ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב נחום פרובר
הרב שלום ביבי
הרב בנימין אטיאס
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 3750-64-2
תאריך: כ"ח טבת תשס"ח
06/01/2008
תובע פלוני
נתבעת פלונית
הנדון: שונות
נושא הדיון: ביקור ילדים

פסק דין
החלטה
הצדדים התגרשו זמ"ז, ולהם שני ילדים: נ' ת.ל. xx.xx.xxxx, א' ת.ל. xx.xx.xxxx.

עובר לגירושין, ערכו הצדדים הסכם גירושין מיום 16.11.2006 שאושר וקיבל תוקף של פס"ד ע"י ביה"ד ביום כ"ה חשון תשס"ז (16.11.2006).

בסעיף 3א' להסכם הגירושין, הוסכם, שהילדים ישארו במשמורתה ואחזקתה של האשה. בסעיף 3ב' להסכם הוסכם, שהאב ייפגש בשלב זה עם הילדים על פי החלטת ביה"ד מיום 30.10.2006.
בהחלטת ביה"ד הנ"ל הוחלט, על הסדרי הראיה בין האב לילדים, כמו"כ מופיע בהחלטה הנ"ל שהאב התחייב בפני ביה"ד שלא יפגיש את הילדים עם האשה שעמה הוא מתגורר, וכן לא יקח את הילדים לבית הוריו [אמו יהודיה ואביו מוסלמי], הנמצא בכפר בקא אל גרביה וכן לא יקח את הילדים לאחיו הנשוי למוסלמית.
בסעיף 4ב' להסכם הגירושין, הוסכם שהילדים יתחנכו במסגרת זרם החינוך הממלכתי דתי.

ביום 29.5.2007 התקבל בפני ביה"ד תסקיר משרותי הרווחה שע"י עיריית הרצליה ובתסקיר מופיע סיכום המלצות בנושא הסדרי הראיה.

בהחלטת ביה"ד מיום כ"ה חשון תשס"ח (6.11.2007) מופיע כדלהלן:

"כמו"כ התנגדה האשה להמלצות להסדרי הראיה המופיעות בתסקיר
פקה"ס והתנגדה לאפשר לאב לקחת את הילדים לכפר בו נמצאים הוריו
או לבית אחיו הנשוי למוסלמית כשלטענתה הפערים באורח החיים בין
ביתה לבין בית הוריו המתגוררים בבקא אל גרביה ייצרו הפרעה קשה
לילדים, מאחר והיא שומרת על כשרות ועל מסורת וכמו"כ הילדים
לומדים במסגרת דתית".

האב ביקש שביה"ד יתן החלטה בנושא, כשלטענתו, זכותו היא לקחת את הילדים לבית הוריו.

ביה"ד קבע מועד נוסף לדיון, ולדיון הנוסף הוזמנה עו"ס זיוה גרון פקידת סעד לסדרי דין.

ביה"ד שמע פעם נוספת את הצדדים, כמו"כ ביה"ד שמע באריכות את העו"ס הנ"ל וביה"ד ניתח עם העו"ס את המצב הקשה והקונפליקט שבו נמצאים הילדים, כשביה"ד מביע את דעתו, כי במקרה הקשה והמיוחד הנוכחי, יש לערב גורם פסיכולוגי מוסמך שיתן את חוות דעתו והמלצותיו.
העו"ס אמרה לביה"ד, כי ההורים הופנו ליחידה לטיפול משפחתי והאם התמידה, בעוד שהאב הופיע לשתי פגישות בלבד, כמו"כ אמרה, כי האב הוא אב חם ואוהב, אבל יש לו התפרצויות של כעס ולא תמיד שולט בעצמו, על כן, עליו להיות בטיפול משפחתי ולקבל הדרכה הורית.
כמו"כ אמרה העו"ס, כי האב מחוייב לשמור על המנהגים והערכים אותם מקבלים הילדים בבית האם, כי היתה הסכמה בין ההורים, שהילדם יקבלו חינוך דתי, והוא מחוייב לזה גם היום, וכן הביע את זאת בפניה.

הוסכם להרחיב את השעות של הסדרי הראיה שבין האב לילדים.
כמו"כ הוסכם שהעו"ס תשוחח מספר שיחות עם הבן אלעד ותבדוק את רצונו לענין בקשת האב לקבל את בנו לסופי שבוע, ותדווח ותמליץ לביה"ד לענין הבקשה הנ"ל.

ביה"ד מבהיר בזה כדלהלן:

הלכה ידועה, כי כשבאים להחליט בנושאי משמורת והסדרי ראיה של הילדים עם הוריהם, טובת הילדים היא היסוד לכל החלטה, ואין זו שאלה של זכות האב או האם, וכפי שנכתבו הדברים בפסקי דין רבניים כרך א' עמוד 157.

"את יסוד ההלכה בענין הבן והבת אצל מי קבע הרמב"ן בתשובותיו
המיוחסות סימן ל"ח:
-לעולם צריך לדקדק בדברים אלו אחר מה שיראה בעיני בית דין
בכל מקום ומקום שיש בו יותר תיקון... לחזור אחר תיקונן-
והסבר הדברים הוא: כי ההלכות בדבר החזקת ילדים אינן הלכות
בטובת ההורים, אלא הלכות בטובת הילדים, אין הבן או הבת "חפץ"
לזכויות אב או אם, אין כאן זכויות לאב או אם רק חובות עליהם
ישנן כאן, שמחוייבים הם לגדל ולחנך את ילדיהם, ובבוא ביה"ד
לקבוע בדבר מקומו של הילד, בדבר המגע בינו לבין הוריו, רק
שיקול אחד נגד עיניו והוא, טובתו של הילד אצל מי תהיה ובאיזה
אופן תהיה, אבל זכויות אב ואם, זכויות כאלו לא קיימות כלל".
[פס"ד מהדיינים הגאונים א. גולדשמידט זצ"ל, ש.ש. קרליץ זצ"ל, י. בבליקי זצ"ל].

אכן מה שעומד לפנינו, זאת טובת הילדים בלבד, והיכולת לאפשר להם לגדול מתוך בריאות נפשית, ולמזער עד כמה שאפשרי את הקונפליקט שבו הם נמצאים.

אין חולק, כי השינויים והטלטלה של הילדים, בפער התרבויות, שבין המקום שבו הם נמצאים עם האם, בסביבה יהודית דתית מסורתית [כשמקום חינוכם -ע"פ הסכם הגירושין- הוא בזרם הממלכתי דתי], ובין מקום מגורי הורי האב, המתגוררים בכפר ערבי- בבקא אל גרביה - אלו הם שינויים וניגודים קשים וסתירות קשות העלולות לפגוע ולערער את נפשם של הילדים.

לדעתנו, מקרה מיוחד וקשה זה שלפנינו, מחייב לערב גורם מיקצועי פסיכולוגי מוסמך, שייבחן את המקרה לעומקו, ואין לעשות כל שינוי במצבם של הילדים, קודם לקבלת המלצות מאותו גורם פסיכולוגי מוסמך.

לאור הנ"ל מחליט ביה"ד כדלהלן:

א. האב יקבל את שני הילדים פעמיים בשבוע, ביום שני החל משעה 00;16 ועד לשעה 00;21.
ביום ששי החל מגמר הלימודים ועד למחצית השעה לפני שבת.
על האב להיות בטיפול משפחתי ולקבל הדרכה הורית.
בזמנים שהילדים שוהים עם האב, על האב לשמור על המנהגים והערכים אותם מקבלים הילדים בבית האם.

ב. עו"ס ז' ג', פקידת הסעד לסדרי דין תיפגש עם הילדים ותשוחח עמם, כדי לעמוד על דעתם בנושא בקשת האב לקבלת הילדים לסופי שבוע, ולאחר מכן תכתוב לביה"ד את המלצותיה.

ג. ביה"ד ממנה בזה את הפסיכולוגית ד"ר א' ג' ע"מ שתבדוק ותמליץ במחלוקת שבין ההורים, כשהאם מבקשת לאסור על האב לקחת את הילדים לכפר שבו מתגוררים הוריו -בבקא אל גרביה- וכן לאחיו הנשוי עם מוסלמית. והאב מבקש שיאופשר לו לקחתם.
כתובת הפסיכולוגית: רח' XXXXXX טלפון XXXXX, עלות התשלום לפסיכולוגית תחול על הצדדים שוה בשוה.

ד. ביה"ד אוסר על האב לקחת את שני הילדים לבית הוריו הנמצא בכפר בקא אל גרביה וכן לבית אחיו הנשוי עם מוסלמית [כפי שהתחייב האב בהחלטת ביה"ד מיום [30.10.2006].
סעיף זה יהיה בתוקף עד להחלטה אחרת של ביה"ד. לאחר שביה"ד יקבל את המלצות הפסיכולוגית הנ"ל, ביה"ד ישקול ויחליט בנידון.
ניתן ביום כ"ח טבת תשס"ח (06/01/2008)
(-) הרב נחום פרובר, אב"ד (-) הרב שלום ביבי, דיין (-) הרב בנימין אטיאס, דיין