ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב יעקב חיים סלומון
אב בית דין
תיק מספר: 467009-14
תאריך: י"ג באלול התשע"ג
19/08/2013
תובע פלוני
בא כוח התובע עו"ד אביחי דמארי
נתבעת פלונית
בא כוח הנתבעת עו"ד עפרה בריל
הנדון: סידורי גיטין
נושא הדיון: הבהרה לעניין הליך סידור הגט

החלטה
נתקבלה בבית הדין בקשת הבהרה מב"כ האיש (להלן – המבקש) וכן נתקבלה תגובת ב"כ האישה (להלן – המשיבה).

המבקש פונה בבקשת ההבהרה ביחס לסידור ג"פ שסודר לצדדים בתאריך כ"ז בניסן תש"ע (11.4.2010). המשיבה, בתגובה תמוהה, ממליצה לביה"ד לא להשיב לבקשה.

לאחר העיון מחליט ביה"ד:

1. ברצוני להבהיר כי ביה"ד לגיטין שונה במהותו מבית דין למשפטים. בהרכב המשפטי מתנהל דיון דינמי בפני שלושה דיינים והוא מתועד בפרוטוקול הדיון, ואילו בית הדין לגיטין מתנהל ע"י דיין אחד "בסדר יום" קבוע שכמעט אינו משתנה ממקרה למקרה, וממילא אינו מתועד.

2. ההליך הקבוע כולל מספר שאלות הבהרה לצדדים המחויבות ע"פ המשפט העברי – והחוק. אשר על כן, הנני להשיב לבקשת ההבהרה של המבקש ביחס לסידור הגט המדובר, מכיוון שההליך הקבוע בבית דיננו נעשה גם בעניינו!

3. כל זוג המגיע מבית הדין המשפטי, אלי – אל בית הדין לגיטין – אינו מקבל את הג"פ אוטומטית, אלא נשאל כמה שאלות, כדלהלן:

(א) האם הג"פ ניתן מרצונו החופשי של כל אחד מהצדדים, והאם אין לאחד מהצדדים נקיפות מצפון כל־שהן לגבי הגירושין, והם שלמים עם העניין?

(ב) האם אחד הצדדים מעוניין לשכנע את הצד השני, בניסיון נוסף ואחרון לשלום־בית?

(ג) האם הסכם הגירושין שאושר בביה"ד המשפטי מקובל על כל אחד מהצדדים?

(ד) האם הסכם הגירושין כבר בוצע במלואו? (לא מעכב.)

(ה) האם בני הזוג חיים בנפרד?

אם אחד הצדדים עונה בשלילה על אחת מהנקודות דלעיל, אין אפשרות להתקדם בהליך סידור הגט, וביה"ד מנוע מלסדר את הג"פ לפי ההלכה ולפי החוק.

(כל האמור לעיל מתייחס למקרה שאין "חיוב ג"פ" לאחד הצדדים.)

4. אני נוהג כך בכל הגיטין שאותם אני מסדר – למעלה מ־1000 גיטין בשנה – ומקפיד מאוד על נוהל זה!

5. נהלים אלו לסידור גיטין נקבעו בעיקר לפי חידושו היסודי של בעל ספר "נתיבות־המשפט" על שולחן ערוך חושן־משפט סימן כ"ה, סעיף קטן א' וה', הקובע כי: למרות שבכל תחומי החיים נקבעה הלכה לפיה "דברים שבלב אינם דברים" והדיבור הוא הקובע, גם אם הלב חלוק על המילים הנאמרות בפה, הרי לעניין סידור גיטין, חובת הדיין מסדר הגט להשתכנע שבני הזוג ליבם ופיהם שווים ללא פקפוקים. לפיכך, תשאול בני הזוג הוא עיקר ויסוד בסידור הגט.

6. ברצוני להעיר כי הליך זה נתמך גם ע"י הגישה הפסיכולוגית. בהתייעצויות שקיימתי עם בעלי מקצוע, נודעתי כי ג"פ שסודר בלי שהצדדים הגיעו להפנמה מוחלטת של תהליך הפירוד עלול להזיק לבני הזוג, ולהותיר בהם צלקות נפשיות. מענה כן לשאלות הדיין חיוני עבורם כדי להשלים עם אקט הפירוד שבחרו בו.

7. נוהל זה בוצע גם בסידור ג"פ לזוג הנ"ל.

ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

ניתן ביום י"ג באלול התשע"ג (19/08/2013).

הרב יעקב חיים סלומון – אב"ד