ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב חיים שלמה שאנן
הרב מרדכי בר אור
הרב שלמה שטסמן
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 376460/1 המשך
תאריך: כ"ז באייר תשע"א
31/05/2011
תובע פלוני
בא כוח התובע עו"ד רפי שדמי
נתבעות פלונית
בא כוח הנתבעות עו"ד מקסים ליפקין
הנדון: גירושין, החזקת ילדים/הסדרי ראיה, חלוקת רכוש - כריכה
נושא הדיון: גירושין, חלוקת רכוש ועניני קטין

פסק דין

א.
לפנינו תביעת גירושין של הבעל ותביעות כרוכות לרבות תביעה לחלוקת רכוש ואיזון משאבים ותביעה בעניין משמורת והסדרי ראיה.

שני בני הזוג הצהירו בפני בית הדין על רצונם בגירושין. אולם התברר כי אפשרות סידור גט מותנית בקידום הליכי חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים נוכח חשדנות הדדית מוצדקת והתבצרותם העיקשת של שני הצדדים במשך חודשים רבים בביתם – מבצרם. מדובר בבית מדות גדול מימדים ויקר ערך שהשלום והשלווה לא שוררים בו כבר תקופה ארוכה ואשר שוטרי משטרת ישראל מבקרים בו בתקופה האחרונה לעיתים תכופות.

ב. בית הדין השקיע מאמצים וזמן רב בשני דיונים ארוכים במטרה להביא את הצדדים להסכמות לרבות הסכמות בדבר גירושין מיידים ומינוי מומחים.

בית הדין סבר שבנסיבותיו של המקרה רצוי וראוי היה להגיע להסכמות כוללות בדבר פירוק שיתוף מיידי בבית המגורים ושימוש לפחות בחלק מהתמורה לחיסול החובות הכבדים הרובצים על הצדדים. כמו"כ סבר ביה"ד שנוכח העובדה שרכושם של הצדדים כולל גם בעלויות מורכבות בחברות, שותפות בפירמת רואי חשבון ומוניטין אישי - הסכמה בדבר מינוי מומחים ואופן שיתוף הפעולה איתם תועיל לקיום הליך מהיר יעיל ועניני.

ג. לצערנו, לא הצלחנו להביא את הצדדים להסכמות כוללות אלא להסכמות חלקיות בלבד, ומשכך, יתקדם התיק באמצעות החלטות שיפוטיות.
טרם מתן החלטה בקשנו מהצדדים להציג את עמדתם בכתב.

ב"כ הבעל מבקש בהודעתו שבני הזוג יתגרשו באופן מיידי ושביה"ד יחליט על פירוק שיתוף מיידי בבית הצדדים ב[...]. הבעל מבקש שהתמורה ממכירת בית המגורים תשמש בראש ובראשונה לכיסוי חובות הצדדים, ושהיתרה מן התמורה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים. הבעל גם נכון לממן לאישה שכ"ד בסך של 7000 ₪ לחודש למשך 6 חודשים כנגד הצגת הסכם שכירות אשר יקוזזו מתמורת האישה עם מכירת הבית.

מנגד, האישה מעוניינת אף היא בגירושין מידיים, כפי שהצהירה בבית הדין בצורה הברורה ביותר, אולם מתנה את הסכמתה לפירוק השיתוף בבית ב[...] לפני מתן פסק דין סופי בעניין הרכושי בכך שהבעל יעביר לידה את זכויותיו בדירה ברח' [...].

ד. ביה"ד מבין, כפי שהדבר עולה גם בין שיטי הודעתה של האישה לבית הדין, שהאישה חוששת – ובמידה רבה של צדק – שלאחר שיכוסו חובות הצדדים לא יהיה לה ממה לגבות – לפחות בשלב זה – את חלקה באיזון המשאבים הכולל. מכל מקום כפי שקבע ביה"ד בעצמו בהחלטת הסמכויות מיום ה -16.6.2010, הסמכות בעניינה של הדירה ברח' [...] לא נתונה לביה"ד אלא לביהמ"ש לענייני משפחה.

בנסיבות אלו, יש לחפש פתרון אחר על מנת להתיר את הסבך ולחלץ את הצדדים ממערכת הנישואין הכושלת ומהחובות הרובצים עליהם.

שני הצדדים בהודעותיהם לבית הדין מפנים לפסיקה אזרחית בפרשת 'גולדברג' ובפרשת 'בר-אל'.

כפי שעולה מפסיקות אלו, השאלה האם לפרק שיתוף באופן מיידי ועוד טרם שניתן פסק דין סופי בסוגית הרכושית נתונה לשיקול דעתה של הערכאה המחליטה. כפי שנקבע, בין השיקולים שהערכאה המחליטה צריכה לשקול נמצאים הנזק העלול להיגרם למי מבני הזוג כתוצאה מעיכוב הליך פירוק השיתוף, החלשת כח מיקוח וסחיטה ואינטרסים נוספים לפי הנסיבות הספציפיות.

בית הדין קובע שבמקרה אשר לפנינו כל עיכוב בפירוק השיתוף ימנע סידור גט בין הצדדים וימשיך מצב בלתי נסבל בו שני הצדדים מדממים – תרתי משמע.

בנסיבות אלו, סבור בית הדין, מחד, שישנו הכרח לפרק את השיתוף באופן מידי, אך מאידך, יש לעקל חלק מתמורת המכירה אשר תישמר בנאמנות על ידי באי כח הצדדים. הסכום שיעוקל ישמש להבטחת תשלומים לאישה בגין איזון המשאבים – אם וככל שיקבע שהיא זכאית להם.
ביה"ד סבור שפירוק השיתוף בבית הצדדים באופן מיידי ועיקול חלק מהתמורה הוא פתרון המאזן בצורה ראויה ומידתית את האינטרסים של שני הצדדים.

ה. לאחר שיקול דעת ועיון בכלל החומר אשר בתיק מחליט ביה"ד כדלקמן:
1. לנוכח נסיבות היוצרות הקרע בין בני הזוג והתרחבותו כמו גם נוכח רצונם ההדדי של הצדדים בגירושין מיידים הצדדים חייבים להתגרש זמ"ז- ויפה שעה אחת קודם.

על הצדדים לפתוח תיק לסידור גט. הגט יסודר במועד הראשון אשר יקבע על ידי מזכירות ביה"ד.
2. ביה"ד ממנה את רו"ח יניב בוכניק ממשרד רו"ח גדעון בר-לב כמומחה מטעמו על מנת להעריך את היקף רכושם וחובותיהם של הצדדים, לרבות מוניטין אישי ורכוש הנזקף ע"ש חברות ואשר נמצא בבעלות מי מהצדדים ולרבות מניית הבעל במשרד רו"ח [...].

המומחה יערוך את כל הבדיקות הנדרשות ויגיש דו"ח אשר יסייע בידי ביה"ד לחלק את הרכוש עפ"י דין ובמסגרת החוק. לבקשת המומחה ייתן ביה"ד צווים מתאימים לגילוי מסמכים.

שכ"ט המומחה ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים. מכל מקום, את התשלום בפועל יבצע הבעל וחלקה של האישה בתשלום ינוכה מהסכומים להם תהיה זכאית במסגרת איזון המשאבים.
3. לאחר קבלת חו"ד המומחה וטרם מתן פס"ד בעניין חלוקת הרכוש יקיים ביה"ד דיון במסגרתו יהיו רשאים הצדדים להעלות טיעוניהם לרבות נסיבות מיוחדות ובקשה להפעלת סמכות מיוחדת עפ"י סעיף 8 לחוק יחסי ממון.

4. במידה וביה"ד יגיע למסקנה כי מי מהצדדים פועל לשיבוש הליכי הבדיקה של המומחה, ישקול ביה"ד למחוק את התביעה ו/או לפסוק הוצאות משפט ראויות לצד שכנגד ולאוצר המדינה.

5. לצדדים בית מגורים ברח' [...].
באי כח הצדדים עו"ד רפי שדמי ועו"ד מקסים ליפקין ממונים בזה ככונסי נכסים על בית הצדדים ב[...]. הכונסים יחלו את פעולתם באופן מיידי. ביה"ד נותן בזה צו ולפיו יעוקל סכום של 750,000 ₪ מתמורת מכירת הבית ב[...] אשר יופקד בחשבון נאמנות שינוהל ע"י עו"ד רפי שדמי ועו"ד מקסים ליפקין. סכום זה יכול וישמש לביצוע איזון המשאבים או חלק ממנו. יתרת תמורת מכירת הבית תשמש להחזר החובות הרובצים על הצדדים.

ככל שיתגלעו מחלוקות בין באי כח הצדדים – הכונסים, בדבר אופן החזר החובות תוגש בקשה מתאימה למתן הוראות לבית הדין. ככל שתישאר יתרה מתמורת מכירת הבית לאחר החזר החובות היא תחולק בין הצדדים בחלקים שווים.

6. האישה תפנה את בית המגורים ב[...] עד ליום 21.6.2011. במידה והאישה לא תפנה את הבית עד למועד זה ייתן בית הדין, על פי בקשה שתוגש, צו לפינויה.

על פי סעיף 6א לחוק יחסי ממון כמו גם על פי סעיף 40א לחוק המקרקעין במקרה של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג מוטל על בית הדין לדאוג שימצא הסדר מגורים, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים, המתאים לצרכי ילדם של הצדדים ובן הזוג המחזיק בו.

משכך, ולאחר קבלת תגובות הצדדים מחליט בית הדין שעד ליום 15.6.2011 יפקיד הבעל בידי ב"כ האישה המחאה בנקאית בסכום 42 אלף ₪ שתשמש לשכירת מדור לאישה לתקופה של 6 חודשים. במידה והבעל לא יפקיד לידי ב"כ האישה את הסכום האמור עד המועד שנקבע ולבקשה מתאימה, יקפיא בית הדין את הליך פירוק השיתוף בבית.

במידה ולא יינתן פס"ד סופי בסוגיה הרכושית בתוך חצי שנה ישקול בית הדין לחייב את הבעל להמשיך ולממן תשלום שכ"דלאישה למשך תקופה נוספת.

בפסק הדין הסופי בעניין הרכוש ישקול ביה"ד בכובד ראש את בקשת הבעל ולפיה השתתפותו בדמי שכירת מדור האישה תנוכה מחלקה באיזון המשאבים.

7. נוכח הסכמת הצדדים, ביה"ד מורה להם לפנות לפסיכולוג לשם מתן טיפול לבנם [...].

לשם הבטחת מתן טיפול מקצועי וראוי ולמניעת ניצול הטיפול על ידי מי מהצדדים להעצמת העימות בין הצדדים ישמור המטפל על סודיות מוחלטת ולא ייתן כל דו"ח או חו"ד ללא אישור מפורש של ביה"ד. הפסיכולוג, על פי שיקול דעתו ובמידת הצורך, יעניק גם הדרכה הורית לבני הזוג. שכ"ט הפסיכולוג ישולם על ידי האב במלואו בהסכמתו.

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הפסיכולוג,ולבקשה מתאימה, ימנה ביה"ד פסיכולוג בהחלטה נפרדת.
8. ביה"ד ממנה את מכון שינוי בניהולו של ד"ר דניאל גוטליב כמומחה מטעמו לשם מתן חו"ד והמלצות בעניין משמורת והסדרי ראייה. ד"ר גוטליב ומכון שינוי מתבקשים ליתן לבית הדין גם חוות דעת אם יש צורך לקיים בדיקה למסוגלות הורית למי מההורים.

שכר טרחתו של ד"ר גוטליב ומכון שינוי ישולם ע"י שני הצדדים בחלקים שווים.

במידה ויוחלט על קיום בדיקה למסוגלות הורית יישא האב במלוא עלותה, כפי הסכמתו.

9. הצדדים הצהירו בפני בית הדין על נכונותם לוותר על סודיות רפואית.

ד"ר גוטליב ישמע את טענות הצדדים בדבר הצורך לחשיפת רקע פסיכולוגי ופסיכיאטרי מן העבר, ובמידה ויסבור שיש צורך בחשיפת מידע זה, הוא יפנה לבית הדין.

בית הדין ישקול את הבקשה לאחר קבלת תגובת שני הצדדים.
10. עד למתן חו"ד על ידי המומחה שימונה על ידי ביה"ד יקוימו המלצות שירותי הרווחה ב[...] כרוחם וכלשונם.

הרב שלמה שטסמן – דיין

אנו מצטרפים להחלטה.

הרב חיים שלמה שאנן – אב"ד הרב מרדכי מזרחי בר אור - דיין

ניתן ביום כ"ז באייר התשע"א
(31/05/2011)

הרב חיים שלמה שאנן - אב"ד
הרב מרדכי מזרחי בר אור - דיין
הרב שלמה שטסמן - דיין