ב"ה
בית הדין הרבני האזורי טבריה
בפני כבוד הדיינים:
הרב אוריאל לביא
הרב חיים בזק
הרב יועזר אריאל
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 80581-21-1ב
תאריך: ט"ז אב תשס"ט
06/08/2009
תובע הבעל
נתבעת האשה
הנדון: גירושין
נושא הדיון: ביטול החלטה בדבר סמכות בעקבות פסיקת בגץ בענין בקשה לישוב סכסוך בבית המשפט

פסק דין
ה ח ל ט ה
ביום ב' תמוז תשס"ט (24.6.09) ניתנה על ידינו החלטה מנומקת בדבר סמכותו של בית הדין לדון בתביעת שנכרכו בתביעת הגירושין למעט מזונות הילדים.

במסגרת ההחלטה האמורה דחינו את טענת ב"כ האשה כי הסמכות בענינים הכרוכים בגירושין מסורה לבית המשפט לעניני משפחה מכח בקשה ליישוב סכסוך שהוגשה לבית המשפט עוד קודם לפתיחת ההליכים בבית הדין הרבני. סברנו כפי שפסקנו בעבר בתיק אחר, מכח אסמכתאות משפטיות שהיו בפנינו, כי הגשת הבקשה ליישוב סכסוך אינה יכולה לחסום את סמכות בית הדין לדון בתביעות מאוחרות יותר שנכרכו בגירושין. כן ציינו כי התביעות לבית הדין הוגשו לאחר תום 30 ימים מהגשת הבקשה ליישוב סכסוך והבקשה לא היתה עוד רלבנטית במועד הגשת התביעות לבית הדין.

מתברר כי יום אחד לפני מתן החלטתנו, ניתן פסק דין בבג"ץ 5918/07 ו-בג"ץ 6919/07 בהרכב מורחב של שבעה שופטים ובו נקבע כי התקנות בענין יישוב סכסוך הינן בתוקף, אך יש להשתמש בהן בתום לב, בדומה למבחן כנות תביעת גירושין וכנות הכריכה לפי סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953. בעת מתן החלטתנו לא היינו מודעים לפסק הדין הנ"ל.

לפיכך, פנה אלינו ב"כ האשה יום לאחר מתן החלטתנו וביקש מאיתנו שנעיין מחדש בהחלטתנו, לאור פסק הדין הנ"ל ולאור העובדה כי פרק הזמן של 30 ימים הנזכר בסעיף 258כא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מתייחס למקרה שבו הגיש אחד מבני הזוג בקשה ליישוב סכסוך אך הצד שכנגד סרב להופיע בפני יחידת הסיוע, בעוד שבמקרה דנן הבעל השתתף בהליך ליישוב סכסוך והגיע לפגישות עם יחידות הסיוע והמשיך בניהול מו"מ לגירושין עד שהוגשה לו הצעה שלא נשאה חן בעיניו. ב"כ האשה מציין כי לבית הדין סמכות טבועה וסמכות על פי דין לעיין מחדש בהחלטתו, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו מאז מתן החלטתו.

ב"כ הבעל הגיב וטען שלא קיים הליך של "עיון מחדש" בהחלטה, לא בערכאת בית המשפט ולא בערכאת בית הדין, והדרך היחידה לתקוף החלטה בענין סמכות היא להגיש ערעור כדין לערכאה המוסמכת. ולגופו של ענין טען ב"כ הבעל, כי "המבקשת לא הגישה ולו בקשה אחת למתן ארכה בחלוף 30 הימים בהם עוכבו ההליכים ומשלא עשתה כן, דין בקשתה להימחק, וכך היה". ב"כ הבעל מציין כי האשה עצמה הינה עורכת דין והתנהלותה היא שלא בתום לב, אגב הפרת תקנות סדר הדין האזרחי. כמו כן בית המשפט "כלל לא הורה, עד היום ובכלל, על חידוש ההליכים שבפניו". מכך יוצא שכבר חלפו כ-3 חודשים מתום המועד בו פגה תקופת עיכוב ההליכים, ובית המשפט לא התבקש וממילא לא החליט על חידוש ההליכים שבפניו.

לאחר העיון נראה לנו, כי בית הדין מוסמך לעיין מחדש בכל החלטה שניתנה על ידו ולא תמיד יש צורך להפנות את המבקש אל בית הדין הגדול שהינו ערכאת הערעור: פרק יד לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל - התשנ"ג; בג"ץ 6250/06 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א.

הנימוק המרכזי שבגינו דחינו את הסתמכות ב"כ האשה על התקנות בענין יישוב סכסוך היה, עמדתנו ביחס לתוקף התקנות. נימוק זה אינו קיים עוד לאור פסיקת בג"ץ שצויינה לעיל.

הנימוק השני בדבר חלוף 30 הימים מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך היה נימוק משני. בקשר לכך אומר ב"כ האשה כי הבעל שיתף פעולה עם ההליך בבית המשפט. נראה שיש דברים בגו. מתעוררת גם שאלה אם היה על ב"כ האשה להגיש בקשה לחידוש ההליכים או להארכת המועד, והאם הוא ישב בחיבוק ידיים כטענת ב"כ הבעל ושמא גם פעלה האשה בהקשר זה שלא בתום לב.

בשאלות אלו, כמו בכל שאלה של סמכות, אנו מוסמכים להכריע בעצמנו לצורך קביעת סמכות בית הדין לדון בענינים שבפניו. גם בית המשפט מוסמך להכריע בשאלות אלה. בנסיבות הענין שבפנינו, שבו אין חולק כי היה שיתוף פעולה מסויים מצד הבעל במסגרת בית המשפט, ושאלת הסמכות נגזרת מדרך התנהלות הצדדים במסגרת ביהמ"ש, נראה לנו שהמקום המתאים יותר לברור המשמעויות העובדתיות והמשפטיות של ההליך שניהלו הצדדים במסגרת הבקשה ליישוב סכסוך, הוא בית המשפט לעניני משפחה.

לאור עקרון הכיבוד ההדדי של הערכאות, אנו מחליטים לעשות שימוש בשיקול הדעת המסור לנו, ומעכבים את השלמת ההחלטה בנושא הסמכות, על מנת לאפשר לצד המעוניין בדבר, לפנות אל בית המשפט ולבקש את החלטתו בשאלה האם בנסיבות עניינם של הצדדים, יש בבקשה ליישוב סכסוך שהוגשה על ידי האשה ובהליך שהתקיים בבית המשפט וביחידת הסיוע, כדי לשמר את סמכותו של בית המשפט בעניני מזונות האשה, רכוש הצדדים והחזקת הילדים.

על כן קביעת הסמכות בהחלטה מיום ב' תמוז (24.6.09) מבוטלת, בשלב זה אין קביעת סמכות במסגרת החלטות ביה"ד, ועם השלמת ההליך הנ"ל, בית הדין ישוב ויתייחס לנושא.

למרות זאת, יש מקום לסעדים זמניים דחופים גם בטרם הוכרע נושא הסמכות, על כן האשה באמצעות ב"כ מתבקשת להגיב תוך 15 יום (וימי הפגרה יחשבו לצורך זה) על הבקשות הדחופות שהוצגו על ידי הבעל באמצעות ב"כ.

ניתן ביום ט"ז אב תשס"ט (06/08/2009)