ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב יצחק אושינסקי
דיין
תיק מספר: 930273-1
תאריך: כ"ז באייר התשע"
07/05/2013
מבקשת לשכת רשות האוכלוסין חיפה
משיבים פלוני ופלונית
הנדון: שונות
נושא הדיון: ביטול תוקפה של תעודת גירושין

החלטה
לפנינו בקשת רשות האוכלוסין חיפה להבהרה באשר לשינוי המצב האישי של המשיבים מנשואים לגרושים.

להלן נתאר את העובדות ואת הבקשה להבהרה.

לבני הזוג פלוני ופלונית אושר הסכם גירושין ביום 12.9.12 בתוקף של פסק דין, בתיק מספר 908735/1. בני הזוג הצהירו בהסכם הגירושין כי הם יהודים.

בין הצדדים הנ"ל סודר גט ביום ח' כסלו תשע"ג (22.11.12). מספר תיק לסידור גט 908735/2.

במעשה בית דין מן היום הנ"ל שנחתם ע"י מותב זה של בית הדין נאמר כי אין תעודת הגירושין משמשת הוכחה באשר ליהדותם של הצדדים.

עוד נציין כי הצדדים נישאו בנישואין אזרחיים (כפי המצוין אף בהסכם הגירושין שביניהם שהובא לאישור בית הדין).

כשלושה חודשים לאחר סידור הגט, התקבלה פניית לשכת רשות האוכלוסין חיפה (רשות האוכלוסין וההגירה) מיום 26.2.13, בה נאמר כי הבעל שהתגרש בבית הדין, מר פלוני, אינו יהודי ע"פ רישומיהם, ובשל כך לא יוכלו לרשום שינוי במצבו האישי ע"פ תעודת הגירושין. לפנייה צורף התיק האישי בו נעשו הבירורים באשר ליהדותו ויהדות אמו של פלוני. בפנייה התבקשה התייחסות בית הדין לכך.

לאור האמור, בהחלטת בית הדין מיום 6.3.13 נאמר:
בפנינו הודעת לשכת רשות האוכלוסין חיפה כי מר פלוני אינו יהודי לשיטתם, ומבקשים התייחסות בית הדין לכך.

ובכן, ביום 22.11.12 בוצע גט בין הנ"ל לבת זוגו ע"י הח"מ, כאשר במהלך סידור הגט נשאלים הצדדים האם הוריהם יהודים. במהלך חקירת הצדדים כולל שאלות באשר לשמותיהם ושמות הוריהם, לא התקבלה כל תשובה המעוררת ספק באשר ליהדותה של אם הנ"ל, אף שסיפר הנ"ל כי אביו אינו יהודי (ולכן הושמט שם אביו בגט) – ייתכן משום שרצה להסתיר את העובדה שאמו אינה יהודייה. לאור זאת סודר גט בין הצדדים כפי שנערך בין שני יהודים.

דברים אלו אמורים אף כלפי הסכם הגירושין שאושר בבית הדין בתוקף של פסק דין ביום 12.9.12 – נראה שבמהלך הדיון בבקשת האישור לא התעורר כל ספק לבית הדין שאישר ההסכם באשר ליהדותו של הבעל – וההסכם אושר.

לאור הודעת לשכת רשות האוכלוסין, בית הדין יבדוק את הסוגיה ע"י הפניית מר פלוני לחוקר יהדות מוסמך מטעם הנהלת בית הדין הרבניים, לשם בחינת יהדותו. יש להעביר לחוקר היהדות את כל החומר שהתקבל מלשכת רשות האוכלוסין.

אם תתקבל חוות דעת של חוקר היהדות התואמת לממצאי לשכת רשות האוכלוסין, ישקול בית הדין להורות כי הגט שסודר יסודו בטעות, ואין לראות בו גירושין בין הצדדים.

ואכן, לפני בית הדין מונח דו"ח חוקר היהדות מר יהודה שטיינמן מיום 1.5.13, בו חיווה דעתו כי מר פלוני אינו יהודי. קביעה זו התבססה על תעודת לידה מקורית של המבקש בה מצוין שאמו אינה יהודייה, על הודאת אם המבקש שהיא ובנה אינם יהודים, ועל הודאתה כי בטרם עליתם ארצה, היא זייפה את תעודת הלידה שלה כדי להירשם כיהודייה. בנוסף הצהירה אמו של פלוני בכתב בפני חוקר היהדות כי היא ובנה אינם יהודים.

כמובן, על פי ההלכה אין משמעות לגירושין או לנישואין כאלו או אחרים בין יהודייה לנוכרי.

לאור כל האמור יש לקבוע כי הגט שסודר בין הצדדים שפרטיהם מעלה (תעודת גירושין 1028495) יסודו בטעות, ואין לראות בו גירושין בין הצדדים.

יש להעביר העתק החלטה זו לרשות האוכלוסין חיפה.

ניתן ביום כ"ז באייר התשע"ג (07/05/2013).

הרב יצחק אושינסקי – דיין