ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מיכאל עמוס
הרב שניאור פרדס
הרב אריאל ינאי
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 467862/1 המשך 1
תאריך: י"א בשבט התשע"א
16/01/2011
תובע פלונית
נתבעות פלוני
הנדון: גירושין, שלום בית, צווים אחרים, מורדת
נושא הדיון: האם ניתן לצרף עילות כדי לחייב בגירושין

המשך פסק דיןדין ה"רצון" במתן הגט - בשונה מ"גמירות הדעת" שבדיני בקניין:
התשובה לכך היא יסודית מאוד. בהתרת עגונה ובהתרת ממזרות מדובר בנידון הלכתי טהור וכללי הפסיקה המקובלים עומדים בו: פוסקים לפי רוב הפוסקים, וניתן לצרף כמה צדדים כדי להקל וכיוצא בזה. כך גם בהלכות שבת החמורות, וכך גם בכל חלקי התורה כולה.

כפיה וחיוב בגט, הוא יוצא מן הכללים הללו. נכון אמנם שהנידון הוא הלכתי - אולם נשוא הנידון הוא רצונו של הבעל, דהיינו "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (בבא בתרא מ"ח). תכליתו של הדיון ההלכתי היא האם הכפייה אכן תיצור רצון אמיתי אצל הבעל או לא. וההכרעה כאן איננה סתם פסיקה הלכתית לגופה של הלכה; ההכרעה כאן צריכה ליצור רצון לגופו של בעל. זוהי הגדרת החילוק שביניהם.

הגדרה זו נראית כסתומה ועמומה. בכדי להבינה, תידרש לנו הקדמה קצרה בה ננסה לבאר לעומק מספר מושגי יסוד במהותם של הגירושין: מהו בכלל המושג של"רצון בגט" ומהי האבחנה המבדלת בינו לבין "גמירות הדעת" שקיימת בדיני הקניינים. לאור התובנות הללו, נוכל להבין אל נכון מהו "גט מעושה" כדין ומהו "גט מעושה" שלא כדין.

כדרכנו, נבאר זאת על יסוד דבריו של הרמב"ם.

וזוהי לשונו הזהב בפרק ב' מהלכות גירושין הלכה כ' -
"מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש. בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט, והוא גט כשר. וכן אם הכוהו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש הרי זה כשר...

ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס בין ביד גויים בין ביד ישראל? - שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן (= במתנה). אבל מי שתקפו יצר הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו - אין זה אנוס, אלא הוא אנס את עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה הוא לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל - רוצה הוא לעשות כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הרע הוא שתקפו. וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני - כבר גירש לרצונו".
דברי הרמב"ם הנפלאים הללו נוגעים ברובד העמוק והיסודי ביותר בנושא הגירושין והוא – הרצון; ונבאר:

במספר מקומות בתלמוד לומדים חז"ל מגזירת הכתוב "לרצונו" (ויקרא א') - מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני" - ותמוה מאוד: כיצד ניתן לייצר "רצון" בדרך של כפייה ואונס?

מתרץ הרמב"ם: מאחר והאדם הישראלי רוצה ומחויב לאמת האבסולוטית של תורת משה - ממילא סירובו לתת גט במקום שההלכה מחייבת אותו - כמוה כרצון לעבור עבירה מהתורה. ממילא תעודתה של הכפייה היא בכדי לסלק ממנו את הגורם החיצוני שלו, קרי יצרו הרע המסיתו לעבירה בסירובו מלתת גט. ותוצאת הכפייה - מתן הגט ייחשב כנתינת גט ברצון, כי רצונו העמוק והאמיתי של כל יהודי הוא בקיום מצוות הבורא המוטלות עליו. צריך רק להסיר את המעטפת החיצונית, דהיינו את ייצרו הרע. סירובו מלתת גט במקום שהוא חייב בו מעיקר הדין איננו רצונו האמיתי אלא רצונו של יצרו הרע "אשר אנסו בדעתו הרעה" (במאמר המוסגר: המינוח "דעות" בלשונו של הרמב"ם מכוון לתכונות נפש ולמידות; ראה "הלכות דעות" ברמב"ם). נמצא איפוא שכפיה למתן הגט כמוה ככפיה למניעת עבירה.

החידוש הזה של הרמב"ם הוא נפלא ועמוק. מבואר כאן שעניינה של הכפייה לגט איננה בכדי לעקוף את הבעל ביצירת גירושין מאולצים שלא מרצונו של הבעל - זוהי טעות גמורה! לימדנו כאן הרמב"ם את ההיפך - הכפייה יוצרת ובונה את הרצון של הבעל. הכפייה כיוצרת את הרצון ולא כמי שבאה לעקוף אותו.

נעמיק עוד. נראה שהרמב"ם כאן הולך בהתאם לשיטתו בפרק א' מהלכות גירושין הלכה ב' שם כתב שאין הבעל מגרש אלא מתוך רצון שנאמר - "אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה" (דברים כ"ד) . וכלשונו -
"אם לא תמצא חן בעיניו" - מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו, ואם נתגרשה שלא ברצונו אינה מגורשת".
לכאורה הדבר מפליא ותמוה - לשם מה נדרש לימוד מיוחד מפסוק בתורה שלא ניתן לגרש אלא מתוך רצון? וכי הדבר איננו הגיוני ומסתבר? הלוא בכל מקום שבו נעשית פעולה בעלת משמעות משפטית כמו מכירה, הקנאה, קידושין וכיו"ב - אין כל אפשרות לבצע אותם ללא גמירות דעת ורצון; ובכל המקומות הללו לא הביא הרמב"ם שום פסוקים או דרשות לשם כך! במה נשתנה איפוא עניינו של הגט ?

זו אכן התשובה. "רצון" הוא דבר מיוחד שנתייחד בו הגט. בשאר הדברים כמו מכירה וקידושין נדרשת "גמירות דעת". בגט נדרשת רמה גבוהה יותר של גמירות דעת הנקראת "רצון".

הנפקויות הן רבות, והמשפט העברי עוסק בהם רבות. נזכיר אחת מהן, מעניינינו: כפיה ("אונס") שלא על פי דין. אדם שאונס וכופה את חברו שימכור לו חפץ שבבעלותו - המכר חל! הטעם: "אגב אונסי וזוזי גמר ומקני" (בבא בתרא מ"ח, רמב"ם פי"א ממכירה), לאמור - קבלת דמי המקח בצירוף סילוקו של האנס נחשבת לגמירות דעת מספקת (ומדובר שהנאנס לא מסר לפני כן מודעא). בגט - הדבר בלתי אפשרי! גט מעושה שלא כדין אינו גט! רצון צריך שיצמח וינבע מתוך הכרה עצמית ללא שום לחץ חיצוני. רצון כשמו כן הוא - רצוני ובחירי, בשונה מגמירות דעת. משום כך נדרשת לכך גזירת הכתוב מיוחדת בתורה המחדשת את דין הרצון, בשונה מדין גמירות הדעת שקיים בעניינים אחרים.

כלומר, רצון לכתחילה ולא רצון שבדיעבד - שהיא "גמירות דעת".
(במאמר המוסגר: ראה בדברי הרמ"א "אבן העזר" סימן קל"ד, ח', שפסק שאם כפו בעל לתת גט גם אם הוא קיבל כסף תמורת מתן הגט אין אומרים שמשום כך הוא נתרצה. בדין זה נחלקו גדולי הפוסקים: המהריב"ל (חלק א' ק"י) ומהרשד"ם (ס"ג) ומהרח"ש (קונטרס המודעא ל"ה ע"ג) חלקו על הרמ"א והכשירו את הגט משום דאמרינן דאגב זוזי גמר ומקני, והוכיחו כן מתשובת הרשב"א (ח"ד משובה מ', הובאה בב"י אהע"ז קל"ד); אולם הריב"ש (קכ"ז) פסל את הגט וכן בשו"ת בצלאל אשכנזי (ט"ז) הוכיח מדברי הריטב"א (בגיטין פרק המגרש) שכתב כריב"ש דלא דמי לזביני, וכ"כ בשו"ת ר"א מזרחי (צ"ג). וראה עוד ב"כנסת הגדולה" (קל"ד הגה"ט ל"א) וב"דברי אמת" (בכר, ענייני גיטין סימן ד') שהסיק שאין לזוז מדברי הפוסקים שפוסלים את הגט.
עם זאת יוער כי בטעמו של הפסול כתב הריב"ש משום ש"אין דמים לאישה" בשונה מאונס על מכירת קרקע שם האנס נותן את כל שיעור דמיה. ברם, לאור המבואר כאן בשיטת הרמב"ם יש להעיר כי הטעם שלא נאמר ד"אגב זוזי גמר ומקני" הוא בהיעדר חסרון ה"רצון" ולא רק חסרון טכני של אי מתן שיעור המעות משום שלאישה אין דמים. כלומר, חסרון מהותי ולא חסרון טכני).
נראה שזו גם כוונת דברי הרמב"ם שהזכרנו לעיל (בפרק ב') -
"שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו כמו מי שהוכה עד שמכר או נתן" ...
פירוש הדברים, כנ"ל. במכירה גם סילוקו של האנס וקבלת דמי המקח אינם מסלקים מהמכר הכפוי הזה את שם האונס שלו. המקח חל למרות האונס משום שהייתה כאן בסופו של דבר גמירות דעת. נכון אמנם כי הורתה ולידתה של גמירות הדעת הזו הייתה בעבירה ובכפיה - אך אין בכך כדי למנוע את היווצרות הקניין, משום שבסופו של דבר הייתה למוכר גמירות דעת. בגט הדבר לא ייתכן - תואר האונס משולל לחלוטין. הרצון מעיקרו צריך לנבוע בבעל מתוך הכרה וכרצון עצמי.

משום כך סובר הרמב"ם בפרק ב' מהלכות גירושין, שגם כאשר הכפייה והעשוי נעשו כדין - אי אפשר לעקוף את הרצון. זהו הבסיס היסודי ביותר של פעולת הגירושין. ה"רצון" לעולם צריך להיות עצמי ובחירי. כאמור, קיימת הבחנה ברורה בין רצון לבין גמירות דעת.

ראה עוד בדברי בעל ה"נתיבות המשפט" חושן משפט סימן ר"ה סק"א שכתב כדברינו, אך בקיצור נמרץ כדרכו.
(במאמר המוסגר: בהתאם לחרם דרבנו גרשום שאין לגרש אישה בעל כורחה ולאור דברי הרא"ש הידועים (בתשובתו כלל מ"ב, א') כי "כוח האישה יפה ככוח האיש" - יש מקום לדון האם יידרש מצידה של האישה "רצון" גמור כפי שקיים באיש, או שמא תספיק מצידה "גמירות דעת" בלבד - כפי שקיים בקניינים ובקידושין. לשאלה זו יש נפקויות הלכתיות רבות אך לא כאן המקום לעסוק בכך).
לאור היסודות החשובים הללו שלימדנו הרמב"ם, נוכל להבין היטב ולעומק את החילוק היסודי והמהותי אשר קיים בין שתי הסוגיות הללו - בין סוגיית הכפייה בגט לבין סוגיית התרת העגונות והממזרות.

כפיה בגט - איננה מסתיימת בהכרעה ההלכתית שהבעל חייב בגט. ההכרעה הזו משמשת כאמצעי ליצירה ולבניית רצון אצל הבעל. דרך בניית הרצון הזה נתבאר ברמב"ם שהזכרנו: אי רצונו של הבעל לתת גט נחשבת כעבירה מהתורה וכופים את יצרו הרע כדרך שכופים עוברי עבירה; כופים את ייצרו הרע ואז מתגלה רצונו האמיתי.

אשר על כן לצורך הכפייה הבונה הזו נדרשת הכרעה חד משמעית שאי מתן גט במצב הנוכחי הוא "עבירה גמורה". כי רק "בעבירה ודאית" ניתן לומר שאין זה רצונו האמיתי של הבעל אלא רצונו של ייצרו הרע. ולפיכך, באם לדעתם של חלק מן הפוסקים לא ניתן מבחינה הלכתית לכוף את הבעל אם אין כאן עבירה ודאית וממילא אין כאן "יצר הרע", והתוצאה - אין כאן "רצון" שאותו דרשה התורה. לפיכך באם לפי דעתם של מקצת הפוסקים אין בסיס הלכתי לכוף את הבעל בגט - לא ניתן לכוף את הבעל בהתאם לדעת הרוב. בכדי לעשות "ודאות" נדרשת תמימות דעים אצל כל הפוסקים.

הכלל העולה מדברינו הוא שאין הולכים בדין הכפייה והחיוב בגט אחר הרוב אם לא בדבר שהוכרע ונקבע להלכה בדברי ה"שולחן ערוך או הרמ"א!
נראה כי נוכל לדמות את דין הכפייה והחיוב בגט זאת להלכה הידועה ש"אין הולכים בממון אחר הרוב", ולכן יכול המוחזק לטעון "קים לי" כדעת המיעוט. כלומר, למרות שרוב הפוסקים מחייבים את הנתבע לשלם ממון לתובע, יכול הנתבע לטעון "קים לי" כדעת מיעוט הפוסקים שפוטרים. אין הולכים בממון אחר הרוב.

כך גם בדין הכפייה והחיוב לגט. אמנם האישה אינה נחשבת לממונו של הבעל - כדברי הר"ן הידועים בפרק ראשון בגיטין – ואין הוא "מוחזק" בה, אבל הוא מוחזק בעצמו, באישות שלו ברצון ובגמירות דעת שלו. לפיכך יכול הבעל לומר "קים לי" כדעת המיעוט הפוסקת שאין לחייב או לכפות אותו בגט.

נמצא איפוא שבכפייה או בחיוב למתן גט לא מדובר בקביעה או פסיקה הלכתית סטנדרטית - כמו בפסיקה על כשרותו של הגט, על ממזרות או בהתרת עגונה. פסיקת כפייה דינה כדין הוצאת ממון ממוחזק - ואין הולכים בהם אחר הרוב.

לעומת זאת, בסוגיות התרת עגונות והכשר ממזרים מדובר בפסיקה הלכתית רגילה בהתאם לכללים המקובלים בכל חלקי התורה; ההכרעה תהיה על פי רוב הפוסקים, צירוף שיטות ופלפולים.

כמובן שיש לסייג שוב את הדברים ולומר כי כנגד הלכה שנקבעה ב"שולחן ערוך" או בדברי הרמ"א - לא ניתן לומר "קים לי" כדעת הפוסקים שדעתם הושמטה, כידוע בכללי הפסיקה. כך גם הדין בדיני ממונות – אין לטעון "קים לי" כדעה שלא הובאה בדבריהם. הכרעת המחבר והרמ"א נתקבלה בכלל תפוצות ישראל לדורות.
נראה כי הדברים הללו מפורשים המה בדבריו של רבנו הגדול בעל ה"חתם סופר":
ה"חתם סופר" בתשובתו דן בעניינו של בעל נכפה (חולה במחלת הנפילה - "אפילפסיה") שהעלים מאשתו את דבר מחלתו קודם הנישואין, וכעת היא מואסת בו ותובעת להתגרש ממנו. ה"חתם סופר" דן במחלוקת הפוסקים האם ניתן לכוף את הבעל בגט (ראה ברמ"א קנ"ד, ה') ופסק שם שאין לכוף מספק. נצטט מדבריו -
"כיוון שנחלקו בזה ואין אתנו יודע להכריע ממילא אם עבר וגירש על ידי עישוי הרי היא אשת איש דאורייתא בודאי ולא מספק. וטעמא (= וטעמו) אני אומר שהרי גט מעושה אפילו כדין ואומר רוצה אני מכל מקום אינו כשר אלא מטעם דאמרו חז"ל (בבא בתרא מ"ח) מסתמא ניחא ליה לקיים דברי חכמים שאמרו לכופו להוציא ועל דרך שהסביר הרמב"ם בסוף פרק שני מהלכות גירושין, והיינו כשברור גם למגרש שהעישוי כדין אליבא לכולי עלמא (לדעת הכול) - אם כן מצווה לשמוע דברי חכמים. אבל הכא יאמר נא המגרש מאן לימא לן (=מי יאמר לנו) שמצווה לשמוע דברי הרא"ש (=שמתיר את הכפיה), דלמא מצווה לשמוע דברי ה'מרדכי' (=שאסר את הכפייה)! ואם כן מה שאמר רוצה אני היה בהכרח ולא ענה מליבו, אם כן אין שום הוא אמינא לכוף לגרש". (חלק "אבן העזר" תשובה קט"ז).
וראה עוד בזה בשו"ת "עבודת הגרשוני" (ל"ט) בנוגע למחלוקת הפוסקים האם באשת מומר ניתן לכפות את הבעל לגרש - הובאו דבריהם ברמ"א קנ"ד, א' – והסיק שמכיוון שזו מחלוקת בין רבותינו אין לנו להקל כי ספיקא דאורייתא הוא. וראה עוד "פתחי תשובה" סימן קנ"ד ס"ק ד').

שוב מצאתי בספר "סדר אליהו רבה" למוהר"ר רבי אליהו אלפנדרי (מגדולי רבני טורקיה לפני כשלוש מאות שנה) בחלק התשובות סימן י"ג בתשובתו הארוכה והמפורסמת בעניין כפיה כאשר האישה מואסת בבעלה, שכתב שם בתוך דבריו -
"אמנם על כל אלה אין רצוני לומר לעשות מעשה לכוף לבעל זה שיגרש וחלילה חלילה כי מי הוא זה אשר ערב אל לבו לעשות מעשה בעניין איסור אשת איש אם לא יימצא הדבר מפורש בדברי הקדמונים בלתי שום חולק.
הרי מבואר בדברי מהר"א אלפנדרי שלצורך כפייה בגט נדרש כי הדבר יהיה מפורש בלי שום חולק - כלומר אין הולכים בדין הכפייה אחר רוב הפוסקים כפי שהתבאר לפנינו.

(במאמר המוסגר: ראוי לציין למקורות תלמודיים נוספים שבהם "רוב ככל לא אמרינן": ראה בחידושו של בעל ה"שיטה מקובצת" (בבא מציעא דף ז') בסוגיית "תקפו כהן" בדין מעשר בכור - גזירת הכתוב שלא מועיל רוב אלא תידרש ודאות גמורה ("בכור" ודאי ולא בכור ספק) - ובספר "שב שמעתתא" ש"ב פרק ט"ו פלפל בדבריו, וראה עוד שם בחידושו הנפלא של בעל הש"ש שמדאורייתא לא מועיל בממזרות רוב כדי לפסול, מגזירת הכתוב - "ממזר ודאי" ולא ספק, ורוב איננו בבחינת ודאי אלא דין המכריע בלבד, עיי"ש בדבריו. הרי לך שאדרבה, בממזרות קיימת גזירת הכתוב הפוכה מזו שנאמרה בגט ולכן תידרש שם מהתורה ודאות גמורה בכדי לקבוע פסול ממזרות).

אשר על כן, מה שמצינו שהולכים אחר הרוב לפי כללי ההלכה המסורה בידנו גם בהלכות גיטין - כאשר נחלקו הפוסקים כשהרוב פוסל והמיעוט מכשיר שמכשירים את הגט כדעת הרוב במקום עיגון, וכן בגט של "כתבו ותנו" כידוע - אין לכך כל דמיון לסוגיית הכפייה או החיוב בגט, כפי האמור. כשרותו או פיסולו של הגט היא שאלה הלכתית רגילה כמו ממזרות ועיגונה והיא תוכרע לפי כללי הפסיקה הרגילה, מאחר ולא מדובר בכפייתו של הבעל לגט, כפי שנתבאר.
עם זאת יוער כי מצאתי ב"קובץ תשובות" (לגאון רבי יוסף אלישיב שליט"א, בחלק ב' סימן פ"ג) שכתב שם לדמות את עניין כפיית הבעל לעניין הכשר הגט וכי יש לפסוק על פי רוב הפוסקים - אך לעניות דעתי ולאחר בקשת המחילה, דבריו בזה צריכים עיון.

עם זאת גם הגאון הנ"ל סייג שם את דבריו וכתב -
"אכן באחרונים אנו מוצאים שחששו לאחוז באמצעי כפייה גם אם לפי הדין יש לכופו, עיין "גבורות אנשים" סימן מ"ה שכתב מכל מקום למעשה יש לחוש לסברת האומרים שאין לכוף דלא להווי גט מעושה ובניה ממזרים. וצריך לומר שדבר זה ניתן לשיעורים ויש לשקול את העניין לפי מסיבותיו, ובאופן שקיימים סיכויים שבהמשך הזמן עוד ישובו וישלימו אהדדי, באופן זה כשר הדבר וראוי להחמיר ולחוש לדעת אלה הסוברים שאין כופין. אבל במקום עיגון גדול כגון בעובדה דנן שעברו כבר שמונה שנים שהאישה יושבת בעיגונה, הרי במקרה דידן נראה כי יש לפסוק כפי ההלכה, וייקוב הדין את ההר".
לאור מה שנתבאר לפנינו יש לדון שאולי ההסבר הוא שונה: החומרה היתירה בה נקטו האחרונים ובראשם רבנו הש"ך בספרו "גבורת אנשים" איננה חומרה יתירה החוששת לדעת המיעוט, אלא כפי שנתבאר לפנינו - בכפייה לגט, כמו גם בממון, אין הולכים אחר הרוב!

בסיכומו של דבר:
1.
כאשר ההלכה הוכרעה על ידי רבותינו המחבר והרמ"א שיש לכפות או לחייב את הבעל בגט - אין להתחשב באותם פוסקים שחולקים על דעתם. דברי המחבר והרמ"א נתקבלו כסמכות העליונה והמכריעה בכל תפוצות ישראל. גם בדיני ממונות לא ניתן לטעון "קים לי" כדעת הפוסקים שחולקים על המחבר והרמ"א.
2. כאשר המחבר והרמ"א הביאו דעות חלוקות (כמו בכפיית גט בבעל מומר או בבעל נכפה - בסימן קנ"ד) אין מקום לכפיה, כפי שכתבו רבותינו האחרונים - ה"עבודת הגרשוני" (ל"ט) וה"בית מאיר" (אה"ע קנ"ד). ה"חתם סופר" אף לא הסתמך על הדעה המקלה (הרא"ש בדין בעל נכפה) גם לא במאיסות ברורה.
3. במחלוקת הפוסקים שלא הוזכרה בדברי המחבר או הרמ"א - יש מי שאומר שבדין הכפייה בגט יש לפסוק כדעת הרוב, ולעניות דעתי הדברים הללו צריכים עיון, כפי שנתבאר לפניו באורך וכפי שמורין פשטות רבנו הש"ך בספרו "גבורת אנשים" שיש לחוש לדעת החולקים "כדי שלא יהיה גט מעושה ובניה ממזרים".
(יוער כי בדברים הללו יש מענה הולם להשגותיו של עמיתי הדיין הגר"ש פרדס בסוף פסק דינו).
למרות כל האמור, מצינו לכאורה בדברי רבותינו הראשונים מקרה של כפייה בגט שבא על ידי צירוף טעמים. ברם, כפי שיתבאר לפנינו בפרק הבא - הדבר איננו עומד בסתירה לדברים שכתבנו כאן.

סוגיית ה"צירופים", והערותינו בה:
אחד מהמקורות הראשיים בסוגיה זו של צירוף עילות וטעמים לטענת מאיסות נמצא בדבריו של הרא"ש.

הרא"ש בתשובתו (כלל ל"ה, א') דן בעניין אדם שקידש אישה ברמאות ובתחבולה. מדובר באדם שהציג את עצמו כתלמיד חכם ואדם חשוב ופיתה אישה "בת גדולים אחת" שתינשא לו. לאחר הנישואין נתגלתה תרמיתו. כתב שם הרא"ש -
"כך היה המעשה, שאלמנה אחת בת גדולי מלכותינו היה דר עימה בביתה מלמד תינוקות ואירע שקידשה בפני שני עדים... ויראו רבותי אם יש לכופו ליתן גט כי היא אומרת שמואסת בו וקודם שתינשא לו היא רוצה להיות עגונה כל ימיה (= הכוונה שהיא לא רצתה בכלל להינשא אלא להישאר אלמנה כל ימיה), והיא בת גדולים ואלמנת תלמיד חכם.... אם נראה לכם רבותי (= הכוונה לביה"ד ששלחו את השאלה) הקרובים אל הדבר שאם המקדש אינו אדם ראוי והגון לדבק בבת טובים ובנכל וברמאות פיתה אותה וקרוב הדבר לדמותו ל"עובדא דנרש" - דגרסינן ביבמות בפרק בית שמאי (יבמות ק"י) משום שנעשה שלא כהוגן הפקיעו הקידושין - גם זה שעשה שלא כהוגן נהי דקידושין לא נפקיע, מכל מקום יש לסמוך בנידון זה על דברי קצת רבותינו שפסקו בדינא דמורדת דכופין אותו לגרשה. אמנם יש לנסות אם יוכלו לפייסו בריצוי כסף, ואם לא יאות אני נגרר אחריכם לכופו לגרשה".
דברי הרא"ש נקבעו להלכה בדברי הרמ"א ב"אבן העזר" סימן ע"ז סעיף ג'. וראה בדברי ה"בית שמואל" (סימן קי"ז ס"ק כ"ד) על דברי הרמ"א שם בעניין אישה שנולדו בה מומים אחר החתונה ובעלה מואס וקץ בה שהדין הוא שאינו יכול לגרשה בעל כורחה, אך גם לא כופין אותו להיות אצלה. כתב שם ה"בית שמואל" שכל זה במומים שנולדו אחר הנישואין או שידע מקיומם עוד לפני הנישואין –
"אבל אם היו בה מומים והוא לא ידע יש לומר שכופין אותה כיוון שעשתה שלא כהוגן, כמו שכתב הרא"ש בכלל ל"ה אם הוא עשה שלא כהוגן וקידש אותה ברמאות כופין אותו, והוא הדין דכופין אותה".
מבואר מדברי הרא"ש כי יש לצרף את דעת המיעוט של הרמב"ם וסייעתו הסוברים שניתן לכוף את הבעל לגרש בטענת מאיסות מבוררת, לצרפה לעילת הגירושין של ההטעיה - "עשה שלא כהוגן".

כאן בודאי תישאל השאלה - האומנם יש לראות בכך כסתירה לדברים שנתבארו לפנינו בפרק הקודם? - ובכלל, מהי ההבנה הנכונה בדברי הרא"ש: הכיצד ניתן לצרף שני טעמים שונים לצורך יצירת עילת גירושין?

יתירה מכך. הלוא הרא"ש בעצמו עם רובם ככולם של הפוסקים, חלקו בחריפות על שיטתו של הרמב"ם - (ראה רא"ש כתובות דף ס"ד) - אם כן הכיצד הוא מסתמך עליו כאן בכדי לכוף לגט?

נראה כי התשובה לכך נמצאת בתשובה אחרת של הרא"ש - בכלל מ"ג, ו', שם הוא כתב -
"שאלה. אישה שיש לה בעל שנים הרבה ויש לה בנים ממנו ואמרה מאיס עלי אם כופין אותו לגרש. תשובה. אע"פ שרבינו משה ז"ל כתב דכי אמרה מאיס עלי שכופין אותו להוציא, רבינו תם ור"י חולקים עליו, וכיוון דאיכא פלוגתא דרבוותא למה נכניס ראשינו בין הרים גדולים ולעשות גט מעושה שלא כדין ולהתיר אשת איש. ועוד כי בעוונותינו בנות ישראל הן פרוצות בזמן הזה ואיכא למיחש שמא עיניה נתנה באחר, וכל המרבה בטענה זו מרבה ממזרים בישראל ועל להבא אני כותב, אבל לשעבר אם סמכו על רבנו משה מה שעשו עשוי".
מבואר בדברי הרא"ש שעיקר המחלוקת על שיטתו של הרמב"ם היא בלכתחילה ולא בדיעבד. כלומר, האם לכתחילה יש לסמוך על דברי הרמב"ם (בפרק י"ד מאישות ה"ח) ש"אם אמרה מאיסתיהו ואיני יכולה להיבעל לו מדעתי כופין אותו להוציא לשעתו לפי שאינה כשבויה שתיבעל לשנוא לה" - או לא. אך בודאי שאם עברו וכפו את הבעל לגרש - הגט כשר!

ביאור המחלוקת:
הפרשנות המקובלת והפשוטה בטעמו של הרמב"ם היא משום שהתורה "לחיים ניתנה ולא לצער"! לא ניתן להפוך אישה ל"שבוית חרב"; מצידה של האומללה הזו קיום יחסי אישות עם בעלה היא מסכת של התעללות. מציאות זו גרועה וקשה בהרבה מסתם עיגון (שלכולי עלמא זו סיבה לכפיה בגט - כדברי רבנו ירוחם הידועים במורדים זה על זה). בעיגון הסבל הוא פסיבי, בהיעדר בעל, ואילו כאן הסבל הוא אקטיבי ותדיר.

גם החולקים על הרמב"ם מודים לו ביסוד הדין ולכן כתב כאן הרא"ש שאם עברו וכפו הגט כשר. סברת החולקים היא שקשה לרדת לסוף חקר האמת: אולי המאיסות איננה כה נוראה וכואבת כפי שהאישה מציירת; ואולי היא לא בדיוק "שבוית חרב" אומללה וקיימים אצלה גם חשבונות נוספים; ובכלל, "בדור הפרוץ הזה" איכא למיחש (=יש לחשוש) שמא עיניה נתנה באחר" - (והדברים אמורים בתקופתו של הרא"ש, לפני כשבע מאות שנה...) אם כן הכיצד ניתן לבדוק את צפונות ליבה ומסתרי מחשבותיה של האישה? - לפיכך לדעתם של רוב הפוסקים אין לכוף או לחייב במתן גט.

הרמב"ם מנגד סובר שיש לראות את מאיסותה של האישה כעובדה נכונה ואמיתית בשל הפסד הכתובה ושאר תנאי הכתובה והמזונות - (והשווה לחזקת "דייקא ומינסבה" בעגונה שבגלל הקנס בפסד הכתובה ותנאיה האמינוה חכמים לומר שמת בעלה, אך יש לדחות כי שם גם יש מחסום נוסף בחשש ממזרות באם היא תינשא לאחר) - ומדובר שיש אמתלא מבוררת (ראה בתוספות כתובות ס"ד). לדעת החולקים, עדיין אין לראות בכך כהוכחה מוחלטת.

נחזור לעניינינו. מבואר כאן בתשובת הרא"ש שלא מדובר כאן על גיבובי וצירופי טעמים בעלמא. מדובר כאן בצירוף של שתי עילות גירושין מבוססות ואיתנות שיש בכל אחת מהן כדי לחייב גט בכפיה. גם טענת המאיסות המבוררת כוחה רב - שהרי הגט כשר גם לחולקים על הרמב"ם. הצירוף לו נדרש הרא"ש הוא משום שבפועל בתי הדין לא סומכים לכוף, אך לא משום שיש חסרון בעילת הגירושין של המאיסות שבעטייה נאמר שזהו גט מעושה שלא כדין ודינו להתבטל.

אולם נראה כי אין להסיק מכך מסקנות נמהרות וגורפות לצורך צירופם של צירופי טעמים לצורך חיוב או כפיה בגט, מהטעם הפשוט: עילת הגירושין המדוברת שאליה צירף הרא"ש עילה נוספת, היא עילה חזקה ובריאה מאוד: "הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן" - הטעיה ורמייה! מדברי הגמרא ביבמות דף ק"י שאותה ציין הרא"ש מבואר שיש לראות בכך בנסיבות מסוימות כעילה להפקעת קידושין, ומכל שכן לכפיה בגט.

נראה שלא ניתן להסיק מכך ולומר כי ניתן לצרף טעמים שונים גם לעילת גירושין חלושה, כזו שבעצמה אין בה כדי עמידה לחייב בגט. רק על בסיסה של עילת גירושין איתנה ניתן להוסיף נדבכים נוספים של טעמים וצירופים שונים.

זאת ועוד. מדקדוק דברי הרא"ש מבואר כי טענת המאיסות של אותה אלמנה (כשיטת הרמב"ם) היא זו שסופחה אל העיקר - דהיינו אל עילת הרמייה וההטעיה, ולא להיפך! מעולם לא עלתה בדעתו של הרא"ש לקחת את שיטתו הדחויה של הרמב"ם ולצרף אליה צירופים שונים. בודאי לא צירופים כאלה שבעצמם אין בהם כדי עמידה לחייב בגט.

נוסף לכל האמור אל לנו לשכוח דבר יסודי ובסיסי:
עצם קביעתו הבסיסית של הרא"ש בתשובה שהוזכרה, לפיה גט שניתן בכפיה על בסיס שיטתו של הרמב"ם הוא גט כשר – היא בעצמה שנויה במחלוקת! נושא כליו הראשי של הרמב"ם - הלוא הוא "הרב המגיד" לאחר שהאריך בביאור שיטתו של הרמב"ם, כתב -
"ודע שיש בכל מה שהזכרתי שיטה אחרת להרבה מן המפרשים וכל מי שראיתי דבריו כתב שאין כופין את האיש להוציא באומרת מאיס עלי, ועל זה הרבו בראיות ברורות וקראו תיגר על כל הנוטה מדבריהם, וסבורים הם שאפילו נישאת בגט שניתן מחמת כפיה זו תצא, וכבר פשטה הוראה זו בכל ארצותינו שלא כדברי רבנו בזה שאין כופין את האיש לגרש ולא עוד אלא שאפילו היה הדין כדבריו היה ראוי לגדור בזה משום פרוצות וממפני קלקול הדור שלא תהיה אישה נותנת עיניה באיש אחר ומפקעת עצמה מבעלה".
את דברי הרב המגיד הללו - שאם נישאת תצא - הביא בעל ה"חלקת מחוקק" ב"אבן העזר" סימן ע"ז סעיף קטן ה' להלכה תוך השמטת דעתו של הרא"ש שסובר שבדיעבד הגט כשר ולא תצא! - משמע שלדעת הח"מ ההלכה נקבעה כדברי הרב המגיד שהגט בטל, ואם נישאת תצא!

בהתאם לשיטתם של הרב המגיד ובעל ה"חלקת מחוקק" לא ניתן יהיה לעשות כל צירוף לצורך מתן חיוב בגט. שיטה דחויה - שאם נישאת תצא - הכיצד תצטרף לחייב בגט? – בשלמא לפי דעתו של הרא"ש, בהתאם לשיטתו - שאם נישאת לא תצא בכפיה - ניתן יהיה לצרף את שיטתו של הרמב"ם, אך הדבר משולל לחלוטין לפי שיטתו של הרב המגיד, שכאמור, נקבעה להלכה על ידי נושאי כלי ה"שולחן ערוך".

שוב מצאתי כדברינו בספרו של הגר"ש קרליץ זצ"ל (אב"ד פ"ת) - "עטרת שלמה" חלק א' סימן ד' אות י' שכתב כי דברי הרא"ש בעניין צירוף טענת המאיס לעילת ההטעיה נאמרו בהתאם לשיטתו שגט שניתן בכפיה על סמך שיטת הרמב"ם הגט הוא גט כשר. לאחר החיפוש מצאתי שכבר קדמו בזה דודו - בעל ה"חזון איש" (חלק "אבן העזר" סימן ס"ט ס"ק כ"ג).

מקורות נוספים הדנים בדברי הרא"ש ב"סוגיית הצירופים":
הפולמוס שבתשובות הרמ"א:
בתשובות הרמ"א סימן ל"ו הובאה תשובה של אחד מחכמי הדור - רבי משולם בה"ר שמעיה ז"ל - אודות בעל שלאחר הנישואין הוא בזבז את כספי הנדוניה; הלך בדרכי מרמה וזיוף, ובשל כך הוא נאלף לברוח ולהיות נע ונד מאימת המלכות; והאישה אומרת שאי אפשר לה לחיות עם אדם כזה - "מפני כבודה וכבוד בית אביה שהוא תלמיד חכם", כלומר מפני הבושה.

רבי משולם פתח ודן במחלוקת הפוסקים בכפיה בטענת מאיס ושלהלכה אין לעשות מעשה ולכוף. וכתב שם בהמשך דבריו-
"ולסמוך על מה שכתב הרא"ש ז"ל בתשובותיו (כלל ל"ה,א') אינה מִשְעֶנֶת שראוי לסמוך עליה, דהתם עיקר התשובה ההיא היה על בת טובים שנתקדשה בטבעת שאולה, והוא אינו אדם ראוי והגון לדבק בבת טובים, גרם לו (הכוונה לרא"ש) לכתוב שיש לו לסמוך על דברי קצת רבותינו שפסקו בדינא דמורדת וכופין אותו לגרשה. אבל באישה שנשואה שנים רבות עם בעלה כנידון דידן, אין לומר שדעת הרא"ש הוא לכוף ולגרש שאינו הגון או שהולך בדרך לא טוב דהא איפכא שמעינן מפסקיו בפרק אע"פ (כתובות ס"ד) ומתשובותיו כלל מ"ג,ח', בטענת מאיס עלי עי"ש. והא נמי טענת מאיס עלי הוא מטעם מעלליו אשר לא טובים ומטעם זה אין כופין אותו".
הגר"ש קרליץ בספרו "עטרת שלמה" (ח"א ד') העיר כי לכאורה אין כל קשר בין המקרה שבו עסק הרא"ש לבין הנידון שבתשובת הרמ"א. המקרה של הרא"ש עוסק בהטעיה שבאה מצידו של הבעל תוך העלמת זהותו האמיתית קודם לנישואין - בבחינת מקח טעות, ולכן הרא"ש כתב לדמות זאת לסוגיית הגמרא ביבמות בדין "עשה עימו שלא כהוגן". לעומת זאת המקרה שבשו"ת הרמ"א הוא מקרה שונה שבו הבעל לכאורה שירך את דרכיו לאחר הנישואין - ואם כן אין בכלל מקום לדמיון! ביישוב הקושיה הוא כתב -
"ומוכרחים לומר, שאחרי שבשנה הראשונה כבר נתפס הבעל כגנב וזייפן וכמו שכתב שם בתשובה הנ"ל, וגם הוסיף עוד שם וכתב "ונמצא גנב וקוביוסטוס כמפורסם למשתדלי ארץ" - אם כן כנראה שנתברר להם שבעל כבר היה גנב וקוביוסטוס עוד מלפני הנישואין אלא שהבעל לא גילה זאת לאשתו בשעת הנישואין ולפיכך יש כאן מעשה שלא כהוגן בשעת הנישואין מאחר והוא רימה אותה, וזהו הדמיון לתשובת הרא"ש בכלל ל"ה שבמקרה כזה פסק שם הרא"ש לכופו לגרש".
למרות זאת הכריע רבנו משולם ז"ל בתשובתו הנ"ל כי אין לכוף את הבעל בגט. לאור העובדה שהאישה כבר נשואה לבעל הזה שנים רבות – לכן אין כל מקום לכוף מחמת ההטעיה ("עשה שלא כהוגן"). בטעם הדבר ביאר שם הגר"ש קרליץ בספרו-
"משום שאין מקום לכוף על מעשה שלא כהוגן רק כאשר הדבר נעשה סמוך למעשה הרמאות. אבל אם כבר עברו הרבה שנים אחרי הנישואין אין מקום לתבוע גט בכפיה על סמך רמאות שנעשתה לפני הרבה שנים. באם האישה הייתה מקפידה על ההטעיה והרמאות הזו היא הייתה צריכה לתבוע את הגט מיד תחילת הנישואין. עובדת השהיית התביעה בזו במשך שנים כה רבות מוכיח כי האישה ויתרה על ה"מעשה שלא כהוגן" של בעלה ואם כן נשאר רק טענת המאיסות – ובזה כבר פסק בתשובה הנ"ל שהלכה היא שאין כופין בטענת מאיס".
אולם על המקרה הזה ישנה תשובה נוספת, אף היא נדפסה בשו"ת הרמ"א, לחכם אחר מגדולי אותו דור - רבי אליעזר אשכנזי - והיא בתשובה צ"ו שם. גם רבי אליעזר פותח ועוסק במחלוקת הידועה שבטענת מאיס, ובהמשך הוא מתייחס גם כן לתשובת הרא"ש הנ"ל בעניין "עשה שלא כהוגן" וכתב שם כדברים האלה -
"אמנם הטענה שאמרה רחל שראובן בעלה הולך בדרכים לא טובות ונמצא גנב מפורסם, הנה מעשיו ירחקוהו והיא בושה משמועתו, ובפרט בהיותה בת תלמיד חכם. לכאורה היה נראה לדחות דבריה אלו: אם משום שגנב ועבר על דת – אין כופין לעובר על דת אלא מי שעובר על חרם לעניין דידה שלא להכותה וכדומה, אבל אם הוא רשע לעצמו ואפילו מומר – אין כופין...
אך נראה שיש לכופו כמו שכתב הרא"ש ז"ל בתשובתו (כלל ל"ה, א'), באלמנת תלמיד חכם שבראש הכלל הנזכר האריך לעניין מי שאינו הגון לבת טובים והיא טוענת מאיס עלי שהיא מתביישת להיות עימו שאינו שווה לה. ויצא לו לרא"ש מבלל תשובתו לסמוך ולכופו"...
מסקנתו של רבי אליעזר אשכנזי בתשובתו היא שיש לכוף את הבעל משלושה טעמים: מפני שהבעל "עשה שלא כהוגן" כדברי הרא"ש; משום ביטול פריה ורביה מאחר והבעל לא קיים את המצווה כי יש לו רק בת אחת והוא מנוע מלשאת אישה על אשתו בגלל חדר"ג - זאת כדברי הריב"ש שסובר שכופין על זה; וטעם נוסף - בשל היותו נרדף ע"י השלטונות שבפראג, מקום דירתה של האישה.

באשר לטענת האישה כי היא מואסת בבעלה הוא כותב, שגם לדעת הרמב"ם במקרה הנוכחי אין לכוף לגט; זאת בהתאם לחידוש שהוא חידש שם בתשובתו בביאור שיטת הרמב"ם לפיו יש לערוך הבחנה בדברים. לדעתו, אישה אשר תובעת גירושין מכוח טענת מאיסות במקרה כזה גם הרמב"ם מודה שיש לחשוש שמא עיניה נתנה באחר ולכן היא לא נאמנת. אין דברי הרמב"ם אמורים אלא כאשר האישה איננה תובעת גירושין. דברי הרמב"ם נאמרו רק כאשר האישה מרדה בבעלה, וכשזה בא ותבע אותה בבית הדין – רק אז היא משיבה שהבעל מאוס עליה .

על פי ההבחנה המחודשת הזו בדעת הרמב"ם האריך רבי אליעזר אשכנזי לפלפל בתשובתו ביישוב הקושיות שהקשו החולקים עליו. בהתאם לכך הוא הסיק שמאחר ובנידון שלפניו האישה היא שתבעה את הגירושין, אזי גם הרמב"ם יודה כי אין לכוף את הבעל (- יוער כי הבחנה זו בדעת הרמב"ם איננה מקובלת על הכול והיא שנויה במחלוקת, א"י).

עם זאת חשוב מאוד לצטט את לשונו של רבי אליעזר אשכנזי בסיום תשובתו לאחר שהוא מנה את שלוש הסיבות שיש בהן לכוף את הבעל בגט -
"יצא לנו מזה שכיוון שהרא"ש ז"ל להיותו בלתי הגון לה הסכים לכופו; גם להיותו בסכנת נפשות בקהילת קודש פראג שהביא הטור שכופין אותו וגם לא קיים פריה ורביה - ומצאנו שכל אחד ואחד מאלה אלו האחרונים גאוני עולם הסכימו לכוף עם היות אמת כי סבירא להו כרבינו תם (=שחולק על הרמב"ם ולא כופין הטענת מאיס). אם כן כל שכן בנידון דידן דבתלתא הוי חזקה: שהוא בסכנת נפשות בפראג ומעשיו בלתי הגונים ולהיותו נשוי לבת תלמיד חכם כההיא דהרא"ש ועוד שלא קיים מצוות פריה רביה שיש לכופו. זה הנלע"ד אם יסכימו עימי עוד שניים מבעלי הוראה המורים משפטים ליעקב לדעת מה יעשה ישראל. נאום הצעיר מתגורר פה וויניציא"ה אליעזר אשכנזי".
מפורש בדבריו, שכל עניינו של צירוף שלושת הטעמים בכדי לכפות את הבעל בגט לא נועד אלא לחזק את הדבר עד כמה שניתן, ולפיכך הוא מדגיש וכותב שיפה כוחו של כל טעם בפני עצמו כדי לכוף בגט!

הוא אשר דיברנו. לא עושים צירופי טעמים אלא כאשר כל טעם עומד בפני עצמו להיות עילה לחיוב או לכפיה בגט. אין לערוך צירופים בכדי לייצר יש מאין עילת גירושין מרסיסי טעמים. ההיפך הוא הנכון: הצירוף נוצר לצורך חיזוק עילות גירושין קיימות ולא לצורך הרכבתה של עילת גירושין בבחינת "יש מאין"!

כלומר, למרות שכבר קיימת עילת גירושין לצורך כפיה מצרף אליה רבי אליעזר אשכנזי עוד שתי עילות נוספות שכל אחת מהן היא בעצמה בת כפיה; ולא זו בלבד אלא שגם אז הוא דורש כי יצטרפו ויסכימו עימו עוד שני גדולי הוראה! - הרי לך דוגמה לגודל הזהירות ולכובד האחריות שבהם נקטו גדולי ישראל במתן פסק דין לכפיה בגט!

וראה גם בתשובת ה"בית יוסף" הלכות ייבום סימן ב' - תשובה ארוכה שעניינה לכוף יבם לחלוץ ליבמתו, לאחר שפורטו מספר עילות כדי לכוף, נסתיימה שם התשובה בלשון הבאה
"ובודאי שכל אלו הטענות שאמרנו כל אחת לבדה תספיק לחליצה כאשר הוכחנו, כל שכן בהצטרף כל אלו הטענות יחד שכל אחת ראויה להיעשות סניף לטענות אחרות שעליהם ראוי לכוף לחליצה אליבא דכולי עלמא, ועל פי הדברים האלה גמרנו דינו ונידינו אותו עד שיחלוץ".
מבואר שצירוף הטעמים ייתכן רק כאשר כל טעם עומד בפני עצמו, ומשום חומר הכפייה נדרש הצירוף.

מתי יש לדון בדין "עשה שלא כהוגן" לצורך חיוב בגט?
נתבאר לפנינו כי נחלקו האחרונים בשתי התשובות שבשו"ת הרמ"א, בפרשנות דברי הרא"ש בהלכה זו של הטעיה ורמייה בנישואין - "עשה שלא כהוגן".

לדעת רבי משולם (תשובה ל"ו), רק כאשר ההטעיה הייתה בדרך של הסתרת עובדות קודם לנישואין כמו במקרה בו דובר בתשובת הרא"ש שבו הטעה הבעל את האישה וקידש אותה בערמה ורמאות. האפשרות לתבוע גירושין במקרה שכזה קיימת אך ורק סמוך ונראה לתחילת הנישואין. במידה וחלפו מספר שנים שבהם הם חיו ביחד לא ניתן לראות באותה רמאות עילת גירושין מאחר ומסתבר כי הצד המרומה ויתר ומחל.

רבי אליעזר אשכנזי (תשובה צ"ו) חולק על כך. לדעתו גם אם עברו מספר שנים תעמוד לאישה עילת גירושין בגין ההטעיה.
והדבר טעון הסבר, מדוע אין לראות בשנים שחלפו כויתור או כמחילה על הרמאות הזו?
הסבר נכון ומתיישב על הדעת, נותן לנו הגר"ש קרליץ, בספרו הנ"ל. הוא מבאר שבמקרה שבו עסקו התשובות הללו היה מדובר בבעל נוכל ורמאי שמתחילת הנישואין הוא עסק בזיוף ובמרמה וכבר בשנה הראשונה לנישואין הוא נאלץ לברוח מפחד השלטונות שחיפשו אותו לאחר שכבר נתפס על ידם פעם אחת. מאז הוא היה נע ונד במקומות שונים, חוזר לפרקים קצרים לביתו וממשיך לברוח לרמות ולזייף. לפיכך למרות שהבעל היה חוזר מדי פעם הביתה מאחר והוא לא היה גר בקביעות עם אשתו, אין ללמוד מכך כי האישה ויתרה או הסכימה למצב הזה. משום כך פסק מהר"א אשכנזי כי המקרה הזה דומה לדברי תשובת הרא"ש הנזכרת. עדיין יש לראות בכך "עשה עימה שלא כהוגן" מבלי שנוכל לומר בבירור כי האישה מחלה או שהשלימה עם המצב הזה.

"עשה שלא כהוגן - בדרך של פיתוי או בדרך של הסתרת דברים:
(ביאור מחלוקת ה"אחרונים" בשאלה הזו):
ראוי לציין מחלוקת חשובה ונוספת בנושא הזה בין גדולי האחרונים. הזכרנו את דברי ה"בית שמואל" (אבה"ע קי"ז ס"ק כ"ד) שכתב לאור דברי הרא"ש בתשובתו שאישה שהיו לה מומים והיא הסתירה אותם קודם הנישואין - יש לדון אותה כדין "עשתה שלא כהוגן" וכופין אותה להתגרש.

ה"חתם סופר" בתשובתו (אבהע"ז ח"ב קט"ז, וצוינה לעיל) דן בעניין אדם שסבל ממחלת הנפילה ("נכפה", 'אפילפסיה' בלעז) אך העלים את דבר מחלתו מאשתו קודם לנישואין. האישה תובעת גירושין, ואביה מחזיק ברכוש ששייך לבעל ומסרב להחזיר אותו באם הוא לא יגרש את בתו. הוא פתח את תשובתו בהביאו את מחלוקת הפוסקים שהובאה ברמ"א (אה"ע קנ"ד, ה') אם יש דין כפיה לגרש בנכפה או לא - ופסק שאין לכפות מספק.

לאחר מכן עבר ה"חתם סופר" לדון בטענת המאיסות של האישה, וכתב לחדש שלמרות שמעיקר הדין במורדת הטוענת מאיס עלי לא תועיל מצידה 'תפיסה' בנכסי הבעל אלא רק בנכסי הנדוניה שהיא הכניסה לו. כלומר תפיסה מועילה ברכוש שלה ולא בשלו, כמבואר בגמרא; עם זאת בנדון דידן כתב בעל ה"חתם סופר" כי נראה לו שתועיל כאן תפיסה מצידו של אבי האישה בנכסי הבעל, וכלשונו –
"שהרי שם בסימן ע"ז הביא הרמ"א בשם תשובת הרא"ש דאם קידשה ברמאות כופים להוציא עיי"ש, והרמ"א קיצר במקום שהיה לו להאריך. וזה לשון הרא"ש בכלל ל"ה, א' ... אבל המקדש הזה אינו אדם ראוי לדבק בבת טובים ובנבל ותרמית פיתה וקרוב הדבר לדמות ל"עובדא דנרש" ליבמות. קל וחומר משום שעשה שלא כהוגן, נהי שלא נפקיע הקידושין מכל מקום יש לסמוך בדבר זה על קצת רבותינו דפסקו בדין המורדת דכופין אותו לגרשה. אמנם יש לנסות אם יש לפייסו בריצוי כסף ואם לא יאות אני נגרר אחריכם לכופו לגרשה, עד כאן לשון הרא"ש. ומעתה אני אומר הכא שקידש ברמאות ולא גילה מומו ומאיסותו נהי דלא נכוף לגרש מכל מקום לא נעזור לו להוציא את שלו מיד אביה עד שיתרצה לגרש מרצונו הטוב, כנלע"ד נכון בעז"ה".
דברי ה"חתם סופר" הובאו גם ב"פתחי תשובה" ב"אבן העזר" סימן ע"ז ס"ק ח'.

מבואר כי לדעתם של ה"בית שמואל" וה"חתם סופר" עניינו של "עשה שלא כהוגן" נאמר גם כאשר הייתה הסתרת מום מצידו של הבעל או האישה. יש בכך חידוש - מאחר ובסוגיית הגמרא ובעקבותיה בתשובת הרא"ש - מדובר ב"עשיית שלא כהוגן" ביצירת הנישואין עצמם כאשר הם נערכו מצידו של הבעל בדרך של פיתוי וערמה, ולא בסתם הסתרת מחלה כפי שדובר בתשובת ה"חתם סופר". גם בסוגיית הגמרא (יבמות ק"י) מדובר בקטנה שהשיאוה אמה ואחיה קידושי מיאון וכשהיא גדלה ועמדה להיכנס לחופה לצורך עריכת נישואין דאורייתא, תוך שהיא מובאת לחופתה ("אותבה אבי כורסייא" - הושיבוה באפריון כשאר החופות, רש"י) - "אתא אחרינא וחטפה מיניה", כלומר בא אדם זר וקידש אותה בחטף ורמייה. נפסק שם בגמרא - "אמר רב אשי הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה".

ואכן, לאור ההבחנה הברורה הזו, תמה רבנו בעל ה"חזון איש" ("אבן העזר" סימן ס"ט סעיף קטן כ"ג) על דברי הב"ש והחת"ס מספר תמיהות:

ראשית, הלוא נפסק בהלכה שאין כופין לגרש בבעל נכפה בגלל שאנו חוששים לדעתו של ה'מרדכי' והלוא בדברי ה'מרדכי' לא נזכר כל חילוק בעניין זה - אם כן משמע שבכל אופן - גם כאשר הבעל הסתיר את דבר מחלתו מהאישה סובר ה'מרדכי' שאין לכופו לגרשה!

ופסק בעל ה"חזון איש" -
"אלא ודאי שאין דברי הרא"ש אלא בפיתה אישה שאינה ראויה לו והוא ידע שלא תתפייס עימו לעולם אלא רצה להערימה שתהא אגידה בו (=בא בעורמה כדי שתהא קשורה ומקודשת לו) ויוציא כסף בעד הקידושין או רצה לצחק בה וכיוצא בזה, וקידשה בצנעה שלא כדרך כל הארץ רק שהבהילה בפיתויים לפי שעה, ובזה דעת הרא"ש שמן הדין הפקיעו חכמים הקידושין וכדאמר ביבמות ק"י (עי' ח"מ ס"ק כ"ח וב"ש ס"ק ל' שכתבו דאם מתה אינו יורשה ומזה מבואר דעיקר דברי הרא"ש משום הפקעת הקידושין). אלא שלא סמך הרא"ש על זה לחוד אלא שסמך על הגאונים האומרים דבמאיס עלי כופין וזה דעת הרמב"ם מעיקר הדין, ודעת הרי"ף מדינא דמתיבתא.

אבל בקידש אישה שמצפֶּה שתתפייס לו ותווַתֵר על מומו - ודאי הוי קידושין, ומעולם לא הפקיעו חכמים הקידושין כיוון דלולא המום הם מתקבלים זה על זה ונוחים זה לזה, ושכיח הדבר שהיא מקבלת וכמו שאמרו חכמים אישה בכל דהו ניחא לה (כתובות ע"ו). והבו דלא להוסיף על דברי הרא"ש בכפיה. וכן הב"ש שצידד לכוף בלא ידעה מן המומים לא דן עליו מדין קידש ברמאות לכוף (צ"ל: "אלא לכוף") מדין מאיס עלי".
כלומר לדעת ה"חזון איש" רק כאשר עצם יצירת הקידושין הייתה בדרך של פיתוי ורמייה יש מקום לדון על הפקעת הקידושין או על כפיה לגט. שונה הדבר במקרים של העלמת מחלות או מומים מצידו של הבעל שם ההלכה הפסוקה קובעת כי "אישה בכל דהו ניחא לה" ולפיכך אין כל מקום לכוף את הבעל לגרש. אשר על כן, גם את טענות המאיסות של האישה, באם תהיינה, יש לדון בהתאם לכללי ההלכה הרגילים שבדיני מורדת.

אכן השגתו ותמיהתו של ה"חזון איש" חזקה וקשה היא. דברי הב"ש וה"חתם סופר" שכתבו שגם בהעלמת מום יש לדון מדין "עשה שלא כהוגן" צריכים עיון גדול.

גם בתשובת המהרי"ט (חלק ב' תשובה מ' בדיבור המתחיל "תשובה") נראה במפורש שדעתו בהלכה זו כפי כדעתו של בעל ה"חזון איש".

עם זאת יש להעיר כי מתשובות הרמ"א שהבאנו לעיל נראה לכאורה בעליל כי דעתם של הרבנים המשיבים בתשובות הללו הייתה כדעתו של בעל ה"חתם סופר", והלכה זו של "עשה שלא כהוגן" קיימת גם ברמאות שבדרך הסתרה והעלמה. שם מדובר בבעל נוכל ורמאי שהסתיר את מעשיו ודרכו הרעה מהאישה קודם הנישואין, אך לא בנישואין שבאו לעולם בדרך של פיתוי ורמייה כפי שכתב ה"חזון איש". הדברים איפוא טעונים ביאור.

נראה כי בהלכה זו עלינו לערוך הבחנה ברורה בין מומים ומחלות רגילות לבין מחלת הנפילה ("נכפה") .
מומים ומחלות רגילות הם חסרונות שקיימים באדם שלוקה בהם. אין לראות בהם כחסרון שקיים בו כבעל אלא כחסרון שקיים בו כאדם. המום שמתגלה כעת בבעל לאחר הנישואין איננו פוגם בו מכשירותו להיות בעל טוב. הדבר שונה לחלוטין בבעל נכפה. כאן החיסרון הזה פוגם בעצם הכשירות שלו להיות בעל. מדובר באיבודי הכרה לא צפויים וכשהם קורים פעמים שהם עלולים לגרום אף לסכנת חיים, בהתחשב בנסיבות המקרה. חיים עם בעל שכזה מלווים על כל רגע ושעל בחששות תמידיים מפני הבלתי צפוי. נישואין עם בעל שכזה אינם נישואין נורמטיביים, זאת בשל הצל הכבד מפני הבלתי מודע, בכל רגע ורגע. כלומר, יש לראות במחלה זו כמי שפוגעת במרקם חיי הנישואין היומיומיים.

לצורך הגדרתה של ההבחנה הזו, ניקח דוגמה מחיי המסחר, קרי, מהלכות אונאה שב"חושן משפט": מום שמתגלה בבעל לאחר הנישואין הוא לכל היותר בבחינת קבלת מקח מסוג ב' במקום סוג א' כפי שדרש הלוקח; כלומר אדם שרצה לקנות עידית ונתאנה וקיבל מהמוכר בינונית או זיבורית. לעומת זאת בעל נכפה הוא בבחינת קבלת מקח ממין ומסוג אחר לגמרי - יין ונמצא חומץ! סוג אחר לגמרי ולא רק חסרון באיכות המקח.

אישה שבחרה באדם זה כבעל, ולאחר הנישואין התברר לה שהיא הוטעתה ושלבעלה יש מום אותו הוא העלים ממנה - נקבע בהלכה שאין לראות בכך כעילה לגירושין, משום שטבעה של אישה להתרצות ולהתפייס (ראה כתובות ע"ז). הרמאות שנהג עימה הבעל תוך שהוא מסתיר ממנה את מומו אמנם פוגמת באמון שלה בו, והיא אף יכולה להיות אמתלא מבוררת עבור טענת מאיסות. אך למרות זאת מום חיצוני עדיין איננו פגם מהותי בבעל בכדי שנאמר שיש כאן 'מקח טעות' כפי שניתן לומר ביחס לבעל נכפה. במחלת הנפילה יש קלקול לחיי הנישואין עצמם ויש כאן בחינה של 'מקח טעות' למפרע.

לפיכך, גם דמיון הלכת בעל נכפה להלכת "עשה שלא כהוגן" כפי שכתב ה"חתם סופר" עולה יפה. לדעתו, ההיגיון שעומד בבסיסה של ההלכה הזו הוא בהטעיה אשר נוגעת ופוגמת בנישואין בעצמם. לפיכך, אופי ההטעיה והרמייה איננו חייב להיות אופי של פיתוי ושידול כפי שסובר ה"חזון איש" אלא גם בדרך של העלמה והסתרת מידע - מאחר והסתרת המידע הזו מקלקלת את חיי הנישואין עצמם.

במידה מסוימת גם הנידון שבתשובות הרמ"א דומה לדינו של הנכפה. מדובר בבעל נוכל וזייפן שנאלץ ברוב הזמן לנוס ולברוח מהבית מפחד השלטונות שמחפשים אותו. הבעל הנוכל הזה אשר הסתיר את זהותו האמיתית מאשתו לפני הנישואין הרס בכך את חיי הנישואין עצמם. לפתע מתברר לאישה שזהו בעל אחר לגמרי ממה שהיא הכירה קודם הנישואין. מדובר בנוכל שחי לעצמו את חייו תוך כדי בריחה תמידית מאימת השלטונות המחפשים אותו. הוא בקושי נמצא בבית, לא ידוע מתי ישוב, להיכן ילך, ולכמה זמן. בדומה לבעל נכפה גם כאן מרכיב אי הודאות מכה באכזריות בחיי הנישואין האומללים הללו. אשר על כן גם הדמיון שנקבע בתשובות הרמ"א הללו לסוגיית הגמרא ולמקרה שנדון בתשובת הרא"ש עולה יפה.

באשר לדברי ה"בית שמואל", ייתכן ודבריו אמורים דווקא ביחס "נכפה" מאחר והב"ש קבע את דבריו על ההלכה שעוסקת בנכפה (סעיף י"א) ולא במומים רגילים (כמו בסעיפים הקודמים) - אולם פשטות לשונו של הב"ש איננו מורה כן, וצ"ע.

"עשה שלא כהוגן" - הבחנה בין הממון לגט:
עם זאת יש לציין כי ה"חתם סופר" בתשובתו אמנם לא הורה לכוף את הבעל בגט - מאחר ולפי דעת ה'מרדכי' החולקת אין לכוף בגט. (סברתו של ה'מרדכי' היא שגם כאן אמרינן שדרך האישה לקבל ולמחול כמו בשאר מומים). למרות זאת פסק החת"ס שבנוגע לרכוש הדין כאן שונה גם לשיטתו של ה'מרדכי' - ומשום כך תועיל כאן תפיסה מצידה של האישה (או אביה) בנכסי הבעל בכדי שיסכים לתת גט. כלומר הלכת "עשה עימו שלא כהוגן" מופעלת בנוגע לרכוש ולא בנוגע לכפיה בגט.

ה"חזון איש" (שם) חלק על דבריו והעיר, כי יש לראות בתפיסת ממונו של הבעל ככפיה על מתן הגט. דעת רוב הפוסקים כי אונס ממון נחשב לאונס והגט שניתן בגללו הוא גט מעושה ודינו להתבטל (ראה פ"ת קל"ד סק"י בשם האחרונים). זוהי ההלכה הפסוקה. מכוח קושיה זו הניח ה"חזון איש" את דברי ה"חתם סופר" בצריך עיון, ודחה אותם מההלכה.

נראה כי יש מקום ליישב את דברי ה"חתם סופר" ולפרשם בדרך הבאה:
אין כוונתו של ה"חתם סופר" לחדש כי תועיל תפיסתה של האישה או של אביה בנכסי הבעל עד שהוא יתרצה לתת גט - זוהי אכן כפיה לגט באמצעות הממון. כוונתו היא אחרת. הוא חידש שאין לראות בתפיסת האישה את נכסי בעלה הנכפה כתפיסה שלא כדין וכגזלה. מאחר ובעלה "עשה עימה שלא כהוגן", דהיינו רימה אותה בהסתרת מחלת הנפילה שלו - לפיכך גם היא רשאית למדוד לו באותה המידה שעימה הוא מדד לה - ולתפוס את רכושו.

כבר אמרו חז"ל כי "במידה שאדם מודד, מודדים לו" (תלמוד ירושלמי סוטה פ"א; בראשית רבה פ"ט; פסיקתא דר"כ פי"א), וכבר נאמר "עם עיקש תתפתל" (תהילים י"ח, כ"ז - "תביא עליו כדרכו הנפתלה", רד"ק). עם רמאי יש לנהוג במידת הרמאות (ראה רש"י בראשית כ"ט י"ב בעניין יעקב ולבן - "אם לרמאות הוא בא - גם אני אחיו ברמאות"), לפיכך האישה או אביה רשאים לתפוס את נכסי הבעל. במקרה כזה בית הדין לא ייתן לבעל כל סעד משפטי לצורך הצלת רכושו התפוס.

המצב הזה יכול להישאר כך זמן רב; דהיינו הבעל יעמוד בסירובו מלתת גט, ומנגד האישה תחזיק את רכושו. ייתכן ובמצב הזה הזמן ישחק לטובתה של האישה עד שהבעל יבין אל נכון כי מוטב לו לסיים את הסאגה הזו ולתת גט פיטורין לאשתו. כמובן שברגע שהוא יחליט כשהוא רוצה לתת גט - יהיה על האישה להחזיר לו את רכושו, לאלתר, עוד קודם למתן הגט בכדי שהגט לא יהיה גט מעושה. לאחר שאונס הממון הסתלק - הגט שיינתן על ידו הוא גט כשר הניתן ברצון.

נמצא איפוא שתפיסת רכושו של הבעל איננה אונס ממון עד שהגט יינתן כפי שהבין ה"חזון איש" אלא אונס ממון בכדי שהגט יינתן, כפי שנתבאר.

יוער כי תפיסת הנכסים הזו לא תוכל לבוא מצידו של בית הדין באמצעות הטלת עיקול והסרתו קודם הגט. פעולה שכזו מצידו של בית הדין נחשבת ככפיה לגט גם אם העיקול יוסר קודם למתן הגט. לפי ההלכה הדבר נחשב לגט מעושה שלא כדין מפני שאפשרות החזרת העיקול תמיד קיימת והדבר מהווה איום תמידי על הבעל (ראה פ"ת סימן קל"ד ס"ק ט"ו). תפיסת הנכסים יכולה לבוא רק כמעשה ספונטאני של האישה; כתפיסה פרטית הבאה יזומה מצידה, ולפיכך כשהיא תחזיר את הרכוש לבעל יסתלק בכך אונס הממון לחלוטין.

י. "צירוף" עילות גירושין לצורך כפייה ב"בעל נכפה":
הבאנו לעיל את דברי בעל ה"חתם סופר" וה"חזון איש" הסוברים שאין מקום לצרף עילת מאיסות לצורף כפיית גט בבעל נכפה. אך יוער כי ישנם פוסקים רבים הסוברים כי יש מקום להקל ולצרף עילות לצורך כפייה כשהבעל נכפה.

כבר ציינתי לעיל (בפסקה ד') לתשובתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א בספרו "קובץ תשובות" (חלק ב' סימן פ"ג). בסוף אותה תשובה דן הגרי"ש אלישיב בדין הכפייה בבעל נכפה. הובאו דעתם של המהרי"ט (ח"א סימן קי"ג), הרדב"ז (ח"א נ"ג), ה"נודע ביהודה" (אבהע"ז ק"ו), מהרא"ל צונץ (אבהע"ז כ"ב) ועוד פוסקים הסוברים שיש להקל בכפיית גט בנכפה במקום שיש עיגון. לפיכך פסק הגרי"ש אלישיב כי במקרה שבו הבעל גם לא זן את האישה ואת ילדיו יש מקום לצרף גם את עילת הגירושין הזו - של בעל שאינו זן - לעילת החיוב של נכפה בכדי לכפות את הבעל במתן גט.

כותב עמיתי כבוד הדיין הגרש"ז פרדס שליט"א, בהשגתו עלי בפסק דינו, כי יש ללמוד מכאן שיש לצרף עילות לצורך כפייה למרות שאין בכל אחת מהן בפני עצמה כדי עמידה.

לאחר העיון נראה כי אין מכאן ראיה.
יש לערוך הבחנה ברורה בין מחלוקת הפוסקים בין דין הכפייה בנכפה לבין כפייה לגט במקרים ובמחלוקות אחרות אשר עוסקות בענייני כפייה.

כל אותם פוסקים שצוינו לעיל, כתבו בדבריהם במפורש כי יש לסמוך על דעת הרא"ש כדי לכפות רק משום שהדעה החולקת (רבנו יואל שב'מדדכי') נאמרה כדעה מסופקת - דהיינו רבנו יואל הסתפק האם ניתן לכוף בעל נכפה אך לא החליט בודאי שלא ניתן לכוף. משום כך כתב המהרי"ט שאין להניח את ה"ודאי" של הרא"ש ולתפוס את ה"ספק" של רבנו יואל –
"דאין ספק מוציא מדי ודאי. ועוד דאיכא למימר דאי חזי ליה (=רבנו יואל) לתשובת רבנו גרשום מאור הגולה כדחזי ליה הרא"ש, הוה פשיט ליה".
וכן כתבו הרדב"ז והנוב"י. אמנם הרמ"א בסימן קנ"ד הביא את דעת ה'מרדכי' כדעה החולקת על דעתו של הרא"ש אולם מאחר ודבריו של רבנו יואל במקורם הובאו כספק ולא כודאי - לכן סוברים כל אותם פוסקים כי יש לסמוך על דברי הרא"ש במקום שיש גם עיגון או עילה נוספת כמו בבעל שאינו זן בכדי לכוף את הבעל במתן גט.

זאת ועוד. כפי שכבר כתבנו בפסקה הקודמת (פסקה ט') - יש לראות במחלת הנפילה מום גדול וחריג משאר המומים האחרים, וכן כתב רעק"א בתשובה (מהדו"ת סימן ע"ד) שטעם הכפייה בנכפה איננו משום סכנת של הדבקת המחלה כפי שכתבו חלק מהפוסקים, אלא משום שזהו מום גדול שלא ייגרע משאר המומים הגדולים שהוזכרו במשנה שכופים בגללם לגרש, עיי"ש בדבריו.

אשר על כן, אין ללמוד מדינו של הנכפה ובצירופי עילות הגירושין שהובאו בעניינו, בכדי להקיש וללמוד למקומות אחרים שבהם כל אחת מהדעות החולקות נאמרה בדרך של ודאי ולא בדרך של ספק כפי שנאמר בנכפה.

הדברים הללו באים בקל וחומר כאשר מדובר על צירופה של טענת המאיסות (שיטת הרמב"ם וסייעתו) לצורך כפייה או חיוב. כאמור, שיטת הרמב"ם וסייעתו היא דעת המיעוט כנגד רוב מנין ובנין של הפוסקים, וגם המחבר והרמ"א לא פסקו כדעתו.

יא. דיון בדברי הגר"ח פלאג'י בנושא ה"צירוף" לצורך כפייה בגט:
כבוד אב בית הדין ציטט בהשגתו על דברי את תשובתו של הגר"ח פלאג'י בספרו "חיים ושלום" (חלק ב' סימן ל"ה) המצרף את טענת המאיסות של האישה בכדי לחייב בעל נכפה בגט. לכאורה נראה מכך כי דבריו אלו עומדים בסתירה לדברים שכתבנו לעיל, ולכאורה היה נראה כי הגר"ח פלאג'י חולק בכך על ה"חתם סופר" אותו הבאנו לעיל.

לאחר העיון בתשובה זו נראה כי אין כל מחלוקת. דברי הגר"ח פלאג'י הובנו שלא כהלכה. הנידון שלו הוא בדין הכפייה לגט בבעל נכפה. בפתח התשובה הביא רבי חיים פלאג'י את מחלוקת הפוסקים - הרא"ש ו'המרדכי' בנושא, ואת דברי הרמ"א (אבהע"ז קנ"ד,ה') שהביאם, וכתב על כך -
"ולעניין הלכה למעשה נראה דאם האישה אינה יכולה לסבול הצער הזה וכבר נתפרדו זה מזה זמן רב ונלאו לקרבן ואינה שומעת כי איננה יכולה לסבול כי בלאו הכי כולי עלמא מודו דאפילו למאן דאמר דאין כופין לאיש לגרש מכל מקום אין כופין אותה להיות יושבת עם בעלה, וכיוון שכן כל שעבר שנה אחת תמימה, ולמרבה שתי שנים, אז נראה דכופין אותו לגרש דאיכא תרתי – לאיש שלא יוכל לעמוד בלא אישה דאולי ימצא אישה אחרת שיכולה לסבול צער זה ולא יהיה עומד בלא אישה, וגם האישה עצמה מדינא אינה יכולה לעמוד בלא איש וכמ"ש מהרד"ך".
מדקדוק לשונו שכתב - "דאפילו למאן דאמר דאין כופין לאיש ( - הכוונה לדעת ה'מרדכי'), מכל מקום אין כופין אותה להיות אצלו" - מבואר שמדובר כאן במקרה מובהק של "לא לרחק ולא לקרב", דהיינו לא ניתן לכוף לגרש בגלל שיטת ה'מרדכי' אך מאידך טענת המאיסות של האשה היא מבוררת ומוצדקת ולא ניתן לדון אותה כדין אישה מורדת ולחייבה לחזור לשלום בית.

למרות זאת סובר הגר"ח פלאג'י שכופין אותו לגרש, והמשיך שם בתשובתו וכתב -
"וכל שכן כשהיא ילדה (= צעירה) דחיישינן דלמא נפקא חורבה (=תקלה) בהיותה אסורה בכבלי העיגון... ובפסק שכתבתי במקום אחר בסייעתא דשמיא כל שכן שהחיוב מוטל על כל דייני ישראל להקל בזה כדי שלא יצאו לידי תקלה משני צדדים מצד האיש ומצד האישה בהיותם אסורים בכבלי העיגון בלי תקווה".
הפסק שנכתב ב"מקום אחר" נמצא שם בספרו בסימן קי"ב - והיא תשובתו המפורסמת והידועה של הגר"ח פלאג'י לפיה בהיעדר סיכוי לשלום בית יש לכוף את הצדדים להתגרש!

כידוע על פסיקה זו קמו עוררין רבים! סער תורני והלכתי גדול התחולל ומתחולל בגינם; כמה דיואות וקולמוסים נשתברו עליהם. בודאי שאין לתפוס את הדברים כפשוטם. היעדר סיכוי לשלום איננה עילת גירושין אלא לאיון החיוב לחזור לשלום בית ולדון מדין מורד/ת. חלק מדייני ישראל לדורותיהם התעלמו ודחו את דברי הגר"ח פלאג'י מההלכה (פד"ר י"ג, 360-365, כבוד הדיינים הגרא"י וולדנברג הגר"י קוליץ והגר"א שפירא, וראה בפד"ר ט', 211-213 ). חלק אחר מדייני ישראל פירשו שהכוונה לכפייה בדברים (פד"ר י"ב 206), וחלק מהם כתבו כי אין בדבריו אלא עצה והדרכה טובה לבית הדין כלפי בני זוג שנמצאים במצב שכזה, ולפיכך נכתב בתשובה שיש לכוף את שניהם - ראה במאמרו של הגר"א שרמן שליט"א (נדפס בחוברת ההרצאות של "כנס הדיינים שנערך בשנת התשס"ז), שהתבסס על מה שציין הגר"ח פלאג'י בסוף תשובתו ל"ספר חסידים" - שהכוונה לסימן שצ"א, שם כותב רבי יהודה החסיד -
"איש שלקח אישה וכישפו אותם שלא יכולים ליזקק יחדיו ועסקו בשביל רפואה שנה או שנתיים או שלוש ולא הועיל להם, עוון להם שיהיו יחדיו", הובאו דבריו בבאר היטב אה"ע קי"ט סק"ג - שבודאי שאין הכוונה לכפיה בגט מדיני הגט.
אשר על כן באם נחזור לתשובתו הראשונה של הגר"ח פלאג'י בסימן ל"ה - אותה הבאנו בתחילת הדברים - נראה בעליל שזוהי אכן כוונתו, בהתאם לדרכו ולשיטתו.

יתרה מכך, נראה כי דווקא מהתשובה הזו יש להוכיח כפרשנותו של הגר"א שרמן בביאור תשובתו השנייה (קי"ב) - שהרי בתשובה הזו (ל"ה) כותב הגר"ח פלאג'י במפורש שזהו מצב של "לא לרחק ולא לקרב" כנ"ל, כלומר אין עילת גירושין מעיקר הדין! אם כן בודאי שלא מדובר בכפייה לגירושין שנובעת מהלכות הגט מהלכות "אבן העזר" אלא רק בכפייה כזו שהיא במובן של השתדלות מרובה בכדי לסדר בין הצדדים הפרודים הללו את הגט ולהרחיקם מעבירה.

לאור זאת נראה כי אין כל מחלוקת בין רבותינו הגר"ח פלאג'י וה"חתם סופר"! - מעיקר הדין אין כל מקום של כפייה המאיס עלי גם לא בבעל נכפה - כפי שכתב ה"חתם סופר, אולם על בית הדין לעשות ככל שניתן בכדי לסדר ביניהם את הגט ולהרחיקם מעבירה - כפי שכתב הגר"ח פלאג'י.

והערה אחרונה לסיום. דברי המהר"ם אלשקר בתשובתו (ע"ג) - אותם גם כן הזכיר כבוד האב"ד - בהם נפסק דין כפיה בבעל משומד שלא כדברי המהר"ם - "משום שדבריו בטלים ברוב מניין ובניין" - אין מהם כל ראיה. מעיון בגוף התשובה נראה בעליל כי עיקר טעמו של המהר"ם אלשקר לכוף מומר בגט הוא אך ורק בגלל שיטת הרמב"ם ותקנת הגאונים לכוף גט בטענת מאיס עלי עיי"ש. כידוע המהר"ם אלשקר היה רבה של מצרים (אחרי הרדב"ז) ושם נהגו בהתאם לפסקי הרמב"ם אשר חי ופעל שם שנים רבות קודם לכן. פסקיו של הרמב"ם נתקבלו על ידי קהילות ישראל במצרים מזה דורות.

אשר על כן, מאחר וההלכה בשו"ע וברמ"א בסימן ע"ז נפסקה שלא כדעתו של הרמב"ם, בהתאם לכך הביא הרמ"א בסימן קנ"ד את שיטתו של המהר"ם כי אין לכוף מומר בגט בטענת מאיס בניגוד להכרעת המהר"ם אלשקר בתשובתו. וראה "בבית מאיר" סימן קנ"ד שפסק כי אין לכוף מומר דהוי ספיקא דדינא, וראה שו"ת עבודת הגרשוני סימן ל"ט.

יב. הנידון שלפנינו:
הנידון שלפנינו הוא אכן מצער וטרגי. התובעת נישאה לנתבע למרות שהיא דתית "בת טובים ותלמיד חכם" היא נישאה לנתבע שהיה אז חילוני גמור מתוך תקווה ואמון שהוא יתחזק בשמירת הדת כפי שהוא הבטיח לה. לדברי בא כוחה, יש לראות בהתנהגותו שלאחר הנישואין כהפרת הבטחה.

האם בהתאם לאמור בתשובות הרא"ש והרמ"א יש לראות בכך עילת גירושין של "עשה שלא כהוגן"? האם יש כאן רמאות והטעיה? - בודאי שלא. יש כאן אכזבה עמוקה, תקווה שהתנפצה אך בהחלט אין כאן הטעיה.

זאת ועוד. הצדדים חיו ביחד מספר שנים ונולדו להם ילדים משותפים. מה הדין במקרה שבו דובר בתשובת הרמ"א באותו בעל זייפן ונוכל באם הם היו גרים בקביעות מספר שנים חרף ההטעיה והרמאות שבאה מצידו של הבעל הנוכל והזייפן הזה? - כפי שנתבאר לפנינו לפי כל הדעות יש לראות במציאות הזו כהסכמה והשלמה במצב. אם כן - קל וחומר בתיק שלפנינו: הצדדים חיו ביחד כמה שנים טובות, ויש להם ילדים משותפים.

אמנם, כפי שגם ציין ידידי כבוד אב בית הדין שליט"א, ישנם פוסקים חשובים מאוד בני זמנינו שכותבים כי יש לסמוך על שיטת הרמב"ם וסייעת הראשונים שעימו כדי לחייב בגט אפילו בכפייה כאשר מדובר בעיגון קשה; כבר האריכו בזה הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת "יביע אומר" חלק ג' סימן י"ג, והגאון רבי אליעזר וולדינברג זצ"ל בשו"ת ציץ אליעזר חלק ד' סימן כ"א וחלק ה' סימן כ"ו (עיי"ש בפולמוס שלו עם הגרי"ש אלישיב שליט"א בנושא הזה), שכתבו שיש לסמוך עליהם בפרט בדור הזה.

כלשונו של הרב וולדינברג בשלהי תשובתו -
"בקחתנו בחשבון את חומר השעה המיוחדת שאנו חיים בה בתקופתנו אשר בו שוטני התורה, ובראותנו פרצת הדור הצעיר המנוער מתורה ויראת שמיים וכשלא מוצאים אוזן קשבת לדבריו עושה במחשך מעשיו... והרי אוזנינו שומעות ולא זר מהמכשולות הגדולות שהנשים נכשלות ומחטיאות את הרבים באיסור אשת איש... נראה לי ששפיר יש לנו במה לדון בכובד ראש בהערכת כל מקרה ומקרה בטענת מאיס עלי ולהשתמש לפי הצורך בכפייה, ועל כל פנים בדרך הברירה כפי שהזכרתי - בחיוב מזונות ומדור – עד שיגרשנה ובפרט באופן נדוננו".
יוער כי הגישה המקלה הזו של הגדולים הנ"ל הייתה כבר אז בגדר של חידוש, וכפי שכתב על כך הגרא"י וולדינברג בסוף תשובתו שם -
"כאמור הצעתי שההחלטה הסופית צריך שתהיה מתוך הסכם כללי מכל בתי הדין בארץ כדי שלא נהיה בהלכה זו בבחינת של עשיית אגודות אגודות"...
כפי שכתב הגאון הנ"ל בחכמתו, אכן ההלכה החמורה הזו של מורדת בטענת מאיס עלי לא נסתיימה והיא ממשיכה להתגלגל בבחינת "אגודות אגודות" עד היום...

עם זאת גישתם של הרבה מגדולי הדיינים הייתה בעבר ובהווה גישה שונה, זהירה, ומחמירה יותר, זאת לאור דברי ה"רב המגיד וה"בית שמואל" שפסקו שאם נשאת בגט שכזה - תצא. לפי גישתם, רק במקרי עיגון קשים במיוחד כאשר המאיסות מבוררת עובדתית כנכונה ומוצדקת מעל לכל ספק. ראה ב"קובץ תשובות" ח"א סימן פ"ג, בשו"ת "עטרת שלמה" (הגר"ש קרליץ זצ"ל) ח"א סימן ל"ב, "שורת הדין חלק ה', ובמספר רב של פסקי דין רבניים לדורותיהם שחלק גדול מהם ציינתי בתחילת פסק דין זה.

כבר הזכרתי את תשובת ה"חתם סופר" ואת דברי בעל ה"חזון איש" שהחמירו שלא לכוף בגט במאיסות מוכחת גם כשמדובר בבעל נכפה, ולדעת גאון עוזנו מרן בעל ה"חזון איש" גם בתפיסת ממונו של הבעל יש לראות ככפייה לגט מעושה. נוכל כאן להמליץ ולומר כי 'על משכנות הרועים - מה לנו כי נכניס את ראשינו בין ההרים'?

יש לציין כי גם שתי התשובות הללו ב"יביע אומר" וב"ציץ אליעזר" עסקו באישה שאביה השיאה בקטנותה בתימן, כפי הנראה שלא מרצונה, והיא מואסת בבעלה וחייה בנפרד ממנו שנים רבות. כלומר מאיסות מוכחת ונראית לבית הדין כמוצדקת ביותר עם עיגון של מספר שנים. לדעתי המקרה שלפנינו רחוק מהמקרה הזה, כפי שנתבאר לפנינו.

מעבר לכך, לאור ניתוח העובדות שכתבנו למעלה אין להוציא מכלל אפשרות סבירה לראות במעשיה החמורים והחד צדדיים של התובעת במניעת כל יחסי אישות למעלה משנתיים ימים השפעה קשה על חוסר נכונותו של הנתבע לשמור שבת. כפי שכתבנו שמירת השבת והדת אצלו היה בבחינת "כלים שלובים" עם הקשר שלו עם התובעת.

הנתבע הצהיר, ואין על כך חולק, כי הוא היה מוכן להקריב את חייו החילוניים על מזבח אהבתו את התובעת ולהשתדל להתנהג כיהודי דתי. כאשר מזבח האהבה הזה נופץ - התנפצה עימה גם אותה השתדלות; ועל זה אמרו חז"ל בסוף מסכת גיטין כי בגירושי אשתו הראשונה גם המזבח מוריד דמעות.

יג. האם יש מקום להטלת סנקציות במקרה שלפנינו?
כידוע הסנקציות הקבועות בחוק לדעת הרבה פוסקים הן בעצם גרסה מודרנית ל"הרחקות דרבנו תם". ישנם הסוברים שיש לנקוט בהם כאשר קיים עיגון ממושך כתוצאה ממאיסות מבוררת של אחד מהצדדים. ראה "שורת הדין" כרך ה', ועוד.

לדעתי מוקדם מדי לראות כאן מקרה של עיגון עבור השימוש בהטלת סנקציות. אמנם אין יחסי אישות בין הצדדים כבר למעלה משנתיים, אך אין לראות בנתבע כמי שמעגן את התובעת. הנתבע טוען שקשה לו לראות בפירוק משפחתו והוא חפץ לעשות עוד ניסיון אחרון בכדי לשקם את המשפחה בסיוע גורם מקצועי; אך בשל סירובה הנחרץ של התובעת גם לפניה הזו, הוא הצהיר (בבית המשפט) כי הוא מסכים לתת גט אך בכפוף לעריכת הסכם גירושין שיסדיר את נושא הרכוש. התובעת הגישה תביעות בנושא הרכוש בבית המשפט, ולדבריו מדובר בתביעות סרק שכל מטרתן הוא לסחוט ממנו כסף שלא כדין.

יצוין כי בסופו של הדיון האחרון שנערך לפנינו נעשה מצידו של בית הדין מאמץ אחרון בכדי לסיים את בתיק הזה בדרך של פשרה והסכמה. הניסיון הזה לא צלח. ההתרשמות שלי היא כי גם כאן נוצר משבר אמון קשה בין הצדדים כשכל צד חושד בשני שהוא עושה לו "תרגיל". שאלנו את התובעת האם היא מוכנה למחוק את תביעותיה בבית המשפט בכפוף למתן הגט ועריכת הסכם גירושין, אך תשובתה ותשובת בא כוחה הייתה תשובה מתחמקת תוך גלגול השאלה לנתבע כי הדבר תלוי בו וכי עליו לתת קודם את הגט. בסופו של דבר כל צד התחפר בעמדתו ודרש מאיתנו הוצאתו של פסק דין.
אשר על כן נראה שאין מנוס מהוצאתו של פסק הדין הנוכחי בו אנו דוחים תביעת הגירושין של התובעת, תוך המלצה כי הצדדים ישכילו להתעלות על עצמם ועל משקעי העבר שלהם ולהתגרש מתון הסכמה בכפוף להסדרת נושא הרכוש בהסכם גירושין מסודר.

יד. נפסק:
1.
תביעת הגירושין של התובעת נדחית.
2. בשל הקרע העמוק שקיים, טוב יעשו הצדדים באם הם יתגרשו בהסכמה, לאחר עריכתו של הסכם גירושין מסודר.


אריאל ינאי - דיין