ב"ה
בית הדין האזורי פתח תקוה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דוד מלכא
הרב י. יהודה גליק
הרב בנימין לסרי
דיין
דיין, יו"ר
דיין
תיק מספר: 870160/1
תאריך: כ"ח באייר התשע"ב
(20/05/2012)
תובע פלונית
משיב
הנדון: בירור יהדות
נושא הדיון: צו לבדיקה גנטית

החלטה
א. בהחלטה מיום א' אייר תשע"ב 23.04.2012 הורה ביה"ד בהתאם להוראות סעיף 28יד לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000, כי באופן עקרוני ניתן לבצע בדיקת רקמות לאם המבקשת ואמה, בכפוף לאישור נשיא ביה"ד הגדול.

ב. נשיא ביה"ד הגדול הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, בהחלטתו מיום י' אייר תשע"ב, אישר את ביצוע הבדיקה.

ג. בהתאם לאמור מורה ביה"ד על ביצוע בדיקת רקמות לפי סעיף 28יד לחוק, בצו הערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה, לאם המבקשת [פלונית] ולסבתא של המבקשת [אלמונית].

ד. בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות מידע גנטי (עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה, תיעוד ושמירת תוצאותיה), תש"ע-2010 (להלן: התקנות), יש לצרף לבקשה לביצוע הבדיקה תמצית רישום של הנבדקים במרשם האוכלוסין.

ה. ביה"ד מורה על ביצוע הבדיקה לנבדקים הנ"ל במעבדה לסיווג רקמות, המרכז הרפואי ע"ש רבין (ביה"ח בלינסון), פתח-תקווה.

עובדי המעבדה יזהו את הנבדקים ע"פ תעודת זהות נושאת תמונה עדכנית של הנבדקים.

הדגימות יינטלו מהנבדקים יחד באותה מעבדה ובאותו מועד. הדגימות יסומנו בהתאם להוראות תקנות 8(א) ו-8(ב) לתקנות, ובנוסף לחתימת ידם יחתמו גם בטביעת אצבע שלהם על הדגימות.

קביעת הממצאים וחוו"ד על תוצאות הבדיקה יינתנו בהתאם להוראות סעיף 10 לתקנות, ותוצאות הבדיקה ימסרו לביה"ד בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנות.

ו. בבדיקה יהא נוכח נציג מטעם ביה"ד הרבני פתח-תקווה.

ז. מצורף להחלטה זו הטופס שבתוספת הראשונה לתקנות, בהשלמת הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה.תוספת ראשונה

טופס 1

(תקנה 1)

צו לביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה


בבית הדין הרבני פ"ת

תיק מספר 870160/1

המבקשים: [פלונית] ת.ז.---------.

[אלמונית] ת.ז.---------.

לאחר שביה"ד שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק מידע גנטי, התש"ס-2000, לעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה של הנבדקים שלגביהם הוגשה בקשה לביה"ד בתיק האמור, מצווה ביה"ד על הנבדקים שפרטיהם רשומים להלן להתייצב עם צו זה ותעודה מזהה, כפי שיפורט להלן, ליתן דגימה מגופם לצורך עריכת בדיקה לפי הוראות המעבדה, מוסד הרפואי או מקום אחר שיפורט להלן.

פסקה א: פרטי הנבדקים

1.
השם: [פלונית] ת.ז.---------.

2. השם: [אלמונית] ת.ז.---------.

פסקה ב: מתן הדגימה

הנבדקים הנ"ל יתייצבו יחד למתן הדגימה במועד שיתואם מול מעבדה לסיווג רקמות במרכז הרפואי ע"ש רבין פ"ת, ולפי הוראות המעבדה, ויביאו אתם לבדיקה תעודות מזהות כמפורט בצו זה ותצלום עדכני של כל נבדק. על כל הנבדקים להתייצב יחד לבדיקה.

פסקה ג: זיהוי הנבדקים

1.
הנבדקים הנ"ל יציגו לפני מתן הדגימה במעבדה תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי עם תצלום או דרכון ישראלי תקפים, שאיש צוות המעבדה יאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.

2. הנבדקים הנ"ל יזוהו לפני מתן הדגימה בהתאם להוראות המפורטות בצו זה.

כל תעודה שלפיה זוהה נבדק במעבדה – תצולם בשני עותקים, עותק אחד יישאר במעבדה ועותק אחר יועבר לבית הדין יחד עם חוות הדעת.

פסקה ד: עריכת הבדיקה ומסירת תוצאותיה

1.
איש צוות במעבדה יטול דגימה מכל נבדק בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטת האפשרית של אי-נוחות.

2. בלי לגרוע מהוראות החוק ותקנות אלה, תיערך הבדיקה ותוצאותיה יועברו לבית הדין גם לפי הוראות אלה המפורטות בצו זה.

ניתן ביום כ"ח באייר התשע"ב
(20/05/2012)


הרב י. יהודה גליק – יו"רהרב דוד מלכא – דייןהרב בנימין לסרי – דיין