מקדמה לנכס, המשפחה שלה נתנה 5,000 יורו מזומן לך.
ת. לא. אף פעם לא. יכול להיות כדי לקנות את הנכס שלהם, הם קנו כמה נכסים, שזה קופה של המשפחה והיא בפנים, חוץ מזה אני לא יודע.

ש. האם זה נכון שאשתך הביאה למשרד לקוחות ממרוקו.
ת. כן, עבדנו ביחד.

ש. האם זה נכון שלצורך זה שאשתך הביאה לקוחות ממרוקו היא גם נסעה למרוקו?
ת. היא לא נסעה ממרוקו, היא עדיין נוסעת, בשביל מה? בשביל לקוחות, היא עדיין נוסעת 4 חודשים בשנה, ו-4 חודשים בשנה היא לא יושנת במיטה שלי.

ב"כ האישה: אשתך אומרת שהיא לא יושנת איתך כי אתה טמא.

ש. אני אומר לך, שבשנת 16/17 כל שנה נסעת 6 פעמים לחו"ל.
ת. כן, היה יריד בצרפת. היה לקוחות שהייתי צריך ללכת לראות, היה את הילדים שלי בצרפת, ויש את ההורים שלי.

ש. יש לך דירה ברח' ה'.
ת. כן.

ש. מתי היא נרכשה?
ת. לפני החתונה קניתי על שם של הבת שלי, אחר כך העברתי על השם שלי.
...
ש. למה לא פיטרת את אשתך בחודש מרץ 17?
ת. כי היא לא רצתה. אני רציתי להישאר בדרכי נועם.
...
ש. האם זה נכון שמאפריל 16 אתה לא מקיים יחסי אישות עם אשתך?
ת. האחרון שהיה לי זה היה בארה"ב, לא זוכר את התאריך, זה היה בינואר שנת 2015 לפני זה היה שנה לפני, שהיא לא רצתה, עשינו פעם אחת, היא אמרה אני מצטערת שאני עושה אהבה איתך.

ש. זאת אומרת היא מורדת מתשמיש? היא לא רוצה לקיים איתך יחסים?
ת. פעם אחרונה שעשינו היא אמרה אני מצטערת שאני עושה אהבה איתך, ולא עשינו אחר כך יותר. לא ניסיתי, כי לא רציתי לעשות אונס.

ביה"ד: אם אני מבין נכון, היא לא אמרה לך אף פעם לא, רק אתה ככה הבנת מדבריה?
ת. כן.
...
ש. זה נכון שבשנת 2008 עד היום אתה משלם מזונות ומשכנתא, ומחזיר חובות?
ת. לא כל כך, שאני עשיתי הרבה הלוואות.

ש. לא הבנתי, יש לך אישה, ונניח שאתה מרוויח 10,000 ש"ח בחודש, מהסכום הזה אתה מחזיר חובות, משכנתא, מזונות לילדה, ואתה לא מביא את כל ההכנסה הביתה?
ת. זה הכסף שלי. זה לא כסף של מישהו אחר. אף פעם לא ביקשתי כסף שלה, שיש לה הרבה שהיא מקבלת 5,000 דולר לחודש מחו"ל. לא ביקשתי ממנה שקל. היא חולה של הקניות.
...
ש. כשהיית בארה"ב עם אשתך היא נתנה לך כסף?
ת. בזבזנו הכל, בסוף היא ביקשה מהבת שלה שהיא תשלח כסף מחו"ל.

האישה: תביא הוכחות.

ש. זה יהיה נכון להגיד שלפני שחתמת על ההסכם, לא ידעת מה זה הסכם ממון?
ת. בוודאי ידעתי, אני עשיתי הסכם ממון בצרפת, עם אשתי הראשונה.

ש. עם השניה גם עשית הסכם 150 יורו.
ת. מה פתאום.

ש. למה עשית הסכם?
ת. זה חתונה שניה, כל מה שאני בניתי זה היה בשביל הילדים שלי.

ש. האם זה נכון לומר שהסכם ממון אומר שמה שהיה לך לפני הנישואין יהיה שלך?
ת. שהיה ושיהיה בעתיד, דוג' מכרתי דירה במרינה, עם זה קניתי משהו אחר, עשיתי עוד משהו. זה כל כך הגיוני לעשות את זה בגיל שלי, לעשות גבול לכל דבר.

ש. לפני שבאתם לא. ח. היה לכם מסמך ביד?
ת. כן.

ש. באיזה שפה?
ת. בעברית, היא הקריאה לי.

האישה: אני לא יודעת לקרוא.

הבעל: היא משקרת, היא חושבת שהשקר שלה זה אמת.

ש. כשבאתם לח. באתם עם ניירות?
ת. לא, שאלת אם ראיתי משהו, אמרתי שראיתי במשרד שלו.

ש. לא במשרד שלו, באתם למשרד של ח., בלי כלום בידיים?
ת. לא.

ש. באתם למשרד כמה זמן ישבתם שם?
ת. צוחק.

ב"כ האישה: תכתוב את זה.
ת. כשאני מדבר שטות הוא לא צריך לכתוב, אתה חושב שאני זוכר כמה זמן ישבתי איתו לפני 10 שנים.
...
ת. היינו כמה פעמים אצלו, הוא ביקש שנביא חשבון בנק, לא פעם אחת מאה פעמים, אנחנו עובדים איתו, כל בוקר אני שם, עד עכשיו כל בוקר אני שם, אני יכול כעת לזכור מתי הייתי אצלו בשביל זה. אני מנסה לחשוב.

ביה"ד: הסכם הממון הודפס או שהיה מוכן, זה השאלה.

ת. אני חושב שמשהו אדום הוא עשה במקום".

ביום 25.3.18 ניתנה החלטת ביה"ד מהדיון הנ"ל בה נקבע :
לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ מחליט ביה"ד בזאת כי –

א. בדיון ההוכחות הקרוב הקבוע לצדדים ליום 9/4/18 ישלים ב"כ האישה את חקירת הבעל למשך 30 דקות.

לאחר מכן, תיחקר האישה ע"י ב"כ וע"י ב"כ הבעל, כמבוקש וכמוסכם.

לדיון זה יש לזמן גם את מר י. ב. ואת גב' א. ב. למתן עדות בהתאם לבקשת ב"כ האישה בדיון.

ב. בדיון ההוכחות הקבוע לצדדים ליום 15/5/18 תישמע עדותם של העדים מר ז'. ר., גב' ל. ע. וגב' י. ת. בהתאם לבקשת ב"כ הבעל מיום 13/3/18.

ג. בדיון ההוכחות הקבוע לצדדים ליום 27/6/18 תישמע עדותם של עו"ד א. ח. בהתאם לבקשת ב"כ האישה בבקשתו מיום 18/3/18.

לדיון זה יש לזמן לעדות גם את עו"ד י. ב. ש. כבקשת ב"כ הבעל בדיון.

ד. על מזכירות ביה"ד לוודא זימונם של כלל העדים המבוקשים בהחלטה זו בהתאם למועדים הנ"ל.

ה. ביה"ד שב וממליץ לצדדים ולב"כ לפעול לגיבוש הסכמות ראויות במכלול הסוגיות התלויות ועומדות ביניהם.

ו. בזכות הצדדים וב"כ לעדכן את ביה"ד בכל התפתחות בעניינם "והאמת והשלום אהבו".

ביום 16.4.18 הגיש ב"כ האישה בקשה למתן צו לפירוט שיחות עבור מכשירי הטלפון של הבעל .

ביה"ד נעתר למבוקש והורה על המצאת פירוט השיחות לעיני ביה"ד בלבד.

ביום 6.5.18 הגישה ב"כ האישה (לעניין עבודה) עו"ד ש. מכתב התראה לידי ב"כ הבעל (לעניין עבודה) עו"ד ג. אודות פיצויים המגיעים לאשה לנוכח פיטוריה. דרישה העומדת על סכום של 779,425 ש"ח.

ביום 15.5.18 התקיים הדיון החמישי (המשתרע על 35 עמודי פרוטוקול) במסגרתו השלים ב"כ האישה את חקירת הבעל וכן נחקרה האישה ע"י ב"כ הצדדים.

להלן נצטט קטעים מתוך הפרוטוקול :
"הבעל: אני רוצה לענות על פעם אחרונה כשדיברת בפרוטוקול אמרת שהיא אישה כשרה, בפסח 2014, בכיתי שהיא תישאר בארץ לעשות את הפסח, היא יצאה מהארץ בלי לעשות את הניקיון ולבשל בישולים.
...
ש. האם היית עם גב' ב. בחו"ל?
ת. לא.

ש. האם היו תקופות שהיית בחו"ל והיא גם הייתה בחו"ל?
ת. לא שמתי לב, יכול להיות.

ש. האם שכבת עם גב' ב.?
ת. לא. אנחנו ידידים טובים, ואף פעם לא שכבנו ביחד, זה הבסיס. בינתיים לא יכולתי לדבר כשהיא היתה בסכנת חיים, כשהיא רצתה להתגרש.

ש. מאיפה אתה יודע?
ת. אני יודע הכל, אנחנו חברים וידידים.

ש. ישבת איתה פעם לבד באוטו שלה או שלך?
ת. היא היתה מתווכת.

ש. האם היה מס' פעמים שאתה היית איתה לבד באוטו שלך ומס' פעמים שאתה היית איתה באוטו שלה?
ת. שלה לא.

ש. האם במספר הפעמים שהיית איתה באוטו שלך לבד, האם זה היה גם בשעות לילה מאוחרות?
ת. אני לא זוכר.

ש. היו לך הרבה פעמים שישבת עם נשים בלילה במכונית?
ת. כן בוודאי, יש חברות, יש חברים, זה הגיוני, ללכת למסעדה ולחזור.

ש. דיברתי על מכונית, לילה אתה ואשה. לילה זה בשעות מאוחרות.
ת. אתה חושב שרק בלילה אנחנו עושים סקס, אני מדבר עליך לא עלי.

ש. אתה היית עם אשה אחרת מ-11 בלילה ולאחריה, במכונית לבד שלך?
ת. יכול להיות, אבל בלי סקס.

ש. מה עשיתם?
ת. הלכנו למסעדה.

ש. לא, ישבת במכונית שלך בלילה, מה עשיתם?
ת. דיברנו, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
...
ת. אני רוצה לדעת כמה זמן הייתי שם.

ש. אמרת מקודם שהיא הייתה מאויימת.
ת. אני לא מבין אותך כמה זמן הייתי שם, שעה, שעתיים, חמש דקות.

ש. מה היא אמרה לך? לקחת אותה גם למסעדה.
ת. כן, היא דיברה על הכל, על החיים שלה, על הילדים שלה.

ש. על הבעל שלה, היא מאויימת.
ת. על החיים, דיברתי על החיים שלי, וצחקנו, זה חיים.

ש. א. ח. יודע על הקשר שלך עם ב.?
ת. לא, חברים שראו אותנו ביחד כן.
...
ש. יש דירה שאתה וז'. הולכים ביחד להיות עם בנות?
ת. לא, זה דמיון שלה. אני יצאתי מהבית בשנת 2015, אני לא מבין מה הקשר עכשיו שאני יצאתי מהבית. אתה חושב שיצאתי מהבית בגלל שהיה טוב בבית, אישה שלא נמצאת בבית 4 חודשים, אני לא יכול להשתמש בחודשים האלה. יצאתי מהבית בשנת 2015, רציתי להתגרש מיידי, אחר כך היה לנו דיבור ועוד דיבור, מה אני יכול לעשות, כשראיתי שאין דרך בשביל להתגרש בשלום, אני התחלתי את הליך הגירושין וזהו. אני הלכתי לראות עורך דין שנה וחצי לפני שהתחלתי את הליך הגירושין. זה היה אחרי חצי שנה מאז שיצאתי מהבית. אני לא מבין החקירה הזו, סליחה. יש דבר שאני לא יכול להבין, אם אני יצאתי יותר מאוחר, ולא הייתי ישר איתו. הייתי ישר איתו, הלכתי לרב פ. ואמרתי לו אני רוצה להתגרש, תראה מה אני נותן, אני נותן מיליון ש"ח, ואנחנו נפרדים כחברים, היא לא רצתה, היא רוצה רק כסף ועוד כסף ועוד כסף, היא רוצה להמשיך יותר, אני לא יכול יותר, זה קרציה.

ש. אתה אף פעם לא נתת כסף לגב' ב.?
ת. מה פתאום.

ש. כשבאת לעשות ליל סדר באפריל 17.
ת. היא הזמינה אותי לסדר בבית שלי, היא עושה הכל בשביל להישאר בבית שלי, אני לא זוכר מתי זה היה, אני חושב שזה היה בשנת 16. היא הזמינה אותי כמו אורח. כבר עברו שלש שנים, מי יכול לזכור, אתם רבנים אתם צריכים לדעת שגבר לא יכול להישאר ככה 3-4 שנים, נתתי אפשרות לצאת מזה בכבוד, היא לא רוצה, מה אני יכול לעשות, אני גבר, ואני רוצה את החיים שלי, זה לא טוב בבית, אני יכולתי להישאר בבית, ...

ביה"ד: ממתי יש לך קשר טוב עם גב' ב.?
ת. סוף שנת 16.

ש. אני אומר לך, שבאת לליל סדר באפריל 16 הביתה, הרגשת אורח או לא, אז כבר היה לך קשר רומנטי עם גב' ב..
ת. רומנטי לא, יכול להיות שהייתי בקשר איתה לא רומנטי. ג' (האשה) הזמינה אותי בתור אורח, וכשהיה צריך לעשות את הסדר, הבן שלה עשה את הסדר, היא לא רצתה שאני יעשה את הסדר.

ש. לפני שנה וחצי היית בחתונה של הבן של אשתך?
ת. לא.

ש. חזרת הביתה באותה תקופה?
ת. כן. חזרתי הביתה בראש של שלום, זה היה לפני שנה וחצי, דיברתי עם א. ח. (העו"ד), הוא רצה לעשות לנו שלום בית. עשינו כמה פגישות איתו בשביל לעשות שלום בית, ואני אמרתי יכול להיות שאני חוזר לבית, היא הייתה בחו"ל חזרתי הביתה, החלפתי את כל הדלתות כדי שיהיה לה הרגשה טובה, הילדים שלה באו כשהייתי עם הילדה, זה היה ביולי, לפני החתונה של הבן שלה, שזה היה באוגוסט, עשיתי באמת סדר בבית כשזה לא היה סדר בבית, שמתי את הבת שלי לישון בחדר של הבת שלה, כשהיא חזרה מחו"ל היא עשתה לי מלחמה של העולם כדי לשים את הילדה במחסן, אני מדבר על מחסן זה ממ"ד אבל זה כמו מחסן, יותר גרוע ממחסן, אחרי כמה ימים יצאתי מהבית, היא זרקה אותי מהבית, היא לא רצתה שאני ישן במיטה, והיא זרקה אותי מהבית. זה אישה שהיא חושבת שאני לא יהודי, רק היא יהודיה, אני לא יהודי בשבילה.
...
ש. ביה"ד החליט וציווה לחב' הטלפונים לבדוק את השיחות שלך עם גב' ב., אתה רוצה לתקן את התשובה שלך שדיברת עם גב' ב. פעם אחת?
ת. לא אמרתי פעם אחת. אני התקשרתי אליה והיא אלי.

ש. דיברתם רק ביזנס?
ת. היה זמן שהיא היתה מתווכת דיברנו רק ביזנס, זה לא רק זה, דיברנו על הכל, שעות ושעות דיברנו מה הקשר עכשיו, יכול להיות שלא אמרתי לפני, פחדתי בשביל גב' ב..

ש. האם זה נכון שאתה חושב שאם יש בעיה עם אישה נשואה, אתה יכול ללכת עם נשים אחרות, אמרת שאתה גבר, אתה חושב שאם האישה עושה בעיות, זה נותן לך לגיטימציה ללכת עם נשים אחרות?
ת. אני גבר אני צריך לחיות, החיים שלי, לא החיים באמצע, לא זה ולא זה. אני נתתי לה אפשרות להתגרש בשנת 15 היא רצתה להישאר בבית, והחשוב שלה זה להישאר בבית. אני היום מבקש שהיא תצא מהבית.

ש. אתה חושב שיש בעיה ללכת עם נשים אחרות?
ת. ברור שיש בעיה.

ש. למה הלכת?
ת. מי אמר את זה?

ש. גב' ב..
ת. שהיא תבוא ותגיד.
...
ב"כ הבעל חוקרת את הבעל:

...

ש. בישיבה הזו נשאלת על עסקאות שעשית, תוכל להסביר לביה"ד מנין הכסף שהבאת לעסקאות האלה.
...
ת. מהמשרד. איזה עסקאות פרטי שלי?

ב"כ הבעל: כן.
...
ש. דיברת על כך שלקחת משכנתאות לרכישת הנכסים, מנין הוחזרו המשכנתאות?
ת. מהכסף שלי.

ש. כשאתה אומר הכסף שלך מה הכוונה?
ת. קניתי דירה, מכרתי דירה, היה לי רווח מהמכירה, אני יכול לעשות את כל הרשימה, קניתי דירה בשנת 2003 מכרתי בשנת 2010 הרווח של הדירה הזו היה 1,450,000 ש"ח, קניתי דירה בשנת 2005
...
ת. בשנת 2005 קניתי דירה במרינה ב-1,620,000 ש"ח מכרתי בשנת 2007 ב-2,100,000 ש"ח עם כל הרוח הזה אני קניתי עוד דירות, שני דירות אחרות, שילמתי את כל המשכנתאות.

ש. תוכל להציג לביה"ד את כל חוזה הרכישה, השכירות והמשכנתאות?
ת. כן.
...
ש. הזכרת בחקירה שלך, ותבהיר לביה"ד מה כוונתך, שאמרת שהיתה סכנת חיים לב. (הנטענת)?
ת. היא הלכה למשטרה נגד בעלה, הוא רצה לעשות משהו רע ממנה, הוא עדיין היה גר בדירה, בזמן הפגישה הראשונה.

ש. איזה פגישה.
ת. הדיון הראשון.

ש. הדיון האחרון אתה מתכוין?
ת. האחרון.

ש. השאלה שלי הייתה מה הסכנת חיים.
האשה: זה אשתו, שהוא צריך לדעת שהיא בסכנת חיים? אני עוד אשתו, קצת כבוד.

ש. כשאמרת שאתה נפגש עם נשים נשואות, למה הכוונה.
ת. לעסק, אתמול הייתי בשביל העסק, שמישהי רוצה לקנות בת"א, הלכתי איתה לת"א, זה הגיוני, זה ענין של עסקים של חברות.
...
ב"כ האישה חוקר את האישה.

ביה"ד: את מוזהרת לומר את האמת מי שלא אומר את האמת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
...
ש. שאלתי על א. ח. (עו"ד), מה הקשר שלכם?
ת. היינו הולכים לבית שלו, הוא היה בא לבית שלי, הוא היה אומר לי שאני כמו אחותו, אני התאכזבתי מאוד מאוד, כי הוא שלח לי את התביעה, הלכתי לרפי שדמי ואמר לי כתבו שיש הסכם ממון, הלכתי לא. ח. (העו"ד), שאלתי אותו יש הסכם ממון? אמר לי כן, את לא יודעת. ביקשתי ממנו, שיביא לי נאמן למקור, לקחתי את הסכם הממון לא ראיתי את החתימה, רק תאריך 27.12.07 הייתי רועדת כולי, הייתה מזכירה שם שקוראים לה ו., היא אמרה לי ג'. (האשה) תכנסי את לבנה, את רוצה כוס קפה וכוס מים, אמרתי לה אני לא רואה טוב, תגידי לי את התאריך, היא אמרה אוי לא, הוא לא עשה את זה א. ח. (העו"ד), פתאום היא אמרה לא, שמה את היד על הפה, היא אמרה לי לכי לנוח. נכנסתי למשרד, היו שם אני וא'. (הבעל), אמרתי לו תגיד את האמת האם חתמנו 27.12 את ההסכם הזה. הוא אמר לי יש לך אלצהיימר פתאום, אמרתי, אני יגיד כאן את האמת, במרוקו מי שהיה משקר, היו עושים טפו, עשיתי לו טפו, זה לא יפה לשקר ככה, ויצאתי. הלכתי נתתי לו את ההסכם, אחר כך בלילה לא ישנתי, אני מסתובבת, איך הוא עושה ככה, הייתי ישרה איתו, עבדתי יום ולילה, שבתות הייתי עובדת עד 3 בצהרים ביום שישי ולעשות אחר כך שבת, כי הוא הולך לעשות קבלת שבת, וחוזר שיכור. אף שבת לא ראיתי, אבל היה לו לב טוב, התחננתי אליו שיחזור, עד שקיבלתי את הבשורה הקשה שהוא היה עם אישה נשואה. לא ישנתי כל הלילה, פתחתי את הדף השני, קיבלתי שוק, החתימה זה לא שלי, אמרתי מה? א. ח. (העו"ד) אמר לי אני אחותו, זה שנתיים וכל יום הייתי אצל א. ח. שיעשה לי שלום בית, האמנתי בו, כל מה שהיה אומר לי, האמנתי בו. שבת הוא אמר לי הוא יכנס, ואני הייתי עושה הכל, אמרתי לילדים שלי צאו מהבית ביום הזה.

ש. מה גילית בהסכם?
ת. שהחתימה לא שלי.

ביה"ד: באיזה תאריך זה היה?
ת. זה היה בראש השנה לפני שלש שנים.

ביה"ד: התביעה הייתה במרץ 2017, כשראית את התביעה הלכת לא. ח.?
ת. לא, בר"ה קיבלתי בצהרים שליח שהביא לי את התביעה עם הסכם ממון, זה היה שעתיים לפני ראש השנה. הייתי בשוק ובכיתי, אני רואה את ההסכם ואני רואה חתימה שלא שלי.

ש. התביעה הוגשה במרץ, ר"ה לא במרץ?
ת. הטפסים היה בראש השנה. לפני התביעה, אדם מהרבנות, הביא לי את כל התביעה שאני צריכה להגיש.

ביה"ד: אנחנו לא שולחים שליחים.

ביה"ד: תסדרי את הדברים, בתחילה אמרת שלא הלכת לא. ח., אחר כך כן הלכת לא. ח., תעשי סדר בדברים. מתי פעם ראשונה מישהו הביא לך משהו?
ת. זה היה בראש השנה.

ביה"ד: מתי הלכת לעו"ד שדמי?
ת. גם הוא קיבל.

ביה"ד: איך הוא קיבל, הוא עדיין לא היה מייצג אותך.

ש. זה לא יכול להיות בראש השנה, התביעה הוגשה במרץ.
ב"כ הבעל: כאשר נאמרים דברים בצורה כזו זה אומר שיש כאן גירסה שקרית.

ביה"ד: אנחנו רוצים להבין את הדברים. לא צריך עזרה של אף אחד. תיק התביעה שלכם בבית הדין, מתי פעם ראשונה יש תביעה?
ת. גירושין, בראש השנה שקיבלתי.

ביה"ד: 19.3.17.
ת. באנו לפה.

ביה"ד: עוד לא באת לפה, בתאריך העברי זה יוצא כ"א אדר תשע"ז, זה אומר ממש לפני פסח שנת תשע"ז, אז הוגש נגדך.
ת. אולי טעיתי וזה חג אחר. אולי זה היה פסח.

ביה"ד: עו"ד שדמי, התחיל לייצג אותך בבית הדין חודשיים אחרי.
ת. כן.

ביה"ד: זה אומר שבפסח קיבלת את התביעה, פעם ראשונה ראית את הסכם הממון.
ת. כן, אחר כך הלכתי לעו"ד שדמי הוא אמר לי ללכת לעו"ד ח., להביא את ההסכם נאמן למקור. הלכתי לא. ח., קיבלתי ממנו את הסכם הממון.

ב"כ האישה: לא את המקור, נאמן למקור. אני מתקן את ביה"ד. אי אפשר להביא את המקור.

ב"כ הבעל: עו"ד שדמי מפריע כל הזמן לחקירה. היא בכלל לא הייתה בארץ בערב פסח.
...
ת. עו"ד ח. הביא לי נאמן למקור. יצאתי ובאתי אליו כמו שסיפרתי קודם, אחר כך הלכתי לעו"ד שדמי נתתי לו את ההסכם, פתאום אנחנו יוצאים ומדברים ואני אומרת לו שתי החתימות לא אותו דבר.

ביה"ד: השוויתם בין הנאמן למקור, למה שהיה בתביעה.
ת. כן, שניהם לא היו אותו דבר.

ש. בעלך אמר שב-27.12 נסעתם לאילת, אבל לפני שנסעתם לאילת נסעתם לא. ח., עשיתם או חתמתם על ההסכם, חזרתם הביתה שמתם את ההסכמים ונסעתם לאילת.
ת. קשה לי לדבר על זה, כי אני באבל, אחותי שגרה בצרפת נפטרה עוד יומיים יהיה חודש, היא הייתה כאן, ובעלה אמא שלי והילדים שלי ונסענו ב-26 בשעה 03:00 לפנות בוקר לאילת, רוב האנשים באו מצרפת, יש את הרשימה, יש אנשים שבאו ב-26 ויש ב-27, אנחנו עשינו קבוצה אצל אשת טורס, הכל עבר דרכנו, כי הם לא מכירים אף אחד, היינו צריכים להיות שם לקבל את האנשים, הגענו לשם, והכל עשינו, בגלל זה כשבאתי ואמרתי לו איך עשינו את זה, ב-27 אף פעם לא היינו אצל א. ח., עשינו חתונה נכנסו לבית, שבוע היינו באילת. לא היה שום דבר. אחרי שלש שנים או ארבע שנים שהיה ספר תורה, שהוא נתן לי מכות במשרד, הוא רצה להתגרש, הוא גילה שההסכם ממון הוא לא טוב, כי אין לו הסכם ממון, אמרו לו אתה תאבד את הכל, אתה נשוי איתה היא תקבל חצי, הוא נכנס לפחד, הוא הלך לא. ח., עשה לו את המוות, אמר לו בגללך, נתתי בך אימון, לא יודע לכתוב עברית, אמרת שתעשה את הכל, כעת אני בבעיות, באותו זמן עשו את הדבר של החתימות, הם עשו את מה שהם רוצים.

ביה"ד: מה הוא האשים את א. ח..
ת. כי הוא אמר לו אתה עד שלי, תעשה שהכל יהיה מסודר.

ביה"ד: א. ח. אמר לו הכל מסודר?
ת. כן. כשהיו ויכוחים ובעיות, הייתי אצל א. ח., שיעשה שלום בית, כל הזמן הוא היה אומר לי, ג'. (האשה) תצאי מהבית תקבלי שכירות איפה שאת רוצה, הוא אמר נלך לבן של הרב עובדיה יוסף נעשה הסכם, יהיה לך טוב כל החיים. אמרתי לו אני לא רוצה לצאת מהבית, לפני שנכנסתי לבית הזה החלפתי 4 דירות, אמרתי אני לא יכולה, הכל היה על הכתפיים שלי.

ביה"ד: לפי דברייך, א. ח. הוא אדם שקרן?
ת. כן, בטח, הוא שקרן.

ביה"ד: הוא היה עד בקידושין שלך, לדברייך יכול להיות שהקידושין פסולים.
ת. הוא עשה דברים אני לא יסלח לו, הוא אמר לי יש לי ביטוח של 8 מיליון דולר, את יכולה לתבוע אותי. אמרתי לו אני תובעת אותך בבית דין של מטה ובבית דין של מעלה.

ביה"ד: הוא ניסה לעשות שלום בית?
ת. כן, אבל עם הסכם. תפני את הבית.

ביה"ד: כשהיה לכם משבר, היה לכם קשרים טובים איתו, מתי היה לך משבר עם א. ח.?
ת. כשגיליתי את הסכם הממון.

ביה"ד: אחרי תביעת הגירושין?
ת. כן.

ביה"ד: אחרי תביעת הגירושין הוא פנה אלייך לנסות לעשות לכם שלום בית?
ת. רק פעם אחת, כי הוא הלך אליו ואמר לו עשינו טעות יש שתי חתימות פתאום הוא בא למשרד, אף פעם א. ח. לא בא לבן אדם, אז הוא בא בעצמו בכבודו..., הוא אמר לי בא נסיים, אני לא פוחד היה טעות, בא נסיים ונסביר לך בואי למשרד, אמרתי לו אף פעם לא אפגוש אותך.

ביה"ד: הוא אמר לך שיש טעות בהסכם?
ת. הוא אמר היה טעות בשתי ההסכמים, לא הסתכלתי עליו.
...
ש. במשך השנים איך התנהל משק הבית שלכם?
ת. היינו מרוויחים המון כסף, מה שהוא אמר שהוא נתן לי 1,000 ש"ח זה לא אמת, הוא היה נותן לי בממוצע 15,000 ש"ח, המשכורת זה רק פיקטיבי, העבודה שלי לא היה בהסכם איתו, כי היינו בעל ואשה, הוא עשה את זה רק שמס הכנסה ידע שאני מקבלת משהו, אבל זה היה פיקטיבי, הוא היה נותן כסף.

ש. כמה שעות עבדת ביום?
ת. מ-9-21 כל יום, ביום שישי עד 15. אם יש חוזה גם ב-17 באתי לעשות את חוזה השכירות וחוזרת הביתה.

ש. איך קיבלת את הכסף?
ת. במזומן.

ש. בעלך אמר שהוא נתן שיק?
ת. זה נכון, הוא היה נותן שיק רק כשהיה את העסקאות שעשינו עם חשבונית, אז הוא נתן שיק. אם לא היה חשבונית הכל היה במזומן.

ש. מי שילם את כל הוצאות הבית?
ת. הוא.

ש. עד מתי?
ת. חשמל הוא לא שילם מאז שהייתי במרוקו, וניתק לי את החשמל, הוא לא שילם 6,000 ש"ח לפני.

ש. תביעת הגירושין הוגשה במרץ 2017, כל שנת 2017 מי שילם את כל הוצאות הבית?
ת. בעלי.

ש. באותה תקופה קיבלת כסף?
ת. שנתיים הוא לא נותן לי את ניהול הנכס בכלל, הוא היה נותן לי רק 4,000 ש"ח כשהוא התחיל את התביעה, הוא עשה לי תלוש משכורת.

ש. לפני התביעה היה תלוש משכורת?
ת. כן, בלי שהוא נתן כסף.

ביה"ד: את אומרת שכל חודש הוא נתן לך ממוצע 15,000 ש"ח זה היה עבור ניהול הנכסים?
ת. כן. זה היה החלק שלי.

ביה"ד: מחושב מדויק?
ת. בערך. יש לנו רשימה של כל הנכסים.

ביה"ד: מה שאמרת 200,000 ש"ח זה בשנה?
ת. כן. לכל אחד יוצא 15,000 ש"ח.

ביה"ד: את אומרת שעד הסכסוך הוא שילם לך את 15,000 ש"ח שזה 50%.
ת. כן. את הכסף הזה אני לא זורקת, הכל הלך לצרכי הבית, הוא אוהב לחיות הולכים כל יום למסעדות, אני משלמת כי הוא יודע שיש לי כסף.

ש. מה את יודעת על ב., מי זאת ב.?
ת. אני פעם ראשונה שמעתי עליה, כשלקחתי חוקר, אני הייתי בדצמבר 2017 הלכתי להילולא של סבא שלי, קיבלתי טלפון מאדון מ. שיש לו חנות כלים ברובע א', הוא דיבר קודם עם הבן שלי, הוא אמר לו שהוא רוצה לומר שבן דוד שלו י. ב., הוא שם מתחת לאוטו של אשתו, מכשיר, לפני שנתיים ככה הוא אמר, כי א. ב. ובעלה י. באו למשרד כדי להשכיר או למכור דירה ובעלה רואה שבטלפון שלה א'. (הבעל) כל הזמן מופיע, הוא נכנס בדיכאון, הוא שם לה מכשיר מתחת לאוטו, הוא כל זמן היה רודף אחריה, הוא לא לקח חוקר, היא היתה הולכת לחלוצים, מי גר שם? א' (הבעל), הוא גר שם אצל אמא שלו, כל הזמן האוטו היה עוצר שם, מה הוא עשה בא למשרד, שאל את אנשים איפה גר א' (הבעל) במרינה, אז הוא אמר אני לא יודע, אולי אני לא נורמלי. אחר כך אשתו נסעה לחו"ל, אמרה שהיא נוסעת עם חברות, מה הוא עושה מגיע למשרד שואל א' (הבעל) כאן, אומרים לו שהוא בחו"ל. היא נסעה פעמיים לגרוזיה, פעם לפריז, פעם היא נסעה למקום ומשם א' (הבעל) וא. (הנטענת) נסעו לאיטליה. ככה הוא עלה על זה, כשהוא ראה שזה כמה פעמים הוא הבין שהם נוסעים ביחד.

ביה"ד: אני מבין שהוא צירף את המקרים.
ת. כל פעם מתי שהיא נוסעת א. (הבעל) נוסע. לפעמים הם נוסעים רק שלש ימים, אותו דבר, הוא בא לבדוק במשרד באותם ימים הם לא נמצאים.

ביה"ד: ממתי יש להם קשר?
ת. אני חושבת משנת 2015, ככה בעלה ראה בטלפון. הוא כל הזמן חשב שהיא תחזור אליו, לכן הוא חיכה. כשאני הגעתי בשנת 1.18 לקחתי חוקר. לילה אחד בעלה אמר אני ילך לראות איפה היא הולכת, הוא הלך אחריה עד..., היא השאירה את האוטו שלה שם ב..., זה היה בסביבות 12 בלילה, א. (הנטענת) נכנסה לאוטו של א. (הבעל), בעלה הסריט את הכל בווידאו, הוא אמר שהוא היה ממש רועד, לא היה לו זמן לקחת את התמונה, הוא נשאר שם עד 2:00 לפנות בוקר, שהיא חזרה עם א. (הבעל), היא נכנסה לאוטו.

ביה"ד: את אוהבת את א. (הבעל)?
ת. עכשיו זה קשה לי לאהוב אותו, כי הוא בגד בי, אני אישה שנתתי לו את הכל, חשבתי שהוא היה אותו דבר. חבר שלו לפני שהיה לנו בלגן, קוראים ז'., הוא היה עם אישה, ואשתו תפסה אותו, ואנשים באו אלי ואמרו לי ג'. (האשה) את עוד חיה בחלום, אמרתי למה? מי השכיר את הדירה לז'.? בעלך, מה את חושבת מה הם עושים ביחד. אני באתי זה היה ביום הולדת שלי, עוד לפני 2015, אז כבר הוא היה הולך עם נשים. רבנו וכל הזמן סלחתי לו, הבת שלו הקטנה כל הזמן באה לבית שלי, הייתי איתה, יש לו בת שנולדה לו מגויה לא נשואה, אמרתי לה, איך היה, היא אומרת לי איזה כיף היה יום הולדת שלי, אני אמא ואבא הולכים באוניה מסתובבים, הלכתי למות, אמרתי לו אתה אומר שאתה הולך ליום הולדת. הוא אומר אני יעשה מה שאני רוצה, אני גם ישן בבית שלה. פתאום בשעה 2:00 בלילה הגויה מתקשרת אליו, אומרת לו אני אוהבת אותך, אני יחיה איתך. הוא יצא, אני הולכת אחריו, הוא אומר היא הייתה שיכורה לבד. סלחתי לו. אני אהבתי אותו. עכשיו זה כבר כואב.

ביה"ד: איזה מקרה גמר לך את האהבה.
ת. אכלנו ביחד, חודשיים לפני פסח שנת 2016, א. ח. (העו"ד) אמר לי השבת הוא אצלך, בלי הילדים שלך. אמרתי אין בעיה, היינו ממש טובים, יחסים טובים, לא ידעתי על ב. (הנטענת), זה הכי קשה, שבא ואומר לי אני רוצה לחזור איתך, ואתה נמצא ביחד עם א. ב. (הנטענת), זה הרג אותי. עד היום אני לא יושנת.

ביה"ד: קודם אמרת שא. ח. לא פנה אלייך בכלל בנושא שלום בית?
ת. לפני, בשנת 2016 הוא פנה.

ביה"ד: בעיות היו לכם הרבה שנים?
ת. כן, בעיה של הבת שלו. הבת שלו נתנה לי מכות, ביום שהוא אמר לה שאנחנו הולכים להתחתן.

ביה"ד: אם היום א. (הבעל) רוצה לחזור הביתה, את תקבלי אותו?
ת. אולי, אפילו אני אוהבת אותו. זה בן אדם שהיה טוב איתי.
...
ביה"ד: את רוצה לחזור להיות איתו?
ת. אני חושבת שהוא לא רוצה.

ביה"ד: את אמרת קודם שנפגעת ממנו שהוא בגד בך, כעת שאת יודעת, את מוכנה לקבל אותו הביתה?
ת. כן, בשמחה.

ביה"ד: מקודם אמרת שאת לא אוהבת אותו?
ת. לא אמרתי שלא אוהבת, אמרתי שנפגעתי. הוא כמה פעמים הולך עם גויה, כשאתה אוהב בן אדם זה קשה.
...
ב"כ הבעל חוקרת את האישה:
...

ש. מה זה המילה ENFOIRE?
ת. לא מכירה. בצרפתית אני יודעת מה זה, אדם שלא ישר.

ש. את משתמשת הרבה במילה הזו?
ת. כשהוא מקלל את אמי ואת אחותי, כן.

ש. אם הוא לא מקלל את לא משתמשת?
ת. לא.

ש. אם מסתכלים במילון, המילה הזה התרגום המילולי זה בן זונה, והתרגום הלא מילולי בלשון הרחוב, שרמוטה, זה הסלנג, אני מחזיקה כאן תמליל של שיחה שבו את מדברת לא. (הבעל) במשך זמן רב, את אומרת לו לפחות 10 פעמים חתיכת שרמוטה, 10 פעמים לפחות. והוא לא אומר לך אפילו לא מילה אחת?
ב"כ האישה: צריך להגיד לחברתי שלא השאלה עושה רושם, התשובה עושה רושם. שתתן לעדה לענות.
ת. את יודעת שאחותי בבית חולים ואומרים לה יש לך שבוע שבועיים, מתקשרים אלי למשרד מחו"ל אומרים לי אחותך הולכת למות, הוא אומר לי אל תעשי בלגן, יש לך פגישה, אל תעשי לי בלגן, אז אני אומרת לו ENFOIRE אני לא צרפתיה, אני מרוקאית פשוטה, לא למדתי הרבה, ואצלנו זה אתה זבל.

ש. ב-12/13.9.17 היה אירוע במשרד למטה אמרת למזכירה את מפחדת מא. (הבעל) בגלל שהוא מכה אותך, אמרת למזכירה לבנה, היא תבוא להעיד.
ת. יש הקלטה.

ש. אחר כך צעקת עליה, את כולה מזכירה כאן, ולא שום דבר יותר מכך, בעקבות זה המזכירה לא הגיעה למחרת לעבודה, למחרת היום ולאור האירועים האלה, העיר לך א. (הבעל) שזה לא בסדר, לקחת את השלט במשרד זרקת על הרצפה, זה היה או לא?
...
ת. לפני הזריקה, אני נכנסתי למשרד, אמרתי לה בבקשה, כל המחשב שלי כל החוטים יצאו, אני לא יודעת להחזיר את החוטים, ביקשתי ממנה שתסדר, היא אמרה לא. ניסיתי, לא היה עובד, אחר כך התקשרתי טלפון לבן שלי, הוא אמר לי מה לעשות המחשב התחיל לעבוד, אחר כך רציתי את הקוד של העבודה, באתי למזכירה ביקשתי ממנה את הקוד, היא אמרה אין לי קוד, אמרתי לה, את מזכירה, כל יום בבוקר את נותנת, א. (הבעל) סירב, היא לא עונה, פתאום הוא התקשר, ביקשתי ממנו, דיברתי איתו למה זה ככה וזה ככה, הוא אמר לי אני עושה במשרד שלי מה שאני רוצה, הוא בא נכנס ישב על הכסא שלו, ישבתי לידו, אמרתי לו זה הגיוני מה שאתה עושה, איך אתה רוצה שנעבוד, אתה אומר למזכירה לא לתת לי. היא קמה מהכיסא שלה, אל תדברי עלי, אמרתי לה סליחה ל., אני מדברת עם בעלי, את מזכירה תשבי במקום שלך. פתאום הוא התחיל לצעוק, את לא מדברת איתה ככה, הוא אמר עכשיו אני יראה לבן אדם מי אתה, הורדתי את השלט, כי הוא רצה לתת מכות לבת שלו, וזה היה רואים את זה בקיר. הורדתי את השלט, אמרתי לו אנשים יראו מי אתה.

ש. היית מאוד רגועה.
ת. כן, הוא כעס, אני הייתי מדברת איתו, אמרתי לו זה לא הגיוני מה שאתה עושה, ול. כעסה.

ש. היא הייתה במשרד באותו זמן?
ת. כן, היא כעסה עלי שאני מדברת איתו, למה הוא מוריד את הקוד.

ש. נכון שעקרת את השלט מהקיר?
ת. לא, האישה מדגימה כדי לראות הזזתי את השלט, זה רק הדבקה, אם אחר כך נפל זה לא בעיה, רציתי רק להראות לו את המכות שהוא נותן.

ש. את מוכנה לשמוע את השיחה איך זה התנהל.
ת. אין בעיה.
...
מושמעת הקלטה.

ש. באותו יום שבו זרקת את השלט הלכת והגשת תלונה נגד א' (הבעל) במשטרה, נכון?
ת. כי הוא איים עלי.

ש. במסגרת השיחה הזו?
ת. כן, הוא היה מקלל את אמא אבא, ואמר את לא צריכה לבכות כאן, כאן יש אנשים עובדים, מה אכפת לי מאחותך. אחרי זה הלכתי לדירה.

ש. הגשת תלונה במשטרה?
ת. כי הוא איים עלי שישים אותי מתחת לאדמה.

ש. ואז נסעת לחו"ל?
ת. כן, לאחותי.

ש. את עו"ד י. ב. ש. את מכירה?
ת. כן.

ש. למה כעסת על א. (הבעל) שהוא כתב בהסכם הממון שהרכב נשאר שלו, חשבת שזה קטנוני?
ת. לא כעסתי עליו.
...
ש. נכון שכשעושים חוזה שכירות במשרד, את צוחקת על א. (הבעל) שהוא לא קורא עברית ואת קוראת עברית?
ת. לא, אני לא צוחקת, אני צוחקת עליו בגלל שהוא יודע לקרוא והוא עושה את עצמו כאילו הוא לא יודע לקרוא. כל הזמן הוא מפיל עלי, זה תרגיל ביננו, זה לא אני זה ג'. (האשה) עשתה את החוזה.

ש. בפייסבוק שלך את כותבת שלמדת בבית ספר עברי.
ת. זה אליאנס, לא עושים שם הרבה עברית, אני לא בנווה שלום.

ש. למה כתוב בית ספר עברי.
ת. ככה זה כתוב, ככה זה במרוקו.

ש. את אומרת שזייפו את חתימתך על הסכם הממון וא. ח. עשה אישור נוטריוני מזויף, ויש כאן ענין פלילי חמור ביותר, אבל את לא שמה יהודי בבית כלא.
ת. נכון.

ש. למה בכתב התביעה שלך, את כותבת קודם כל לא חתמתי ב-27, אולי חתמתי אבל לא בתאריך הזה. לחילופין זה מזויף. זאת אומרת את מתחילה את התביעה שבתאריך הזה לא חתמת, אבל אולי החתימה שלך מזויפת, אולי תחליטי מה הגרסה האמיתית שלך?
ת. הטענה האמיתית שלא הייתי כאן בתאריך 27.12, לא חתמתי בתאריך הזה שום דבר. כשראיתי מה ששלחו גם החתימות זה לא שלי.

ביה"ד: העו"ד שאלה אותך שאת אמרת אולי חתמתי אבל לא בתאריך הזה?
ת. אני לא יודעת לכתוב עברית, לא אני כתבתי את זה, אני לא חתמתי, מה שאני מעידה, שאני לא הלכתי ב-27, הייתי באילת. וגם החתימות לא שלי.

ש. לפני שהכרת את א. (הבעל) הייתה לך חנות?
ת. כן, כאן ב.... לא היו לי שכירים בחנות, עבדתי לבד, במשך שנה מקסימום. לפני כן הייתי ברובע א'.

ש. כמה שנים הייתה לך חנות ל...?
ת. שנה וחצי שנתיים.

ש. את מוכנה לצו כמה שנים היה לך עסק מורשה?
ת. היה לי חנות בגדי ילדים למשך 10 שנים.

ש. היית עוסק מורשה?
ת. כן.
...
ש. אני רוצה להשמיע לך טלפון של שוכר שמתקשר אליך, ואת מדברת איתו.
ת. גם הוא מנהל 11 שנים לא מדברים עברית.

ש. את מדברת בצרפתית עם לקוח לפני חודש.
...
ב"כ הבעל: נשמיע את השיחה, של לקוח, ותספרי לביה"ד עם מי את מדברת.
...
מושמעת ההקלטה.

האישה: זה לא אני.

ביה"ד: ממתי ההקלטה?
האישה: ב-18/19.3.18.

מושמעת שוב ההקלטה לאוזני האישה.

ביה"ד: מאיפה יש לכם את ההקלטה הזו?
ב"כ הבעל: השוכר הביא את זה, נביא את השם המלא ומספר זהות שלו.

ביה"ד: זה את?
ת. זה לא אני. אני חושבת שב-19.3 לא הייתי כאן בארץ. לפעמים, לפני שבועיים א. ל. הוא התקשר אלי, הוא לקוח שלנו, הוא התקשר אלי בטלפון הוא אמר לי שיש לו בעיה עם בעלי, אמרתי לו אני לא עובדת בתיווך, זהו נגמר. לפעמים אנשים מתקשרים אלי שחושבים שאני קשורה לתיווך.

ש. ד. שוכר בדירה של נ. ברח'...
ת. הבן אדם הזה אף פעם לא דיברתי איתו. אני יכולה להביא את בעל הבית כאן, יגיד לכם אם אני עובדת בשבילו. בעל הבית יבוא לכאן ויעיד אם אני מדברת איתו אם אני מנהלת את הנכס שלו.

ב"כ הבעל: אנחנו מסכימים.
...

ש. זה נכון שכל חודש מאז שאת נשואה לא. (הבעל), את מקבלת מהעסק המשפחתי במרוקו 5,000 דולר במרוקו.
ת. אין עסק, זה בגלל שיש לי שני ילדים של הבעל הראשון, אבא שלי לפני שנפטר, אמר לאחים שלי, לי אין 7 ילדים, יש לי 9 ילדים, 2 ילדים של ג'. (האשה) זה בנים שלי, ואני רוצה, שהילדים של ג'. (האשה) הם כמו ילדים שלי, אז הם שולחים לי כסף, כדי לטפל בילדים שלי, הכסף הזה כדי להלביש אותם, כי הבעל הראשון ויתר על הילדים שלי, שום דבר. אז זה ככה, רציתי לתת על א. (הבעל) יותר.

ש. את מקבלת 5,000 דולר ממרוקו?
ת. הייתי לוקחת מזה כדי להלביש אותו ולתת לו מתנות, כי הוא אוהב מתנות, ולתת ולתת, ולתת לא. ח. 50,000 בכיף הייתי נותנת לו.

ש. כל חודש היית נותנת לו 5,000 דולר?
ת. לא אמרתי. זה לא כל חודש, כל מה שהיה לי, לפעמים היה יום שישי, לא היה לי כסף לעשות שבת, לא הייתי מתקשרת אליו רק מתקשרת לאמא שלי והיא היתה נותנת לי מהחשבון של אח שלי. הייתי מוציאה המון כסף.

ש. כמה כסף?
ת. הוא רוצה ללכת לתאילנד, 15-20 אלף דולר, כל כסף מאחותי, אשת חיל הייתי. ככה ישרה. כל מה שהוא לובש זה שלי, הייתי הולכת לפריז הייתי מלבישה אותו רק בבוס, אני שילמתי, כל מה שהיה לי זה שלו, אין חילוק בין אישה לבעל, אצלו אני לא יודעת, כעת אני בספק.
...
ש. אנחנו הוצאנו פירוט כניסות ויציאות משנת 2014, דו"ח זה הוגש לביה"ד ולחברי.

מהדו"ח עולה שנסעת לשבוע בשנת 2015, תוכלי לומר לנו לאן?
ת. אני נוסעת לפאריז, לתערוכת מתווכים או לאחותי או לאמא למרוקו או איתו.

ש. בדצמבר ובמרץ נסעת לשבוע לאן נסעת?
ת. אולי למדריד עם בתי, כי היתה חתונה של הבן שלי וקנינו הכל במדריד.

ש. את בטוחה שנסעת מהסיבה הזו?
ת. סליחה, זה לא זה, זה או לאחותי או לאימי.

ש. יש לך דרכון בתוקף?
ת. לא. כל הזמן מ-15-17 כשעבדתי איתו הייתי הולכת להביא לו כסף מצרפת, ואני יכולה להוכיח את הכל על העסקאות .

ביה"ד: למה את משנה, אמרת שאת נסעת לאמא או לאחות?
ת. לא. נסעתי לעסקים ועל הדרך לאמא.
...
ש. ב- 16.06.15 עד 16.07.15 נסעת למרוקו?
ת. אני נוסעת למרוקו, הוא רוצה שאלך ללקוחות חדשים וזה הרבה זמן, וזה זמן של ההילולא של אבא שלי ועל הדרך אני לוקחת עוד לקוחות, אם אני לא עושה עסקאות חדשות לפחות עסקה אחת בחודש הוא מתעצבן.

ש. אני שואלת שוב האם הדרכון שלך בתוקף?
ת. לא, עשיתי חדש.

ש. אם כך, תוכלי לומר לי איפה הדרכון הישן?
ת. אני אחפש, אולי אמצא.

ש. מתי הוצאת דרכון חדש?
ת. בתוך חודש עשיתי שניים. כי באתי ואחותי היתה בסוף, אחד עשו לי מהר והשני ביומטרי. וקיבלתי אותו לפני חודש. עשו לי אחד לשנה ובפסח באתי לכאן ועשיתי עוד אחד חדש.

ש. הסיבה שהמזכירה במשרד לא נתנה לך את הקוד ביד 2, כיוון ששמת את הקוד שלך במקום של א. (הבעל), את פשוט חיבלת בזה.
ת. אם אנו שמים את שלי או את שלו זה חצי חצי.

ש. אם מישהו פונה למשרד הוא שלך באופן אוטומט?
ת. אנו זוג והכל חצי חצי, מה שהוא מביא ממרוקו לא אתן לו?!
...
ת. ... בכל הדלתות היו תולעים, וכשהוא נכנס היו תולעים והחליף את כל הדלתות. אני עשיתי ב- 50,000 ש"ח שיפוץ. עשיתי קיר ביד שחופרים כמו של מרוקו, עשיתי שפכטל ושיפוץ כל הבית. גם לגבי הדלתות עשינו עסקה עם אישה, היא לא שילמה ובמקום שילמה לנו בדלתות.

ש. אני מקריאה לך אמא שלו בת 85 הגיעה אליכם לארוחת ערב וזרקת את כל הדברים, זה היה יום שבת והיא נאלצה ללכת ברגל. מדובר על לפני שנת 2015.
ת. אני אסביר. א. (הבעל) לא שומר שבת ואני שומרת שבת והוא יודע מזה, אמרתי לו שיכבד אותי בשבת, לפעמים היה עושה ולפעמים לא. לא מאשימה אותו. אך כשהולך לקבלת שבת כל הזמן חוזר שיכור. עושה שבת באיזור ב' בבית קפה עם ז'. וחברים ושותים מחיה, עראק ואוכלים דג. זה קורה בשלוש וחצי – ארבע, ומביא את כל החברים שלו אח"כ לבית, יש לי בריכה בבית, ושוחים שם, ואומר לי ג'. (האשה) תביא פה ושם ואני משרתת אותם, ובחמש וחצי הוא הולך לישון ולא קם עד עשר וחצי בלילה ואימא שלו בת 80, ואנחנו יושבים מחכים שנעשה קידוש, וכשאני אומרת לו פעם שולח לי סטירה ויוצאת בלי כלום. הוא לא אוכל כי הוא חוזר שבע, ורק יש לו טענות אם חסר זיתים השולחן הפוך, ואמא שלו אומרת לי אל תדברי ואני שותקת.

אני לקחתי את אמא שלו לטיול למרוקו ולא שמה שקל אחד.

ש. את מספרת סיפור מאוד קשה. למה לא סיפרת איזה בעל נוראי בחקירה של רפי שדמי.
ת. שישה ימים הוא טוב ובשבת לא, אני קיבלתי את זה.

ביה"ד: האם הבעל היה אלים תמיד?
ת. לא, רק כששותה. פעם בספר תורה, אמר לי שאוציא את הבן שלי מהחדר ונכניס את הבן שלו. השכרתי למעלה רק יום אחד, אמרתי לו שהוא מחר יעלה ואז שיכניס את הבן שלו. הוא הרביץ לי ובאה משטרה והיא לא לקחה אותו כי היה ספר תורה על השולחן. השכנים הזמינו את השוטרים.
...
ש. אני רוצה להקריא לך דברים שאמרת לקצין המבחן לאחר שהבנת שלא קרה שום דבר, מסמכים אלו הוגשו לתיק ביה"ד וביהמ"ש ונשלח לחברי ב- 13.03.14 הודעה על צירוף מסמכים בעמ' 45-46.

את מספרת כך ואני מקריאה מה שקצינת המבחן ע. ס. ל. כתבה: "לדבריה עת התווכחו בעלה ניסה להוציא אותה לשנות אווירה... לדבריה הבינה שלא התכוון לכך והזמינה אמבולנס... כי התרשמה מכאבים עזים שסובלת...". תוכלי לומר מדוע לא אמרת זאת לב"כ בחקירתו?
ת. זה לא כך היה. אסביר לך איך קרה.
...
ש. זה נכון שלא קיימתם יחסי מין מינואר 2015, מאז ארה"ב?
ת. לא נכון. היו יחסים כשחזר ב - 08/2016.

ש. ב-08/16 כמה פעמים קיימתם יחסים?
ת. זה היה בחדר שלי, וזה קרה פעמיים.

ש. מוכנה ללכת לפוליגרף?
ת. כן על הכל. אבל שגם הוא ילך לפוליגרף שלא הלך עם א. ב..

ב"כ הבעל: כרגע את נחקרת.
...

ביה"ד: היו בינכם הרבה מתחים במשך החיים. הייתם חיים טוב?
ת. כשהכרתי אותו, כולם היו מקנאים בנו, לא היו בעיות בכלל ורק בגלל הבת שלו התחילו, היא איימה עליו שלא יראה את נכדיו אם לא ייפרד ממני, בגלל זה הוא השתגע. אני התקשרתי אליה ביום ההולדת שלו ואמרתי לה י. בואי נעשה לו יום הולדת ונקנה לו מתנה, בתחילה אמרה לא ואח"כ הסכימה. עשינו לו באמונים בספייס, והוא מאוד שמח ואמר שזו היום הולדת הכי שמחה שהייתה לו. התקשרתי ביום שבת שתבוא והיא לא רצתה. עשינו עוגות וחיכינו במוצאי צום והיא לא באה עד שייפרד ממני .

ביה"ד: למה היא לא אהבה אותך?
ת. כאילו גנבתי את אבא שלה, היא מוכנה שתהיה לו אישה רק לא חתונה.

ביה"ד: היא הסיבה לגט?
ת. כן. רק בגללה.

הבעל: זה לא אמת. הבת שלי עבדה איתי במשרד, פתחנו ביחד וכשהיא נכנסה בשנת 2007, היא עשתה בלגן שהבת תצא, והיא לא אהבה אותה ובסוף זה התפוצץ.

ביה"ד: מתי י. הפסיקה לעבוד איתך?
הבעל: היא זרקה אותה בערך שנה אחר החתונה.
האישה: כשנכנסתי אף פעם לא עבדתי בעבודה זו, עשיתי כל יום עסקאות ונכנסה בה קנאה, הוא בעצמו אמר לי תביאי לי. את כל העבודה שיש לך של הנכסים שהיא תיקח ולא הסכמתי, כל אחד יעבוד ויעשה את החלק שלו. אמרתי את שלך תתן לה לא את שלי.
...
ביה"ד: הלקוחות שהבאת בתיווך מי מטפל בהם כרגע?
ת. הוא.

ביה"ד: אם במשך 10 שנים הוא יתן לך סכום חודשי האם תסכימי?
ת. אני לא רוצה, אני יכולה לעבוד.

ביה"ד: את לא עונה לשאלה.
ת. אני בת 55 הלכתי לעשר מקומות ולא קיבלו אותי, למה כל מה שעבדנו ביחד, למה הוא צריך לקחת הכל?

ביה"ד: נפסוק סכום שתוכלי לקנות דירה, ויתן לך סכום מסויים כל חודש כדי שתוכלי למצוא פרנסה, יהיה לך עוגן כלכלי, וכל אחד יפתח דף חדש. אנו מתרשמים ששניכם אנשים טובים אבל זה לא הולך ביחד.
ת. כל מה שתתנו אני מקבלת בשמחה, אך לא מקבלת שבן אדם אומר קחי כסף ותצאי מהבית, זה פוגע בי.

ביה"ד לבעל: מה אתה מוכן לתת לה כסכום מכובד כל חודש? אולי סכום שתוכל לקנות דירה?
ב"כ הבעל: מה הוא חייב לה, אני לא מבינה.

ביה"ד: פיצוי מכובד. אתה בן אדם מסודר.
הבעל: זה לא שאני עשיר. יש ארבעה נכסים ועל כולם יש ההלוואות, אני משלם הלוואות, (משכנתא), יש לי דירה במרינה ששווה שלוש מיליון.
...
ביה"ד: הועלתה הצעה שהבעל יתן מיליון ש"ח פיצוי.
הבעל: זה היה לפני שנכנסתי לכלא. הלכתי לרב פ. ביקשתי להתגרש ושאתן לה מיליון, את כל הכתובה ולא נתנה תשובה ונשארה שלוש שנים בבית ומקבלת הכל ואני חנוק.

ביה"ד: אם חוזרים להצעה שיתן לך כתובה מיליון שקל את מסכימה לכך?
ת. לא מסכימה. מה אקנה דירה באיזור ב'?

ב"כ הבעל: מיליון שקל זה לא כסף?
ב"כ האישה: היא מנהלת את הדיון.

האישה: במה אוכל? איפה אעבוד ? אעבוד בניקיון?
ב"כ הבעל: בתיווך.
ב"כ האישה: אל תעני לה.

ביה"ד: תסכימי שהבעל יתן לך מיליון ש"ח ובמשך 10 שנים 2,500 ש"ח למחיה כל חודש. יש לך פה סכום מינימלי עיקרי, כך תוכלי להתקדם במשך השנים.
ת. איך מרמה כזו שהייתי גרה במרינה, לרדת ככה, אז למה עבדתי 11 שנים ונתתי לו את הכל? יש לי הצעה.

אחיה בבית במרינה והוא יתן לי את הכתובה.

ב"כ האישה: אני לא מתערב אבל רוצים להגיע לפשרה, ועם ההצעה של ביה"ד שווה לקבל פס"ד ולא את ההצעה. יש דין ויש דיין.
...
ביה"ד: אנו חושבים שההצעה הוגנת.
ב"כ האישה: לא מסכימים.

ביה"ד: אנו לא קובעים מסמרות אבל מבינים את התמונה. אל יתהלל חוגר כמפתח. אנו מבינים את הסוגיות ואני אומר שבנסיבות הללו אנו מציעים מה שקרוב ליושר ולצדק, אך המתווה שבו אתה תיתן מיליון שקל ברור שזה לא מספיק לנכס, אך לא כתוב בשום מקום שצריך לתת נכס ותמיכה בסיסית, אפשר להתנות שאם תשתכר אפשר לדון בכך.

לשנה זה יוצא 30,000 ש"ח עם הדירה יוצא 1,300,000 ש"ח, וזה במצב טענות שלא התבררו עדיין ועל מנת לחסוך את כל הבירורים.

ב"כ הבעל: שיירשם שזה כולל כיסוי תביעות ביה"ד לעבודה.
האישה: שיתן לי את כל הלקוחות הפעילים.
הבעל: אני נותן לה משרד. היא לא רוצה לעבוד, רק לקבל כסף מהעבודה שלי.

ביה"ד: אם אתה נותן לה מיליון שקל ומשרד.
הבעל: אתה יודע מה אתה אומר, לוקח לי את הכיס הזה והכיס השני ונותן לה הכל.
האישה: אלו לקוחות שלי.

ביה"ד: מה אתה מציע?
הבעל: אני לא עשיר. אתה צריך לדעת זאת, מדברים על מיליון שקל, זה המון אני צריך לקחת משכנתא לזה.

ביה"ד: כמה שווה העסק?
ב"כ הבעל: זו הכנסה חודשית, זה לא שווי, הוא עובד כמו חמור בשביל זה.
הבעל: אני נותן לה משרד, אבל לא יכול גם מיליון וגם משרד.
האישה: נותן לי רק הפסד.

ביה"ד: אולי אפשר לתת גם חצי מהלקוחות.
ב"כ הבעל: כבר נתן לה.
האישה: מ. זה רשמי נותן 0.7, והשאר כל מה שיש לו זה שחור.

ב"כ הבעל: זה 100,000 ש"ח בשנה.
האישה: אם יום אחד אעבוד, כל המרוקאים יחזרו אליי. אין לי רישיון.

ביה"ד אבל אם הוא נותן לך את המשרד פתאום אין לך רשיון? למה את אומרת שיביא לך את המשרד עם כל הלקוחות.
ת. אקח את הבת שלי ואתן לה את כל הלקוחות תעשה קורס.

ביה"ד: אז תעשי את זה, למה את צריכה אותו?
ת. הוא יתבע אותי שלקחתי לו את הלקוחות.

ביה"ד: את אומרת שיש לך כישורים מצויינים, ואני חוזר להצעה הקודמת של הרב רבינוביץ והצדדים יצאו שניהם נשכרים. אישה לאחר הגט לא מגיע לה כלום. כתובה ואיזון משאבים שנצברו ביחד.

ב"כ האישה: גם פיצוי מגיע.

ביה"ד: לא מקבלים גם וגם. סתם לסחוב הליכים חבל, יש נפשות ורגשות באמצע וחבל.

ב"כ הבעל: מוכנים להצעה בתנאי שייכתב שלא תוכל לתבוע אותו בבית הדין לעבודה.

ב"כ האישה: האם כבודו יודע שהיא צריכה לקבל פיצויי פיטורין, הבראה וכו'? זה לבד 800,000 ש"ח ולכן ב"כ הבעל רוצה שייכתב ללא תביעות בבית דין לעבודה.

ביה"ד: אסור לתת למוסד הנישואין להיות מוקד סחיטה, אנו מנסים לתמרן לפני בירור סופי לפסק דין. זכויות בבי"ד לעבודה אנו לא דנים כאן. יש הסכם ממון שצריך להתברר. לגבי איזון משאבים זה חלק שצריך להתברר.
...".
ביום 27.6.18 התקיים דיון ארוך נוסף,שישי במספר(22 עמודי פרוטוקול), אליו הופיעו העדים : החוקר מר י. ד. מטעם האישה, המזכירה במשרד התיווך גב' ל. מ. מ. ובתו של הבעל גב' י. ת..

להלן נצטט קטעים מתוך הפרוטוקול:
"
ביה"ד: לפני שנתחיל שוב, נחזור על הצעת ביה"ד, אתם כתבתם תגובה?

ב"כ הבעל: כתבנו את התגובה, למרות שהצעת ביה"ד היא מאוד גבוהה, אבל כיון שיש כאן חיים של אנשים, שנגרמים להם הרבה נזקים, כדי לגמור עם כל המחלוקות, אנחנו נסכים, ולא בגלל שזה מגיע.

ב"כ האישה: אנחנו נדרשנו תוך 14 יום להגיב על הצעת ביה"ד, מיליון ש"ח, ו-2,500 ש"ח במסגרת הזמנים הגבנו שאנחנו חושבים שזו הצעה נמוכה. הצד השני בחר לתת סיפורים שלמים, אני מבקש שבית הדין ידחה או יקבל את בקשתי על מזונות אישה, לא יעלה על הדעת, שהאישה לא עובדת ועד היום ביה"ד לא זיכה אותה במזונות, בגלל שבעלה נטש אותה. המגמה היא היות וההסכם לאו הסכם הוא, הצדדים צברו במהלך הנישואין רכוש רב, גם המשכנתא שבה מתגוררת מרשתי, היא שולמה על ידי מרשתי, הרעיון לסמן מטרה, נפגשתי במשרדה של חברתי ואמרתי לה בתחילת ההליכים, צריך לחתור לכך שימצא קורת גג למרשתי, כי אני יכול להניח, שהאדון מוכן לשלם את 2,500 ש"ח מיד ולאלתר, זה יוצא משהו כמו 1,250,000 ש"ח 1.3 מיליון ש"ח, יש עוד משהו כדי שהיא תוכל לרכוש דירה, לא זורקים את האישה סתם, יש יותר מדי מרעין בישין, זיוף הסכמים, אנחנו לא באנו לריב רק למצוא פתרון הוגן. מכניסים כאן ביה"ד לעבודה שהיא לא תתבע פיצויים, הצעתי למרשתי שנניח את כל הטענות לביה"ד, צריך לקבוע את גבולות הגזרה, המטרה לא להציק לו, יש לו מלא נכסים על שמו על הבת שלו, מעורבב עם א. ח., ב. היו צריכים לבוא והם לא באים. גמר שם את המשפחה גם כאן, זה לא פיצוי עונשי, לתת לאשה דרך ללכת לקדימה, יש לו דרך לשלם את זה. מה אנחנו רוצים ס"ה. אם מרשתי הייתה יודעת שיש הסכם ממון בר תוקף, היא הייתה מתערבבת איתו עם כספים שהיא הביאה, המשפחה שלה הביאה, המשכנתא של הדירה המשפחה שלה שילמה, ככה היא הייתה נוהגת אם יש הסכם ממון, היא התערבבה איתו. זאת האמת, יש כאן חזק חלש, לה אין שום דבר, חוץ ממינוס בחשבון בנק, היא מקבלת קצבת אבטלה 2,000 ש"ח אין פסק דין למזונות, כבודכם שיפסקו. אומרים שהיא גרה בבית שלו, היא גרה בבית שלה, מכח הכתובה, בית שהיא פיתחה וארגנה איתו. זה הכל גלגול עיניים, הצדק מחייב, שהגב' לא תצא בשן ועין.

ביה"ד: שורה תחתונה אחרי הכל, התמונה נמצאת בפנינו, ביה"ד לא יתן פסק דין לפני בירור של כל הנושאים, כל טענות שנטענו, צריך לדעת שאחרי הכל, יש כאן הצעה שהיא הצעה רצינית, לכן אני אומר, פסק הדין ינתן על פי הדין, ואתם כעורכי הדין צריכים לקחת את זה בחשבון. האחריות היא על המייצגים.

ב"כ האישה: אמרתי שההצעה מכובדת, אני רק אומר שמנקודת המבט שלי, הפער בין ההצעה שניתנה לבין מה שמצופה שיקרה הוא לא גדול, אמרתי אולי נשאיר לביה"ד להחליט מה קורה עם הפער. הם לא חייבים לשלם עבורה, אפשר לקחת משכנתא.

ב"כ הבעל: אנחנו לא נציע שקל יותר, הגבר הזה הכיר את האישה בגיל 50 הוא לא הרוויח ממנה שום דבר, לא נוציא שקל אחד יותר מההצעה. זה לא משנה מה הוא רוצה מעבר.
...
הופיע החוקר ד. י.
...
ביה"ד: אתה מוזהר לומר את האמת מי שלא אומר את האמת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

ביה"ד: מה אתה יכול לומר לנו?

החוקר: מה שקרה שם בכל הסיפור הזה, האינפורמציה הוביל אותי לבעל של הגב' י. ב., הלכתי שלשה מפגשים עם הבעל, הבנתי ממנו שהיה איזה שהוא אירוע, שלכאורה הוא תפס את אשתו עם יהודי בשם א. ס. (הבעל), ביקשתי לבדוק לעומקם, אני יודע מניסיוני שיש סכסוכים שאין בהם כלום, דקדקתי עד לפרטי פרטים, הבנתי שהאיש מספר סיפור שלכאורה הוא אמיתי, לא היה לי כלים לבדוק את זה, כי זה קרה בנובמבר 2017, ואת החקירה התחילה ב-29.1.18 כלומר אני מספר בשם אומרו, אז ב-7.3 אני נפגש איתו, ואני אומר לו אני מקליט את השיחה ומתעד אותה.
...
ב"כ הבעל חוקר את העד:
ב"כ הבעל: מגיע עד מטעם הנתבעת שלמעשה אין לו שום הוכחה, ומדבר במשך רבע שעה על דברים שאין לו שום הוכחה לגביה, האם זו חקירה ראשית או לא יחליטו כבודו, אם זה חקירה ראשית אני יחקור, אם לא, שיוסיף לחקור.

ב"כ האשה חוקר את העד:
...
ש. אולי יטענו איזה סוג עדות זו אם זה מפי השמועה, כדי שזה יהיה מכלי ראשון.

ביה"ד: זה עדות מפי השמועה, אני מאמין לו שמר ב. אמר לו. מבחינתנו זה מיותר.
...
ש. מה אתה יכול לומר לביה"ד בקשר לקשר שיש בין מר א. ס. (הבעל) לגב' א. ב..
ת. אמרתי אין לי משהו ויזואלי, האינפורמציה שיש קשר, זה זרם מכל הכיוונים, אבל משהו ויזואלי שיכולתי להמחיש מפגש או כניסה לבית לא היה.

ש. אני מדבר על קשר טלפוני?
ת. אי אפשר לומר על קשר טלפוני, כי אז אתה צריך לבצע האזנת סתר, אנחנו תחקרנו אנשים בסביבה הקרובה והרחוקה, יש בגו, לא אחד ולא שתיים, הרבה אנשים שבאמת תמכו בגירסה של ב..

ש. מהמידע שאספת הם ניהלו קשר טלפוני רציף?
ת. יש כאן דקויות, אמרתי שהיה קשר ביניהם בהרבה מאוד סוגים לרבות סמסים, אנחנו לא מבצעים האזנת סתר, לפי המידע שלנו יש קשר רומנטי, משהו להוכיח אין לנו, אבל זה נתמך בעשרות עדים, שלא יכולים להיחשף. כי הם לא רוצים. דעתי המקצועית שיכול להיות שמאותו אירוע שנחשף הבעל הם המעיטו את הקשר.

ב"כ הבעל חוקר את העד:
ש. כמה שנים אתה חוקר פרטי?
ת. 28.

ש. למה לא צילמתם בכניסה של הבית של א. (הבעל), פעם אחת.
ת. אם היתה לי אפשרות לא הייתי מצלם. המצלמה עבדה אבל לא היה צילום. אם היינו רואים אותה נכנסת היינו מצלמת.

ש. זאת אומרת שלא ראיתם אותה נכנסת?
ת. לא.
...
סיום עדות.

ב"כ הבעל חוקרת את האישה:
ביה"ד: את מוזהרת לומר את האמת מי שלא אומר את האמת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
...
ש. את עובדת היום בתיווך?
ת. אמרתי לך כבר בפעם אחרונה שאני לא עובדת אני באבטלה.

ש. את מקבלת דמי אבטלה?
ת. כן, 2,900 ש"ח.

ש. את אדון נ. את מכירה?
ת. כן, 11 שנה. אני הבאתי אותו ואת מ. למשרד.

ש. כמה דירות יש לו?
ת. 10 דירות בערך?

ש. איפה הדירות?
ת. אני עבדתי יחד עם א. (הבעל) בשיתוף פעולה. מכרנו ביחד את הדירות לנחמיאס, והשכרנו ביחד הכל, חצי חצי מקבלים, הוא יודע כמה. יש דירות בעצמאות יש דירות בתל חי, יש דירות בהציונות.

ש. כמה דירות יש למ.?
ת. אותו דבר, 25-30, הוא יודע אני הייתי עושה את הניהול יחד איתו, הוא היה שולח אותי.

ש. נכון ששני האנשים האלה, גם נ. וגם מ. את מנהלת להם את הדירות.
ת. זה לא אמת.

ש. אני מציגה לך שיחה שאת ניהלת עם מישהו שקוראים לו ת. ח., אני מוסרת כאן לביה"ד וגם לב"כ האישה תמליל שיחה.
ב"כ האישה: אין דבר כזה נותנת תמליל, תמליל צריך להיות ערוך כדין, לראות שלא נעשה כאן חלילה, חיבור של מילים, הוא צריך להיבדק, לא מציגים את זה כאן עכשיו, קודם כל צריך לתת חוו"ד להשוואה בין סרט ההקלטה לתמליל.
...
ש. את אומרת לת. שיש לך יפוי כוח מנ..
ת. אני לא עובדת בתיווך מאוקטובר, עבדתי עם נ. ומ., אם זה דבר שעשיתם לפני, כי אני הייתי מדברת עם ח. כל הזמן, כל זה זה שקר.

ש. אני מדברת שיחה מ-19.3.18.
ת. זה שקר, לא דיברתי איתו, אני לא עובדת.

ביה"ד: את אומרת שלא דיברת איתו?
ת. זה לא אני. לא דיברתי איתו.

ב"כ הבעל נשמיע את ההקלטה.

ביה"ד מאשר.

מושמעת ההקלטה בצרפתית.

האשה: זה לא אני.

ש. בהקלטה הוא לא רק אומר שיש לך יפוי כח, את אומרת אני מנהלת בבנין הזה שלש דירות חוץ מהדירה שלך?
ת. אם אני מנהלת תיווך, צריך לעשות חשבוניות, אדון מ. ונ., הוא מקבל מהדירות חשבוניות, אני יגיד להם שיביאו חשבוניות אם יש את השם שלי, זה שקר. לפני אוקטובר הייתי מנהלת הכל, עם ח. עם קומה 8, הוא רק מקבל כסף, אז אם הוא עשה הקלטה לפני, כי היה לנו הרבה בעיות בדירות האלה, אם היה הקלטה מפעם, אני לא יודעת.

ביה"ד: קודם אמרת שזה לא את, עכשיו את אומרת אולי זה אני אבל לפני, איפה האמת?
ת. זה לא אני, השיחה הזו לא אני. בעבר דיברתי איתו, אם מביאים הקלטות של פעם זה לא פייר. במקרה ב-19.3 לא הייתי בארץ.

ביה"ד: טלפון מוגבל במקומו הפיזי של האדם.
ת. הייתי אצל אחותי, לא היה לי את הראש לזה. זה לא אני.

ב"כ הבעל: ניקח מומחה לדבר. נביא את ת. ח..
האשה: אני יביא את נ. הוא יגיד אם אני עובדת איתו.

ב"כ הבעל: את זוכרת שבשלב כל שהוא, אמר לך א. (הבעל) אני מוותר על הניהול בדירות. כתבת מכתב לעו"ד שדמי ואמר לו אני מוותר על הלקוחות האלה, אני מסכים שג'. (האשה) תטפל בהם. אני כעת שואל אותך לפני שאת משקרת שוב לביה"ד.
ת. את לא תדברי ככה.

ביה"ד: אני מבקש לכבד את העדה.
ש. שתאשרי לביה"ד שגם מ. וגם נ. את מטפלת בכל הדירות?
ת. לא.

ש. נשמיע הקלטות שא. (הבעל) מדבר עם נ. ומ., ואומר להם שיפנו אלייך.
ת. אנחנו נביא אותם.

מושמעת הקלטה.

ש. בשיחה הזאת אומר לו א. (הבעל), שהוא לא הולך לטפל בזה יותר, הוא אומר לו נתתי את התיק לך לג'. (האשה).
ת. הוא אמר, אני לא קיבלתי, לא רציתי לקבל.

ש. אדון נ. אומר נכון.
ת. לא. הוא יבוא.

ש. אני משמיעה לך עוד שיחה עם אדון נ., תאשרי לי אם זה אדון נ.? את מזהה את א. (הבעל)?
ת. כן, זה א. (הבעל) ונ.. הוא אומר שלא עכשיו.

ש. כעת יש שיחה עם מ. אני מבקש שתאשרי לי שזה מ.?
ת. זה א. (הבעל) ומ..

ב"כ הבעל מגישה 3 תמלילי שיחות עם דיסקים לביה"ד ולב"כ האישה.
...
ש. למה ב-19.3.18 את אומרת לת. ח. אני מנהלת דירות?
ת. זה לא אני.

ש. את נחקרת תחת אזהרה, אני רוצה שתהיי זהירה בדברייך, אפשר להגיש תלונה על עדות שאינה אמת.
ת. אני יגיש תלונה שעשיתם זיוף, זה לא אני.

ש. זייפנו את הקול. תאמרי לי, למה את לא משלמת וועד בית בדירה שאת גרה?
ת. אני אשתו לא מקבלת מזונות, עבדתי איתו, שילמתי משכנתא.

ב"כ הבעל מגישה את דרישת וועד בית.

ש. מגישה מכתב שנשלח לא. (הבעל) ע"י עו"ד שלך?
ת. אני לא יודעת לקרוא.
...
ב"כ האישה חוקר את האישה:

ש. אני לא ראיתי את הפרוטוקול, נראה לי שקטעו אותך שאמרת 11 שנים נתתי לו למה התכוונת?
ת. כשהתחתנו היינו בשכירות, הוא אמר לי את צריכה לשלם איתי הכל חצי, כי אנחנו נעשה הכל ביחד, שילמתי שנה ראשונה, שכירות חצי מהכל, הכסף מההורים שלי, כסף שלי מהעבודה, היה לו בעיות בעבודה, הייתי מדברת עם אחים שלי שולחים לי כסף, לקחתי את הכסף הזה הוא לקח כסף בשחור לא. ח. שמלבין את הכסף, כאילו זה תיווך, ושם בבנק שלו, אני לקחתי את כל הכסף לשים בבנק בינלאומי, אחר כך עברנו לדירה שהיו משכירים ביחד, נכנסתי בחודש הראשון אמר לי שכחת לשלם, אמרתי בסדר, 8 שנים כסף של הבית אני משלמת הכל זה אני ב-100% כל העסקאות השחורות היה לוקח לשלם את הדירות.

ש. מה עם משכנתא?
ת. אני שילמתי.

ב"כ הבעל: אני לא שאלתי על המשכנתא.
...
ת. אני שילמתי את המשכנתא בדירה בא. איפה שאנחנו גרים, נתתי לו כסף גם בכל הדירות שקנינו, קנינו דירות במ. ב., בה. כ., בא. ס. – באשדוד, בירושלים, הכל הייתי אתו.

ש. יש ביניכם הסכם?
ת. לא ידעתי שיש הסכם.

סיום חקירה.

הופיעה העדה ל. מ. מ.

ביה"ד: את הוזמנת לומר עדות את מוזהרת לומר אמת, מי שלא אומר אמת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

ש. ממתי את עובדת אצל א. (הבעל)?
ת. מדצמבר 16, כמזכירה.

ש. תספרי לנו איזה קשר היה לך עם ג'. (האשה)?
ת. קשר טוב, דיברתי איתה כל הזמן, היה נחמד.

ש. מה קרה באירוע ב-14.9.17 שאת רבת איתה?
ת. הייתי במשרד יושבת, היא הייתה עם א. (הבעל) במשרד שלה, שמעתי שהיא אומרת אני יודעת שאתה מרביץ ל., א. (הבעל) הסתכל אלי, הוא אמר לי אני מרביץ לך, אמרתי לא, היא אמרה אל תתערבי ביני לבעלי, אמרתי אני לא מתערבת, את שמה אותי בשיחה, ואת לא אומרת אמת.

ביה"ד: מה קרה אז?
ת. צעקנו אחד על השני, היא לא צריכה להגיד דברים במקומי זה לא נכון.

ש. למה היא אומרת דבר כזה.
...
ת. זה האופי שלה. היא אמרה.

ביה"ד: למה היא המציאה סיפור שהוא מרביץ לך?
ת. אני לא יודעת. הוא טוב מאוד, לא יודעת מאיפה היא לקחה את זה. אף פעם הוא לא צעק עלי.

ביה"ד: היא היתה ממציאה עוד דברים?
ת. לא.

ביה"ד: היא שאלה אותך, מה לדעתך הביא לכך? מה הרקע להגיד כזה משפט.

ת. לא יודעת, אף פעם לא קרה משהו.

ש. את חושבת שג' (האשה) פחדה מא. (הבעל)?
ת. לא.

ש. את חושבת שא. (הבעל) פחד מג'. (האשה)?
ת. כן, קצת. כל הזמן היה ריבים וגם ככה היה סיפור שהוא הלך לכלא, אני חושבת שהוא קצת פוחד ממנה.

ש. יש משהו שהיא עשתה במשרד שגרם לו לפחד ממנה, איך היא התנהגה לא. (הבעל) במשרד?
ת. לפעמים הם רבים, היא צועקת עליו ומקללת אותו, דברים כאלה.

ש. יש אנשים נוספים שנוכחים שהיא אומרת דברים כאלה?
ת. אני, כמזכירה, לא חושבת שהיו הרבה אנשים.

ביה"ד: איזה סוג קללות שמעת שהגב' קיללה אותו?
ת. היא אמרה שהוא אפס, שהמשרד לא יחזיק בלעדיה. אופאורה – בצרפתית, לא שמעתי דברים יותר מזה.

ביה"ד: הוא גם היה אומר עליה דברים?
ת. לא שמעתי ממנה. אני יודעת שהוא מנסה כל הזמן להרגיע את המצב של הצעקות. לא שמעתי ממנו שום קללה.
...
ש. את אומרת שהתחלת לעבוד ב-9.16 מה היה, היא הייתה בעבודה?
ת. בתחילה לא, אולי חודש, חודש וחצי היא לא הייתה בעבודה. אולי קצת פחות. יום אחד היא הגיעה למשרד, אז הכרתי אותה. בערך אוקטובר 16, כבר אז מערכת היחסים לא הייתה טובה כל כך, כבר אז היו ריבים. אני לא יודעת מה היה קודם, ברגע שהיא הגיעה הם כבר היו בריבים, לא ביחסים טובים.

ש. ג'. (האשה) אומרת שהיא עובדת מ-9 בבוקר עד 9 בערב, כמה שעות ג'. (האשה) עבדה במשרד?
ת. אני נמצאת מ-9-16. היו ימים שהיא הייתה עד שהלכתי, היו ימים שהיא היתה הולכת וחוזרת.

ש. כמה שעות היא היתה במשרד?
ת. היו ימים שהיא עבדה יותר ממני.
...
ש. זה נכון שא. (הבעל) העיד שהיא הייתה מעירה לו שהוא לא יודע לדבר עברית ליד לקוחות?
ת. כן, היא אמרה את זה למתווכת שהייתה איתנו, אני חושבת שזה היה פ., היא אמרה בכל מקרה היא לא יודעת לקרוא ולכתוב עברית, וצחקה. זה היה בצורה של לגלוג.

ש. כשהיא היתה צועקת במשרד, שומעים את זה עוברי אורח?
ת. היה אנשים שהסתובבו.

ש. למה?
ת. כי היה צעקות בתוכו, הסתכלו לתוך המשרד.

האישה: הוא היה צועק 10 פעמים יותר ממני, ואני הרעה.
ת. הוא היה מרים את הקול כדי להרגיע. הוא כל הזמן אמר, שצריך להירגע כי אנחנו במשרד, אי אפשר לעשות קטטות כאלה במשרד.

ש. את עובדת היום שם?
ת. כן.

ש. את ממשיכה לעבוד אצלו?
ת. אני צריכה לעזוב עוד חודש, כי אני צריכה משכורת יותר גבוהה כדי לחיות, העבודה אצל א. (הבעל) מאוד חלשה, הוא אמר לי אני לא יכול.

ש. כמה זמן העבודה היא חלשה?
ת. כשהתחלתי.

ביה"ד: כמה השכר שלך היום?
ת. 30 ש"ח לשעה, זה יוצא 4,200-3000 ש"ח.

ש. מתחילה זה היה חלש?
ת. כן.

ב"כ האישה: שהיא תענה, ככה לא שואלים שאלות.
ש. את מכירה לקוח בשם נ.?
ת. כן, אני לא יודעת כמה דירות יש לו, יש כמה.

ש. מ. את מכירה?
ת. כן, יש לו כמה דירות.

ש. מי מטפל בדירות שלו היום?
ת. אני יודעת שהם לא עובדים עם א. (הבעל), והעבירו את זה לג'. (האשה).

ב"כ האישה: חוצפנית.
סיום חקירה.

ב"כ האישה חוקר את העדה:
ש. איך את יודעת?
ת. המשרדים שלנו צמודים, אני שומעת את השיחה.

ש. הם דיברו בפגישה.
ת. מ. בנפרד ונ. בנפרד, הם אמרו שהם מורידים את הניהול נכסים מא. (הבעל) לג'. (האשה).

ש. אם הם אומרים שהם נותנים היא חייבת לקבל?
ת. לא יודעת.

ש. אמרת שי. לא עבדה במשרד, איך ניהלתם משרד בלי רישיון תיווך?
ת. ככה זה היה.

ש. את אמורה להפסיק לעבוד?
ת. כן.
...
ש. שמעת שא. (הבעל) אמר לנ. ומ. שהוא לא רוצה לעבוד איתם יותר?
ת. לא נ. ומ., אמרו שבגלל שהם נפרדים, הם רוצים להוריד מא. (הבעל) לג'. (האשה).

ביה"ד: מי אמר למי? הם לא. (הבעל) או להיפך.
ת. הם אמרו לא. (הבעל) שבגלל שהם נפרדים, הם רוצים לקחת את זה, א. (הבעל) אמר שהוא לא רוצה לעבוד איתם יותר, אם ככה.

ביה"ד: מי הודיע למי?
ת. הם לו.
...
הופיעה העדה ת. י.

ביה"ד: את מוזהרת לומר את האמת מי שלא אומר אמת בבית הדין צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

העדה: אני בת של הבעל.

ביה"ד: אני כבר אומר לך שבת פסולה לעדות.
ב"כ האישה: אני מבקש לא לשמוע את העדות שלה.

ב"כ הבעל: יש כאן טענה של האישה שהעידה, שי. היא הסיבה לגירושין, אז אי אפשר לא לשמוע אותה, ולקחת את העדות בפרופורציה הנכונה.

ביה"ד: נשמע את דברי הגב' וההתייחסות לעדותה כבעלת דין.

ב"כ הבעל חוקרת את העדה:
ש. תוכלי לספר לביה"ד על מערכת היחסים שהייתה לך עם ג'. (האשה) לפני ואחרי החתונה?
ת. לפני החתונה, היה הכל בסדר. עד שפשוט יום אחד אמא שלי באה לבקר אותי, אז היא התחילה להגיד, שאני רוצה להחזיר את ההורים שלי, הם לא נישאו בכלל, דבר שהוא לא נכון. אמא שלי גרה בצרפת, ס"ה אמא שלי באה לבקר אותי, זה היה עוד לפני החתונה. לפני שאמא שלי הגיעה לארץ לא היה לי שום בעיה איתה, היינו מדברות כמו חברות. ברגע שאמא שלי באה לבקר אותי פעם ראשונה, היא התחילה להגיד שאני רוצה להחזיר אותה. שהלכתי עם אמא שלי לקבר מסוים וקיללתי אותה שם, ואני רוצה רק דברים רעים. גם אבא שאל אותי אם זה נכון, אמרתי לו אני לא הולך לקבר לקלל מישהו אחר. זה החלטה של אבא שלי להתחתן, לפני החתונה כשהיינו באילת, אבא שלי ריכז אותי ואחותי ואח שלי ואחותי הקטנה, ואמר לנו במפורש אל תדאגו יש הסכם ממון, זה היה בסוויטה שלו במלון. הוא גם אמר לנו שהיה חשוב לו ואמר לנו שאם יש למישהו בעיה בחתונה, שלא יבוא לחופה. הוא שאל אותנו אחד אחד, כמה פעמים יש בעיה כולנו הסכמנו שאין בעיה, הלכנו לחופה כולנו ביחד. אחר כך היה את המסיבה, בזמן המסיבה כבר ניסינו להתחבר לרקוד עם הילדים, עם הכלה, לא נתנה, לא נורא. אחרי החתונה, אני תמיד עבדתי עם אבא שלי, פתחנו את המשרד ביחד, בעבודה עצמה התחיל להתדרדר, כל פעם אמרה דברים ללקוחות שלי, שהיא תיקח את הלקוחות, היה לנו מריבה מאוד גדולה, כי היא קיללה אותי, אז עזבתי את העבודה.
...".

ביום 18.7.18 התקיים הדיון השביעי (28 עמודי פרוטוקול) אליו הופיעו העדים שערכו את הסכם הממון עו"ד א. ח. ועו"ד י. ב. ש..

להלן נצטט קטעים מתוך פרוטוקול זה:
"
הופיע עו"ד א. ח.
...
ב"כ האישה חוקר את העד:
...
ש. אתה מכיר את האנשים?
ת. מאוד טוב. עזרתי להם בשלום בית במשך שנים רבות, עד היום הגב' ג'. (האשה) שאני מכבד אותה כמו אחותי לא דיברה איתי על איזה שהוא בעיה.

ביה"ד: מה התכוונת שהיא לא דיברה איתך על שום בעיה?
ת. שמישהו עושה הסכם שהוא מזויף מטבע הדברים פונים לחשוד ואומרים לו עשית משהו מזויף, זה לא יעלה על הדעת, עזוב שאותו הסכם נשלח לבנק ירושלים בשנת 2009, כשהגב' ג'. (האשה) שלחה אלי בשנת 2015, הגיע מכר בשם א. א., כשהייתי איתה במסגרת שלום בית, שרוב הזמן הייתי עם ג'. (האשה) ולא עם א. (הבעל), וא. (הבעל) היה צועק עלי שאני תמיד עם ג'. (האשה), הוא טען בפני שג'. (האשה) טוענת שהיא חתמה רק על דף אחד, צחקתי, מה זה משנה על כמה עמודים סוף סוף היא חתמה. ... קיבלתי מיילים מעו"ד שדמי שמרשתו חתמה על הסכם הוא מבקש לקבל העתק מההסכם, שלחתי העתקים, הטענה השניה שפה התחיל הניתוק שלי מג'. (האשה), ב-26.3.17 אני באופן יום יומי מדבר עם שניהם, אני מקשר ביניהם, שוחחתי איתה אני אפי' לא זוכר על מה, היא הייתה איתי מאוד קרה, שאלתי אותה ג'. (האשה) מה יש, דרך אגב, אני נזכר, על א. א. אמרתי לה למה את אומרת את זה כל פעם, היא אמרה בגלל שהוא מקניט אותי רציתי להרגיז אותו שאין הסכם. ב-תאריך הנ"ל, שאלתי אותה מה קרה, יש לה בושת פנים לגב', ירדתי למשרד שלה, אני לא רגיל שמישהו לא מדבר איתי, אז היא הראתה לי שתי דוגמאות של חתימה, היא אמרה תגיד זה נראה לך אותו דבר, ושמת נאמן למקור, אמרתי לה זה לא נראה אותו דבר, אני מיד ילך לבדוק את זה, מיד הלכתי למשרד, לא הייתה טענה לא חתמתי על ההסכם לא יודעת מה זה. זאת הטענה השניה ששמעתי הלכתי למשרד, חזרתי אליה אמרתי לה יש כמה מקורות בתיק, חשבתי שהיא תשמח, ראיתי שהיא פיתחה אנטי, ראיתי שמישהו מנחה אותה, אם היום היא מתנהגת איתי בצורה שהיא לא אומרת לי שלום, רק בורא עולם יודע שלא עשיתי לה שום רע, רבתי עם א. (הבעל) שלא יתחיל הליך גירושין, ראיתי שמישהו מנחה אותה, שלחתי מיד מייל לב"כ הצדדים, עו"ד שדמי ועו"ד קהת, שבמקרה היום הועלתה היום טענה שיש שני העתקים עם חתימות לא זהות, לידיעתך מצויים שני העתקים מקוריים. אני בזה נרגעתי, הייתי בטוח כמו שעו"ד קהת אמרה לי יופי תודה רבה, כך יהיה גם בצד השני, מאז ניתוק, מאז מפרסמים עלי בפייסבוק שאני נוכל, לי אין פייסבוק ב"ה, חברים מספרים לי שמפרסמים לי. לא יודע מה הם רוצים.

האישה: לא חתמתי על ההסכם בכלל.
ת. מתי זויף?

האישה: מאיפה הבאת את זה, היית אצל רבי ח. למה לא הבאת את ההסכם.
ת. מתי זה זוייף.

האישה: בכלל לא חתמתי, כתוב 27 לחודש, נביא ספר תורה ונדבר על זה.
ת. תעזבי את התאריך, לא חתמת בכלל על הסכם. היא אומרת שהיה מניע אחרי הכנסת ספר תורה היה מריבה ביניהם, זה היה בשנת 2012, אז א. ס. (הבעל) הפעיל עלי לחץ למה אין הסכם ממון, ואתה היית עד בחופה, ואז ב-2012 זויף הסכם ממון. קודם כל בשנת 2009 ההסכם נשלח לבנק ירושלים, כשא. (הבעל) קנה דירה, הם חיו ביחד, אני הבאתי להם פרויקט לשיווק, הוא לקח משכנתא, אני צריך לשלוח הסכם ממון לבנק, י. שלחה הסכם ממון לבנק.

ב"כ האישה: זה לא רלוונטי.
ת. זה רלוונטי, מישהו אומר שנודע לו משנת 2017 שיש הסכם ממון, אבל עכשיו אני יספר לכם איך זה קרה, שבשנת 2012 היה הכנסת ס"ת, איך את יודעת, ואיך זה נשלח לבנק ירושלים. אם זויף, למה עו"ד שדמי מבקש ממני עותק מאושר של ההסכם שנכרת בינה לבין בעלה, אם באה לקוחה שזייפו לה, אני תובע על זיוף הסכם.

ביה"ד: אתה בעצם מעיד כאן, שמר ס. (הבעל) והגב' חתמו אצלך הסכם ממון?
ת. ברור.

ביה"ד: אתה יודע להגיד לנו מתי זה היה?
ת. 27.12.2007.

ביה"ד: אתה זוכר להגיד לנו איפה זה היה באיזה סיטואציה זה היה?
ת. לא. ברור שזה היה במשרד. אני לפני הדיון ניסיתי להיזכר, כשאתה עושה משהו עם בן אדם חד פעמי אתה זוכר, הם היו אצלי כל יום, לא יכול לזכור בדיוק איך זה היה, אני זוכר שהיה אווירה של שמחה, אני זוכר שא. (הבעל) התייעץ אם להתחתן עם הגב', אני זוכר שהיה הסכם ממון, אני יודע שהגב' יודעת שיש הסכם ממון, אני איתם כל היום בשלום בית.

ביה"ד: דיברתם על ההסכם במסגרת שלום בית?
ת. מאז שהיה את א. א., בחודש מאי 2015. אני לא מתייחס לכל טענה של ג'. (האשה), כשג'. (האשה) רבה היא יכולה לומר אני ילך למשטרה, למס הכנסה.

האישה: היום אני ילך למשטרה.
ת. אני לא על כל טענה מבעיר, אני מכבה. אז כשהיא אמרה לא זוכר אם באותו יום או יום אחרי, שאלתי אותה מה קרה. לא שהוא טלית שכולה תכלת, לדעתי, שניהם יכולים לחיות בשלום, היא לבד קשה לה, והוא כמה שהוא אומר הוא אוהב אותה, זאת דעתי האמתית.

ביה"ד: מ-2015 עולה ביניכם שיש הסכם ממון?
ת. כן, גם בינואר 2017 הכנו את ההסכם לעו"ד שדמי.

ביה"ד: זה שזה נשלח לבנק ירושלים לא אומר שהיא חתמה על ההסכם, האישה טוענת ההסכם זויף, לא חתמתי על שום הסכם, נדהמתי לדעת על ההסכם מאז הליך הגירושין, אתה טוען היא חתמה על ההסכם, הראיה שהוא נשלח בשנת 2009 לבנק, זה לא ראיה.
ת. נכון, המניע איננו.

ביה"ד: אתה כן אמרת שבהליכים של שלום בית עלה נושא ההסכם, אמרת יולי 2015. מאותו זמן מדברים.
ת. הרב ע. י. ט., הוא עזר לי, שיתפתי אותו בנושא הזוג.

ביה"ד: עלה נושא הסכם הממון. יש לך מקום שמוכיח שהאישה ידעה.
ת. א. א., בשנת 2015. היא לא אמרה לי כלום.

ביה"ד: כשהיא אמרה שיש כאן שתי חתימות שונות היא אמרה שהיא חושדת.
ת. אמרתי היה פעם אחת עם א. א., פעם שניה שירדתי אליה, היא אמרה זה לא נראה אותו דבר, שאלתי אותה אני עשיתי את זה, היא אמרה לא.

האישה: אסור לשקר עם כיפה. כואב לי.

ביה"ד: אתה זוכר שהיא חתמה?
ת. לא יכול לומר שזוכר את אקט החתימה, גם את החתימה של הכתובה שלי אני לא זוכר. אני יודע שחתמתי על כתובה, זה באותה מידה, לא זוכר תמונה איפה היא ואיפה הוא וחתמו. ברור שנחתם הסכם, וזה ברור גם לה.

ביה"ד: זה היה לפני החתונה או אחרי החתונה?
ת. לא יודע מתי היה החתונה. זה חייב להיות לפני החתונה, בלי זה הוא לא היה מתחתן, הם עשו הסכם ממון. ג'. (האשה) תמיד אמרה אני לא רוצה כסף של א. (הבעל), רק לגור בדירה.

ביה"ד: בעצם אתה אומר שעומדת לפנינו אשה שקרנית ונוכלת.
ת. א שה בצער.

ביה"ד: זה המניעים, בפועל היא מעלילה עליך ועל הבעל, היא בעצם אישה שקרנית ונוכלת.
ת. קשה לי לומר מילים כאלה, אבל היא לא אומרת אמת.

המשך חקירה:
...
ש. תרגום שתרגמת את ההסכם של הזוג הזה?
ת. זה תרגום ביום יום. אבל הם קיבלו הסבר בעל פה הם לא חתמו על התרגום. כאן זה כלי עזר, אני יכול להסביר בעל פה, אני יכול בנוסף להכין תרגום, לא זוכר מה עשיתי בפועל.

ש. יש לך את הסכם הממון?
ת. כן.

ש. לפני שהם חתמו על הסכם הממון הם גרו ביחד?
ת. לא יודע.

ש. תסתכל בהסכם הממון איפה גרה האישה, לפי ההסכם הממון?
ת. לא כתוב.

ש. לפי ההסכם הממון שעשית איפה גר האיש?
ת. לא כתוב. זה מראה שזה לא זיוף, לא ככה מזייפים מסמך.

ש. באישור הנוטריוני אתה כותב שאתה תרגמת את ההסכם לצרפתית, המסומן באות ב'.
ת. כן. נוטריון יש לו דין של רשות קצת פחות, הוא צריך לוודא שהצדדים חתמו והבינו, זה המהות שלי, מדובר בנישואין שניים, המהות לא מורכבת, זה לא הסכם חד צדדי, המהות שלי להסביר להם שזה הסכם ממון לעבור איתם סעיף סעיף ולאשר בגוף ההסכם שהם הבינו את השפה, אני דובר צרפתית.

ש. תראה לי את נספח ב'.
ת. אין לי נספח ב'.

ש. זה צריך להיות חתום יחד עם ההסכם.
ת. מציג את ההסכם. זה צילום. החוק דורש שיהיה מקור בתיק, זה הצילום ממה שיש לי בתיק.

ש. ב-2007 כמו בתקופה האחרונה ב-2016/17 אתה בקשר רצוף יום יומי עם האישה והגבר.
ת. כן, יכול להיות נתק של יום אבל קשר רצוף.

ש. החתונה ב-30.12.07 יהיה נכון להניח שידעת על זה חודשיים קודם.
ת. לא יודע מתי הם ידעו.

ביה"ד: אמרת שידעת על הקשר ביניהם לפני החתונה, זה לוקח זמן, שואל אותך עו"ד שדמי מה היה ההליך שקדם לחתימת ההסכם להזמנה שלך לחתונה?
ת. אני לא זוכר מתי נודע לי. לגבי שאלת הרב, בשנת 2004 א. (הבעל) פתח מסעדה הכרתי אותו כלקוח, אחר כך הוא פתח תיווך הכרתי אותו ביחסי עבודה, בשנת 2007 התחתן עם ג'. (האשה), לא יודע מתי הוא הכיר את ג' (האשה). היה לא. (הבעל) ספק אם להתחתן עם ג'. (האשה), כשראיתי אותה אמרתי זה אשת בית, איתה תשמור שבת, ככה זה היה הנסיבות. אחרי זה פנו אליך לעשות הסכם ממון, לא זוכר מי פנה אלי. מסתבר שזה הוא.

ביה"ד: כמה זמן קודם מתנהל הבירור הזה?
ת. לא זוכר.

ב"כ האישה: מציגה את שני ההסכמים הנוטריוניים.

ש. במסמך שנתת למישהו יש נספח א' וב'. אתה מאשר את זה.
ת. אני מאשר שכתוב נספח א' ונספח ב'. לי אין כאן נספח ב'. זה העתק ממה שיש לי בתיק. מה הטענה שהיא לא חתמה או שהיא לא מבינה. או שהיא חתמה רק על עמוד אחד.

ש. אתה כותב שאתה מצרף נוטריוני, שמת על זה סרט אדום, ואתה אגדת שני הסכמים ההסכם והתרגום הם ביחד, מי תרגם?
ת. לא זוכר.

ש. אתה שמת את החותם שלך, כשאתה שמת את החותם שלך, וייחדת עם סרט אדום את שני ההסכמים, קראת את התרגום?
ת. לא זוכר. המהות זה המסמך בעברית, המהות שלי לראות שהם הבינו את ההסכם עליו הם חותמים, יש עוד כל מיני כלי עזר, השפה שלי זה כלי עזר, אני לא זוכר, יתכן וייחדתי ונתתי לתרגם.

ש. למי נתת?
ת. יש לי 60 עובדים, אני זוכר.

ש. האם קראת פרוטוקולים קודמים של הדיונים כאן?
ת. עברתי עליהם. נגעלתי בדרך.

ש. קראת בפרוטוקולים את התייחסות האישה לגבי ההסכם שעשית?
ת. כן.

ש. אתה לא יודע מי תרגם?
ת. לא.

ש. מה כתוב בתאריך של ההסכם בצרפתית?
ת. 2006.

ש. איפה היינו ב-2006.
ת. אתה רואה שזה לא זיוף. אתה רואה שזה משהו עם תהליך.

ש. איפה כתוב סעיף 12 בעברית, תשווה אותו לסעיף 12 בצרפתית. בסעיף 12 כתוב הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה כחלק בלתי נפרד מכתובתם. תראה לי סעיף מקביל בצרפתית.
ת. יש דומה.

ש. זה תרגום?
ת. יחסים בן בני זוג. זה לא מהותי, אני הסברתי. הם לא חתמו על תרגום, המסמך הנוטריוני זה לא התרגום, זה מפליא.

ש. למה צרפת אותו?
ת. למה שאני לא יצרף, אנחנו באווירה של חתונה. מישהו חשב שזה יגיע. חשוב להבין לא מדובר בהסכם חד צדדי, זה הסכם הכי פייר שיש בעולם, אין כאן משהו שמנשלים מישהו, כל אחד נשאר עם מה שהוא בא לפני החתונה. אני מסביר כל סעיף.

ש. הסברת להם כל סעיף?
ת. מה שאני לא זוכר אני מסיק, מה שאני זוכר אני אומר שאני זוכר.

ש. אתה זוכר שישבת והסברת להם את ההסכם?
ת. כן.

ש. באיזה יום?
ת. או ב-27 או לפני כן, צריכים להביא נייר, אוטו איזה גוש וחלקה.

ב"כ הבעל: אי אפשר לשמוע את הגניחות האלה בעדות.
האישה: זה יותר מדי שקרים, ב-27 לא הייתי כאן, זה קשה. בטח זה קשה, הייתי באילת.

ש. הסברת להם את ההסכם?
ת. כן.

ש. אתה לבד?
ת. לא זוכר.

ש. עו"ד ב. ש. היית?
ת. לא זוכר אם היית בזמן החתימה, היא הייתה מעורבת, בדרך כלל אני לא יושב על ההכנה, אני זוכר שהם גם ישבו אצלה לפני ההסכם.

ביה"ד: אתה שומר תו"מ.
ת. כן.

ביה"ד: אם אנחנו נחליט להשביע אותך שבועה חמורה, להחזיק ס"ת להישבע שהם חתמו על הסכם בפניך, אתה מסכים להישבע?
ת. כן.

ש. אתה יודע שיש לזה השלכות חמורות.
ת. אם הוא אומר אמת זה מביא ברכה.

ב"כ האישה: זה חכמולוג.

ביה"ד: לא מקובל.
האישה: אני מוכנה להישבע.

ש. חתמת על הכתובה שלכם?
ת. עד חותם על הכתובה? אני אפי' לא זוכר אם הייתי עד. כל פעם מזמינים, אני רק זוכר דבר אחד שרצו שאני יהיה עד, היה בעיה בחדר, אני חיכיתי בחדר וראיתי שלא קוראים לי, ירדתי מהמלון ראיתי את שניהם, א. (הבעל) שואל איפה אני, חיכיתי שיקראו לי, אם בסוף לקחו אותי כעד אני לא זוכר, לא זוכר גם אם חתמתי.

ש. מציג את הכתובה, זו חתימה שלך?
ת. לא רואה חתימה שלי.

ש. של מי כן?
ת. אני לא יודע.

ש. היית בחתונה?
ת. כן.

ביה"ד: מי ערך את החופה?
ת. רבי ח. פ..

ביה"ד: כתוב כאן שאתה עד. מה שמוזר כאן שהוא לא חתום. ושטר לא חתום הוא פסול.

ש. אם אני אומר לך שישבתם שולחן עם החתן שמצידו כב' הרב פ. ואתה ישבת ועד נוסף ישב אולי מכובדים נוספים, לא אמרת מילה?
ת. לא זוכר שישבתי. ואם ישבתי והרב שאל אותי שאלה עניתי.

ש. מיוזמתך לא אמרת כלום?
ת. מה יש לי להגיד.

ש. אם אני יניח שבספר הניטרונים בשנת 2007 זה האישור האחרון שעשית.
ת. כן. זה היה בסוף שנה.
...
ש. מתי היתה החתונה שלהם?
ת. לא מזכרון, 30.

ש. למה לא ציינת?
ת. למה לציין, זה לא מהותי.

ש. ידעת או לא ידעת, ב-27 שהם עומדים להינשא ב-30?
ת. ידעתי, הייתי מוזמן. מסתמא ידעתי.

ש. כמה זמן ידעת?
ת. איך אני יזכור. איך אני צריך לזכור.
...
ש. אתה עושה הרבה הסכמים?
ת. כן. הסכמי שכירות מכר.

ש. נניח שההסכם הוא על 40 עמודים חותמים רק בסוף?
ת. אפשר לחתום רק בסוף.

ש. אתה מחתים רק בסוף?
ת. לפעמים.

ש. למה העמוד הראשון לא חתום?
ת. אז העמוד השני בסדר? זה מה שאמרתי לא. א..

ש. כי בהסכם הראשון כתוב שלא כדין ולא כדרך האמת, לטענתה של מרשתי, שב-27.12.07 הם לא היו כאן, כי הם היו באילת, לכן החלפת את העמוד הראשון,

ב"כ הבעל: שוכחים שיש את זה, כששמים את החותמת זה על כל העמודים.

ש. זה אחרי התיקון.
ת. לא הבנתי את השאלה.

ש. היה ראוי שכמו שהם חתמו על העמוד השני היו צריכים גם לחתום על העמוד הראשון, שאלמלא כן ניתן לחשוב שהעמוד הראשון הוחלף, והצורך בהחלפתו בגין התאריך למעלה שכתוב 27 לחודש.
ת. ואז.

ביה"ד: אז על העמוד השני או השלישי זה בסדר.
ב"כ האישה: שום דבר לא בסדר, תיכף נראה. יש כאן תאריך לא נכון כי הם לא היו כאן, התייחסתי בעמוד הראשון כלפי התאריך. יש כמה טענות חילופיות.

ביה"ד: או שזה נכון או שזה נכון.
ש. אני רוצה להציג לעד שני חתימות שיאשר או לא יאשר שזה שני חתימות שונות.

ב"כ הבעל: אני מתנגדת לא יכול להיות שעד שאינו גרפולוג.
ביה"ד: ההתנגדות נדחית.

ש. מציג שני הסכמים, א' שצירף התובע לכתב התביעה לגירושין, וא' שנתת לה, האם זה שתי חתימות של גב' ס. (האשה) הם אותם חתימות?
ת. כן. לא שאלת אם זה זהה. לגבי אם זה זהה אני עונה לא.

ש. תיזכר טוב אני חושש שלא תזכור, הכנת את ההסכם כשהם ישבו אצלך במשרד, או שהם הגיעו אל המוכן?
ת. לא זוכר.

ש. אחרי שהם התבקשו לחתום כמה זמן זה נערך?
ת. מה זאת אומרת?

ביה"ד: כמה זמן קרה כל הסיפור?
ת. לא זוכר.

ש. חתמו בנפרד או חתמו ביחד?
ת. מסתמא ביחד במקביל.

ש. תוכל להראות לנו את המקור שיש לך?
ת. ברור, אני יכול לומר ויביאו אותו.

ביה"ד: היא מחזיקה שתי מקור.
ת. שנים הולכים ללקוחות ואחד אצלי בתיק.

ביה"ד: זאת אומרת שיש תיקוף לטענתה שהיא לא קיבלה הסכם, אם הוא מציג שנים ולך יש אחד, יש סימוכין לטענה שהיא לא קיבלה.
ת. אולי שאני נותן הוא לוקח את שניהם, אני נותן להם שני העתקים.

ביה"ד: המציאות הוא מחזיק שנים, אתה אחד.
ת. אני לא בעל דין, אני מחזיק מקור מההסכם, אני נותן ללקוחות את ההסכמים מה הם עשו עם זה אני לא יודע.

ש. כשהם חתמו אצלך לטענתך ב-27.12.07 היה כבר תרגום לצרפתית?
ת. כן.

ש. תסביר לי, אני מתקשה להבין, יש לי גם משרד לא 60 עובדים עובד וחצי, יש הסכם צריכים לנסח אותו לתרגם אותו.
ת. לא, אני כנוטריון צריך להסביר להם בעל פה, זה המהות שלי.
...
ת. אני רוצה לענות, אני מודה לעו"ד שדמי שהוא טוען את הטענות בלי לפגוע בי אישית. מעולם לא הייתי שותף של א. (הבעל), לא הייתי שותף של אף אחד כל החברות שלי הם בבעלותי הבלעדית, לא היה לי שותף ובעזהשי"ת לא יהיה לי שותף, הקשר שלי הוא קשר כמו שיש לי עם כל המתווכים בעיר, אפי' פחות טוב, אני לא יודע איפה הוא גר היום, מעולם לא הייתי אצלו, למעט הפעמים שהוא היה בשביל שלום בית, מעולם לא היה אצלי. לא עשה שבת אצלי, קשרים של עבודה ביום יום. אחרי החתונה היה קשר יותר חזק בעיקר בענין שלום בית.

ש. שאלתי על כסף מזומן וכעת הוא נואם.
ת. הקשר היה יותר עם ג'. (האשה), ומנסה לדבר עם א. (הבעל), בענייני שלום בית.

האישה: הכסף שהבאנו 50,000 ש"ח.
ת. מעולם לא היה וגם לא יהיה. ג'. (האשה) כמה אפשר להיות כפיות טובה. סליחה זה משהו אישי, לא היה ולא יהיה, אבל מה רוצים להראות שאני לא בן אדם ישר כי עזרתי להם.

האישה: איך אתה מעיד כשלא הייתי כאן ב-27.

ביה"ד: אני מזהיר אותך לומר את האמת, את אומרת שאת בת של צדיקים, אומר כאן היהודי את חתמת על ההסכם, הוא אולי לא זוכר את המקום, הוא אומר שאת חתמת על ההסכם, כתוב אלקים נצב בעדת קל, יש גמ' במסכת שבועות שמי שלא אומר את האמת בבית הדין זה נורא ואיום, כי הקב"ה נמצא איתנו כאן, לכן אתם עומדים בזמן העדות, לא לכבודנו אלא לכבוד השכינה, אני שואל שאלה, הוא אומר שאת חתמת על ההסכם.

האישה: לא חתמתי על ההסכם.

ביה"ד: על שום עמוד בשום זמן. לא דיברנו על התאריך. האם פעם בחיים חתמת על הסכם ממון אצלו, אפי' חצי עמוד.

האישה: לא חתמתי על כלום. ואני אחר כך הייתי עובדת איתו כל הזמן, כי הוא רימה אותי והחתים אותי על משהו אני לא יכולה לדעת.

ביה"ד: את אומרת שיכול להיות שבמקום לחתום על הסכם שכירות, הוא החתים אותם על הסכם ממון.

האישה: הוא לא אמר לי שיש הסכם ממון, אני לא קוראת עברית. אני אומרת שהוא עבד עלי, אתה מעיד כאן 27.

ביה"ד: את כל הזמן מזכירה את התאריך של 27.
האישה: לא חתמתי על ההסכם.

ביה"ד: למה כל הזמן את מציינת את התאריך.
האישה: כי כשהוא הביא לי את ההסכם, לקחתי את ההסכם, הלכתי להתעלף, ראיתי רק 27, היה מזכירה שלו ו., היא ראתה מהזכוכית, היא קראה לי לשבת, אמרתי לה תגידי מה כתוב כאן, היא אמרה 27, היא אמרה לי אוי אני מקווה שלא עשה את זה עו"ד א. ח..

ביה"ד: למה את צועקת 27.
האישה: כי מ-27 ראיתי שהכל שקר. אין דבר כזה לא חתמתי.

ביה"ד: למה תאריך, תגידי שקרנים אין הסכם.
האישה: אחר כך אני רואה שנים לא אותו דבר.

ביה"ד: אם זה אותו דבר הכל בסדר.
האישה: לא חתמתי. זה שקר.

הבעל: כשעשינו את הסכם הממון.

ביה"ד: אתה זוכר שהייתם אצלו?
הבעל: כן, זה היה בבוקר לפני הנסיעה לאילת. היינו אצלו כמה פעמים בשביל לתת מס' ת"ז. שנינו ביחד היינו שם כמה פעמים.

ביה"ד: אמרת למישהו שאתה רוצה לעשות הסכם ממון?
הבעל: בוודאי לילדים שלי אמרתי אחר כך.

ביה"ד: לפני החתונה?
הבעל: אני לא זוכר. כשהוא הקריא לנו את הסכם ממון, היא דיברה על מכונית, יש לי עדיין את אותו מכונית, היא אמרה שמת את המכונית, היא אמרה לי. ב. ש., למה שמת את המכונית בהסכם ממון. חוץ מזה לא היה טענה. כשהיינו במצב לפני החתונה היינו טוב ביננו.

ביה"ד: עו"ד ח. לא אומר שנפגשתם כמה פעמים?
הבעל: הלכנו כמה פעמים, דיברנו איתו ועם י. ב. ש. (מזכירה של עו"ד) הוא הסביר לנו, היא קראה בעברית, אני לא קורא בעברית, היא יודעת לקרוא בעברית. לפני שהיינו היא קראה לי את החוזה, במשרד שלו הוא הסביר לנו את החוזה, וחתמנו על זה, זה היה 10-15 דקות.

ביה"ד: קיבלתם את ההעתק לפני?
הבעל: בוודאי.

ביה"ד: אמרת שהיא קראה והסבירה לך בבית?
הבעל: אני לא זוכר.

ביה"ד: חייתם ביחד לפני החתונה?
הבעל: לא, היה לי בית שלי, היא היתה גרה עם הילדים שלה ברובע י"א, כמה פעמים היא באה אלי, אחרי החתונה לקחנו את הילדים שלה לבית שהשכרנו.

ש. כמה פעמים היית במשרד שלהם?
ת. לא יודע פחות מ-3-5.

ש. אני אומר לך שלא נהגת לבוא למשרד שלהם?
ת. נכון, לא שלהם ולא של אף אחד.

ביה"ד: תדבר בכבוד לעו"ד ולכל הנוכחים כאן.

ש. ואתה עשית את זה אחרי פרוץ הסכסוך, אמרת לאדון ס. (הבעל) היה טעות, אני לא פוחד יש לי ביטוח של 800 מיליון ש"ח.
ת. הלכתי למשרד של א. (הבעל) וג'. (האשה) כשראיתי שהיא נפגעה ממני, זה מה שכאב לי, לא אמרתי לה בא נסיים לא אני לא פוחד, אני לא מתגרש מג'. (האשה) אין לי מה לפחד ממנה. בתחילת העדות שלי אמרתי לה אני ילך לבדוק, לא זוכר שאמרתי דבר כזה שיש לי אחריות מקצועית.
...
ש. האם בזמן שהיית באירוע החתונה, או בכתיבת הכתובה שהשם שלך מופיע שם, ידעתי שכתוב מיליון ש"ח.
ת. אני לא זוכר.

ביה"ד: איך אתה יודע?
ת. תמיד שהיה בעיות של שלום בית, הוא היה אומר יש מיליון ש"ח בכתובה אני יתן לה.

ש. אתה היית צריך לומר ואולי אמרת אדון ס. (הבעל) לפני שעתיים, לפני יום יומיים חתמת על הסכם ממון ואמרת שכל אחד נשאר עם שלו, למה אתה נותן לה מיליון ש"ח.
ת. מה זה קשור, כתובה עד כמה שאני יודע, אם הבעל רוצה להוציא את אשתו צריך לשלם לה, מה זה קשור להסכם ממון.
...

הופיעה עו"ד י. ב. ש..
...
ביה"ד: את מודעת להסכם הממון שנערך ביניהם?
העדה: כן, הייתי שותפה לניסוח הסכם הממון, הקלדתי אותה.

ביה"ד: את זוכרת איזה שנה מדובר?
העדה: מדובר בשנת 2007, הבאתי את הספר הנוטריוני שביקשו.

מציגה את הספר הנוטריוני כאשר האישור הזה ניתן כאישור האחרון לשנת 2007.

ביה"ד: זה כתב שלך?
העדה: כן, אני מנהלת את הספר הזה.

ביה"ד: אני רואה שלא גביתם על זה כסף?
העדה: לא זוכרת, מה שרשום שם זה מה שהיה.

ביה"ד: עו"ד ח. אמר לך להביא את זה?
העדה: מישהו הביא לי את זה לכאן מהמשרד.

העדה מציגה את הסכם הממון המקורי הנמצא במשרד. מה שנשאר אצל הנוטריון לא צריך להיות בחוט אדום.

ב"כ האישה מעיין בספר ובהסכם המקורי.

ביה"ד: האם את זוכרת מה היה החלק שלך בלווי של ההסכם, את זוכרת מפגשים שקדמו לכתיבת ההסכם?
העדה: לא זוכרת אם היו שני מפגשים או יותר, אני טיפלתי בזה, עו"ד ח. ביקש ממני לערוך את ההסכם, הם ישבו גם איתי. אני לא יודעת אם זה היה רק איתי, אבל זה היה גם איתי, ביקשתי מהם להביא נתונים לגבי הנכסים שנכללים בהסכם. מסרו לי גם את המסמך המקורי, מה שטיפלתי לא. (הבעל) לרכישת דירה בשנת 2008, בשלב יותר מאוחר, הוא היה צריך לקבל משכנתא, מאחר וזה היה רק על שמו והוא נשוי, הבנק ביקש להבין למה זה רק על שמו, שלחתי את העתק הסכם הממון. אני זוכרת את זה.

מציגה את רכישת הדירה, ואת המכתב שהיא שלחה לבנק מקור.

ביה"ד: את זוכרת שבעצם ליוית בצורה ישירה, את הצדדים בהכנה של הסכם הממון.
העדה: כן.

ביה"ד: האישה טוענת שנודע לה ההסכם רק בהליכים כאן וחשכו עיניה.
העדה: חד משמעית לא נכון, אני יודעת מה אני עשיתי, נפגשתי איתה ונחתם ההסכם.

ביה"ד: את יודעת מתי נחתם ההסכם?
העדה: יש כאן תאריך, אני לא מתווכחת עם התאריך שכתוב בהסכם.

ביה"ד: היית בחתונה שלהם?
העדה: כן.

ביה"ד: היה לך חלק בניסוח ההסכם ובתרגומו?
העדה: בתרגום לא, אני מבינה צרפתית דוברת 50% בוודאי לא כותבת צרפתית.

ביה"ד: יש לכם מישהו במשרד שיכול להיות שעשה את זה?
העדה: לא יודעת לומר את זה, יש כמה עובדים שדוברים צרפתית, לא יודעת. אני הייתי מעורבת בשלב של העברית.

ביה"ד: איתה תקשרת בעברית?
העדה: כן, בעברית.

ביה"ד: מי יותר צרפתי מביניהם?
העדה: לא יודעת להגיד, לא היה משהו שאמרתי שחשבתי שלא הבינו אותו.

ב"כ הבעל חוקרת את העדה:
ש. תוכלו לומר לנו לאורך כמה זמן נערכו הענין מה נאמר?
ת. קשה לי לזכור, הם דיברו על זה שהם רוצים הפרדה רכושית, זה מה שאני זוכרת. א. (הבעל) הגיע לנישואין עם נכסים, הוא רצה שזה יהיה על שמו, אמרתי שאותו דבר צריך להיות גם לגביה, כשהיא מסרה נתונים, לא חושבת שהיה שם נכסים, עד כמה שזכור לי. מה שרשום בהסכם.

ביה"ד: ממילא האינטרס המובהק הוא שלו לא שלה.
ת. ברוב המקרים בהסכם ממון הוא אינטרס של אחד הצדדים.

ביה"ד: זה מחזק את טענתה שעשו את ההסכם באופן חד צדדי, יכול להיות שהוא בעסקים עם משרד א. ח., הוא מבקש לארגן לו הסכם ממון אבל בלעדיה.
ת. הם באו ואמרו מה הם רוצים, בהתאם לכך נעשה ההסכם, ועל זה הם חתמו, אין לי ספק שהיא הבינה להסכם.

ביה"ד: היא טוענת שהיא לא הייתה.
ת. יש כאן טענות חילופיות, היא טענה לא הייתה, זויפו החתימות לא הבינו. אני אומרת שהיא הבינה.

ביה"ד: היא טוענת לא חתמתי על שום דבר, ב-27 הייתי באילת, הכל פיקציה, מראים לי העתקים היא אומרת זה זיוף.
ת. יש לנו כאן ספר נוטריונים התאריכים מתנהלים און ליין.

ביה"ד: הוא אומר שהיה שם רווח של שני שורות זה נכנס.
ת. ומה עם המסמך שנשלח לבנק ירושלים, על חוזה רכישה שנרכש חודשיים אחרי החתונה.

ביה"ד: הכל מזויף, הוא חתם לבד, קיבל תוקף אצלכם, ב-2009 את שולחת את המסמך המזויף. לו יצויר וטענתה נכונה, אפשר להמשיך את הזיוף.
ת. בכל הכבוד, זה משרד שעובד 21 שנה, הוא לא לקוח ראשון או אחרון של המשרד, הוא מתנהל בצורה עם הכי שקיפות שיכולה להיות, יצגנו באותה מידה גם את א. (הבעל) וגם את ג'. (האשה), הם בילו במשרד שלנו ימים על גבי ימים שעות על גבי שעות, גם לפני החתונה, שעו"ד ח. שיכנע אותם להתחתן ולא לחיות כלא נשואים, גם אחר כך במהלך כל השנים בעיסקאות שהם עשו, גם בתיווך התנהלות עסקית, גם עם לקוחות משותפים, וגם אחרי הכל כשכבר היה קרע ביניהם, בניסיונות להביא אותם לשלום בית, לבוא ולהגיד דברים כאלה, זה צורם.

ביה"ד: אנחנו מבקשים את העדות שלך, היא טוענת לא הייתי.
ת. שקר חד וחלק, היה הסכם ממון, במועד, חודשיים אחר כך א. (הבעל) רכש דירה, אם הוא היה רוצה כנשוי טרי, היה יכול לרשום גם את ג'. (האשה) לא היה דיבור כזה, עובדתית הוא רכש על שמו לבד, חודשיים אחרי החתונה.

ביה"ד: מה זה אומר, הוא וודאי לא רצה לשתף אותה בנכסיו. אנחנו לא הבאנו אותך לכאן בשביל הסברות, מה את זוכרת, מה את מעידה, לדברייך את ישבת איתם על ההסכם והם חתמו עליו.
ת. נכון, הם חתמו בפנינו.

ביה"ד: זאת אומרת שהיא משקרת כאן במצח נחושה והיא מעלילה עליכם עלילה.
ת. במצח נחושה. אני עומדת על כל מילה שנאמרה כאן. זאת כפיות טובה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, היא משקרת כאן במצח נחושה, גוררת שני עורכי דין במקום לעסוק במה שאנחנו עוסקים, במשך עשור לא טענה, כעת היא טוענת עשרים טענות חילופיות, אני באה ומראה מסמכים. אני לא מבינה מה המהות של כל הדבר הזה.

האישה: למה היא לא נתנה לי העתק.
ת. באותו מועד מסרתי שני העתקים, אין לי מושג אם לקחו את זה ביחד אליו.

האישה: יש את הדף שהאורחים באו ב-26, איך אפשר להיות ב-27.
ב"כ הבעל: אין הוכחה שהם היו באילת.

ביה"ד: יכול להיות שהם חתמו באילת?
ת. לא נראה לי.

ביה"ד: יכול להיות שהמסמך נחתם ב-20 והם ידעו שהחתונה יותר מאוחר, כתבו את זה 27.
ת. לחלוטין לא, אחרת היה נרשם בספר, את התאריך המדויק. זה כל הענין.

ביה"ד: היא כל הזמן טוענת שב-27 היא באילת.
ב"כ הבעל: אז היא טוענת.

ביה"ד: יכול להיות שזה לא נחתם במעמד שניהם?
ת. לא, זה נחתם במעמד שני הצדדים.

האישה: גיסי נסע איתנו ב-26.12.07 בשעה 4 לפנות בוקר, שני מכוניות נסעו. אני וגיסי אחותי שנפטרה הוא.

ביה"ד: עומדים כאן שני עורכי דין אומרים היה כמה פגישות הם אומרים שאת משקרת לביה"ד.
האישה: הם משקרים, כי א. ח. הוא וא. (הבעל) היו שותפים גם בדירה שאני גרה, יש לו דירה משותפת, א. ח. לא יכול לכתוב על שמו את הדירה, אני יכולה להביא את הבן אדם שקנה מהם את הדירה, אם הכסף הזה שמכרו את הדירה, הוא קנה את הדירה איפה שאני גרה עכשיו.

ביה"ד: יש כאן אישה מולך, שאומרת שאת הייתי אצלה.
האישה: לא נכון, לא דיברתי לא עם א. ח. לא איתה על ההסכם. הטענות שהם עשו, לקחו את התאריך 27, כי הם נפלו עליו, אם היו חכמים היו כותבים 19 או 21, הקב"ה רצו להראות להם שזה שקרים. כתבו 27 אז הייתי באילת. אתה לוקח גם את החתימות 3 חתימות לא שלי, תעשו פוליגרף, גרפולוג.
ת. לקוחות חותמים אצלי על 20 עמודים בכל עמוד חתימה שונה. חתימה יכולה להיות שונה.
...
ש. האם החתימות של האישה בשלושת העתקים זו אותה חתימה?
ת. גם החתימות של הבעל הם גם לא אותם חתימות. זו חתימה של האישה. חתימה אחת נראית לי טיפה שונה מהאחרות.

ש. את ראית אותה חותמת?
ת. לא זוכרת.

ש. דיברת עם א. ח. היום?
ת. כן, דיברנו גם על התיק, ראיתי פרוטוקולים.

ש. קראת אותם?
ת. מה שכתוב על שמי.

ש. דיברת עם מר ס. (הבעל)?
ת. לא.

ש. דיברת עם ב"כ הבעל?
ת. כן, באיזה שעה אני צריכה להגיע. היא שאלה אותי אם יש את ההסכם המקורי אצלי, האם היו מס' מפגשים, אם אני זוכרת כמה מפגשים היו, אם הצדדים הבינו עברית.

ש. אפשר לסכם שהיא הכינה אותך לעדות.
ת. תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה קצת הזוי כי אני מרגישה קצת, כאילו תודרכתי לומר משהו, אמרתי לה מה שאמרתי כאן היום.

ש. העותק עם החתימה המקורי של התיק שלכם, תקראי מה כתוב כאן באישור כמה נספחים יש?
ת. שנים.

ש. איפה הנספח השני?
ת. לא יודעת.

ש. אמרת שאתם מחויבים לשמור על זה, כמסמך אותנטי ומקורי, ואת אומרת לי שבמסמך הזה הוא בעצם חסר, אינו שלם.
ת. אני אומרת שמה שיש כאן זה מה שיש במשרד.

ש. אין לך במשרד שום נספח ב' להסכם?
ת. ראיתי בשלב מסוים את התרגום, אבל הוא לא היה ליד זה.

ש. איפה ראית?
ת. לא זוכרת.

ש. הוא חתום?

ת. כמה שזכור לי הוא לא היה חתום.
ש. מי תרגם?

ת. לא אני.
ש. מי היה בזמן החתימה על ההסכם?

ת. לא זוכרת אם אני הייתי איתם יחד. ברור שהצדדים היו יחד עם מר א. ח..
ש. מר ס. (הבעל) אמר שעבדתם על ההסכם חודש ימים?

ת. לא זוכרת, זה היה לפני הרבה זמן.
..."
ביום 23.7.18 ניתנה החלטת ביה"ד מהדיון הנ"ל בזה"ל:

לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ ולאחר שמיעת עדות העדים עו"ד א. ח. ועו"ד י. ב. ש., מחליט ביה"ד בזאת כי –
א. על מזכירות ביה"ד לזמן את הצדדים להמשך דיון הוכחות ליום ב' מרחשון תשע"ח, 11.10.18.
לדיון שיקבע יש לזמן גם את גב' י. ת. (בת הבעל).

ב. על מזכיר ביה"ד לוודא זימונם של מר י. ב. ושל גב' א. ב. (הנטענת והגרוש שלה) למתן עדות במועד הנ"ל.

יודגש, כי בהיעדר התייצבות כמתחייב – יורה ביה"ד על זימונם של הנ"ל בצו הבאה ללא שחרור בערבות.

על מזכירות ביה"ד להפנות את 3 ההעתקים המקוריים של הסכם הממון לבחינה ובדיקה מקצועית במכון לגרפולוגיה משפטית של הגב' פנינה אריאלי ...
על הצדדים וב"כ לשתף פעולה עם הנ"ל, ככל שידרשו.
בשלב זה, עלות הנ"ל תשולם ע"י המבקשת.

ג. על האישה להעביר לביה"ד את צילום שטר הכתובה המקורי, בהקדם האפשרי.

ד. על ב"כ הצדדים להעביר לביה"ד את שמות ופרטי העדים אותם היו מעוניינים לזמן למתן עדות לקראת השלמת הליכי ההוכחות בתיק.

ה. בשולי החלטה זו ובהמשך להצעות ביה"ד ולרעיונות שהועלו בדיוני ביה"ד שב ביה"ד וממליץ לצדדים ולב"כ להידבר יחדיו ולפעול באופן יצירתי ואחראי לגיבוש הסכמות ראויות בעניינם , "ויפה שעה אחת קודם".

ו. בזכות הצדדים וב"כ לעדכן את ביה"ד בכל התפתחות בעניינם, "והאמת והשלום אהבו".

ביום 29.7.19 בהתאם לסעיף ד' להחלטה הנ"ל, הגיש הבעל את הכתובה המקורית אשר הייתה ברשותו, כשלדבריו, לקח אותה אליו יחד עם שאר הסכמי הממון ושאר המסמכים שנלקחו על ידו מהבית.

סך התחייבות הבעל בכתובה עומד על מיליון ש"ח ומאה זוז.

על הכתובה חתומים העדים א. ע. בן ר' ר. ח. וא. בן ד. א. הרב מסדר חו"ק חתום כב' הרב... רבי ח. פ. שליט"א.

בהמשך לסעיף ג' בהחלטת ביה"ד הנ"ל – הוגשה לביה"ד יום 20.8.18 הוגשה לביה"ד חוות דעתה של הגרפולוגית פנינה אריאלי אשר על פי ממצאי בדיקתה העלתה כי קיימת סבירות גבוהה שהחתימות שבמחלוקת אכן נחתמו על ידי הנתבעת, הגב' ל. ס. (האשה).

ביום 7.10.18 העביר ביה"ד את פירוט השיחות בין התובע לנטענת בלבד, החל מ 1.3.16 עד 28.6.18 מסמך המכיל 170 עמודים, כאשר בכל עמוד 18 שיחות של שיחות יוצאות בלבד, ס"ה 3,060 שיחות בתקופה של 28 חודשים, ממוצע של 110 שיחות בחודש, כ- 4 שיחות יוצאות ביום וזאת מלבד השיחות הנכנסות שהיו.

לבקשת ב"כ האישה הורה ביה"ד בצו גם על פירוט הכניסות והיציאות לחו"ל של הבעל ושל הנטענת ממשרד הפנים, לעיני ביה"ד בלבד, בהם לא נמצא דבר.

ביום 11.10.18 התקיים הדיון השמיני והאחרון (המשתרע על פני 22 עמודי פרוטוקול) בין הצדדים, אליו הופיעו הנטענת גב' א. ב. והגרוש שלה מר י. ב. כמו גם גיסה של האישה מר פ.מ., בתו של הבעל גב' י. ת. (להשלמת עדות), ומר ז'. ר..

להלן נצטט קטעים מתוך הפרוטוקול :
"..
ביה"ד פונה לגב' ב.: תוכלי לומר לנו מדוע את פה? מה הקשר שלך אליהם, למשפחה הזו? אליו, אליה? לפני חקירתך.
ת. מכרתי דירה וחיפשתי להשכיר דירה במקביל והיה לי קושי למצוא דירה, וזה היה דרך הגברת במשרד ואז תיאמו איתנו והיתה היכרות עם בני הזוג.

ביה"ד: האם את בקשר עם הגב'?
ת. היינו פעם אחת ביחד והראתה לנו דירה, זה הקשר היחידי, לא קשר של פלאפונים וכו'. אני עובדת בביטוח, עסקתי מעט בתיווך, הוצאתי רישיון תיווך, נוצר קשר ידידותי משתפים, מדברים, דברים כאלו.

ביה"ד: תיווכת פעם? היו לך עסקאות?
ת. היה קרוב מאוד, אבל זה תחום שחייב לייצר הכנסה והעדפתי להישאר בתחום שלי.

ביה"ד: האם יצאת פעם לחו"ל עם מר ס. (הבעל)?
ת. לא.

ביה"ד: האם פגשת אותו בנסיעות שלך?
ת. לא.

ש. יכול להיות שיצאתם ביחד וחזרתם ביחד?
ת. לא יודעת, אין לי שליטה על זה, הייתי כמה פעמים בחו"ל עם בעלי והילדה.

ביה"ד: היה לך קשר אינטימי איתו.
ת. לא. בשום פנים ואופן.
...
ב"כ האישה:
ש. עפ"י צו שביה"ד נתן, וביה"ד קיבל מפלאפון את פירוט השיחות, רואים מאות אולי עשרות שיחות טלפון בינך לבין מר ס. (הבעל), לדוגמא ב- 17/04 דיברתם במשך שעה באחת בלילה לפני ליל הסדר, שיחות ארוכות ובשעות לא מקובלות תאמרי לי על מה דיברתם ערב ליל סדר?
ת. יכול להיות, לא זוכרת, היו שיחות על רקע משבר נפשי שלנו, הוא היה בדיפרסיה ואמר שהוא פרוד וקשה, היה בינינו קשר ידידותי.

ש. בעלך מסר תיעוד שהוא ראה אותך יוצאת ממכוניתו של מר ס. (הבעל) ב... את ובעלך גרושים? הוא בעלך או לא?
ת. לא.

ש. הוא לא בעלך. האם זה נכון שבעלך אמר שראה אותך לאחר חצות או בחצות - היה דבר כזה? אז הוא היה בעלך.
ת. יכול להיות, לא זוכרת, היינו יוצאים לפעמים.

ש. האם ישבת אי פעם עם מר ס. (הבעל) לבד במכוניתו?
ת. כן, ישבתי כשהראה לי דירות, ישבנו בבתי קפה.

ש. האם ישבתם לבד את והוא לא בשעות העבודה, אחרי השעה שש, האם ישבת איתו לבד? כן או לא?
ת. לא זוכרת.

ש. תני לי בבקשה את השמות של האנשים הנשואים שישבת איתם בין שש בערב לאחר חצות, שמות של אנשים נשואים.
ת. עם גברים נשואים?

ש. האם יצא לך לשבת עם גבר נשוי מלבד מר ס. (הבעל) במכונית לאחר חצות?
ת. בטוח שלא.

ש. ז"א שאם אף פעם לא עשית זאת, אז איך את לא זוכרת?
ת. בטוח שלא.

ש. אז איך בעלך פגש אותך?
ת. לא פגש.

ש. אני אומר שבעלך היה במכונית ליד וראה אותך.
ת. לא יודעת מה עושה עם המכונית שלו.

ש. היכן גר מר ס. (הבעל)? האם גר במרינה?
ת. כבר לא גר שם, היה גר ולאחר שהיה פרוד כבר לא גר במרינה.

ש. באיזה שנה אמר לך שהוא פרוד?
ת. לפני שנה וחצי.

ש. איפה הוא גר עכשיו?
ת. גר בבית של משפחה.

ש. תגידי יודעת או לא יודעת, אני לא מצליח להבין. מבקש שתעני למה ששואלים.
ת. כך הוא אמר.

ביה"ד: הוא שאל כבר חמש פעמים, תעני לו בבקשה לשאלות.

ש. היית אצלו בבית?
ת. לא, מה יש לי לעשות אצלו בבית?!

ש. היית בבורגס?
ת. לא.

ש. היית בבוקרשט?
ת. לא.

ש. לא פגשת אותו מעולם שם?
ת. לא.
...
ש. הקשר בינך למר ס. (הבעל) רק מקצועי?
ת. ידידים, לא גלש לדברים לא מכובדים. ידיד בלבד. שמשתף אותי במצב.

ש. הוא טוען שפגש אותך בבית קפה.
ת. נכון.

ש. כמה פעמים?
ת. קשה לי לאמוד את זה, זה קרה לאור יום ויש אנשים.

ש. תאמרי לי, נניח שתסכימי שביה"ד יתן צו לחברת הפלאפון ונקבל את השיחות, האם יש מישהו אחר דומה בהיקף השיחות כפי שדיברת עם מר ס. (הבעל)?
ת. אין.

ש. ז"א שאת מאשרת את התזה שכמות הפעמים והשעות לא מקובלות. האם יש אדם כזה שכל יום במשך שלוש שנים את מדברת איתו בטלפון?
ת. לא אין.
...
ב"כ האישה: אבקש שיצויין בפרוטוקול שי. ב. נוכח בדיון ובחקירה.
...
ש. מתי הוצאה הדירה למכירה?
ת. תחילת 2016 סוף 2015.

ש. יש לך מסמך שחתמת על שירותי תיווך?
ת. לא חתמתי על כלום.

ש. האם נפגשת עם מר ס. (הבעל)?
ת. כמה פעמים.

ש. שלא בשעות העבודה?
ת. כן אחרי העבודה ב9 אחרי 9.

ש. איפה?
ת. כל מיני דירות... באתי עם בעלי.

ש. בשעה 12 בלילה?
ת. אף פעם לא.

ש. האם הייתם במכונית ב...?
ת. במכונית שלי יכול להיות, אני יוצאת עם חבירות, בעלי יודע שמאז שהקטנים אני יוצאת, לצאת זה נורמטיבי.

ש. האם זה נכון שיצאת לארוחת ערב ביפו עם מר ס. (הבעל)?
ת. לא.

ש. הגעתם למסעדת דגים קבעתם להפגש?
ת. לא זוכרת.

ש. האם נפגשת עם מר ס. (הבעל) מחוץ לאשדוד?
ת. לקפה כן, פעם אחת בתל אביב בשעות היום.

ש. נפגשתם במקומות של חדרים לפי שעות?
ת. לא, אף פעם לא.

ש. כשנפגשתם בת"א לקפה לאיזה מטרה?
ת. עבדתי, תיווך לידרס.

ש. שניכם תושבי אשדוד, למה נפגשתם בת"א, למה שם?
ת. במקרה הייתי.

ש. והוא בא?
ת. כן. פעם אחת.

ש. בת"א?
ת. הייתי במקרה בת"א וראיתי אותו שם והוא עבר.

ביה"ד: ישבת בבית קפה בת"א פתאום הוא עבר?
ת. כן.

ביה"ד: וידעת פתאום איך הגעת לת"א?
ת. זה בית קפה של אחיין שלי, נקרא... בבן יהודה. שתיתי קפה עם האחיין שלי ופתאום עבר מר ס. (הבעל) במקרה, תשאלו אותו.

ביה"ד: מתי זה היה?
ת. מזמן, שנתיים משהו כזה.

ב"כ האשה: פירוט טלפוניים במרץ 16 ... ב 1 במרץ 6 שיחות, אחרונה ב 22:58 נמשכה בערך שעה על מה דברתם?
ת. אתה בבעיות אני בבעיות ודברנו.

ש. 2 במרץ 1 בלילה 65 שניות מה דברתם ב 1 בלילה?
ת. הוא אמר קשה לי אני לבד. לא זוכרת.

ש. 3 מרץ 12 וחצי בלילה 1007 שניות?
ת. לא זוכרת. הוא היה מתקשר, לא מתראים,

ביה"ד: שעה שלמה?
ת. הוא פרוד, נהיה קשר ידידותי של לשתף על ילדים, פוליטיקה, כל מיני דברים.
...
ש. גם היום יש שיחות בטלפון בשעות כאלה?
ת. הרבה פחות אבל יש, מדברים לא יודעת עניינים אישיים שלו.

ש. מתי דברת איתו לאחרונה, אתמול?
ת. לא, שלשום לא, לפני חגים נכון, הוא התקשר לומר שנה טובה, כן.

ביה"ד: פירוט שיחות אפשר להוציא?
ת. בבקשה.

ביה"ד: מה טיב הקשר אחרי הגירושין?
ת. מרגישה יותר חופשית לצאת, לא היה קשר חוץ משיחות.

ביה"ד: קשר אינטימי?
ת. לא.
...
ש. את יודעת על טענות של בגידה איתך?
ת. שמעתי מא. (הגרוש) לפני העדות שאנחנו מוזמנים על החשדות.

ש. מה הוא ענה?
ביה"ד: א. (הגרוש) אמר לך שהוא חושד בך עם מר ס. (הבעל)?
ת. לא משהו קונקרטי כזה.

ביה"ד: מה כן אמר לך? יש גבול למה שאנחנו מאמינים.
ביה"ד למר ב. (הגרוש): אתה זוכר שאתם נפגשתם ב...?
א. (הגרוש): ראיתי אותה שם יוצאת מהאוטו שלה.. ראיתי אותה שם והבנתי מה קורה. לא ידעתי על השיחות. אני מופתע, לפי כל השיחות זה משהו רציני.

ביה"ד: תביעת הגירושין שלך מבוססת על זה?
ת. לא רק בגלל זה, לא הסתדרנו, היה איומים זה הסתדר. למה אני פה? אני התגרשתי, לא רוצה לשמוע ... מפי אף אחד, אני התגרשתי ונגמר הסיפור.

ש. האם סיבת הגירושין זה שהיא בוגדת?
ת. היה לי חשדות.

ש. אמרת לה?
ת. לא אמרתי לה. ראיתי ב... אמרתי לה מה את עושה פה אמרה לי חבירה הורידה אותי. נגמר.

ב"כ האישה: אני יודע שאשתך אמרה לך איימה עליך שאם תבוא איימה עליך באונס.
ת. היה.

ב"כ האיש למר ב. (הגרוש): איך הגעת ל...?
ת. עקבתי אחריהם...

ביה"ד: עקבת ל...
ת. האוטו שלו היה שם והוא אסף אותה.

ש. למה עקבת?
ת. היה לי מוזר נעלמת בלילות, הופתעתי מאוד, פעם יחידה וראשונה, מכה מכה, היתה נעלמת.

ביה"ד: עקבת פעם אחת וזהו.
ת. כן.
...
ביה"ד: אז כל הסיפור שלקח אותך באוטו הוא שקרן? הוא אומר לך בפנים, זה היה?
ת. תשאל אותו, לא הייתי איתו ולא לקח ולא החזיר.

ביה"ד: הוא אמר שהוא ראה אותך, או שהוא שקרן או שאת משקרת, היה מפגש? האם הוא תפס אותך...
ת. אני לא יודעת, הייתי שם באוטו ורציתי לחזור הביתה.

ב"כ האישה: אני אומר לך שאת ידעת לפחות חצי שנה אולי יותר שתצטרכי להעיד כאן על הקשר שבינך למר ס. (הבעל), נכון?
ת. באתי לברר על מה אני מוזמנת.

ביה"ד: תעני, ממתי את נכנסת לסיפור.
ת. א. (הגרוש) אמר לי רק כשבאנו לרב אמסלם אמר לי ... באתי לכב' הרב.

ב"כ האישה: בביה"ד הרבני שס. (הבעל) ניסה שלו"ב ובאותו זמן היה איתך בקשר, בא ליל הסדר והיה איתך בקשר, השם שלך עלה לפני שנה.
ת. הוא לא אמר על שלו"ב.

ש. את יודעת שיש טענה כבר שנה שס. (הבעל) בגד באשתו, איתך, לא מותר לבגוד אפי' פנוי.
ת. אתה מסיק מסקנות לבד.
...
ביה"ד שואל את הבעל: שיחות כל כך הרבה זמן. מה תגובתך?
מר ס. (הבעל): הייתי פרוד, לא, פעם ראשונה ... אני אמרתי אני מדבר פעם פעמיים ... אח"כ אמרתי לה שמדברים, הייתה יודעת יש שיחות.

ביה"ד: אלפי שיחות? זה מעיד על קשר מאוד מאוד הדוק, לפי החוקר זה קשר רומנטי שנתמך מעשרות עדים שלא יכולים להחשף יש דו"ח שיחות. תסביר כשהיא אשת איש?
מר ס. (הבעל): אני מצאתי אזניים שלה, יכול להיות מוגזם, אבל רק ידידות, לא זוכר, בית קפה .

ביה"ד: אתה מעיד בפני ביה"ד שלא קיימת יחסי מין?
מר ס. (הבעל): בטוח שלא, מעולם לא. גם יש לי סוכר ואני לא יכול כל כך.

ביה"ד: חיבוקים נשיקות?
מר ס.: לא, לא.

ביה"ד לגב' ב. (הנטענת): את מוכנה שיחתם במעשה בי"ד שאת אסורה לו?
ת. אין לי כוונות כאילו. הוא אמר שהוא פרוד לא הציע לי נישואין מעולם.

ביה"ד: מיצינו את הדיון.

הופיע העד פ. מ.
...
ת. אני הייתי מהמארגנים עם האישה לארגן את החתונה, חדרים וכו'. 27 דצמבר 2007 הייתי אני ואח שלה ב. והבן שלו ע. וחבר של הבן צריכים להגיע לשם, ירדנו לאילת עם רכב 4 אנשים ב 11 וחצי בבוקר, היינו שם הרפרנט חיכה לנו, היינו שם לפני 12 באילת.

ב"כ: את מי פגשתם בדרך?
ת. פגשתי את ל. (האשה) וא. (הבעל) ונסעו אחרינו ממצפה רמון ב 8 וחצי, היה ברכב של אשתו הונדה מ. הבן של ל. (האשה), אשתי וא. הבת שלה, והרכב השלישי א. (הבעל) ול. אשתו ועוד, 3 רכבים.

ב"כ: אם נפגשתם במצפה רמון ב 8, 3 מכוניות, ס. (הבעל) אשתו אמא שלהם מ. וא. מאותו רגע מה הקשר שלך עם גב' ס. (האשה)?

ב"כ האיש מעירה שיש כאן שאלות מדריכות.
ת. הגעתי לאילת ב 11 ורבע, נכנסנו למלון קבלנו חברים, ...

ב"כ: האם אתה לוית גב' ס. (האשה) מ 8 עד הלילה במלון באילת?
ת. כן, עם אחותה ואמא שלה.

ב"כ האיש: גם אני אשאל שאלות מדריכות.

ש. 27.12 חתמו על הסכם ממון שני עו"ד. הם משקרים?
ת. יכול להיות.

ש. גב' ג'. ס. (האשה) דוברת אמת?
ב"כ: היא מספרת שיצאה מהבית ב 3 בבוקר כך העידה פה. היא משקרת?

ת. לא ראיתי אותה.
ב"כ: מי אומר אמת? מי משקר?

ת. המטרה הייתה להיות באילת, מתי יצאו לא יודע, זה המטרה.
ב"כ: למה לא הבאת צד ג'? למה מבן המשפחה מסמך?

ביה"ד: מה את רוצה מהעד?
ש. אתה קראת לג'. (האשה), למה לא אמרת אני משפחה תביאו מישהו אובייקטיבי?
ת. אין לי שום אינטרס.

אני סיימתי .

הופיעה העדה הבת י., נחקרת , מוזהרת לומר את האמת.
...
ביה"ד: הייתה טענה שאת לא מסתדרת איתה ואת מסכסכת ביניהם.
ת. זה מה שהיא אומרת, שאני רוצה את אבא שלי לבד, ומשקרת לאבא שאני מסכסכת, ההורים שלי פרודים מזמן וטענה שאני רוצה להפריד.

ב"כ האיש: מריבות בבית של ג'. (האשה) וא. (הבעל), היתה צורחת מלגלגת עליו, ראיתי סרטים, לא צריך עדות.
העדה: לא הייתי הרבה בבית, שבת בצהריים צריך קידוש ואבא לא מכיר, וגם בפסח שיש קידוש מסובך, אבא קורא בפונטי היא הייתה צועקת עליו שלא יודע לקרוא.

האישה: מכחישה. זה לא אמת.
...
ת. מקללת. הייתי בהריון, תשלמי על אבא שלי והילד שלך שיהיה לו משהו, אנחנו משפחה של כהן תראי שיקרה לו משהו.

האישה מתפרצת: זה שקר

ב"כ האיש: ספרי כלפי האמא של א. (הבעל), אמא של האבא.
ת. יש לו אמא בת 85, אמרה שמקללת, שרוצה שיתגרש, במקום להעריך היתה אומרת זה הבת שלי ולא דברה יפה על סבתא, היא כבר לא רצתה ללכת לסיטי כדי לא לראות אותה, אמרה שבבנק ראתה את ג'. (האשה) ואמרה לפני אנשים אני אוכל אותך.

ש. בינואר 2015 נסעת עם אבא לחו"ל?
ת. בשביל עבודה, לא גרתי איתו בארץ, עליתי ב 2002 הייתי בקיבוצים אח"כ הייתי בצבא ונשארתי שם כל הזמן בדירה מהצבא והתגייסתי ואח"כ גרתי באילת, אף פעם לא גרתי איתו.
...
מר ס. (הבעל): מסרתי את הכתובה במזכירות המקורית.

הופיע העד ג'. ר. ומוזהר לומר את האמת.

ש. מה קרה ב 14.9.17 נתת תצהיר.
ת. באתי למשרד.
אשה: היה עובד.

ביה"ד: מה עשית שם?
ת. חבר שלו, כל יום חבר שלו, שותה קפה זה חינם, היא נכנסת וצועקת כל יום עם מילים לא יפות ונכנסת ואומרת לי אתה רואה מה אני עושה לך בלגאן בחיים שלך. היה שלט על הקיר וזרקה לריצפה, א. (הבעל) אמר לי לך בחוץ כי לא נעים, כשחזרתי הכל על הרצפה, השלט, הקפה, ואמרה כן אני עשיתי תתקשר למשטרה אני לא מפחדת אני מחכה, כל הכסף שעשית אני לוקחת, הילדים שלך זונות, פעם שעברה עשתה אצבע משולשת ואמרה אני מתפללת לילדים וכו' קללות, ושמעתי גם בבית שלהם, הייתי מוזמן, ואומרת ככה, וגם על אמא שלו בפנים שלה, יש לה 80.

ש. מה אומרת?
ת. זונה. ועל הבת שלו.

האשה גב' ס. מתפרצת.

העד: כשהיא כועסת כמה פעמים, ואומרת לא תצליח להתרומם, כל מה ששלך שלי, וגם הוילה זה בשביל הילדים שלי, ויהיה אסור לך להכנס, לא פעם אחת הרבה פעמים, מאה פעמים. רבים.

ביה"ד: אתה חבר, אתה נמצא כל כך הרבה זמן אצלם?
ת. מיום העליה אני מכיר, 8 שנים, כל יום, יש לי משרד מוכר לדים לצרפת ומידי פעם נכנס ושומע.

ביה"ד: יש לך משפחה? אתה ואשתך, היא הייתה מזמינה אתכם בשבת?
ת. כן, הכל היה, אוכל, אבל אם נותנת אוכל לשבת ואח"כ יש קללות זה מוריד הכל. 3 שנים אחרונות כבר יותר מזה, הייתי כמה חודשים במשרד הוא נתן לי פינה ואני עובד, הייתי שם כל יום ושומע הכל, לפעמים הייתי מתרגם ולפעמים נותן שירות בלי משכורת, פעם אחת עשיתי עסקא שכירות ונתן לי. בשבת הייתי שם פעם אחת עשה קידוש, אמרה הוא לא יודע לעשות קידוש.

ביה"ד: ראית את זה.
ת. כן, הייתי מוזמן ואשתי ראתה.

ביה"ד : מוכן שנתקשר לאישה?

ב"כ האיש לעד: מה היחס של ג'. (האשה) עם המזכירה במשרד?
ת. היא דברה לא יפה, את צריכה לעשות מה שאני אומרת, בצעקות, היא בכתה ועזבה את המשרד.

ביה"ד : קשר שלו לגב' ב..
ת. לא מכיר, לא יודע.

ב"כ האישה חוקר את העד:
ש. היתה דירה שאתה וא. (הבעל) ארגנתם לפגוש בחורות?
ת. לא.

ש. אשתך יודעת?
ת. לא, היה לי קשר טוב ומספר הכל.
...
ביה"ד: תגיש תגובה בהקדם האפשרי. ביה"ד חושב שהצעת ביה"ד היא טובה ואפשר לסדר גט על פי ההצעה, זה עצתי וככל שהיא תהיה מוסכמת ביה"ד יוציא החלטה.

ב"כ האישה: זה הצעה שלא משקפת את מה שהאישה עברה, כושר השתכרותה, ואין לה משפחה בארץ ...
...
ביה"ד: האם מוסכם 1,250,000 ש"ח ותיק עבודה פתוח.
ב"כ האיש: אנחנו לא מסכימים, הוא סגר את העסק בגללה.

ביה"ד: ביה"ד מציע 1,350,000 ש"ח וכל התביעות נסגרות.
ב"כ האיש: לא רוצה שהצעה זו תרשם לפרוטוקול.

ביה"ד: זה נרשם. זו הצעה נכונה וראויה, אם לא תתקבל, צריך לשים לזה סוף.
...".
ביום 22.10.18 ניתנה החלטת ביה"ד לאחר הדיון בזה"ל:

לאחר שמיעת דברי הצדדים וב"כ ועדות העדים מחליט ביה"ד בזאת כי –
א. על הצדדים וב"כ לכתוב לביה"ד את המתווה המשפטי הנדרש לקראת החלטת ביה"ד בדבר העברת סיכומי הצדדים בהתייחס לכל הסוגיות התלויות ועומדות בין הצדדים וזאת בתוך 30 יום ממועד החלטה זו.

ב. ביה"ד שב וממליץ לצדדים ולב"כ לשקול בשנית – באחריות ובכובד ראש - את ההצעה שהועלתה בשלהי הדיון ולהעביר לביה"ד את עמדתם הסופית, בהקדם האפשרי.

ביום 25.11.18 הגישה ב"כ הבעל הודעה שמבחינתה המתווה המשפטי המבוקש הינו הגשת סיכומים בתיק.

ביום 17.2.19 הגיש ב"כ האישה הודעה שהוא מוכן להגשת סיכומים בתיק.

ביום 7.3.19 ניתנה החלטת ביה"ד המורה לבעל ולב"כ להגיש את סיכומיהם בתוך 40 יום ולאשה ולב"כ להגיש את סיכומיהם בתוך 30 יום מיום הגשת הסיכומים ע"י ב"כ הבעל.

ביום 5.6.19 הוגשו סיכומים מטעם הבעל לתיק ביה"ד.

ביום 29.8.19 הוגשו סיכומים מטעם האישה לתיק ביה"ד.

ביום 19.11.19 הוגשו סיכומי תשובה מטעם הבעל לסיכומי האישה.להמשך פסק הדין