ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה שטסמן
דיין
תיק מספר: 908173-1
תאריך: כ"ג באלול התשע"ב
10/09/2012
תובע פלוני
בא כוח התובע אישור הסכם גירושין
נתבעות פלונית
הנדון: אישור הסכם גירושין
נושא הדיון: גט לחומרא לאחר גיור פרטי שאינו מוכר

פסק דין
א. לפנינו בקשה בהסכמה לאישור הסכם גירושין ולמתן פס"ד לגירושין.
המבקש הנו יהודי ואזרח ישראלי. המבקשת הנה אזרחית צרפת. המבקשת הציגה בפני בית הדין "מעשה בית דין" של "בית דין מיוחד לגיור" בראשות הרב [אלמוני]. לדבריה, מספר ימים לאחר הגיור היא נישאה עם בן זוגה על ידי אחד מחברי בית הדין לגיור.

ב. בית הדין של הרב [אלמוני] אינו בית דין מוכר. אנו מוצאים לנכון להביע את דעתנו, שגיור פרטי על ידי גורם שאינו מוכר, גם אם הוא תלמיד חכם וגדול בתורה, הנו פרצה חמורה בחומת הדת – שאחריתה מי ישורנה. הדברים אמורים ונכונים גם לעניין נישואין פרטיים.

ג. מכל מקום, מדי ספק לא יצאנו, ויתכן שהגיור כמו גם הנישואין תקפים, ואם כן האשה הנה יהודיה אשת איש. לפנינו עומדים דברי בעל "הקדושת יו"ט" (למהרי"ט אלגאזי סימן ד'): "באיסור ערווה חיישינן לכל הסברות להחמיר".

ד.
בנסיבות אלו, ואף מבלי לברר לעומק את תוקף הגיור ותוקף הנישואין, מחליט בית הדין להפנות את הצדדים לסידור גט לחומרא. עם סידור הגט נישואי הצדדים יהיו מותרים. סידור הגט יתקיים מחר, יום כ"ה אלול תשע"ב (11.9.2012) בשעה 8:30 באולם 209.

ה. במעשה בית הדין ירשם שהמבקשת-האשה גוירה בבית דין פרטי ובלתי מוכר, ולפיכך, מעשה בית הדין אינו מהווה כל ראיה לעניין יהדותה.

ו. לבקשת הצדדים, ובהתאם לסמכותו של בית הדין על פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון, מאשר בית הדין את הסכם הממון בין בני הזוג שנערך ונחתם בת"א ביום כ"ג אלול תשע"ב (9.9.2012).

ניתן ביום כ"ג באלול התשע"ב
(10/09/2012)


הרב שלמה שטסמן – דיין