ב"ה
בית הדין האזורי אשקלון
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה צרור
דיין
תיק מספר: 71725/4
תאריך: כ"ט בסיון התשפ"ב
28/06/2022
מבקשים ילדי פלוני
בא כוח המבקשים עו"ד אליזבטה בלקין
צד ב פלוני
הנדון: דחיית בקשה לצו ירושה בנכסים מסויימים מן העזבון באמצעות הסתלקות מנכסים האחרים שבו
נושא הדיון: דחיית בקשה לצו ירושה בנכסים מסויימים מן העזבון באמצעות הסתלקות מנכסים האחרים שבו

החלטה
השתלשלות האירועים
בתאריך 10.1.2022 הוצא צו ירושה על שם המנוח לחלוקה שווה בין ששת האחים ואחיות.

בתאריך 15.2.22 נפתח תיק תיקון צו ירושה, בו ביקשו היורשים לתקן את צו הירושה שלא תהיה לפי אחוזים בכלל העיזבון, אלא לפי אחוזים בנכסים מסוימים, ע"י שיסתלקו שאר היורשים מחלקיהם בכל אחד מאותם נכסים לטובת היורשים האחרים.

בתאריך 10.3.2022 התקיים דיון בבקשה, בו הוחלט כי על המבקשים לפתוח תיק חלוקת עזבון.

בתאריך 18.5.2022 נפתח בשנית תיק תיקון צו ירושה לבקשה חוזרת לתיקון צו ירושה לחלוקה על פי נכסים ולא בחלקים שווים.

בדיון שהתקיים שבתאריך 9.6.2022 טענו המבקשים שעל פי חוק הירושה יש שתי אפשריות להוציא צו ירושה: האחד לפי חלקים, כלומר אחוזים, והשניה לפי נכסים.

בהחלטה מאותו יום נקבע כי על המבקשים להגיש סיכומים תוך 14 יום למתן פסק דין. בתאריך 22.6.2022 הוגשו הסיכומים כדלהלן.

טענת המבקשים
בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 סעיף 6.(א) נקבע:
"לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעניני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממָנָה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה."
'מנה' הוגדרה בסעיף 40.(2) לחוק: "נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעיזבונו". בהתאם להגדרה זו, ניתן כעת להסתלק מנכס מסוים בעזבון, המהווה 'מנה' לה זכאי המסתלק עפ"י הצוואה.

לטענת המבקשים עובדה זו מובילה למסקנה כי ההסתלקות אפשרית מנכס מסויים מהעיזבון ואין חובה להסתלק מכלל העזבון.

דיון והכרעה
כאמור, בסעיף 6(א) נכתב שרשאי יורש "להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממָנָה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה".

בביאור סעיף זה, ברור הוא כי "כולו או מקצתו" הכוונה 'כולו' – כל חלקו בעזבון, 'מקצתו' – כלומר אחוז מסוים מכללות הירושה. אולם מה הגדרה של 'מנה'?

הגדרה של 'מנה' מבואר בסעיף 40, אשר כותרתו, "נושא הצוואה":
"40. אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים —

(1) כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו;

(2) נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו (בחוק זה — מנה)."
אכן, 'מנה' היא נכס מנכסי העזבון או טובת הנאה מעזבון, כלומר לא חלוקה לפי אחוזים אלא לפי נכס מסוים או חשבון בנק וכד'.

אולם, המונח 'מנה' מופיע בחוק הירושה אך ורק בהקשר של צוואה (בפרק השלישי), ובהקשר זה הוא מוגדר. הוא אינו מופיע כלל בפרק השני בהקשר של ירושה על פי דין, והמקום היחיד שמופיע 'מנה' לפני כן הוא בפרק ראשון ("הוראות כלליות") סעיף 6(א), וכנ"ל, בענין הסתלקות היורש. אך גם בסעיף זה מוזכר בפירוש: "או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה". פירוש הדברים, שרשאי המקבל עפ"י הצוואה להסתלק ממָנָה שקיבל מהמצווה, כולה או מקצתה.

לפיכך כאשר דנים בצו ירושה, לא צו קיום צוואה, כבנידון דידן – ואחד מהיורשים רוצים להסתלק מחלקו בירושה או מקצתו, פירוש הדברים הוא באחוזים בלבד ולא לפי נכס, שכן לא נאמר 'מנה' בהקשר של ירושה עפ"י דין אלא בהקשר ירושה על פי צוואה.

לפיכך בקשת המבקשים לשנות את צו הירושה שניתן בחלקים שווים לצו חלוקה לפי נכס לא ניתן לאשר על פי החוק.

מסקנא דדינא
בית הדין דוחה את הבקשה לשינוי צו ירושה שניתן בתאריך 10.1.2022.

פסק הדין ניתן לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

ניתן ביום כ"ט בסיון התשפ"ב (28/06/2022).

הרב שלמה צרור – דיין

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה