ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב חגי איזירר
הרב מנחם חשאי
הרב ציון אלגרבלי
דיין, יו"ר
דיין
דיין
תיק מספר: 3360-21-2
תאריך: כ"ד אדר תש"ע
10/03/2010
מערערת פלונית
משיב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: חיוב וכפיה לגט בקידושין קונסרבטיביים

פסק דין
הערעור שלפנינו נסוב על פסק דין של ביה"ד הרבני האזורי בירושלים מיום כ' בתמוז תשס"ט (12.7.09) לפיו פסק:
"אין מקום לפסול את הקידושין גם אם נעשו על ידי רב שאינו אורטודוקסי ואי אפשר להתיר את הנישואין, אלא על ידי גט כדמו"י".
ב"כ המערערת טוען, הצדדים נישאו ע"י רב קונסרבטיבי, חזקה שהקידושין לא נעשו כדמו"י, לא היו עדים כשרים, ולפחות יש כאן ספק קידושין, ויש לחייב את המשיב ליתן גט בספק קידושין.

מבקש לקבל את הערעור, וליתן פסק-דין כי המשיב חייב ליתן גט לאשתו או להורות על התרת הנישואין.

ב"כ המשיב טוען, אין ראיות שהרב אינו כשיר לסדר חופה, וכן אין הוכחה שהעדים שחתמו על הכתובה אינם כשרים. היו עוד אנשים בטקס הנישואין מבקש לדחות את הערעור.

הנה בענין תוקף הקידושין והנישואין שנעשו ע"י רב קונסרבטיבי. כתב בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"ד סימן י"ג:
"בקידושי קונסרבטיביים אפשר שלא היו כלל עדים כשרים בחתונה, כי על חתונה כזו שנעשית אצל רב קונסרבטיבי... לא מצוי שיהיו עדים שומרי תורה...

גם עצם מעשה הקידושין, אפשר שלא נעשה כהוגן, כיון שאינו בקי בהלכות קידושין וגם אם בקי לא איכפת לו להראביי כל כך שיעשו כדין, דהא עושין הרבי אינשי דברים שבדו מעצמן שגם הכלה נותנת טבעת לחתן תחת החופה בשעת הקידושין ואומרת גם כן איזה דבר שהרבה ראביים הכניסו זה בענין מעשה הקידושין ולא ניכר מי מקדש למי, אם החתן את הכלה, או הכלה את החתן".
לאור האמור, יש לראות בקידושין ונישואין שנעשו ע"י רב קונסרבטיבי משום ספק קידושין.

גם לטענת ב"כ המשיב, אין לראות בקידושין ונישואין אלה כנישואין כשרים ודאין אלא יש כאן ספק קידושין. שכן טוען אין ראיות שהרב אינו כשר לסדר חופה ואין הוכחה שהעדים אינם כשרים. גם אם נקבל דבריו הרי זה לא יותר מאשר ספק קידושין שיש להצריך גט מספק.

והנה בשו"ת מהר"ח אור זרוע סימן ק"ע כתב בשם הרב רבי מאיר הספרדי זצ"ל:
"אבל בספק אירוסין ... כפינן ליה למיתב גיטא... דנהי דספיקא לאיסורא, אבל לעגנא לאיתתא כי היכא דתנסיה בעל כרחה, למאן דלא ניחא ליה בגויה לא מהני ספיקא... כיון דספק קידושין הוא ובעיא קידושין אחרינא וקאתי מחמת טענה דדלמא לא אקדשה ליה מעיקרא, ולא ניחא לה השתא לאקדושי ליה, אין לך טענה גדולה מזו, כיון דאין אשה נקנית אלא מדעתה".
לאור כך נראה שיש מקום לחייב את המשיב ליתן גט ואף לכפותו ליתן גט לאשתו.
הערעור מתקבל.
(- ) מנחם חשאי

מצטרף.
(-) ציון אלגרבלי

מצטרף.
(-) חגי איזירר

ניתן ביום כ"ד אדר תש"ע (10/03/2010)
(-) הרב חגי איזירר, דיין - יו"ר (-) הרב מנחם חשאי, (-) הרב ציון אלגרבלי,