ב"ה
בית הדין האזורי צפת
בפני כבוד הדיינים:
הרב אוריאל לביא
הרב חיים בזק
הרב יוסף יגודה
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 817111-3
תאריך: י"ג בתשרי התשע"ד
17/09/2013
צד א פלוני
בא כוח הצד א עו"ד חיים כהן
צד ב פלונית
בא כוח הצד ב עו"ד בבת דמארי
הנדון: חלוקת רכוש – כריכה
נושא הדיון: מיהו אקטואר

החלטה
בעקבות ההחלטה מיום כ"א אב תשע"ג (28/07/2013), התקבלה תגובת הנתבעת ביחס למעמדו של הדו"ח האקטוארי שהוגש על ידי רו"ח אבי כהן. עותק יועבר לעיון התובע.

בשלב זה עלינו להכריע בשאלה העקרונית שעלתה על ידי התובע ביחס למעמדו של הדו"ח הנ"ל.

לטענת התובע, מאחר שבית הדין ביקש למנות אקטואר שיערוך את הדו"ח האקטוארי, ולבסוף התברר שרו"ח אבי כהן עורך דו"ח אקטוארי למרות שאינו מוסמך כאקטואר, יש לבטל את הדו"ח ולמנות איש מקצוע המוסמך כאקטואר. מאידך גיסא, הנתבעת דרשה לדחות על הסף את הטענה, עקב הצגתה בשלב הנוכחי, פרק זמן ארוך לאחר שהיה ראוי להציגה, ולאחר שרו"ח אבי כהן השלים את מלאכתו וקיבל את שכרו. וכן ציינה שבתי המשפט נהגו למנות רואי חשבון כאנשי מקצוע לעריכת חוו"ד אקטוארית, למרות שאינם מחזיקים בתעודה המאשרת הסמכתם כאקטוארים.

לאחר עיון בטענות הצדדים מצאנו לנכון לדחות את בקשת התובע.

מבחינת החוק יש להבחין בין מקצוע ראיית חשבון לאקטואריה. מקצוע ראיית חשבון, המעוגן בחוק רואי חשבון, תשט"ו־1955, לפיו "רואה חשבון" – מי שבידו רישיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה, ולשם כך הוקמה "מועצת רואי חשבון" סטטוטורית, שלה הוקנתה הסמכות הבלעדית לתת רישיון זה בישראל. כמו כן מינויו של רואה חשבון וחתימותיו על דו"חות כספיים נדרשים על פי חוק בנסיבות מסוימות.

שונה מכך האקטואריה, שהיא אינה מעוגנת בחוק כלשהו, אין לה מועצה סטטוטורית, ועל פי חוק העוסק בכך אינו מחויב בתעודה או ברישיון לשם כך. אמנם האקטואריה היא תחום חשוב שיש ללמוד אותו ולהתמקצע בו, ואף הוקמה בישראל התאגדות של אקטוארים בשם "אגודת האקטוארים בישראל", אך מלבד זאת אין להם סמכות חוקית למתן רישיונות וסמכויות כל שהן לעסוק בתחום זה (משום כך לא נמצאה בפסיקה, הגדרה לשאלה "מיהו אקטואר").

על כן, אף שאגודת האקטוארים כתבה בתקנון שלה (סעיף 6ד1 לתקנון), כי זכויות חבר המוגדר אצלם כ"אקטואר מלא" הוא: "לרשום ליד שמו את האותיות F.IL.A.A, לשאת בתואר 'אקטואר (Fellow)', להציג את עצמו בתואר זה ולעשות כל פעולה אשר הדין ו/או תקנות האגודה מאפשרים לאקטואר לעשותה", אין בקביעה חוזית־פנימית זו של ההתאגדות כדי להטיל חיוב או איסור על מי שאינו חבר באיגוד זה להשתמש בתואר "אקטואר" או למלא תפקידים הנדרשים בתחום זה.

לכן, די בכך שרו"ח או כל המתמחה בתחומי הכלכלה והחשבונאות, מעיד על עצמו כנותן חו"ד אקטואריות וכבעל ידע וניסיון בתחום זה, כדי שניתן יהיה להפנות אליו החלטות בתי הדין ובתי המשפט לנתינת חו"ד אקטואריות.

כך גם במקרה דנן, בו רו"ח אבי כהן מכריז על עצמו בדף הלוגו שלו כנותן "חוות דעת כלכליות ואקטואריות", וכן מצהיר על עצמו בחוות הדעת שהגיש לביה"ד כבעל ניסיון והתמחות ב"הכנת תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות" (השייכות לתחום האקטואריה) – די בכך כדי שניתן יהיה למנותו כאקטואר ולהפנות אליו חו"ד אקטואריות על פי החלטת ביה"ד. על כן למרות שרו"ח אבי כהן התבקש על ידי בית הדין, כפי שכבר נעשה בתיקים רבים אחרים אצלנו ובבתי המשפט, לערוך חוות דעת אקטואריות, וגם בהתנסחות ההחלטה לא נמנענו מלכנותו "אקטואר" בשל חוות דעת אלו, בהתאם לאמור, אין בכך עילה לפסול את הדו"ח, מה עוד שכאמור ההגדרה המדויקת של המעמד והפעילות של רו"ח אבי כהן כמפורט בדף הלוגו שלו היו ידועים לכל הנוגעים מדבר מתחילת ההליך ולכל המאוחר החל ממועד הדיאלוג הכתוב של הצדדים עמו.

בנוסף, בקשת התובע נגועה בשיהוי רב, כאשר החלטת ביה"ד למינוי רו"ח אבי כהן כאקטואר ניתנה ביום ג' אדר תשע"ב (26/02/2012), ואילו טענת התובע כנגד מינויו של רו"ח אבי כהן כאקטואר עלתה לראשונה רק בדיון בביה"ד ביום ז' אב תשע"ג (14.7.13) והוגשה כבקשה לאחר כעשרה ימים (בתאריך 24.7.13), כשנה וחמישה חודשים מנתינת ההחלטה. במשך הזמן עד למועד זה, הפנה ב"כ התובע מכתבים אל רו"ח אבי כהן בנוגע לעבודתו ולחישוביו האקטואריים ואף פנה לביה"ד בבקשות ביחס לתפקודו כאקטואר, בלא להעלות בכל אלה כל טענה הנוגעת לעצם מינויו כאקטואר, למרות שהלוגו של רו"ח אבי כהן שבו הוא מגדיר עצמו כרו"ח המבצע דוחו"ת אקטואריים היה לנגד עיניו.

יותר מכך, טענות אלה מועלות לאחר שהאקטואר כבר הגיש בתאריך 22.11.12 חו"ד ארוכה המונה 26 עמודים ועוד למעלה ממאה עמודי נספחים. ביה"ד הפנה את חו"ד לתגובת הצדדים, וב"כ התובע השיב לביה"ד בתאריך 2.12.12 את תגובתו בה התייחס למרכיבי ודרכי החישוב של האקטואר, וביקש מביה"ד "להורות לאקטואר להשלים ו/או לתקן ו/או לעדכן את חוות דעתו", אך לא טען כנגד עצם מינויו כאקטואר. כך גם בדיון בביה"ד שהתקיים ביום י"ט כסלו תשע"ג (03/12/2012), העלה ב"כ התובע טענות כנגד חישוביו של רו"ח אבי כהן, וביקש להגיש לאקטואר שאלות והערות, אך שוב – לא העלה טענות כנגד עצם מינויו כאקטואר. רק לאחר שרו"ח אבי כהן השיב לב"כ התובע, ועמדת רו"ח אבי כהן לא הייתה לשביעות רצונו, הוא העלה טענה מקדמית זו. מאידך גיסא, בטענות שמעלה ב"כ התובע בדיון האחרון ובבקשתו עשרה ימים לאחר מכן כנגד מינויו כאקטואר, הוא אינו מביא כל מידע או נתון שלא יכול היה לדעת עליו קודם לכן.

יצוין, בבקשה מיום 16.7.2012 שבה ב"כ התובע ביקש להחליף את האקטואר, כלל לא עלתה הטענה הנוכחית, אלא רק עלו טענות לגופו של הדו"ח.

על כן דין הבקשה להידחות.

המשך ההליך יהיה כדלהלן: בעקבות השגות התובע ביחס לחוות הדעת האקטוארית, יזומן מועד לדיון שבו הצדדים יוכלו לחקור את רו"ח אבי כהן, ולאחר מכן יושלם ההליך.

ניתן ביום י"ג בתשרי התשע"ד (17/09/2013).

הרב אוריאל לביא – אב"דהרב חיים בזקהרב יוסף יגודה