ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב יעקב זמיר
הרב אברהם שינדלר
הרב יהודה יאיר בן מנחם
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 293521/1
תאריך: י"ז בסיון התשע"א
19/06/2011)
תובע פלוני
בא כוח התובע טו"ר יעקב קלמן
נתבעות פלונית
בא כוח הנתבעות עו"ד איימי בכור בוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: כריכת רכוש שלא פורט

החלטה
לפנינו מונחת בקשת ב"כ הבעל להבהרת החלטה שניתנה ע"י ביה"ד בתיק זה בעניין הסמכות.

ב"כ המלומד של הבעל מתפלא, כלשונו, על כך שמחד גיסא ביה"ד פסק כי "כל ענייני רכוש הצדדים אמורים להיות נידונים כחלק מתביעת הגירושין, כאשר חלוקת ואיזון כל ענייני הרכוש בין בני הזוג נתונות לסמכותו של בית דין נכבד זה" [כך לשון בקשת ההבהרה]. ומאידך פסק בית הדין, כי "נושא טענות האשה שכביכול הדירה היא רכוש הצדדים, אינה חלק מסמכותו תוך ובסתירה מוחלטת לכאורה לחלקו הראשון של פסה"ד וכו'" [גם כאן כך לשון בקשת ההבהרה].

ב"כ הבעל שב ומדגיש, כי "הבעל סבור גם עתה כי דירת הצדדים, לצערו, אינה חלק מרכושו ואיננה יכולה לבוא בחשבון בחלוקת רכוש אשר תעשה עם הגירושין וכו".

ביה"ד בדרך כלל אינו נזקק לבקשות מעין אלו, ביה"ד נתן את החלטתו ומקום הערעור עליה הוא בביה"ד הגדול. אולם, היות והדברים ברורים מתוך פסה"ד, ביה"ד נענה לבקשה ומסביר את הדברים.

ביה"ד שנה ושילש את הקביעה, כי "ביה"ד קנה סמכות בכל ענייני הרכוש אשר פורטו ע"י הבעל בכתב התביעה המתוקן שהוגש על ידו". ודוק, ביה"ד ציין במפורש כי הסמכות חלה רק על ענייני הרכוש אשר פורטו ע"י הבעל בכתב התביעה המתוקן שהוגש על ידו.

בהתאם למפורט בארוכה בהחלטת ביה"ד, מנוע הוא מלקנות סמכות בענייני רכוש שלא פורטו על ידי התובע, ואף שביה"ד האריך להראות כי אי-פירוט כל ענייני הרכוש בענייננו אינו גורע מכנות הכריכה, והכריכה מתקבלת על כל הרכוש אשר פורט, ברור הדבר כי הכריכה אינה יכולה לחול על רכוש אשר לא נכרך כדין.

ברור הוא כי גם כריכה כנה אינה פוטרת מהצורך בכריכה כדין, ובענייננו, הגם שביה"ד קיבל את כנות כריכתו של הרכוש ע"י הבעל, הרי הבעל עצמו בסופו של דבר הקפיד שלא לכרוך כדין את עניינן הדירה, וכך נעשה על ידו לאורך כל ההליכים כולל בכתב התביעה המתוקן.

בירור זה עולה גם מדברי כב' השופט מצא בענין זקס (בג"ץ 772/00 זקס נ' בית-הדין הרבני האזורי בפתח-תקווה, פ"ד נה(2) 49, 54, (28/11/2000)), ולפיהם:
"אך על פי הפסיקה הקיימת, כריכת חלק מענייני הרכוש בתביעת גירושין אינה שוללת את סמכות בית הדין הרבני לדון בעניינים שנכרכו, אלא אך מאפשרת לבן הזוג השני להגיש לבית המשפט תביעה נגד בן זוגו בענייני רכוש שלא נכרכו בתביעת הגירושין."

דברים אלו עולים באופן מדויק בקנה אחד עם החלטת ביה"ד דידן בענייננו, ובפרט שכאמור הבעל עדיין עומד על כך שדירת הצדדים אינה חלק מרכושו ואיננה יכולה לבוא בחשבון בחלוקת רכוש אשר תעשה עם הגירושין.

משכך ברור הדבר כי ביה"ד מנוע מלדון בעניין הדירה אשר לדברי התובע שייכת לצד ג'.


ניתן ביום י"ז בסיון התשע"א
(19/06/2011)

הרב יעקב זמיר – אב"ד הרב אברהם שינדלר – דיין הרב יהודה יאיר בן מנחם – דיין