ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב נחום פרובר
הרב יצחק הדאיה
הרב מרדכי רלב"ג
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 861704/2
תאריך: כ"ז בסיון התשע"ב
17/06/2012)
מבקש 1. פלוני 2. פלונית
בא כוח המבקש עו"ד מגי הלפרין
משיב
הנדון: שונות אישות
נושא הדיון: גירושין מנישואין אזרחיים ללא גט

פסק דין
המבקשים נישאו אזרחית בניו יורק בתאריך 1/2006.

לדברי הצדדים הטקס נערך בנוכחות שופטת נוצריה, שני הצדדים וחברה של האשה, ולא נמסרו כלל טבעות בטקס.

לדברי הצדדים, כל הסיבה לנישואין האזרחיים היה על מנת לאפשר לבעל לקבל היתר עבודה בארה"ב (האשה אזרחית ארה"ב).

לדברי הצדדים, לטקס האזרחי לא הוזמנו כלל קרובי המשפחה, היות ולא ראו בטקס כל קשר של נישואין ואף לא הצטלמו תמונות בטקס.

לדברי הצדדים הם התגוררו יחדיו שבועיים שלוש לפני הטקס ולאחר מכן כ-4 חודשים.

לפני ביה"ד הופיע אבי הבעל ואמר כי כלל לא הוזמן לטקס ולא עלה כלל להזמינו לטקס היות וכל הטקס היה לאפשר לבעל לקבל היתר עבודה ולא היתה כל משמעות לטקס.

לפני ביה"ד הופיע אבי האשה ואמר את אותם הדברים והוסיף כי קודם לטקס התקשרה אליו בתו-האשה וסיפרה לו כי רוצה לעשות את הטקס כדי לאפשר לבעל להשיג היתר עבודה, והוא יעץ לה לא לעשות כן, היות וטקס נשואין עושים למטרת נשואין ולא למטרה אחרת.

נאמר כמו"כ לפני ביה"ד שלא היו כל שכנים שידעו כלל שערכו את הטקס, ולאותם מעטים [לא שכנים] שסיפרו על הטקס נאמר להם שהכל נעשה ע"מ לאפשר לבעל לקבל היתר עבודה בארה"ב.

לדברי האשה יש לה קשר כשנה עם בן זוג שהוא כהן, ויש כיוון שהיא תרצה להינשא לו.

הצדדים מבקשים להתיר להם את הגירושין ללא גט פיטורין.

לדברי הצדדים באם הם ירצו להינשא בעתיד כל אחד לבן זוגו העתידי, זה יהיה אך ורק בחו"ק כדמו"י.

ביה"ד מבהיר בזה כדלהלן:

נראה לנו במקרה שלפנינו להתיר ללא גט פיטורין.
א. כל הטקס לא נעשה אלא ע"מ לאפשר לבעל לקבל היתר עבודה וכפי שהדברים מוכיחים שלא הוזמנו כלל חברים או קרובים לטקס ואפילו תמונות לא צולמו.

ב. לא היו עדים, לא בזמן הטקס, וכן לא בתקופה שהמשיכו להתגורר יחדיו.

ג. במקרה שלפנינו האשה חושבת להתחתן עם כהן וזה יוצר מעין שעת הדחק, וכן כתב בשרידי אש חלק ג סימן נ"ו כדלהלן:
"ולמעשה כבר הורה זקן, הגאון רשכב"ה מרן ר' חיים עוזר מווילנא, שלכתחילה יש להחמיר ולהצריכה גט, אבל בשעת הדחק יש להקל. והנה בנידון דידן יש לומר שהוא שעת הדחק, מכיון שהוא כהן, ואם נצריך גט אי אפשר יהי' לסדר קידושין. עי' באהע"ז סי' קנ"ג בפתחי תשובה לענין חליצת מומר."

לאור הנ"ל פוסק ביה"ד כדלהלן:

א. החל מהיום הצדדים מגורשים זמ"ז מהנישואין האזרחיים שנערכו ביניהם.
ב. העתק פס"ד זה יועבר אל מנהל האוכלוסין לצורך שינוי פרטי המעמד האישי.
ג. אין בפסק דין זה כדי לאסור את האשה לכהן.
ד. פס"ד זה הוא פס"ד לגירושין בלבד. בעניין יהדות וכן כדי לאפשר לצדדים להינשא בשנית לעלמא על הצדדים לפנות לרבנות כמקובל.

ניתן ביום כ"ז בסיון התשע"ב
(17/06/2012)


הרב נחום פרובר – אב"דהרב יצחק הדאיה – דיין הרב מרדכי רלב"ג – דיין