ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב אברהם שרמן
הרב יונה מצגר
הרב ישראל יפרח
דיין
דיין, יו"ר
דיין
תיק מספר: 812151/1
תאריך: כ"ג ניסן תש"ע
07/04/2010
מערער פלוני
משיבה פלונית
הנדון: חלוקת רכוש-כריכה
נושא הדיון: נישואין וגירושין ''פיראטיים''

החלטה
בפנינו נשמע ערעור על פס"ד הצהרתי של ביה"ד האזורי בירושלים שבו נעתר ביה"ד להעביר מאה אחוז מזכויות הדירה של הצדדים ע"ש המשיבה.

בני הזוג התחתנו והתגרשו בראשונה ע"פ הסכם גירושין שבו חלקה של האשה היה 63% וחלק הבעל 37%.

לאחר מכן התחתנו והתגרשו הצדדים בנישואין וגירושין "פיראטיים", והבעל הסכים להעביר לה מחצית נוספת מחלקו ס"ה 81.5% לאשה. כמו"כ, הודה הבעל שקבל 25,000$ תמורת העברת חלקו.

וע"כ בכתב התביעה בקש ב"כ המשיבה 81.5% ובסכומים בקש ב"כ האשה מלא 100 האחוזים.

לטענת המע' ההסכם בטל, ויש להחזיר לו את מה שהעביר ע"ש המשיבה באופן שלו ישאר 37%. למצער לקבוע כי המשיבה הינה בעלים של 81.5% והוא בעלים של 18.5% וביה"ד אינו יכול להוסיף מדיליה עוד 18.5% לאשה.

לדבריו, בסיכומי ב"כ המשיבה לביה"ד צמחה דרישתו ל – 100% מהדירה.

ב"כ המשיבה טוען שאמנם כן, אך נודע לו רק לאחר הדיון שהבעל העביר מלוא זכויותיו בדירה למשיבה תמורת 25,000$ שקבל ממנה.

לאחר שמיעת הצדדים ועיון בכל החומר שבתיק כולל פסה"ד ההצהרתי נשוא הערעור עולות בפנינו שאלות הנוגעות לפסה"ד ההצהרתי.

הראשונה, כי ביה"ד נעתר לתביעת האשה ליתן פס"ד הצהרתי על מלא הדירה, ואילו בהמשך מציין ביה"ד שתביעת האשה היא ל - 81.5% (מחצית חלקו של הבעל שהיא 18.5% שאותה נתן בגין הסכמתה לינשא לו.

מתעוררת השאלה כיצד ביה"ד נתן לאשה מלוא הזכויות בדירה, כאשר תביעתה הוא ל - 81.5% יתכן להסביר זאת שביה"ד התחשב בתביעתו על נתינת מלוא הדירה בטענה שהבעל קיבל 25,000$ בתמורה להעברת כל יתרת הדירה לאשה.

אולם בסיפא של פסה"ד קובע ביה"ד שאם האשה מבקשת שמגיע לה כל הדירה ע"פ תצהיר האיש עליה להמציאו לביה"ד.

כ"כ יש להעלות טענת ב"כ המע' שאם המע' קבל 25,000$ תמורת נתינת חלקו בדירה מדוע עובדה זו נותנת לאשה מלוא חלקו בדירה.

בענין זה לא ברורה החלטתו של כב' הגר"מ טולדאנו שליט"א שהיתנה הצטרפותו לפסה"ד במידה ויתקיים בירור נוסף שיש לזמן אליו את עו"ד מזרחי לעדות.

העולה מהאמור לעיל שכל עוד שלא נתקיים הבירור אין מקום לקבוע פסה"ד הצהרתי.

לא ברור לנו האם נתברר הדבר בפני ביה"ד אם לאו.

משמיעת טענות הצדדים לא יכולנו לקבל תשובות לשאלות אלו לאור זאת אנו מחזירים התיק לביה"ד האזורי להבהרת פסה"ד ולאפשר לצדדים להשמיע טענותיהם ולהציג המסמכים הנדרשים.

ביה"ד בפסק דינו ההצהרתי מציין כי נתגלתה בפני ביה"ד הרבני פעילות של סדור חו"ק וסדור גיטין באופן פרטי אצל הצדדים הנ"ל ואף נשמעה טענת המע' לפסילת הגט השני שנתן לדבריו ע"י אינשי דלא מעלי.

ביה"ד האזורי מציין שיש להקים צעקה גדולה על הפרצה הנוראה ולדרוש מהגורמים המוסמכים לעשות מעשים של הטלת עונשים על פורצי גדר של עורכי סדרי גיטין וקידושין למיניהם שגורמים למכשולים בעם ישראל.

בפנינו הועלו שמותם של מסדרי הנישואין וכן מי שסדר את הגט (הרשומים בפרוטוקול).

אמנם נושא זה לא נמצא במסגרת הערעור, אולם מאחר ועניני סדור חו"ק מסורים ביד הרה"ר לישראל, וענין סדורי הגט מסור ביד בתי הדין הרבניים ע"כ בנושא הנישואין יש להעביר הענין לטפול הרבנות הראשית, ולענין הגיטין מאחר וע"פ דברי ביה"ד המשיבה נישאה לאדם אחר לאחר ביצוע הגט "הפיראטי", על ביה"ד האזורי להמשיך ולטפל בענין חמור זה ולברר את סדור הגט ואת תוקפו של הגט.

להעביר העתק החלטתנו זו לנשיא ביה"ד גדול, ולרב הראשי הגרש"מ עמאר שליט"א, ולרב הראשי ויו"ר מועצת הרה"ר, יו"ר הרכב זה.

ניתן ביום כ"ג ניסן תש"ע (07/04/2010)

(-) הרב יונה מצגר, דיין - יו"ר
(-) הרב אברהם שרמן, דיין
(-) הרב ישראל יפרח, דיין