ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מימון נהרי
הרב יוסף יגודה
הרב אברהם מייזלס
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 563399/1
תאריך: כ"ב בשבט התשע"א
27/01/2011
תובע פלוני
נתבעות פלונית
הנדון: גירושין
נושא הדיון: פיצוי כתובה ופרשנות הסכם

החלטה

לפנינו בקשת הצדדים וב"כ שבית הדין יכריע בשתי השאלות דלהלן:

א. גובה הפיצוי שהבעל יחוייב לתת לאשה.
ב. קביעת חלקה של האשה בדירה הרשומה ע"ש הבת של הבעל ב[...].

בקשה מוסכמת זו הוגשה רק לאחר שבית הדין בהחלטתו מיום כ"ב טבת תשע"א 29/12/010 ביקש את תשובתם של הצדדים וב"כ באשר לפרשנות שיש לתת להחלטת בית הדין הגדול מיום י' אב תש"ע 21/07/010 בערעור שהגישו על החלטת בית הדין דנן מיום י"ב שבט תש"ע 27/01/010 העוסקת בנושאים הללו.

קודם לכן סברו הצדדים וב"כ שעל בית הדין לדון בנושא הפיצויים בלבד. ראה בקשה לקביעת מועד של הבעל וב"כ מיום 17/08/010, תגובת האשה וב"כ מיום 28/12/010 על עמדתם זו חזרו גם בדיון שהתקיים בבית הדין דנן לשאלה מפורשת של בית הדין.

לא בכדי דרש בית הדין לשמוע את עמדת הצדדים וב"כ לכך שבית הדין ידון בשתי הנושאים הנ"ל. תיק מורכב זה מהמורכבים שידע בית הדין מתנהל שנים רבות ונופל בין הכסאות כתוצאה מערעורי הצדדים וב"כ על החלטות בית הדין עוד בהרכבו הקודם.

זו אמנם זכות לגיטימית, אולם שימוש רב בה יוצר סחבת הגובלת בעינוי דין לצדדים.

הצדדים וב"כ הופנו אלינו ע"י בית הדין הגדול בהחלטתו המפורטת הנ"ל, ובה דחה את ערעור הבעל וב"כ בנוגע לפרשנות בית הדין לסעיף הפיצוי שחוייב. ומאידך קיבל את ערעור האשה וב"כ בנוגע לפרשנות בית הדין לסעיפים ה' ו' ז' בהסכם שנחתם בין הצדדים טרם נישואיהם ולו השלכה ישירה לשאלה השנייה השנויה במחלוקת.

בהסכמת ב"כ האשה, הפנה בית הדין הגדול את הצדדים לבית הדין דנן להשלים מלאכתו בשאלת הפיצויים ולאחר פסיקת בית הדין דנן בעניין הפיצויים תהיה האשה רשאית לחזור לערעורה. קרי, שאלת הדירה ב[...].

פועל היוצא מכך, שבית הדין דנן אמור להתייחס אך ורק להשלמת פסק הדין להכריע באשר לגובה הפיצוי בלבד, ולא להכנס לשאלת גובה ההשקעה של האשה בדירה ב[...] והאם בכלל השקיעה.

כאמור, כך הבינו את החלטת בית הדין הגדול הצדדים וב"כ.

בית הדין עמד על כך שיש לפעול בהתאם להחלטת בית הדין הגדול ולא לסטות ממנה.

אך הצדדים וב"כ בחרו, הסכימו, ואף בקשו במפגיע לאחר הדיון שהתקיים, שבית הדין יכריע גם בתביעת האשה לקבל את חלקה בדירה ב[...] וגם בנושא גובה הפיצוי בצוותא חדא.

בית הדין סבר שאין טעם שבית הדין ידון בנושא הדירה ב[...] הואיל ובית הדין הגדול קיבל את פרשנות האשה וב"כ לסעיפים הרלוונטיים בהסכם הנוגעים בשאלה זו.

למרות האמור, שקל בית הדין את בקשת הצדדים וב"כ הנוכחית שבית הדין ידון בשני הנושאים הללו והחליט להיעתר לבקשתם משני נימוקים מרכזיים כדלהלן:

א. יתכן והצדדים וב"כ יתעשתו ויקבלו את עמדת בית הדין והיה זה שכרנו.
ב. דרישת הפיצוי של האשה וב"כ מאשתקד עמדה על סך מליון ₪. כיום הכפילה האשה וב"כ את הסכום לשני מליון ₪.
לבית הדין חשש שבגלגולו הבא של התיק יוכפל גם סכום זה ויעמוד על סך ארבע מליון ₪ ועוד היד נטויה.

מטעמי זהירות יציין בית הדין שפרשנותו להסכם נותרה בעינה.
בראשונה נתייחס לנושא גובה הפיצוי.

בית הדין עיין בחומר הרב שהצטבר בתיקים ולאחר שבחן היטב את מערכת היחסים שבין הצדדים בנסיבות המיוחדות למקרה זה ושבגינן מגיע לאשה פיצוי לגירושין, הגענו למסקנה שסכום הפיצוי יעמוד על סך מאה ועשרים אלף ₪. סכום סביר המניח את דעתנו.

במערכת השיקולים שלנו נלקח בחשבון כי המדובר במערכת נישואין שניים לשני הצדדים, המסתכמת באחד עשר שנות נישואין, מתוכם ארבע שנים ביחד. ושש שנות פירוד המלווים במאבקים משפטיים עזים בערכאות השונות.

מצבם הכלכלי של הצדדים והקושי להגיע לחקר האמת באשר למצבו הכלכלי של הבעל כפי שציין בית הדין דנן בסיום החלטתו מיום י"ב שבט תש"ע 27/10/010.

בית הדין קיים ישיבות רבות עם הצדדים וב"כ ועיין במסמכים רבים מהן עולה בבירור כי לא יהיה ניתן במסגרת סמכות בית הדין להגיע לחקר האמת באשר למצבו הכלכלי של הבעל, מה גם שהוא עומד לצאת לפנסיה ומשכורתו עשויה לרדת.

סכום זה הינו סכום הגון שיתן מענה סביר לקיומה הכלכלי של האשה לכל הפחות בטווח הקצר.
סכום זה הינו בנוסף לסכום שחוייב הבעל לתת לאשה בגין כתובתה בסך עשרים וששה אלף ₪ ויינתן בכפוף לסידור הגט במועד הראשון שייקבע ע"י בית הדין.

באשר לשאלת ההשקעה של האשה בדירה ב[...].
לדעת בית הדין, לאשה אין כל זכות בדירה ב[...] הרשומה ע"ש בתו של הבעל משני טעמים מרכזיים.

א. ההסכם על כרעיו ועל קרבו קובע באופן מפורש את חלוקת הרכוש של הצדדים.
בסעיף 3 נאמר: "הצדדים ישארו כל אחד בנפרד, הבעלים הבלעדי של כל רכוש ו/או זכויות ו/או כספים ו/או נכסים מכל מין וסוג שנרכשו ו/או נוצרו בין בתמורה בין ללא תמורה ובין בירושה (להלן – הרכוש הנפרד) לפני יום חתימת הסכם זה ע"י הצדדים".

בתת-סעיף ג' של סעיף זה נאמר: "כרכוש נפרד על פי ההוראות דלעיל יראו גם תמורה שתתקבל ממכירתו של הרכוש הנפרד ו/או המרתו ברכוש אחר, בכל דרך שהיא, אלא אם בין הכספים שיתקבלו ו/או הרכוש שיתקבל, ירשם על שם שני הצדדים כדין ו/או ברישום בכתב שישא את חתימת שני הצדדים".

בסעיף זה נקבע במפורש, שכרכוש נפרד ייחשב כל רכוש שנרכש על ידו מתמורת רכוש נפרד שהיה ברשותו למעט הרכוש שיתקבל על שם שני הצדדים כדין ו/או ברישום בכתב שישא את חתימת שני הצדדים. אין צורך לייחס כוונות ולפרש סעיף זה כדי להגיע למסקנה חד משמעית שהדירה ב[...] אינה שייכת כלל לאשה. הסעיף מדבר בעד עצמו ותו לא מידי.

גם אם נקבל את גירסת האשה וב"כ כמות שהיא, שהדירה ב[...] נרכשה במאמץ משותף במהלך חיי הנישואין והיא אינה שייכת לבתו הנשואה של הבעל אלא לבעל עצמו ויש לאשה זכויות בדירה מאחר ונרכשה במאמץ משותף.

הרי שלמקרא סעיף זה אין לטיעון זה בסיס כלל.

זכותה של האשה היתה עומדת לה, בעת רכישת הדירה לבתו של הבעל, אז היה עליה לדאוג לכך שחלקה בדירה, יישמר ויירשם על שמה.

זכותה זו של האשה הופכת עתה להיות לה לחובה, שכן בפנינו דירה הרשומה ע"ש הבת (בינתיים היא נמכרה) וגם אם נתייחס בזהירות שלאב זכויות בדירה, הרי שאין בכך הקנאת זכות לאשה.
סעיף זה מקבל חיזוק מהמשך ההסכם בסעיף זה, תת-סעיף ז', שציין בית הדין בהחלטתו מאשתקד.

ובית הדין בהחלטתו הנ"ל אכן לא שם את הדגש גם לתת-סעיף ג' אולם הבין ופירש את תת-סעיף ז' בהתאם לכל האמור בסעיף שלוש על כל תתי סעיפיו.

לדעת בית הדין, המבוא לסעיף שלוש, מבטא יותר מכל את כוונת הצדדים בעת חתימתם על ההסכם ואת רוח ההסכם פשוטו כמשמעו, כך שאין בתת-סעיף ו' שבהסכם סתירה לאמור בתתי הסעיפים א' -ז' והם באים ומשלימים זה את זה.

ומכאן הגיע בית הדין דנן למסקנה בהחלטתו הנ"ל בזה"ל "סעיף זה מבטא באופן הברור ביותר שאך ורק רכוש הרשום ע"ש שני הצדדים ייחשב כרכוש משותף.

מה ערך יש למקורות המימון של הדירה ב[...] או לחתימת הצדדים על תכניות שרטוט של דירה זו, כדי לזכות את האשה במחצית הזכויות בדירה למקרא סעיף ז. גם מהעובדה שביהמ"ש קבע בהחלטתו כי יתכן והדירה שייכת לבעל ולא לבתו, אין בה כדי לתת לאשה זכויות כל שהן בדירה זה למקרא סעיף ז'"

יצוין, כי ביהמ"ש בהחלטתו שצוטטה רבות ע"י האשה וב"כ, עסק אך ורק, בתביעת בתו של הבעל להוציא את האשה מדירתה, ולא נכנס כלל לסוגיית פרשנות ההסכם הרלוונטית למתן פסק הדין בזכויות האשה בדירה זו. יש לתת להחלטה זו את המשקל האמיתי ולא להסיק מסקנות מרחיקות לכת כפי שציינה האשה וב"כ, שבית המשפט קבע כי לאשה זכויות בדירה והוא מותיר לבית הדין את ההחלטה בעניין.

ב. האשה וב"כ לא טענו שהאשה השקיעה כספים בסדר גודל כזה המצריך בדיקה לגודל ההשקעה.
כל טענתם הסתכמה בכך שהאשה השקיעה בטיפוח הבית ובכך שמעשה ידיה נכנסו לקופה המשותפת ברכישת הדירה. טענה זו לא הוכחה מעולם ויש קושי אמיתי להוכיחה. היא גם נסתרת מהעובדה שלצדדים היה חשבון נפרד לשם הכניסו את משכורתם כאשר הבעל הוא זה שדאג לכל העניינים הכספיים. הדבר מוצא את ביטויו גם בהודאתה המפורשת של האשה בפרוטוקול ביהמ"ש כפי שציין ב"כ הבעל בסיכומיו.

מפרוטוקול הדיון עולה בבירור כי האשה לא התעסקה בעניינים הכספיים, ואת זכותה היא תובעת מכח חוק יחסי ממון. דבר שאינו נכון במקרה דנן בו הצדדים הסדירו את ענייניהם הרכושיים בהסכם ממון מפורט עוד קודם נישואיהם.

ב"כ האשה מביאה אסמכתא לטיעוניה מהודאת בתו של המבקש בדיון שהתקיים בבית המשפט, שלאשה יש זכויות בדירה.

בית הדין עיין בפרוטוקול הדיון ולא מצא זכר להודאה שכזו. כל שיכלה הבת לומר לאחר חקירה מאומצת של ב"כ האשה שאינה יודעת להגיד על סכומי השקעה שהשקיעה האשה, ובהמשך דבריה ציינה שלאשה לא היו כספים וכי אביה (הבעל) העלה אותה ברמת החיים, והאשה דאגה לתיחזוק הבית הכולל בישול ואירוח.

לבית הדין לא ברור מהיכן הגיעה האשה וב"כ למסקנה, שהבת אישרה עובדה זו כי הדירה שייכת גם לאשה (ראה סעיף 5 לעמדתה מיום 11.01.2011 וחזרה על כך גם בסעיף 8).

זאת ועוד. גם אם יש ממש בחשדות האשה, שהבעל רכש את הדירה ורשם אותה באופן פיקטיבי על שם בתו משיקולי מיסוי כדבריה, הרי שאין לאשה כל זכות בדירה כל עוד אינה רשומה על שמה וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3 להסכם עליו היא חתומה.

הדירה עליה היא טוענת אינה בכל מקרה רשומה על שמה ולו חלקית, היא רשומה על שם הבת ולכל היותר שייכת לבעל.

טענתה שהדירה נרכשה במהלך הנישואין מכספי דירה משותפת שנמכרה מופרכת מהעובדה שהחוזה של מכירת הדירה הקודמת היה כשנתיים קודם הנישואין.

לדעת בית הדין, מהנימוקים המפורטים הנ"ל עולה בבירור שאין לקבל את עמדת האשה לפיה יש לה זכויות בדירה ב[...], ואין צורך לקיים דיונים עקרים בשאלת גובה ההשקעה שהאשה השקיעה.

לבית הדין חשש שהמשך ההתדיינות בין הצדדים וב"כ בשאלת ההשקעה, שלדעתנו היא מיותרת, לא תניב תוצאות של ממש ותגרום סחבת דיונים שתוצאותיה מי ישורנה בתיק מורכב זה.

לסיכום:

א. לאשה אין זכויות בדירה ב[...].
ב. לאשה מגיע פיצויים בסך מאה עשרים אלף ₪.
ג. לאשה מגיע כתובה ותוספת כתובה בסך עשרים וששה אלף ₪.
ד. סכום הפיצוי ישולם לאשה עם סידור הגט במועד הראשון שיקבע ע"י בית הדין.
ה. סכום הפיצוי שנקבע על ידינו מותנה בכך שהאשה תיאות לקבל את עמדת בית הדין גם בשאלת הדירה ב[...].
ו. באם תעמוד האשה וב"כ על זכותה לערער בבית הדין הגדול באשר לזכויות בדירה זו, החלטתנו לגבי זכותה לפיצוי בטילה, ובית הדין דנן מותיר לבית הדין הגדול לשקול את הפיצוי המגיע לה בהתאם לשיקול דעתו הרחב עם מתן החלטתו בשאלת הדירה ב[...].
ז. בית הדין חוזר על החלטתו לפיה על הצדדים להתגרש.ניתן ביום כ"ב בשבט התשע"א)


(27/01/2011)הרב מימון נהרי - אב"ד
מצטרף למסקנות אב"ד הגר"מ נהרי שליט"א
הרב יוסף יגודה - דיין
אני מסכים עם ידידי אב"ד הגר"מ נהרי שליט"א
הרב אברהם מייזלס - דיין