ב"ה
בית הדין האזורי אשדוד
בפני כבוד הדיינים:
הרב יצחק רבינוביץ
דיין
תיק מספר: 77414/1
תאריך: כ"ה באדר התש"ע
11/03/2010
צד א פלוני
צד ב פלונית
הנדון: גירושין, מזונות, החזקת ילדים/הסדרי ראיה, חלוקת רכוש - כריכה, מורדת
נושא הדיון: סמכות בית_הדין לדון בזכויות בן-זוג בחברה בע"מ

החלטה
בפני ביה"ד הוגשה תביעה לגירושין של הבעל-התובע ביום 15.11.09 בה כרך את העניינים הניתנים לכריכה.
הצדדים אינם חלוקים בכך שהתביעה לגירושין הוגשה בכנות וכדין וכי העניינים הניתנים לכריכה נכרכו כדין ובכנות.
על שם הבעל 10% מניות בחברה משפחתית הקרויה בשם [...] בע"מ המספקת [...] ועוסקת גם בממכר [...], ובמסגרת תביעתו לגירושין ביקש הבעל לדון גם בענין חברה זו.
האשה הגישה תביעת רכוש לביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד ביום 24.12.09 כנגד הבעל בענין החברה הנ"ל וכנגד החברה שחלקה בשליטתו וחלקה בשליטת צד שלישי.
ב"כ הנתבעת טוען, כי "חברה" הינה ישות משפטית נבדלת ונחשבת כצד ג' לכל דבר וענין, כפי שנכתב בסעיף 4 לחוק החברות כי "חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות ..." ומצטט פס"ד של ביהמ"ש [ע"א 90/52 חברת חלקה 32 נ' בני עקיבא] בו נכתב כי "המושג אישיות משפטית הוא פיקציה משפטית שבאה להעניק לגוף המורכב מבני אדם שונים "תכונות אישיות". בתוקף פיקציה זו לגוף משפטי קיום נבדל. הוא אינו זיהה עם כל אחד מבני אדם ולא עם כלל בני אדם שמהם הוא מורכב, יש לו זכויות משלו, רצון משלו, רכוש משלו, וכל הנ"ל אינו מזדהה עם זכויות רכוש ורצון של כל אחד מחבריו ולא של כלל חבריו".
כמו כן, ציטט ב"כ הנתבעת עוד פסקי דין ברוח זו מהן עולה כי חברה נחשבת לישות נפרדת. ולפיכך טוען כי היות ולביה"ד הרבני יש זכות לדון אך ורק בענייני בני הזוג ולא בתביעות שכנגד צדדים שלישיים אין לביה"ד הרבני סמכות לדון בענייני החברה.
בדיון שהתקיים ב- 3.3.10 נטענו הדברים בע"פ ע"י ב"כ הנתבעת, וב"כ התובע הגיב, כי אם נקבל טענה זו אזי הוצאנו מגדר סמכותו של ביה"ד הרבני את כל התיקים של מי מבעלי הדין שיש לו מניות בחברה ולא לכך התכוון המחוקק בסעיף 3 לחוק השיפוט הרבני.
והנה, אם נקבל את דבריו של ב"כ הנתבעת אזי גם לביהמ"ש לענייני משפחה לא תהיה הסמכות לדון בנוגע לבעלות על המניות בחברה, שהרי לביהמ"ש לענייני משפחה אין סמכות לדון בנוגע לצד שלישי כי אם לאחר שיצורף בתביעה לבן משפחה, ובנידונינו הסמכות לדון בבן משפחה הינה של ביה"ד הרבני ולפיכך אין מקום לידון בעניינה של החברה בביהמ"ש לענייני משפחה כפי שתבע ב"כ הנתבעת.
ובעצם הענין, ביה"ד סבור כי הסכמות לדון בעניין זכויותיו של הבעל במניות החברה נתונה לביה"ד הרבני.
לביה"ד הרבני ניתנה הסמכות לדון בכל ענייני רכוש שבבעלות בני זוג כאשר עניינם נכרך בתביעת גירושין כולל בענין בעלות על מניות בחברה בע"מ.
אמנם חברה מוגדרת כגוף משפטי בפני עצמו, אולם ברור שבעל מניות בחברה הינו "בעל רכוש", ואין ספק כי המקום לדון בבעלות על מניות של בעל או אשה בחברה הינו בערכאה הדנה על כלל העניינים הרכושיים של בני הזוג, וכתוצאה מכך ה"חברה" כישות משפטית נפרדת מחויבת לפעול ע"פ הוראות פסק הדין, ואם לא תעשה כך יש לתובעה בערכאה המתאימה.

לאור האמור, מחליט ביה"ד כי הסמכות לדון בנוגע לזכויותיהם של הבעל והאשה במניות חברת "[...] בע"מ" נתונה לביה"ד הרבני.

ניתן ביום כ"ה באדר התש"ע
(11/03/2010)הרב יצחק רבינוביץ - דיין