ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
אב בית דין
תיק מספר: 548758/13
תאריך: כ"ח באלול התשע"ג
03/09/2013
תובעת פלונית
בא כוח התובעת טו"ר דינה רייטשיק
נתבע פלוני
הנדון: החזקת ילדים / הסדרי ראייה
נושא הדיון: טענות בדבר טיפול מינהלי בבקשות שהוגשו לבית הדין

החלטה
בית הדין קיבל את הודעת המבקש – ויותר נכון: את תלונת המבקש – בעניין אי הזנה כרונית של כתבי בית הדין שהוא מגיש באמצעות פקס. ההודעה נושאת חותמת המזכירות מתאריך 29.8.2013. יום לאחר הגשת הבקשה, כבר מתקבלת התלונה, וכך נכתב בה:
"1. מסמכים ששלח הח"מ ביום 28/8/13, שהינם:

א. בקשה לזימון עדים מטעם הנתבע לעניין "החזר הוצאות" מטעם התובע, בקשה להורות לאשה על המצאת מסמכים לענין החזר הוצאות.

ב. כתב תגובה לביה"ד הרבני האזורי לענין אישור עיכוב ביצוע, בקשה לביטול החלטה.


לא הוזנו במזכירות ביה"ד הרבני חרף העובדה כי התקבל בגינם פקס מאושר.

2. אין זו הפעם הראשונה ואף לא הרביעית שבה מסמכים לא מוזנים כראוי אם בכלל, בבי"ד זה, והח"מ התריע על כך ונאלץ לקבול על כך מס' רב פעמים ובייחוד בשנה האחרונה.

3. לא ייתכן כי ייגרם שוב ושוב חסרון כיס וטרחה מיותרת ויתרה לח"מ בשל הגעות חוזרות ונשנות לביה"ד הרבני לשם הזנת מסמכים!!!"


עוד ציטוט נבחר:
"6. יודגש, כי אין הדברים מכוונים כנגד פקידי ומזכ' ביה"ד הרבני שבקומה 0 בבניין ביה"ד הרבני ואשר ציינו בפני הח"מ כי אף דעתם שלהם אינה נוחה מכך והוסיפו כי אכן ראוי להתלונן על כך."

ראשית לכול, ביחס לעצם הפניית הבקשה/התלונה שלפנינו אל בית הדין הרבני, יש להעיר כי אין כל מקום להפנות אל הגוף השיפוטי כבית הדין הרבני תלונות מעין אלה, הנוגעות לתחום המזכירותי־מנהלי ואינן עוסקות בגופו של העניין המשפטי הנדון. מצופה מהמבקש, שהוא עורך דין במקצועו כי יידע שעליו להפנות תלונות מנהליות אלו – אם רצונו בכך – אל הגופים המתאימים, בלא לבזבז זמן שיפוטי יקר של הגוף השיפוטי.

שנית, לגבי עצם התלונה, אף שמן הראוי היה שלא תזכה להתייחסותו של בית הדין, החלטנו לבחון אותה ואנו מוצאים שהיא בלתי מוצדקת וקנטרנית.

לא ברור לבית הדין על אלו בקשות מכוון המבקש כאילו לא התקבלו, אולם דבר אחר ברור: בית הדין עוסק כמעט מידי יום, ואם לא – אז אחת ליומיים–שלושה, במתן מענה לבקשות בתיק זה.

המבקש מדבר על מסמכים שנשלחו על ידו בפקס בתאריך 28.8.2013 היינו ביום רביעי האחרון – עדיין בפגרת בית הדין – וכבר מלין על 'אי טיפול מכוון' ורוצה לרמוז לפקיד או לדיין בקומה זו או אחרת. דומה אפוא כאילו המבקש סבור שפקידי בית הדין מתגוררים עשרים וארבע שעות בתוככי בית הדין וממתינים בתורנות ליד מכשיר הפקס, שמא ייפלט פקס בהול המצריך סריקתו בתוך שעות עד יממה, כאילו מדובר במקרה חירום ועוד בתקופת הפגרה, בה כוח האדם מצומצם.

כאן המקום לציין לשבח את עובדי המזכירות שעושים כל שביכולתם להביא בפני בית הדין את הבקשות בהקדם האפשרי. לא אחת אנחנו עוסקים בבקשות בתיק אחד יותר מפעם אחת ביום, לאחר שמתקבל המענה להחלטת שנכתבה זמן קצר קודם לכן.

בית הדין אינו מוכן לקבל אי־אלו האשמות כלפי המזכירות בקומה זו או אחרת. יש דרך אחת להגשת כתבי בית הדין – באמצעות סריקתם למערכת המחשוב, ומשם הם צפים מידית כמשימה לטיפול במחשבים של חברי ההרכב.

אין כל דרך לעצור מסמכים בין קומה 0 לקומה 2, ולכן ראוי היה כי המבקש, בהיותו עו"ד, ישקול היטב דרך פנייתו לבית הדין והגשת תלונות מסוג זה.

באשר לאופן המצאת המסמכים וקבלתם, בית הדין כבר אמר את דברו בתיק זה בהחלטתו מתאריך ביום כ"ח באלול התשע"ג (03/09/2013) בתיק 548758/7.

מכיוון שבדעתנו לתת פומבי להחלטה זו, כאן המקום לציין את הבעייתיות במשלוח בקשות באמצעות מכשיר הפקס והדואר־האלקטרוני.

שלישית, ייאמר כי בתקנות הדיון אין כל הסדר להמצאת כתבי בי־דין באמצעות פקסימיליה או דואר־אלקטרוני (אף שבימים אלה מתבצעת עבודת הכנה להתקנת תקנות אלה), ומצד שורת הדין היה שלא לקבל בקשות בפקס או בדואר־אלקטרוני. אולם יחד עם זאת, בתי הדין נהגו לקולה, ומכוח הסמכות הטבועה המוקנית להם, מקבלים בקשות דחופות בדרכים אלו, מתוך מטרה להקל על קהל הפונים, דבר שהפך עם השנים לשער כניסה כמעט רשמי ובפרט כאשר ניתן לגבות אגרה בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון.

ייתכן שיש תקלות בפקס ולא כל המסמכים מתקבלים. לעתים מדובר בצרור מסמכים שנפלטים במכשיר הפקס, ללא יכולת לסדר את מס' העמודים לפי הסדר הכרונולוגי, וברור הוא כי פקס כזה לא יכול להיות מטופל כראוי.

ראוי להביא לידיעת כלל ציבור המשתמשים, כי אמנם השאיפה של כל מערכת ציבורית ובפרט מערכת בתי הדין להביא לשיפור והנגשת השירות, אולם אין זה אומר שניתן לעשות בו שימוש עודף ולהעמיס על מזכירויות בתי הדין עשרות עמודים, בקשות על נספחיהן ללא סימון מס' עמודים – והפקיד אמור לעמוד ולסדר את החומר המצורף.

הבעל מסיים את הודעתו/תלונות במשפט אולי מאיים, וכך כותב: "לא תשלח הודעה נוספת בעניינים אלו בביהד"ר זה".

ואכן אין בכוונת בית הדין להקדיש זמן שיפוטי נוסף למענה לבקשות מסוג זה, והמבקש מתבקש בזאת להפסיק לאלתר להטריח את בית הדין בעניינים אלו.

המבקש רשאי בכל עת לסור אישית למזכירות בית הדין ולבדוק את ענייניו. אם חפץ הוא לעשות זאת מרחוק, קיימת אפשרות גישה למעקב אחר תיקים באמצעות אתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.

מכיוון שכבר נדרשנו בעבר לבקשות טכניות מסוג זה ועקב הצורך להידרש לכך פעם נוספת, בית הדין מוצא לנכון להטיל על המבקש הוצאות סמליות בסך 360 ₪, תוך התראה כי אם יימשך נוהג זה, בית הדין ישקול לקבוע סכום משמעותי יותר בן ארבע ספרות.

ניתן לפרסם החלטה זו בצירוף החלטה קודמת מתאריך מתאריך ג' באדר התשע"ג (13/02/2013) בתיק 548758/7 בהשמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום כ"ח באלול התשע"ג (03/09/2013).

הרב דניאל אדרי – אב"ד