ב"ה
בית הדין האזורי פתח תקוה
בפני כבוד הדיינים:
הרב שמואל פופוביץ
הרב דוד מלכא
הרב יגאל לרר
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 212890/1
תאריך: ג באב התש"ע
14/07/2010
צד א פלוני
בא כוח הצד א עו"ד רפי שדמי
צד ב פלונית
בא כוח הצד ב עו"ד אהובה יששכר
הנדון: גירושין, החזקת ילדים/הסדרי ראיה, מזונות, חלוקת רכוש - כריכה, גירושין, כתובה/פיצוי גירושין
נושא הדיון: גירושין, חלוקת רכוש וחינוך (1)

פסק דין חלקי

א. לפנינו תביעת הבעל לגירושין מיום 15/12/09, אליה כרך את עניני הרכוש משמורת הסדרי ראיה וחינוך ומזונת הילדים. בכתב התביעה ביקש הבעל לחייב האשה לקבל ג"פ בגין היותה עוברת על דת משה, נהגה באלימות כלפיו והגישה נגדו תלונות למשטרה, ועוד טענות המפורטות בכתב התביעה.

האישה הגישה תביעת גירושין משלה ביום 13.05.2010.

ב. בדיון הראשון לפנינו, שנקבע לדיון בצו ההרחקה שהוצא כנגד הבעל, העלו הצדדים טענות קשות זה כנגד זו. האשה טענה שהבעל מעליל עליה שאיימה עליו בסכין, שלא כיבד אותה ולא דאג לה, שאמר ששברה לו את היד, שהילד אמר לגננת בשם אביו "אמא תמות ואנחנו נגור יחד בבית", ובסיום דבריה אמרה "אני מפחדת ממנו" (ראה עמוד 2 לפרוטוקול שורת 9-25 ). מכנגד הבעל טען: "במשך שנים סבלתי ממנה מאלימות היתה לוקחת את הציפורניים ותוקעת בי עד זוב דם... היא הזמינה משטרה בטענות שווא (שורות 32-40 לפרוטוקול).

ג. כבר בדיון הראשון היתה הסכמה לגירושין, וב"כ הבעל נדרש להסביר למרשו את המשמעות לשריון המועד שנקבע ליום 11/2/10 כמועד לסג"פ, בהשלכה שיש לכך על אחד מהצדדים שצריך לעזוב את הבית (שורות 54-62 לפרוטוקול).

בעקבות הדיון הראשון ביום 26/1/10 נתנה החלטה ביום 28/1/10 ובה נקבע בסעיף ג': "הצדדים הביעו את הסכמתם בפני ביה"ד לנהל מו"מ במגמה להגיע להסכם גירושין כולל בין הצדדים, ויודיעו ע"כ לביה"ד. במידה ואכן יערכו הסכם גירושין כולל יופיעו הצדדים בתאריך 11/2/10 בשעה 9.15 לק"ש וסג"פ."

ד. ביום כ"ז שבט תש"ע 11/2/10 ניתנה החלטה בה נקבע בסעיף א: "לאור הודעת האשה וב"כ כי היא מסכימה להשאר מחוץ לבית על מנת לאפשר את סידור הגט, קובעים מועד לק"ש וסג"פ ליום שלישי ט' אדר תש"ע 23/2/10 בשעה 9.15, "ובסעיף ג' נקבע: "במידת הצורך ביה"ד ימנה שמאי לצורך הערכת דירות הצדדים על מנת לסייע בסיום הליכי חלוקת הרכוש".

ה. ביום כ"ט אדר תש"ע התקיים הליך גישור בין הצדדים בעזרת ביה"ד וגובשו עקרונות להסכם גירושין, הצדדים נדרשו לערוך הסכם הגירושין בהתאם לעקרונות שנקבעו, ונקבע מועד לסג"פ ליום כ"ז ניסן תש"ע 11/4/10, בכפוף לכך שהאשה תעזוב את הדירה עד לאותו מועד.

ו. ב"כ האשה צירפה להודעתה מיום 24/3/10 מכתב מיום 23/3/10 ששלחה לב"כ הבעל עו"ד שדמי, ובו הודיעה לו "שמוכנה להסכם ברוח העקרונות שנקבעו בהצעת ביה"ד הרבני מיום 15/3/10...".

עו"ד שדמי השיב בו ביום לב"כ האשה עו"ד יששכר, "שההסתייגות העיקרית של הבעל היא שמבקש להשאיר לביה"ד את שיקול הדעת לגבי חלוקה לא שוויונית של הנכסים... ברוח הדברים הללו ניתן להכין טיוטה של הסכם".

ז. ביום י' תמוז 22/6/10 התקיים דיון, במהלכו העביר ב"כ הבעל טיוטה להסכם גירושין שלא היתה מקובלת על ב"כ האשה.

ב"כ הבעל הסביר את העקרונות שיש בטיוטה להסכם מטעמם, ואת ההסבר לדרישתם שהאיזון בשווי הדירות לא יהא שוויוני אלא בחלוקה של 60% לבעל ו 40% לאשה.

דרישה דומה העלה ב"כ הבעל במסגרת הליך הגישור כאשר ביקש להשאיר בידי ביה"ד הסמכות להכריע על חלוקה לא שוויונית בחלוקת הרכוש.

בהתאם לאמור הציע ביה"ד לגבש הסכם בכל הנושאים המוסכמים, ולהשאיר ההכרעה בענין חלוקת שווי הדירות בידי ביה"ד, אם יחולקו בשווה או ביחס של 60% 40% (ראה פרוטוקול הדיון שורות 119-127).

ב"כ האשה נדרש להשיב להצעת ביה"ד תוך שבוע ימים.

ביום 4.7.10 התקבלה הודעת ב"כ האשה לפיה הם מסכימים להצעת ביה"ד.

ח. הואיל והצדדים לא הגיעו להסכמה על נוסח מוסכם להסכם גירושין, חזר ב"כ הבעל והעלה טענותיו בדיון ביום כ"ט תמוז תש"ע 11/7/10 והביע עמדת מרשו המבקש שכל הענינים השנויים במחלוקת יכנסו למסגרת הסכם גירושין כולל ענין המשמורת ומזונות הילדים הנידונים בביהמ"ש, וכן את נושא החינוך לגביו טוען ב"כ הבעל שהסמכות נותרה בידי ביה"ד, הואיל ובביהמ"ש הוגשה תביעה למשמורת והסדרי ראיה ולא לענין החינוך.

ט. לשאלת ביה"ד השיב ב"כ האשה כי במסגרת ההליכים בנושא המשמורת והסדרי הראיה בביהמ"ש התקבל תסקיר, שבשלב זה הסדרי הראיה יתקיימו במרכז קשר בפיקוח, ולענין החינוך מסכים שהאשה לא תשנה את מסגרות הלימוד של הילדים והזרם החינוכי בו למדו.

י. בדיון האחרון ביום י' תמוז 22/6/10 חזר הבעל על טענותיו כנגד האשה ואמר, " שהאשה היתה אלימה כלפיו ושהיה בעל מוכה, הייתי בורח לחדר לאחר המכות שלה, הבן שלי הגן עלי".

בכך נימק הבעל את עמדתו שאינו רוצה להשאיר שום דבר לאחר הגט.

י"א. ב"כ הבעל חזר והעלה את בקשתו, להורות לאשה לחתום על ויתור סודיות לצורך קבלת מידע על הבעיות הפסיכולוגיות של האשה ועל טיפולים פסיכיאטריים שקיבלה.

ביה"ד הבהיר את החלטתו מיום ט"ז תמוז תש"ע 28/6/10 בה נקבע : "הואיל ושני הצדדים נחושים ברצונם להתגרש וכל בקשה רק מחזקת קביעה זו, לפיכך אין ביה"ד רואה צורך להעתר בשלב זה לבקשה לוויתור סודיות".

זאת ועוד ביה"ד העיר לבעל הואיל וגם האשה רוצה בגירושין אין צורך במידע זה להוכחת תביעתו לגירושין.

לשאלת ביה"ד הודה הבעל שהגיש בקשה דומה לביהמ"ש במסגרת ההליכים למשמורת והסדרי הראיה שהגישה האשה לביהמ"ש, גם משום כך אין צורך להעתר לבקשה לויתור סודיות.

י"ב. ב"כ האשה חזר על טענותיו שהצדדים מואסים זה בזו, "האשה מואסת בו כי הוא אלים כלפיה, יש תלונות למשטרה, הוא נעצר לארבעה ימים הוא מהוה איום על האשה, היא מסתובבת עם גז מדמיע, היא מבוהלת".

לטענת ב"כ האשה על פי דברי רבינו ירוחם אפשר לתת פס"ד לגירושין ואף לחייב הבעל בגט.

מאידך ב"כ הבעל טוען שמרשו תבע גירושין ורוצה להתגרש, אלא שמבקש שכל הענינים יוכרעו בביה"ד או יוסדרו בהסכמה בהסכם גירושין כולל, (ראה פרוטוקול הדיון שורה 5-13) ובקשתו מיום 4/7/10 סעיף 3.

י"ג. לאור כל האמור, הואיל והצדדים לא השכילו לגבש הסכם גירושין כולל בהתאם לעקרונות וההסכמות שהתגבשו, מחליט ביה"ד ליתן פס"ד חלקי בנושאים שהתבררו לפנינו:

1. על הצדדים להתגרש זה מזו בגט פיטורין.

2. הואיל והבעל מעונין בגירושין ומוכן ליתן ג"פ לאשה, בכפוף לכך שכל הענינים יוכרעו בביה"ד או יוסדרו בהסכמה בהסכם גירושין כולל, ביה"ד לא יוכל לחייב את הבעל או לאכוף עליו את ביצוע הג"פ, הואיל ובקשתו הינה בגדר תנאי סביר.י"ד. הואיל וניתנו המלצות שירותי הרווחה לענין המשמורת והסדרי ראיה במסגרת ההליכים שהתקיימו בביהמ"ש למשפחה, אין ביה"ד מתערב בנושא זה ועל הצדדים לראות טובת ילדיהם נגד עיניהם, ולשתף פעולה ולמלא אחר הוראות הגורמים המקצועיים.ט"ו. ענין חינוכם של הקטינים לא נידון בביהמ"ש, ולפיכך ביה"ד מחליט בהתאם להסכמת האשה וב"כ בפנינו, שהילדים ימשיכו ללמוד ולהתחנך במוסד חינוכי המזוהה עם אותו זרם חינוכי בו למדו עד עתה.

בהעדר הסכמה בענין מקום לימודם של הילדים יחליט ביה"ד בענין. בהתאם לאמור תודיע האם לאב באופן מיידי היכן רשומים הילדים לשנה"ל תשע"א.ט"ז. ביה"ד ממנה את השמאי מר משה רוזנר מ[...] להעריך את שווי שתי דירות הצדדים, הדירה ברח' [...], והדירה ברח' [...]. ב"כ הצדדים יתאמו את מועד הגעת השמאי לדירות לצורך ביצוע השומה.

בשכ"ט השמאי ישאו הצדדים בשווה קודם לקבלת הדו"ח.

י"ז. ביה"ד ממנה את רו"ח אילן ישינסקי מ[...], לערוך את איזון המשאבים שנצברו לצדדים מיום הנישואין 29/11/00 ועד ליום 31/12/09.

הצדדים ישתפו פעולה עם רו"ח ישינסקי, וימציאו לו כל מסמך נדרש לצורך ביצוע איזון המשאבים שנצברו בתקופת השיתוף.

הצדדים ישאו בשווה בשכ"ט האקטואר קודם לקבלת הדו"ח.

י"ח. ביה"ד יקבע מועד לדיון לצורך בירור דרישת הבעל לחלוקה ביחס של 40%-60% בשווי הדירות.

אחר שתתקבל חוו"ד השמאי לשווי הדירות יתן ביה"ד את החלטתו על אופן חלוקת שווי הדירות ובהתאם לכך יערך החישוב הסופי לאיזון המשאבים.

י"ט. ביה"ד חוזר ופונה לצדדים לסיים כל המחלוקות ביניהם במסגרת הסכם גירושין ולהביא הליכים אלה לסיומם.

ניתן ביום ג' באב התש"ע
(14/07/2010)
הרב דוד מלכא – דיין
הרב יגאל לרר - דיין
הרב שמואל פופוביץ - דיין