ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מימון נהרי
הרב אייל יוסף
הרב דוד בר שלטון
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 548758-7 ב
תאריך: כ"ח באייר התשע"ג
08/05/2013
תובעת פלונית
בא כוח התובעת טו"ר דינה רייטשיק
נתבע פלוני
הנדון: גירושין, צו הגבלה
נושא הדיון: צו הבאה להבטחת התייצבות לדיוני גירושין

החלטה
א. בית הדין ניסה רבות לעשות בתיק זה כדי להביא את הצדדים לידי פשרה, אולם ללא הצלחה.

ב. בית הדין סבור כי יש להמשיך במאמצים כדי לשכנע את הבעל לתת גט מרצון, ולצורך כך בית הדין מזמן את הבעל למחר יום שלישי כ"ז באייר תשע"ג 7.5.2013 בשעה 8.30 בבוקר, ואם ניסיונות השכנוע לא יצלחו, הרי הבעל יתייצב כאן בכל בוקר בשעה 8.30 לדיון בפני בית הדין.

ג. בשלב זה האשה אינה צריכה להתייצב, אולם עליה להשאיר במזכירות בית הדין פרטי התקשרות עמה, למקרה בו ייאות הבעל לתת גט – או אז היא תוזמן מידית.

ד. הבעל הצהיר לפני בית הדין כי אין בדעתו להתייצב מחר, לאור ההתחייבויות שיש לו כלפי לקוחותיו במשרד, במקצועו כעורך דין. ראשית, בית הדין סבור כי התרת אשתו מעגינותה הנמשכת קרוב לעשור, קודמת לכל התחייבות אחרת, ושנית על הבעל להבין כי חסד נעשה עמו באשר אחד הצעדים הבאים יכול שיהיו כדוגמת שלילת רישיונו בעיסוקו במקצוע עריכת הדין, על פי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה–1995, ולכן ביטול פגישות עם לקוחות, היא פגיעה פחותה מכל אפשרות אחרת.

ה. אולם, לאור הצהרת הבעל כאמור, ולשם הבטחת הופעתו, בית הדין אינו רואה ממנוס, מהזמנתו בצו הבאה ע"י משטרת ישראל.

ו. יחד עם זאת, ניתן יהיה להמיר את צו ההבאה בהפקדת מזומן בסך 150,000 ₪ כערובה להתייצבות הבעל מחר ובכל יום אחר שהוא יוזמן אליו על פי החלטת בית הדין.

על משטרת ישראל להביא את הבעל מחר לדיון כאמור בסעיף ב', ואין לשחררו ללא אישור מפורש מבית הדין.

ניתן ביום כ"ו באייר התשע"ג (06/05/2013) .

הרב דניאל אדרי – אב"דהרב אייל יוסף – דייןהרב דוד בר שלטון – דיין


החלטה

לאחר מתן ההחלטה מתאריך כ"ו באייר תשע"ג (6.5.2013) הגט סודר ונמסר כדמו"י בו ביום.

החלטה זו וההחלטה הנ"ל מותרות לפרסום לאחר השמטת שמות הצדדים.

ניתן ביום כ"ח באייר התשע"ג (08/05/2013).

הרב דניאל אדרי – אב"ד