ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב דב דומב
הרב יעקב בוחבוט
הרב אחיעזר עמרני
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 301060/17; ישן: 2614-53-2
תאריך: ט"ו כסלו תשס"ז
06/12/2006
צד א פלונית
בא כוח הצד א עו"ד מנשה בר שלטון
צד ב פלוני
בא כוח הצד ב עו"ד בעז קראוס
הנדון: צווים אחרים
נושא הדיון: מניעת סידור גט עקב תביעת נזיקין

החלטה
הצדדים מתדיינים בפנינו מזה שנים רבות. הן בבית הדין האזורי הן בבית הדין הגדול, ניתנו בענינם מספר פסקי דין.

הבעל חויב במתן גט לאלתר הן בבית הדין האזורי הן בבית הדין הגדול וסירב ליתן גט לאשתו כמפורט בתיק עב הכרס של הצדדים.

כיום עומדת נגד הבעל תביעת נזיקין בערכאה אחרת עקב סירובו של הבעל ליתן גט לאשתו, לתביעה זו הצטרף ארגון אשר שם לו למטרה לנגח את ביה"ד בכל דרך אפשרית.

יצויין כי נגד הבעל עומדת בבית הדין תביעה להטלת צווי הגבלה וביה"ד דן בנושא, אך מאחר ומנגד הוגשה התביעה בערכאה אחרת ביה"ד נמנע מליתן החלטה בזה. ענין זה הובהר היטב לב"כ האשה אשר הבטיח לשוב עם תשובה לביה"ד ולא שב.

ביה"ד רואה בחומרה רבה תופעה זו של אילוץ הבעל למתן גט באמצעות ערכאה אחרת אשר אינה אמונה על הלכות הגט והשלכותיו ההלכתיות.

יש להשאיר את כל הכרוך בחיוב הגט וביצועו או באכיפת ביצועו בידי בית הדין הרבני בלבד אשר פועל בהתאם להלכה ונגד עיניו קדושת הבית היהודי והתרת האשה לעלמא באופן שאין בו שום סירכא והשלכה הלכתית מכל סוג שהוא.

מאחר והבעל חויב בגט טרם הגשת התביעה לנזיקין בערכאה אחרת אין בעובדה זו של הגשת התביעה בכדי לבטל את החיוב.

אך מאחר ונגד הבעל עומדת תביעת הנזיקין אשר יש לה השלכות כבדות על ביצוע הגט וכאמור לעיל כל הכרוך לביצוע הגט ואכיפתו יידון אך ורק בביה"ד הרבני, על כן כל עוד מונפת על ראשו של הבעל תביעת הנזיקין בערכאה אחרת על הגט, ביה"ד לא יסדר גט בין הצדדים.

לאחר שתביעת הנזיקין תמחק באופן שגם לא תוגש בעתיד ימשיך ביה"ד במאמציו לסדר גט בין הצדדים כדמו"י על כל המשתמע מכך.

אין בהחלטה זו משום ביטול חיוב הגט כאמור, אלא שלא ניתן לבצע הגט.

לאחר שיתוקן הדבר יבוצע הגט.

ז ו ד ע ת ה ר ו ב.

דעת המיעוט : המיעוט חוזר שוב על החלטתו שאין לחייב את הבעל בגט.

ה ו ח ל ט כ ד ע ת ה ר ו ב.

ניתן ביום ט"ו כסלו תשס"ז (06/12/2006)

(-) הרב דב דומב, דיין
(-) הרב יעקב בוחבוט, דיין
(-) הרב אחיעזר עמרני, דיין