ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב אברהם שרמן
הרב שלמה דיכובסקי
הרב ציון בוארון
דיין
דיין, יו"ר
דיין
תיק מספר: 4958-64-1
תאריך: כ"ו ניסן תשס"ח
01/05/2008
מערערת פלונית
בא כוח המערערת עו"ד עמרם שאול
משיב פלוני
בא כוח המשיב עו"ד רונית פינקלשטיין
הנדון: שונות
נושא הדיון: גט לחומרא

פסק דין
בית הדין האזורי קבע כי הצדדים אינם יכולים להנשא לבני זוג אחרים לאחר גירושיהם, משום שחזרו להתגורר באותה דירה לאחר הגט. כמו כן קבע בית הדין שהסכם הגירושין שביניהם שריר וקיים .

שמענו את באי כח הצדדים. הוברר לנו, שלאמיתו של דבר, שני הצדדים מעוניינים בסידור גט נוסף, בכדי להסדיר את מעמדם. המחלוקת האמיתית שביניהם היא, אם יש לראותם כנשואים - נושא שיש לו השלכות על ענייני רכוש, וכן על החוק האוסר ביגמיה - המשיב נישא בנישואין אזרחיים לאשה לא יהודיה.

הגענו למסקנה, שבנסיבות של תיק זה, יש לסדר גט נוסף, מבלי שהדבר ישליך על נושאים אחרים. ההלכה מחייבת סידור גט נוסף לבני זוג שהתגרשו וחזרו לחיות יחד. יחד עם זאת, בנסיבות האמורות, לא נוכל לראות את הצדדים כנשואים החייבים בחובות הנישואין, וזכאים לזכויות הנישואין .

על כן, יפנו הצדדים לבית הדין האזורי לסידור גט נוסף, כאמור לעיל .

פסק דין זה ניתן ברוב דעות.

(-) שלמה דיכובסקי (-) ציון בוארון

הופיעו בפנינו הצדדים ובאי כחם בערעור האשה על פסק דינו של בית הדין האזורי בפתח תקוה מיום י"ג חשון תשס"ח (25.10.07), בו נפסק ונכתב כדלהלן:

האשה ובא כחה הגישו בקשה לביטול הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין בשנת תשנ"א. בית הדין שמע את דברי הצדדים, ולאחר עיון בית הדין פוסק:

א. דוחים תביעת האשה לביטול ההסכם .

ב. אם אחד הצדדים ירצה להתחתן, צריך בירור בבית הדין .

ג. להודיע להנהלת בית הדין שאין לסדר לצדדים חו"ק עד לבירור בית דין.

בא כח המערערת טוען בערעורו, שבית הדין האזורי לא החליט בענין מעמדה של המערערת לקבוע האם היא נשואה, אם רווקה, אם גרושה. זאת "למרות שבתביעתינו בפני בית הדין האזורי ביקשנו שבית הדין יקבע האם מערכת היחסים שנמשכה בין הצדדים מיד לאחר ביצוע הגט, כאשר בני הזוג חזרו להתגורר באותו בית תוך שהם מנהלים משק בית משותף וחיים כבעל ואשה לכל דבר וענין, וזאת לתקופה של למעלה מארבע שנים . כמו כן הגשנו בקשה לבית הדין האזורי לביטול הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין בשנת תשנ"א".

לאחר שמיעת הצדדים ועיון בחומר שבתיק הגיעו עמיתי הרבנים הגאונים שליט"א למסקנה, שבנסיבות שבתיק זה, יש לסדר גט נוסף מבלי שזה ישליך על דברים אחרים, והוסיפו שיחד עם זאת בנסיבות האמורות לא נוכל לראות את הצדדים כחייבים בחובות הנישואין, וזכאים לזכויות הנישואין. יש לציין שקביעת עמיתי שליט"א שסידור הגט בין הצדדים לא ישליך על דברים אחרים, ניתנה לבקשתו של בא כח המשיב, שהוא מסכים לתת את הגט בתנאי שיכתב שביצוע הגט לא תהיה לו השלכה על הנושא הרכושי והכספי. יש להדגיש שהמשיב בעצמו הודיע שהוא מוכן לתת את הגט בתנאי שהמערערת תמחק את כל תביעותיה הרכושיות.

לענ"ד יש לחייב את הצדדים לסדר גט פיטורין ביניהם בלי שנקבע את עמדתינו, שלסידור הגט לא תהיה השלכה על הנושא הרכושי והכספי. המערערת הצהירה בפנינו שהיא היום דתיה והיא רוצה את הגט על מנת שתוכל להנשא לעלמא. ומסיבה זו אנו מצווים להורות למשיב שהוא חייב לגרשה ובמידה ויסרב אף לכפות עליו לגרש, ולא להשאיר אותה תלויה ועומדת מבלי יכולת להנשא לעלמא, דבר השולל ממנה את זכותה להבנות מחדש כדת וכדין. אין הוא יכול להתנות את ביצוע הגט בשום תנאי צדדי שאינו נוגע לענין זה. אין לנו להביע את דעתינו בכל הנוגע לכל ההליכים שמתנהלים בין שני הצדדים בערכאה אחרת. יתכן מאוד שלחזרתם של הצדדים לחיות יחד מיד לאחר ביצוע הגט, כאשר על פניו נראה שביצוע הגט ביניהם היה פיקטיבי לצורך מטרות אחרות בלבד, יהיה לזה השלכה מבחינה הלכתית לעניינים ממוניים וזכויות ממון הקשורים לחייהם המשותפים, ולענין סעיפים שבהסכם שנעשה ביניהם, לאו דווקא מכח זכויות וחובות נישואין.

לדעתי יש להוציא פסק דין שיחייב את המשיב ליתן גט לאשתו ללא כל תנאי .

ולחילופין, להפנות את הצדדים לבית הדין האזורי לסידור גט נוסף ללא כל תנאי, ללא תוספת הנוגעת להשלכה שיש בביצוע הגט לנושאים אחרים .

(-) אברהם שרמן

מוחלט כדעת הרוב .
ניתן ביום כ"ו ניסן תשס"ח (01/05/2008)
(-) הרב שלמה דיכובסקי, דיין - יו"ר (-) הרב אברהם שרמן, (-) הרב ציון בוארון,