הלימ תירב רחאל ןימחב הציחרו הציצמ
המולעתה ןורתפ לש תיתכלהו תיטפשמ ,תיאופר תועמשמ

ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה

א"סשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות

יגולוימדיפא עקר - הלימ תירב
םיאפורו םילהומ
היליפומהה תשרות
המלש הלרוע םע סאידפסופיה
דוליה לש תיטילומה תבהצ בקע הימנא
הציצמה תמולעת
ןימחב הצחרה תמולעת
םוקימב היולתה הנכס
א"מרה תמועל ךורע-ןחלושה
תוהימת עברא
םילשוריב טפשמ תיבב אפור תודע .אי
ןיקת רבא לש הימוטנא .בי
סאידפסופיה .גי
ןימחב הציחרה תמולעת ןורתפ .די
לארשיב הלימה רחאלש היסקופיה .וט
תויוגש תויאופר תעד-תווח .זט
תיטפשמ תועמשמ .זי
תיאופר-תיתכלה תועמשמ .חי
הציצמה תמולעת ןורתפ .טי

הלימ תירבב הציצמ ,םילהומ ,סאידפסופיה ,הלימ תירב :חתפמ תולימ


יגולוימדיפא עקר - הלימ תירב .א
וא ,הלימה תירב איה לארשיבו 1 ב"הראב םירכזב רתויב החיכשה תיגרוריכה הלועפה
בורקב תיתד הווצמכ תעצבתמ הלימה .circumcision - הלרועה תתירכ - יאופרה היוניכב
רבעב םא .תימלסומה תדה ינב םירכז לש 90% לעמבו ידוהיה םעה ינב םירכז לש 100% ל
הינשה םלועה תמחלמ זאמש ירה ,םייתד םימעטמ קר תעצבתמ הלימה תירב התיה קוחרה
םייאופר םימעטמ םילומינ2(3ב"הראב םידלונה םירכזהמ 60-90%) םידוליי ינוילימ
תיטסרדה הדיריה תטלוב הלרועה תתירכ לש םייאופרה תונורתיה ןיב .םייטמסוקו
םלועב רתויב ץופנה יאופרה ןואטבה לש תכרעמ רמאמ .ןיפה ןטרס תוחיכשב
New England Journal of Medicine ה --
:ןיפה ןטרס דגנכ תנתונ הלרועה תתירכש הנגהה תא םכיס--
"Furthermore, circumcision reduces the risk of penile cancer. In

uncircumcised men, the lifetime risk of this cancer is about 1 in 500, as 4 ".
compared with a risk of 1 in 50,000 to 1 in 12 million in circumcised men
יפ דע האמ יפ) 24,000 יפ דע 100 יפ הובג םילרע לצא ןיפה ןטרסל ןוכיסה ,תורחא םילימב וא
תתומת לע םיעיבצמ םיגולוימדיפאה םינותנה .םילומינ לצא רשאמ (ףלא העבראו םירשע
חותינ תבחרהש ןאכמ .5 תונורחאה םינשה -45ב ןיפה ןטרסמ םינקירמא םילרע -11,000כ
ירקמ 10,000 לעמ ב"הראב עונמל הלוכי התיה היסולכואה לכל ב"הראב הלרועה תתירכ
.האמה לש הינשה תיצחמב ןיפה ןטרסמ תוומ

םינשה -45ב רשאכ ,רתויב םירידנ םינוכיסה םנמא .םינוכיס תרסח הנניא הלימה תירב
-10,000מ רתויל האוושהב ,חותינה יכוביסמ ב"הראב ועבנ תוומ ירקמ (!) 4 קר תונורחאה
.הפוקת התואב םילומינה לצא וענמנ אקוודש תוומ ירקמ

ועבק ךכ םושמו ,הלימ תירב עוציבב םירושקה םילאיצנטופ םינוכיסל דאמ םירע ויה ל"זח
.ןוכיסה תא רתוי דוע רעזמל ודעונש םיללכ ,יתכלה ףקות ילעב םייאופר םיללכ םימכח
ךרד ,תונכהה בלשמ לחה הלימה ךילהתב תורושקה תוטרופמ תויחנהל ןה םיעגונ ולא םיללכ
בצמ תודוא םימדקומ םיאנתל ןהו ,6 ןהירחאלש לופיטהו בקעמה יבלשב הלכו חותינה בלש
.הלימה עוציבל םייחרכה םיאנת ,לומינה לש ותואירב

:תינייפוא אמגוד הווהמ ם"במרה לש תיאופר-תיתכלהה היחנהה

לומל רשפאו ,לכה תא החוד תושפנ תנכסש ,ילוח םוש וב ןיאש דלו אלא ןילמ ןיא
.7 םלועל לארשימ תחא שפנ ריזחהל רשפא יאו ןמז רחאל

:אמגודל .8 שפנ תוריסמ לש םשה שודיק תווצמ תמייק דמשה תעשב םנמא

לכ לע םשפנ םינתונו לארשי ץראב ןיבשוי ןהש ולא - "יתוצמ ירמושלו יבהואל"
יתירקש לע ?ףרשיל אצוי ךל המ ;ינב תא יתלמש לע ?גרהיל אצוי ךל המ .תוצמה
יתלטנש לע ?לוגרפ האמ הקול ךל המ ;הצמ יתלכאש לע ?בלציל אצוי ךל המ ;הרותב
".9 בלולה תא

.םיקסופבו דומלתב קספנש יפכ ,הנכסה לטבתתש דע לומל רוסא - הריזגה תעשב אלש ךא

םיאפורו םילהומ .ב
ידיב אלו םילהומ ידיב ,דימת טעמכ ,עצבתה הזה חיכשה חותינה תונורחאה םינשה יפלאב
אלו) ידוהי להומ םינש תכורא תרוסמ יפ לע יכ תעדל יאדכ תניינעמ הטודקנאכ .םיאפור
החווד ותעשב .10 יטירבה הכולמה תיב ידלי לש םתלרע תא תורכל ארקנ (יתוכלמה אפורה
ברה ידיב םהגקניקב ןומראב סלר'צ ךיסנה רצעה שרוי לש ותלרוע תתירכ לע תונותיעה
.11 ןודנול תליהק לש ימשרה להומה ,ןמואנס בקעי

תותירכ בור תועצובמ ,תירב ינב םניאש הלא םג ,םידולייה בור םילומינ הב ב"הראב
,םירשעה האמב הליחתה אל הלימה תרוסמ הב לארשיב תאז תמועל .םיאפור ידיב הלרועה
םעפל םעפמ םיעמוש תונורחאה םינשב .םיסונמ םילהומ ידיב תועצובמ תותירבהמ99% לעמ
תורמל .םיאפורל םילהוממ לארשיב תותירב עוציבל תוירחאה תא ריבעהל תונויסינ לע
תירב עוציבב ישעמה ןויסינה ילעב םיאפורה םה םיטעמ ןיידע ולא םירשקותמ תונויסינ
בחרנ שומיש ידכ ךות הקיתעה תרוסמב םיכישממ םיסונמ םילהומש ךכ ,לארשיב הלימ
.רודל רודמ רבעומה יתרוסמ עדיב תבלושמ תינרדומ היגולוקמרפב

תורפסבו םהיתורודל םילהומה ידיב בר יאופר עדי רבצנ םינשה בר ןויסינהמ האצותכ
רסח ןיידע וקלחו ,םינש תואמ לש רוחיאב תיאופרה תכרעמל עדונ הז עדימ קלח .הכלהה
,היליפומהה תלחמ תשרות יכרד לע עדיה איה תניינעמ אמגוד .ונימי תב תיאופרה תורפסב
.תיאופרה היליהקה ינפל הנש 1500 כ הלחמה לש תיטנגה השרותה יללכב וניחבה ל"זחשכ


היליפומהה תשרות .ג
העיגפ שישכ דחוימב ןכוסמ םומידה .םומידה אוה הלימ תירבב ירקיעה ןוכיסה םרוג
תלחמ איה (12 היסולכואהמ 1:10,000 עצוממב) רתוי החיכשה אמגודה .השירקה תכרעמב
רחאל תוומל םמדל לולע יליפומה הלוח . VIII השירקה םרוג רסח הב ,A גוסמ היליפומהה
.םומידמ לומינה תומ רחאל קר היליפומה הנחבוא םהב םירקמ ויה רבעבו ,ךתח וא העיצפ
,ללכ ךרדב ,ךכמ האצותכ .X םוזומורכל הרושקה ,תיביסצר תיטנג דח הלחמ איה היליפומה
X םוזומורכה תא םמאמ ושריש םירכזה םה םילוחהו תובקנה םה הלחמה יאשנ
קר תיאופרה תורפסב המסרופ תויליפומה תוחפשמ לע הנושארה תדעותמה תיפצתה .םוגפה
ינרדומה יאופרה רואיתהו 13 (Fordyce) סידרופ םשב יאקירמא אפור ידי לע 1784 תנשב
.14 1803 תנשב (Otto John Conrad, 1774-1844) וטוא ידי לע השענ הלחמה לש ןושארה

ויתובקעבו ,15 דומלתב ןויעש עיתפמ אל ,םיידוהיה םילהומה לש ברה ינילקה ןויסנה רואל
תשרות יכרד יוהיז תא םיגדמ (18א"מרהו 17 יריאמה ,16 ם"במרה) םיקסופה תורפסב
מדק רשא 20 וז תירוקמת יפצת תובקיעב .19 םהינבל תוהמאה ןמ - ןכוסמה יוקילה
קונית קר אל לומל רוסאש 21 םימכח ועבק ,הנש 1500 כב תינרדומה האופרה תויפצתלה
תתירכ ירחא ותמ ומא דצמ וידוד ינב רשא קונית םג אלא הלימ תמחמ ויחא ותמש
אוה ךכ םושמו ,יתשרותה םגפה תא אשונ ,ומא דצמ ויבורקכ ,אוה ףאש ששחה בקע ,הלרועה
. 22הלימה רחאל תומל לולע

המלש הלרוע םע סאידפסופיה .ד
תורפסב הנורחאל דע רסח היהש םייתרוסמ םילהומ ידיב יוצמה יאופר עדימל תפסונ המגוד
Hypospadias) המלש הלרוע םע 23 סאידפסופיה לש הרידנה העפותב תוארל ןתינ ,תיאופרה
תיאופרה תורפסב לבוקמ היה הנש םירשעכ ינפל דע .(hidden by a complete prepuce
הנושארל ועיפוה םינומשה תונש ףוסב קר .המלש אל הלרועב דימת הוולמ סאידפסופיהש
אוצמל ןתינ םיקסופה תורפסבש דועב ,הז יגולותפ בצמ לש םירואית 24 תיאופרה תורפסב
ןיב תורבועה תויח תויודעל ףסונב ,25 העפותה לש המויקל הנש האמ תב הבותכ תודע
.רודל רודמ הפ לעבש הרותכ םילהומה

דוליה לש תיטילומה תבהצ בקע הימנא .ה
םינדגונ ידי לע רבועה לש תומודא םד תוירודכ סרהכ תרדגומ דוליה לש תיטילומה הלחמ
רסוח) הימנאל החיכשה הביסה איה וז הלחמ .הילשה ךרד רבועה םדל םאה םדמ םירבועה
המאתה יא וא ,Rh תצובקמ D ןגיטנא לש המאתה יא בקע בורל תמרגנ הלחמה .םידוליב (םד
םירחא םינגיטנא ידי לע תמרגנ הלחמה םירידנ םירקמב .הרבועל םאה ןיב ABO תכרעמב
תומודא תוירודכ לש ןטק רפסמ רבעמב ליחתמ ךילהתה .26 תומודאה םדה תוירודכ ינפ לעש
ההזמ תיהמיאה ןוסיחה תכרעמ .רבועה לש ומד גוסמ הנוש המד גוסש םאה םד לא רבועהמ
תכרעמ תרציימ ךכמ האצותכ .םירז םינגיטנאכ הל םירכומ אלה םיירבועה םינגיטנאה תא
תא סורהל םילגוסמ וללה םינדגונה .םיירבועה םינגיטנאה דגנכ םינדגונ תיהמיאה ןוסיחה
לוכי תומודא םד תוירודכ לש יביסמ סרה .םיירבועה םינגיטנאה ידי לע םינמוסמה םדה יאת
לש הלודג תומכ ררחשמ תומודא םד תוירודכ סרה .הדילה רחאל םימי רפסמ םג ךשמהל
.ותוא קרפל ריעצה דבכה לש ורשוכ לע הלועה תומכ ,דוליה לש םדה רוזחמל ןיבוריליב
תוימחלו רועה לש בוהצה הארמה תא תרצוי דוליה םדב בוהצ ןיבוריליב לש תורבטצה
הריציה בצק לע הלועה רבגומ בצקב תומודא תוירודכ סרה .תבהצה תא רמולכ - םייניעה
ןמיס הווהמ דוליה תבהצ ןכל .דוליב םד רסוח - הימנאה תא רצוי ,תושדח תוירודכ לש
.דוליב תיטילומה הימנא לש 27 תורשפאל הרהזא

ילבבה דומלתב הנושארל עיפומ דולייה לש תיטילומה הימנא ןיבל דוליה תבהצ ןיב רשקה
ינפל םינש תואמ ,28 תיטילומהה הימנאה הפלח אל דוע לכ לומינה ייחל הנכס לש רשקהב
:29 תיאופרה תורפסב העפותה םוסרפ

הנב הלמש ,ינפל תחא השא תאבו ,איקטופק תנידמל יתכלה תחא םעפ... ןתנ יבר רמא
וב יתצצה .[30 בוהצ=] קורי אוהש ויתיאר .ינפל ותאיבה ישילש ,תמו ינש ,תמו ןושאר
הלמו ,ול הניתמהו .ומד וב לופיש דע ול יניתמה הל יתרמא .תירב םד וב יתיאר אלו
.ימש לע ילבה ןתנ ומש ןירוק ויהו .היחו ותוא

:תיתנחבאה ותולכתסהב םיבלש ינש ראתמ ןתנ יבר

;"(בוהצ=) קורי אוהש ויתיאר" דולייה תבהצ לש הנחבא .1
."תירב םד ול יתיאר אלו יתצצה" הימנא לש הנחבא .2

הימנאה ףולח רחאל דע תירבה תא עצבל אלו ןיתמהל ןתנ יבר הרוה הנחבאה תובקעב
,רתוי רחואמ ןבה לומנ ןתנ יבר לש ויתויחנה תובקעב ןכאו ,"ומד וב לופיש דע ול יניתמה"
.ויחא תא תימהש ינלטקה ךוביסהמ עגפנש אלב

הציצמה תמולעת .ו
דיימ רבאה שאר תציצמ - "הציצמה" תבוח איה 31 הנשמב ורכזוהש להומה תובוחמ תחא
בקעי יבר ,םינושארה דחא ךא .הציצמה ךילהת תא דומלתב וטרפ אל ל"זח .הלימה ירחא
: 33רבדה תא ראיב , 32רזוגה

לכב םדה תא ץצומו ויפ ךותל רבאה סינכמ דימ העירפה רחא ?דציכ ... הציצמ"
."וחוכ

םדה ילכבו תומקרב ץחל-תת תרצוי רבאה לש ינקיחרה קלחה תציצמ ,תיגולויזיפ הניחבמ
םדה ילכ ןיבל רבאה סיסבבש םדה ילכ ןיב םיצחלה לפמ תא הלעמ ךכבו ,34 הרטעה לש
.ןלהל טי קרפב הנודנ הזה םיצחלה לפמ תלדגה לש תיאופר תועמשמ .ושארבש

:35 הנכסה תמחמ - תיאופר הביסמ תעבונ הציצמה תבוח יכ ראובמ ארמגב

אקדמ ,אטישפ .היל ןנירבעו ,אוה הנכס - ץיימ אלד אנמוא יאה :אפפ בר רמא"
:ןל עמשמ אק ,דיקפ דקפימ םד יאה :אמיתד והמ !אוה הנכס - אתבש הילע יללחמ
הנכס דיבע אל יכ - ןומכו תינלפסיא המ ,ןומכו תינלפסיאד אימודו .רבחימ ירובח
."אוה הנכס - דיבע אל יכ - ימנ יכה ףא ,אוה

תא הפחמה רועה לכ תא ןיכתוח ?ןילהומ דציכ" : 36הכלהל ם"במרה קספ ארמגה תובקעב
,ןרופצב רועה ןמ הטמלש ךרה םורקה תא ןיערופ כ"חאו ,הרטעה לכ הלגתתש דע הרטעה
םדה אציש דע הלימה תא ץצומ כ"חאו .הרטעה רשב האריש דע ןאכלו ןאכל וריזחמו
רחאו .ותוא ןיריבעמ ץצומ וניאש ימ לכו ,הנכס ידיל אבי אלש ידכ םיקוחר תומוקממ
הכלהל קספנ ,קומינ ותואמו ,ךכו . 37"ןהב אצויכו הייטר וא תינלפסא הילע ןתונ ץצומש
. 39םדא תמכחבו 38 ךורע-ןחלושב

םינשה ךלהמב ,ךכמ האצותכ .הציצמה תענומ התוא הנכסה תוהמ תא ונל וטריפ אל ל"זח
-19ה האמב . 40הציצמה תיירוהל סיסבה תא התוויהש תיאופרה היצמרופניאה הדבא
השלש ויה .הציצמה תבוח לוטיבל תולוק תיאופרה הייליהקב עמשיהל ולחה םניינמל
תרבעהל ששח ;הציצמל תיאופר הירוה רדעה : 41הציצמה דגנ םיירקיע םיקומינ
רוזאב םומידה תא ריבגהל הלולע הציצמה יכ ששח ;דולייל ץצומה ןמ תוקבדימ תולחמ
.ךתחה

אל ללכ ךכ םינעוטה רשאכ דחוימב .ףקותב התחדנ הציצמל תיאופר הירוה רדעה לע הנעטה
ולכי אל ךכ םושמו ,הציצמה תיירוהל ל"זח לש תירוקמה תיאופרה הביסה התיה המ ועדי
תדמוע הפורצ םימכח תנומא קר אל יכ ריכזהל יואר .הזה ןמזב םיעבט יוניש לע עיבצהל
ןויסינ לע תססובמה תילנויצר הכרעה םג .הציצמב תלעות רדעהל ןועיטה תייחד לש הדוסיב
.42 רקבמה לש העידי רסוח לע תססובמ איה רשאכ תרוקיב תלילשב תכמות ,תורוד לש
ילבמ תיתרוקיב ןיעב םייאופר םיאצממ ונחב ל"זח יכ המיגדמ האופרה לש הירוטסיהה
השרותהש ועבק םה ,לשמל ,ךכ םושמ . 43תוילטוטסיראה תומגודל םידבעושמ םמצע וארש
ףנע תא ומידקה םה .44 ןווי ימכח תעיבקל דוגינב ,תיהבא םג אלא ,תיהמיא קר הנניא
הלימה םוחתב תויגולותפ תועפות וריכהו , 45הנש 1,500 ל בורקב תיגולותפה הימוטנאה
. 46הכרדב םתוא הדעית תינרדומה האופרהש ינפל םינש תואמ

:תוירקיע העינמ יכרד שלש םינשה ךלהמב ושבגתה תוימוהיז תולחמ תרבעהל ששחה יבגל
תמגודכ םיקדייח ילטוק) םיטפסיטנא םירמוחב הפה יוטיח ; 47להומה תואירב לע הדפקה
.49 תילירטס תיכוכז תרפופש תועצמאב הציצמו (48 ןיי וא לוהוכלא

ירהש .תויאופר תוביסמ התחדנ ,ךתחה רוזאב םומיד ריבגהל הלולע הציצמה יכ הנעטה
"םדה תא םירצועה םימס קבא" וא הנשמב םירכזומה "ןומכ"הו (תשובחת) תינלפסיאה
רחאל דיימ השענ םהב שומישהו רחאמ .םומיד ךשמה עונמל ודעונ ,ע"ושב ורכזוהש
.וז הנעטמ ישממה יאופרה ץקועה לטינש ירה ,להומה לש האלמ הרקב ךות הציצמה

הדעונ התוא הנכסה יהמ :הניעב תדמוע המולעתה ךא ,המוקממ הזז אל הציצמה תנשמ ,ןכא
?הציצמה ידי לע הנכסה תעינמ תא ונל ריבסהל לוכיה יאופרה ןונגנמה והמו ,עונמל הציצמה

ןימחב הצחרה תמולעת .ז
םימב ותציחר םג ומכ ,הלימה ינפל םימח םימב קוניתה תציחרש תעבוק 50 הנשמה
ותמלחהל תינויח איה - (ישילשה םויב םג הירזע ןב רזעלא יבר תעדל) הירחאל םימח
שי םא וליפאו תבשב םג עצבתהל הכירצ הלימה רחאל קוניתה תציחר ךכ םושמו ,חותינהמ
:51 דומלתה תאז םכסמש יפכ .תבשב םימה תא דחוימ ןפואב ךכ םשל םמחל ךרוצ

ברעמ ומחוהש ןימחב ןיב תבשב ומחוהש ןימחב ןיב ,הירזע ןב רזעלא יברכ הכלה"
."ול איה הנכסש ינפמ - הלימ תצחרה ןיב ,ופוג לכ תצחרה ןיב ,תבש

ייח תא תנכסמ הלימה ירחאו ינפל ןימחב קוניתה תציחרמ תוענמיהה ,תורחא םילימב
52 סייוולמז ימי זאמ .הלימה ינפל הצחרב ךרוצה בטיה ןבומ תיאופר הניחבמ .קוניתה
ןויקינה ,הנייגיהה לש םתובישחב תינרדומה האופרה הריכמ ,םניינמל -19ה האמה עצמאב
ירחא רצק ןמז חותינה רוזא לש הציחר תרטמ םלוא .תינרדוח הלועפ לכ ינפל הצחרהו
ףא איהש אלא ,ונימי ןב יאופרה ןויגהב תנבומ הנניאש קר אל ,ישילשה םויב וא הלימה
עצפ תבטרהמ ענמיהל שיש עדוי ליחתמ גרוריכ לכ .הטעמה ןושל טוקננ םא ,תצקמב ההומת
םימהזמ םימרוג תרידח תרשפאמ הנמז םרט הבטרה .וירחאלש םינושארה םימיב חותינ
.תנכוסמ וליפא וזכ הבטרה ,הליעי ןוסיח תכרעמ רדעהבו ,עצפל

רוקממ םינדגונ בקע בוט ללכ ךרדב וניה ינימשה םויב דולי לש ינוסיחה ובצמ םנמא
לומינה תצחרב םעט המ תוהתל שי ןכ יפ לע ףא ,םיריהמ החימצו יופיר רשוכ םע דחי יהמיא
הדבועב בשחתהב .העודי תיאופר תלעות אלל ,ךכ רחא םיימוי וא הלימ ירחא ךומס
דמוע המ תולגל יאדכ ,תורוד לש ןויסנ לע תוכמסנ דומלתבו הנשמב תויאופרה תוכלההש
.ותלרוע תתירכ ירחא דולי תציחר ,םייאופר םימעטמ ,הרומה םינש ריתע ןויסינ ירוחאמ

םוקימב היולתה הנכס .ח
ץוחרל רתיהה תא 53 תבש תוכלהב איבמ ,הסונמ אפור םג עודיכ היהש ,ם"במרה
:הנכסה ינפמ (תבשב וממוח םא וליפא) תבשב םימח םימב תירבה רחאל דוליה תא
ומחוהש ןימחב וליפא ורובט תא ןיכתוחש רחא דלונש םויב תבשב דלוה תא ןיציחרמו"
ןכו ,ולא לכ ול ושעי אל םא ול איה הנכסש ינפמ ותוא ןיפפלמו ותוא ןיחלומו ,תבשב
ינפמ תבשב ומחוהש ןימחב הלימל ישילשה םויבו הלימה רחאלו הלימה ינפל ותוא םיציחרמ
.תירבה רחאל הציחרל ל"זח תיירוהל יאופר רבסה ןאכ קפסמ וניא ם"במרה םלוא ".הנכסה
.הלפאב יורש ןיידע הלימה רחאלש הציחרה תיירוהל יאופרה סיסבה ,תורחא םילימב

הציחרל תיאופרה היירוהה ותעדל יכ דמלמ54הלימ תוכלהב ם"במרב ףסונ ןויע
:ל"זו .קוניתה דלונ וב םוקמה יפל הנתשמ אלא תטלחומ הנניא תירבה רחאל

ינפל ןיב הלימה םויב תבשב ותוא ןיציחרמ ןטקה תא ץיחרהל ןכרדש םוקמ"
,ופוג לכ תציחר ןיב ,תבשב תויהל לחש הלימ לש ישילשב וא הלימה רחאל ןיב הלימה
ינפמ תבשב ומחוהש ןימחב ןיב תבש ברעמ ומחוהש ןימחב ןיב ,הלימ תציחר ןיב
."ול איה הנכסש

הירוהל ןירותסימ לש ףסונ דמימ הפיסומ םוקמה םע הנתשמכ יאופרה ןוכיסה תרדגה
תואמ שולשכ .םינוש תומוקמל תונוש תויחנה לש ןיינעמ בצמ תרצויו ,הציחרה לש תיאופרה
דח יוטיב ידיל ואב (םיהז אל יכ םא) םימוד םייפרגואיג םילדבה ,ךכ רחא הנש םישימחו
.(א"מרה) שילרסיא השמ יברו (ע"ושב) ףסוי תיבה ןרמ לש םהיתוקיספב

א"מרה תמועל ךורע-ןחלושה .ט
םג אלא תבשב קר אל ,הלימה רחאל קוניתה תציחרב וגהנ אל ע"ושה לש ומוקמב
קונית תציחרל תיאופר היירוה ונמזב התיה םהב תומוקמ ריכה אל ףא רבחמה .לוחה תומיב
: 55בתכ אוה ךכ םושמ .הלימה ירחא

םויבו הלימה רחאלו הלימה ינפל דלוה תא םיצחור ויה אל םא 'מגה ימכח ןמזב"
תויהל לחשכ וטפשמ בותכל וקקזנ ךכיפל ;ןכוסמ היה - ןימח םימב הלימל ישילש
ןידכ ,וצר םא ,תבשב ץוחרל ונידו ,ללכ הציחרב וגהנ אל [וננמזב=] אנדיאהו ;תבשב
".םדא לכ תציחר

תיאופר היירוה תאז לכב התיה (א"מרה) שילרסיא השמ 'ר לש ומוקמב תאז תמועל
אל ללכ ךרדב ךכ םושמו ,תטלחומ התיה אל היירוהה יכ םא ,הלימה רחא קונית תציחרל
א"מרה ףיסוה ךכ םושמ .הלימה רחאלש תוציחרה תא עצבל ידכ תבש ללחל רתוה
:םש ךורע ןחלושל ויתוהגהב

רחאלו ,לומתאמ ומחוהש ןימחב הלימה ינפל וצחרל םיגהונ ולא תונידמבו :הגה"
,וצחרל ךרוצ שיש םיאורו ,תבשב ותלימל 'ג םוי היה םא ןכו .תבש יאצומב הלימה
" 56.תבשב ותוא םיצחורו םוי דועבמ ןימח םיניכמ

םהב םירקמ ונכתיש ועבוקב ,תועמשמ תלעב הכלה א"מרה ףיסוה םש וירבד ףוסב םלוא
הציחרל תטלחומ היירוה הווהמה הנכס ,לומינל הנכס (!) תולכתסה תועצמאב ןחבאל ןתינ
:א"מרה םש ךישממ ךכו .הלוליחב ךורכ רבדה םא םג תבשב

רחא ותוא וצחרי אל םא הנכסל שוחל שיש םיאור םא לבא .םתסה ןמ הז לכו"
."הנכס וב שיש הלוח ראשא יוהד ידימ ,תבש וילע ללחלו וצחרל רתומ יאדוב ,הלימה

ןחבאל ןתינש הנכס בצמ ותוא והמ :ףסונ רגתא ונינפל םיביצמ א"מרה לש םינורחאה וירבד
רחא ותוא וצחרי אל םא הנכסל שוחל שיש םיאור םא" - תולכתסה תועצמאב ותוא
?הנכסה תרסהל שרדנה לופיטה תא הווהמ םימח םימב לומינה תציחר רשאו - "הלימה

תוהימת עברא .י
:תוהימתה עברא תא בוש םכסנ תוריהבה ןעמל
תא ונל ריבסהל לוכיה יאופרה ןונגנמה והמו ,עונמל הציצמה הדעונ התוא הנכסה יהמ .1
?הציצמה ידי לע הנכסה תעינמ
הנכס וזיא ?ישילשה םויב בושו הלימה ירחא רבאה לש ןימחב הציחרה תרטמ יהמ .2
?ןימחב הציחרב ךמותה יגולויזיפה ןונגנמה המו ,עונמל הציחרה האב
םוקמה יפל הנתשמ אלא תטלחומ הנניא תירבה רחאל הציחרל תיאופרה היירוהה עודמ .3
םוקמב היולת תירבה רחאל ןימחב הציחר תבייחמה דוליל הנכס וזיא ?דוליה אצמנ וב
?הדילה
תציחר רשאכ ,לומינה קוניתה לע תולכתסה תועצמאב ןוחבאל ןתינ הנכס בצמ הזיא .4
?הנכסה תרסהל שרדנה לופיטה תא הווהמ םימח םימב לומינה

םילשוריב טפשמ תיבב אפור תודע .אי
ףרוחב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב החמומ תודע דיעה ,להומו גרוריכ-אפור ,ןנוג 'פ ר"ד
.הנש -20כ ינפל ךרעש הלימ תירב רחאל שחרתהש ןיינעמ עוריא ראית ותודע ךלהמב .ח"נשת
חתפמ הווהמ , 57םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לוקוטורפמ ןטק עטק ,ןנוג ר"ד לש ורופיס
.המולעתה ןורתפל

ילב ,ילמרונ הארנ וינפ לעש קוניתב תירב יתעצבשכ '80 תנשב הרקמ יל היה"
השיבח ול יתראשה אל ,סאידפסופיה שיש יתיהיז תירבה רחאל דימ .סאידפסופיה
ןווג ,הרטעה לש רופא-לוחכ ןווג היה תמאב ,ותוא יתקדבשכ תועש 24 רובעכ .ללכב
תא יתירשהש ירחא רפתשה הז .ותוא םיאור םהשכ םיגאדומ דאמ םיאפורהש
,םיקרוע תבחרהל םורגל הקינכט תאז ,תוקד 40 ךשמב םימח םימב קוניתה
יתצלמהש לופיטה הז .םד לש רתוי תישפוח המירז היהתש ידכ ,םד ילכ תבחרהל
לכהו ,םירוהה לא יתרזח ינא .תאזכ היטבמא םויב םימעפ 6 ,קוניתל תושעל םירוהל
".רדתסה

םהב םירקמ םימייק .א"מרה ירבדל יתימאו טושפ יאופר רבסה קפסמ ןנוג ר"ד לש ורופיס
הלולע רבאה שארל םדה תקפסאב העיגפ . 58הלימה רחאל רבאה שארל םדה תקפסא תעגפנ
.הרטעה לש (הנרגנג) קמנל ויתובקעבו ,הרטעה תומקרב (ןצמח רסוח) היסקופיהל איבהל
בלשה תא .קוניתה ייח תא ךשמהב ןכסל ףאו רבאה ףוגל ךשמיהל הלולע תלפוטמ אל הנרגנג
תולכתסה תועצמאב תולקב תוהזל ןתינ - היסקופיהה בלש - יגולותפה ךילהתב ינושארה
.רוחשל רתוי רחואמ ךפוהה ,רופא-לוחכל תונתשהל לוכי דורווה העבצ .הרטעה לע הטושפ
םד םימירזמה םיקרועה תבחרהל תמרוג ןכא ,םימימח םימב ןמזב קוניתה תיירשה
:אפורה לש וניעל תידיימ תיארנ האצותה .היסקופיה ןוקיתלו םדה תמירז תרבגהל ,הרטעל
.לטבתמ םוריחה בצמו ןיקתל רזוח הרטעה עבצ

ירחאו רחאמ ,תיגולויזיפותפ הניחבמ תנבומ תירבה ירחא תועש 72 דע 24 היסקופיה תעפוה
.ישילשה םויב האישל עיגהל הלוכיה ,רבאה תומקר לש תקצב הגרדהב תחתפתמ הלימה
תוחתפתה ידכ דע ,רבאב םדה ילכ לע יתמקירה ץחלה תא ריבגהל הלולע וזכ תקצב
.היסקופיה

הנכס בצמ הזיא - א"מרה ירבד לע ההימתה ,תיעיברה ההימתל הטושפ הבושת ןאכ ונלבק
הנכסה תרסהל שרדנה יאופרה לופיטה רשאו ,לומינה לע תולכתסה תועצמאב ןוחבאל ןתינ
.הרטעה לש היסקופיה :איה רומאכ הבושתה ?םימח םימב ותציחר אוה

ןימחב ץוחרל תיאופר היירוה שי םימייוסמ תומוקמב עודמ הלאשל הבושת ונלבק אל ןיידע
תומוקמ שי םאה .היסקופיה ינמיס םלצא ונחבוא םרטב דוע ,םילומינה תוקוניתה לכ תא
םידולייה לכל יתעינמ לופיטב ךרוצה ידכ דע היסקופיהה תנכס רתוי החיכש םהב
?םילומינה

.תוחיכשה תוילמונאה תאו ןיקת רבא לש הימוטנאה תא גיצהל שי אשונה תנבהל

ןיקת רבא לש הימוטנא .בי
הנפומה) יבגה וקלחב . 60ןיקת רבא לש יבחור-ךתחל הצצה רשפאמ 59הימוטנא ירפסב ןויע
בגה יקרוע ינש רועל תחתמ םיארנ (1 'סמ םישרת לש ןוילעה קלחה - ףוגה לש ןוילעה קלחל
בג-קרוע לכ הרטעל ךומס .הרטעה לש יבגה קלחל דע םיעיגמה ,רבאה לש (dorsal arteries)
. הלרועל םד קפסמה קיקרועלו הרטעל םד קפסמה קיקרועל :םינשל לצפתמ

תאצמנ וזכרמבש ,הספילא תרוצב יגופסה ףוגה הארנ יבחרה-ךתחה לש ןותחתה וקלחב
יגופסה ףוגה לש ודיקפת .ונמזב דחא לכ ,המריזהו ןתשה םיאצוי הכרד (urethra) הכפושה
יגופסה ףוגה בחרתמ רבאה הצקב רשאכ ,הכרוא לכל הכפושה לע ןגמ דופיר תווהל אוה
.יגופסה ףוגה לש רישיה וכשמה איהש (glans penis) הרטעה תא רצויו

םיכשמנה (urethral arteries) הכפושה יקרוע ינש םיארנ ,הכפושל תחתמ ,יגופסה ףוגה ךותב
.הרטעלו הכפושל ,יגופסה ףוגל םד םיקפסמו הרטעל דע

:םדה תא הל םיקפסמ םיקרוע תוגוז ינש יכ ןיחבנ הרטעל םדה תקפסא תא םכסנ םא
ףוגה ידי לע בטיה םינגומו םידפורמ הכפושה יקרוע .הכפושה יקרועו רבאה לש בגה יקרוע
ףוג לש תדפרמ הנגה אלל ,חטשה ינפל תיסחי הברקב ,םיכשמנ בגה יקרוע םתמועל .יגופסה
תובקעב דחוימב ,המוארט תובקעב תמרגנה המיסחל רתוי םיפושח םה ךכ םושמ .יגופס
תכשוממ וא תינמז המיסחל איבהל הלוכי ,הלרועה תתירכ ומכ תיחותינ הלבח .רבאל הלבח
תידיימה תימוקמה הבוגתה בקע םג אלא יתמקר ץחלו תקצב בקע קר אל ,בגה-יקרוע לש
,םד קרועב העיגפ וא ךותיח רחאל דיימ .הלרועה ךותיח ןמזב הלרועה יקיקרוע ךותיחל
תוצווכתהה .המירזה ךשמה תא ,תוניטקמ תוחפל וא ,תומסוחו תוצווכתמ קרועה תונפד
,קרועה תונפד ירירש לש תימוקמ הבוגת ידי לע רקיעב ךא יבצע סקלפר ידי לע ןה תמרגנ
. 61קרועה ןפוד לש םירטמיטנס המכ ךרואל הלועפ לאיצנטופ תכלוהל ,הארנכ ,םימרוגש
וזה תימוקמה הבוגתה ,הרטעל םד םיקפסמה בגה יקרועמ םילצפתמ הלועה יקיקרועו רחאמ
םא םג ,וזכ המיסח ךא .םתולצפתה ינפל בגה יקרוע לש המיסחלו תוצווכתהל איבהל הלוכי
םדה תקפסא תא ,ללכ ךרדב ,ענמת אל ,הרטעל בגה יקרוע לש םדה תקפסא תא םוסחת
.הרטעל םד םיקפסמה םידפורמהו םינגומה הכפושה יקרוע תועצמאב תיביטנרטלאה

תודלומ תוילמונא םע םידולייב רצוויהל הלולע הרטעל םדה תקפסאב תיתימא היעב
הלאכ םירקמב .הכפושה יקרוע םיעוגפ וא םירסח ןהב תוילמונא ,הרטעל םדה תקפסאב
ומסחי בגה יקרוע םא .בגה יקרוע לע ,טעמכ ידעלב ןפואב ,תססבתמ הרטעל םדה תקפסא
,היסקופיה לש בצמב אצמיהל הלולע הרטעה ,חותינה לש המוארטה תובקעב תינמז וליפא
.דולייה תא ןכסלו קמנל חתפתהל לולעה בצמ


ילמרונ ןיפ יקרוע - 1 'סמ םישרת
לע ססובמ .ןירפלה 'מ ר"ד רייצ .ןיפה ףוגב יבחור ךתח
Sobotta Atlas of Human Anatomy, 11th English Edition
(Urban & Schwarzenberg, Baltimore-Munich, 1990), vol 2, fig 338.
 

יניפ סאידפסופיה םע ןיפ יקרוע - 2 'סמ םישרת
.הכפשה בקנל תילטסיד ,ןיפה ףוגב יבחור ךתח לש המכס
.ןירפלה 'מ ר"ד :רייצ

סאידפסופיה .גי
תאטבתמ הילמונאה .62 רבאה לש רתויב החיכשה תדלומה הילמונאה אוה סאידפסופיה
בקנה ,הרטעה זכרמב ליגרכ םקומי בקנהש םוקמב .הכפושה בקנ לש יגולותפ םוקימב
תחתמ יכ םא ,הרטעב ןיידע םקוממ בקנה לק בצמב .רתוי ךומנ םקוממ סאידפסופיהב
ןיבל הרטעה ןיב רבאה ףוגב םקוממ בקנה - יניפ סאידפסופיהב - רתוי השק םומב ,זכרמל
. 63םיכשאה סיכ רוזאב םקוממ בקנה רתוי דוע השק םומבו ,םיכשאה סיכ

ןיב יתועמשמ לדבה שי ,הטמ יפלכ הנפומו רבאה ףוגב םקוממ בקנהשכ ,יניפ סאידפסופיהב
הנבמה ןיבל ,הכפושה בקנ אצומ ינפל ףוגל בורקה וקלחב רבאה לש ימוטנאה הנבמה
תוחפ ,תמייק רבאה לש ינבירקה וקלחב .בקנה ירחא ,קחורמה וקלחב רבאה לש ימוטנאה
םירסח .הניקת הנניא הימוטנאה ינקיחרה וקלחב ,תאז תמועל .הניקת הימוטנא ,רתוי וא
בקנב רבכ המייתסהש הכפושה הרסח :הכפושל תחתמ דימת םיאצמנה םיקלחה
יקרוע םג םירסח תויהל םילולעו יגופסה ףוגה לש ןותחתה וקלח רסח ,סאידפסופיהה
.(2 'סמ םישרת האר) .ילמונאה רבאב ורתונש םיקלחל רבע אל םלולסמ םא הכפושה

העיגפ ותועמשמ יניפ סאידפסופיה םע רבאה לש ינקיחרה הצקב הכפושה יקרוע רדעה
ןפואב ,תססבתמ הרטעל םדה תקפסא וב בצמ ,רומאכ ,רצויו ,הרטעל םדה תקפסאב תישממ
וא ינוציח ץחל תובקעב ,תינמז וליפא ,ומסחי בגה יקרוע םא .בגה יקרוע לע ,טעמכ ידעלב
הקיפסמ םד תקפסא רדעה לש בצמב אצמיהל הרטעה הלולע ,חותינה לש המוארטה בקע
.דולייה ייח תא ףאו רבאה תא ןכסלו חתפתהל לולע קמנו , 64 (היסקופיה)

רשאכ .תדחוימ תוריהז תבייחמ יניפ סאידפסופיה םע ןיפב הלרוע תתירכ לכ ךכ םושמ
םהב םירידנ םירקמ םתואב דחוימבו ,הלימה עוציב ירחא קר הלגתמ סאידפסופיהה
השיבח םג ירהש .תצחול השיבחמ דאמ רהזהל שי ,הרטעל תחתמ רבאה ףוגב אצמנ בקנה
בגה יקרוע תא ןאכ םוסחל הלולע ,ילמרונ רבאב הכפושה יקרוע תא תמסוח הנניאש ,הליגר
רחאל דימ" :ותודעב ןנוג ר"ד רפיס ךכ םושמ .הרטעה לש השק היסקופיה םורגלו םייחטשה
."ללכב השיבח ול יתראשה אל ,סאידפסופיה שיש יתיהיז תירבה

לפטלו ןמזב תוהזל ידכ ,הרטעה לש ןוצמיחה בצמ ירחא תונדפקב בוקעל םיבייח ןכ ומכ
היסקופיהב רחבנה לופיטה .ןנוג ר"ד ןייצש יפכ ,השיבח רדעהב וליפא היסקופיה תוחתפתהב
יפכו ,א"מרה תוהגהבו דומלתב ,הנשמב ראובמכ ,םימימח םימב קוניתה תיירשה אוה
.ותודעב ןנוג ר"ד בטיה תאז ראיתש

ןימחב הציחרה תמולעת ןורתפ .די
יכ חינהל ,אופיא ,קדצומ . 65םוקמל םוקממ הנתשמ הייסולכואב סאידפסופיה תוחיכש
םימחב קוניתה תיירשהל תיאופר היירוה היהת סאידפסופיה םע םידוליי םיחיכש וב םוקמב
תטלחומ היצקידניאל ךפהית וזכ היצקידניא .הרטעב היסקופיה ענומ לופיטכ ,תירבה ירחא
.המלש הלרוע םע יתרטע-יניפ וא יניפ סאידפסופיהל ההובג תוחיכש תמייק וב םוקמב
אללו ,תירבה רחאל םג ההוזי אל סאידפסופיההש תישממ הנכס תמייק ולא תומוקמב
קמנ תוחתפתהל ההובג תוריבס תמייק ,םילומינה לכ לש ןימחב היירשה לש ענומה לופיטה
.םילומינה ןמ קלחב הרטעה

הלרוע םע סאידפסופיה לש ההובג תוחיכש לע ףלאמ חוויד םיאצומ ונא םיקסופה ירפסב
ףסוי יבר רשאמ רחא אל אוה חוודמה .הנש האממ רתוי ינפל (קאריע) דדגבב (!) המלש
:טרפמ אוה 67םילעפ בר ת"ושב ." 66יח שיא ןבה" ויוניכב עודיה ,לבבב םינברה שאר ,םייח
הטמל אוה םהלש ןתשה בקנש ךכב םדא ינב הברה ואצמי א"עי דאדגב ונריע הפ הנה יכ"
הלימה תעשב םתוא האורו םהב שיגרמ להומהו ,דחיב הרטעהו המאה ורבחתיש םוקמב
יחא יל רמאו .ךכ םהל שי םהינבו םהש םדא ינב ואצמיו .םינב םידילומו םיאירב םלוכו
בורק הנשב אצמיש ,םתוא למ אוה םידלונה יעבר תשלש רשא ונריעב לודגה להומה אוהש
םתיירב םלוכו םידלי המכ ,ףסוי תרופ ןב ול שיש דחא שיו ,ךכ םהש םידלי םישימחו האמל
םוש וב ןיאש רורב אוה ןינעה הז ןכ לע ,הלימה תעמ םהב שיגרמ אוהש [יחא] רמאו ,ךכ
".הברה יוצמה רבד אוה ןאכו , 68זנכשא ירעב שודיח הז רבד ואצמ ךיא יתהמתו ... .שוחימ

םיבייחמה םיניינעמ םייגולוימדיפאו םייאופר תודוסי המכ םנשי יח שיא ןבה לש ורואיתב
.בל תמושת

םדוק אלו "הלימה תעמ" קר הלגתמה סאידפסופיה לש יח רואית לע ןאכ רבודמ ,תישאר
רחואמה לכל ,הטושפ תולכתסהב הלגתמ המלש-אל הלרוע םע "ליגר" סאידפסופיה .ןכל
קר הנחבאל ןתינ המלש הלרוע םע סאידפסופיה תאז תמועל .להומה לש המידקמה הקידבב
.תוביאכמ תודחוימ תוקידב ןכל םדוק עצבנ םא אלא ,הלימה עוציב עגרמ

,המלש הלרוע םע ינקיחר-יניפ-סאידפסופיה לש תיתחפשמ העפות ןאכ תראותמ ,תינש
."דחיב הרטעהו המאה ורבחתיש םוקמב" ןיפה ףוגב אלא הרטעב ונניא בקנהשכ

.דאמ ההובג תוחיכשב יניפ-סאידפסופיה לש תיגולוימדיפא העפות ןאכ תראותמ ,תישילש
-200כ . 69-40,000כל -20,000כמ דדגבב םידוהיה רפסמ הלע -19ה האמה לש הינשה תיצחמב
תוחיכש איה תידיימה התועמשמ ,הזכ לדוג רדסב הייסולכואב הנשב סאידפסופיה 70 תודיל
סאידפסופיה תודיל לש דדוב זוחאל בורקל האוושהב , 25 %- 15% תוחפל לש ההובג
. 71םויה לש ב"הראב

ינש ןיב סאידפסופיה תרמוחבו תוחיכשב םילדבה ראתמ 721999 ץיקמ שדח יאופר רמאמ
היה אצמנש ידיחיה יגולויתאה םרוגה .Portsmouth ו Southampton :הינטירבב תומוקמ
הלא םיניינעמ םיאצממ .דלומה םומה לש תינגילופ השרותב ךמותה אצממ ,יתחפשמ רופיס
סאידפסופיה ראית רשאכ ,הנש האמכ ינפלמ םייח ףסוי 'ר לש ותיפצת תואצות תא םיריכזמ
.(לבב) רחא םוקמב יוצמהו (הניארקוא ברעמ) דחא יפרגואיג רוזאב דאמ רידנה יתחפשמ

קר אל בטיה הריבסמ ,לבבב המלש הלרוע םע יניפ-סאידפסופיה לש ךכ לכ ההובג תוחיכש
ינפמ ... תבשב ותוא ןיציחרמ ןטקה תא ץיחרהל ןכרדש םוקמ" ם"במרה לש ותעיבק תא
רזעלא יברכ הכלה" :73 ילבבה דומלתה תקיספ לש תוצרחנה תא םג אלא ,"ול איה הנכסש
ןימחב ןיב תבשב ומחוהש ןימחב ןיב ,(ישילשה םויב םג ןימחב ץוחרל שרודה) הירזע ןב
אבומכו ."ול איה הנכסש ינפמ - הלימ תצחרה ןיב ,ופוג לכ תצחרה ןיב ,תבש ברעמ ומחוהש
(לומינל) ול ןימחמ :ןמתד ןינבר םשב ןוב רב יסוי יבר :לבב ינבר םשב ימלשוריה דומלתב
המלש הלרוע םע וא יניפ סאידפסופיה םע םידוליי םיחיכש וב םוקמב ןכש ."תבשב ןימח
לש ענומה לופיטה אללו ,תירבה רחאל םג ההוזי אל סאידפסופיההש תישממ הנכס תמייק
ןמ קלחב הרטעה קמנ תוחתפתהל תישממ תוריבס תמייק ,םילומינה לכ לש ןימחב היירשה
.םילומינה

בושייל חתפמ ונל ונתנ ןנוג ר"ד םע דחי "יח שיא ןב"ה יכ רמול ןתינ תורחא םילימב
.ליעל י-ז םיקרפב וגצוהש ,ןימחב הציחר תוכלה לע תוהימתה

לארשיב הלימה רחאלש היסקופיה .וט
הייופצ איהש ףא ,הלימ תירב תובקעב הרטעה לש תינטנופס היסקופיה יכ שיגדהל יואר
יקרועה םדה תקפסא .םהל קר תידוחיי הנניא איה ,יניפ-סאידפסופיה םע םילומינ לצא רתוי
, (artery pudendal) הוורעה קרוע לש היפרגויגנא .הייסולכואה ללכ לצא הדיחא הנניא רבאה תומקרל
רבאה יקרוע תסירפ לש ההובג תונוש התארה ,רבאה יקרועל םדה תא קפסמה
תקפסאל יוביגה ףקה תא תונשמ וזכ הסירפ לש תומייוסמ תויצאירו .74 םילמרונ םירבגב
אוצמל םילולע ונא ךכ םושמ .תירב רחאל הרטעה לש היסקופיהל ןוכיסה תאו ,הרטעל םדה
בצמ ,לוכיבכ "םיילמרונ" םילומינ לצא םג תירב רחאל הרטעה לש תינטנופס היסקופיה
.הלעמל רומאכ םימימח םימב לומינה תיירשהל תיאופר היצקידניא רצויה

תיתדה הלימה תכרעמב ,רומאכ ,םייק היה תירב רחאלש היסקופיה לע יאופרה עדימה
,ךכמ האצותכ .ונימי תב תיאופרה תורפסב רסח ןיידע ירקיעה וקלח םלוא .הכלהה תורפסבו
בושחה עדימה תא תללוכ הנניא םיאפור ידי לע תנתינ רשא םילהומ לש תיאופר הרשכה
וכרדות אל ע"ושה לש הלימה תרוסמ לע םינומאה םיבר םילהומ םג ,ןכ לע רתי . 75הזה
איה תענמנ יתלבה האצותה . 76היסקופיהל העינמ תלועפכ ןימחב הירשהה אשונב םלועמ
םתוא וליא תענמנ התיהש העפות ,הלימה רחאלש היסקופיה לש ,תיסחי הרידנ םנמא ,העפוה
.ילבבה דומלתה לש הכלהה קספכ םימימח םימב םירשומ ויה םילומינ

רחאל םימי הרשע דע השולש הרטעה קמנ לש םירקמ רפסמ לארשיב ועריא ןורחאה רושעב
לש הקימעמ הקידב .םינש-בר ןויסינ ילעב םילהומ ידיב העצוב תירבה םירקמה לכב .תירבה
היסקופיה ,הלימה רחאלש היסקופיהב רבודמש ההובג תוריבס לע העיבצמ ולא םירקמ
םויב םגו הלימה ירחא םג םימימח םימב קוניתה תיירשה ידי לע ענמיהל הלוכי התיהש
היסקופיהה ינמיס יוליג רחאל דיימ םימח םימב היירשה םגש יאדול בורק .ישילשה
םיאפורה לש ןה העידיה רסוח ךא .קמנה תוחתפתה תא עונמל היושע התיה ,םינושארה
.וללה םירקמב ןוכנה יאופרה ץועייה תא ענמ ,םילהומה לש ןהו םילומינה תא וקדבש

תויוגש תויאופר תעד-תווח .זט
.תעדה תא חינמ יאופר רבסה גיצמ ונניא טפשמה יתבל ורסמנש תויאופרה תעדה תווחב ןויע
תינטנופסה היסקופיהה תעפות תא םיריכמ םניא ,תעדה תווח יבתוכ ,םיאפורהש רכינ
םירבסה ,םירחא םייאופר םירבסה םישפחמ םה רוחאל טבמב ,ךכ םושמ .תירבה רחאלש
.םיענכשמ םניאש רמול ןתינ הטעמה ןושלב רשא

:םיינייפוא םירקמ ינש ןאכ גיצנ
25 ,תבשה םוי ירהצב ,ינימשה ומויב לומינ , גוזה ינב לש םנב ,א"ד :ןושאר הרקמ
."רדסב לכהו" וימימ ליטמ לומינה םא לאשו להומה רשקתה םוי ותואב .1992 ראוניב
ריסהשמ יכ תרכוז קוניתה לש ומיא 'א 'בג .תשובחתה תא ריסהו להומה עיגה תרחמל
הנתשה תוחפל תועש 6-7 רובעכ קר ."דורו עבצבו ליגר" רבאה הארנ תשובחתה תא להומה
תאפרמל םאה התנפוה ,בלח תפיטב ,תרחמל .תרחמל רימחהש יוניש , רבאה לש ועבצ טעמ
אל םילוחה תיבב םג .ףסונ םוי רובעכ קוניתה םע העיגה וילא םילוחה תיבל םשמו םידלי
רובעכ .ריחשה רבכ הרטעה שאר וזופשיא תרחמל .םימימח םימב היירשה ,הארנכ ,העצוב
. 77םילוחה תיבב רוחשה קלחה רשנ םיפסונ םימי 10

יטסלפ-גרוריכ ,א"א ר"ד לש תיאופר תעד תווח םושיאה בתכל הפריצ (!) תילילפה העיבתה
יצחו הנש קוניתה תקידבו םירוהה םע ןויאר לע הכמתסה ותעד תווח .ץראה זכרממ החמומ
בתכמ ,םילוחה תיבב הייהש תדועת ,הדיל םוכיס :םיכמסמ העברא לעו ,תירבה רחאל
תרישנל םימרוגה חותינב .תיטסלפ היגרוריכל האפרמל הנמזהו םילוחה תיבמ רורחיש
:יכ 78 בתוכ אוה הרטעה
:תוביס 79יתשמ תחאב הארנכ הנומט ךכל הביסה"
.ןכמ רחאל םיירישה לש קמנו תירבה תעב וקלח לש התירכ .1
ןימה רביא שארל םד תקפסא ענמ רשא ץחל םרגנ ,תירבה רחאלש השיבחה ללגב .2
.קמנ חתפתה ךכמ האצותכו
."רתוי הריבסה איה הינשה הביסה ,יתעדל

קר אל .תויורשפאה יתש תא לבקל השקש רורב הרקמה לש םימכסומה םינותנה ךותמ
ןימה רביא הארנ" תירבה תרחמל תשובחתה תרסה רחאלש הדיעה םאה םג אלא להומה
.קוניתה לש לבס וא ןתש תלטהב םיישק זא ויה אלש םג םכסומ .80 (דורו) ליגר עבצבו ליגר
.ךכ רחא תובר תועש אלא שובח ןיפה תויה ןמזב אל שחרתה הרטעה עבצב יונישהש םכסומו
רבסה רדעה תמחמ ובתכנ ןהש קפס ןיאו ,ללכ תוריבס ןניא וללה תויורשפאה יתש ךכ םושמ
.רחא קפסמ

רחאלש תינטנופסה היסקופיהה" תעפות לע םימדוקה םיקרפב ואבוהש םינותנהש ינמוד
לופיטה תאו העינמה יכרד תא םג אלא העפותה םצע תא קר אל בטיה םיריבסמ "תירבה
.שרדנה ינושארה יאופרה

ירהצב ותדילל ינימשב לומנ א"ר קוניתה . 81םילשוריב תיחרזא העיבתב ןודנ ףסונ הרקמ
י"ע בוש העש יצח רובעכ קדבנ אוה יכ םכסומ .1994 יאמב 15 ,תועובש ברע ,ןושאר םוי
לע ןומאכ .םהשלכ לבס ינמיס אללו הערפה אלל ןתש ליטהו ,ותשובחת תא ףילחהש להומה
תרחמל תשובחתה תא ריסה להומה .ןימחב הצחר לע הרוה אל להומה ,ע"ושה תרוסמ
להומה עציב הנורחאה הקידבה תא .ברעב ישילש םויב קוניתה תא בוש קדבו ,גחה יאצומב
תלחתהב להומה ןיחבה וז הקידבב .תירבה רחאל עברו םימי השלש ,ישימח םויל רוא
,רקובב ישיש םויב ,ףסונ יצחו םוי רובעכ ןוימ רדחל אבוה קוניתה . 82הרטעה לש הרחשה
הצחרל הצלמה אללו ףסונ לופיט אלל ותיבל חלשנו ,הרטעה שארב שבי קמנמ לבוסכ ןחבוא
לפוט ,םילוחה תיבל קוניתה להבוה ,רימחה ןיפה בצמשכ ,הממי רובעכ .םימחב
.ןיפה לש קחורמה וקלח רשנ תועש המכ רובעכו ,חווט תבחר הקיטויביטנאב

המרגש תירבה םויב ץחל תשיבח התיהש הנעטב להומהמ ןיקיזנ ימולשת ועבת קוניתה ירוה
,הרומאה הנעטב וכמת רשאו העיבתה בתכל םירוהה ופריצ ןתוא תויאופר תעד תווח .קמנל
לבס ינמיס אללו הערפה אלל ןתש ליטה קוניתה תירבה ירחאש הדבועה םע דדומתהל וצלאנ
ירשפא וניאש יאדוול בורקו ,ראות אל םלועמ רשא בצמ ,השיבחה תרסה ינפל וליפא םהשלכ
םאה הלאשב םירתוס םיכמסמו תויודע םג ואבוה טפשמה תיבל .ץחל תשיבח ןמזב ,ללכב
.המלש הלרוע םע דלומ 83יניפ סאידפסופיהמ לבס ןודנה קוניתה

תווחב בתכ ,עבותה ידי לע ןמזוהש ץראה זכרמב םילוח תיבמ היגולורואל החמומ ,ל"א ר"ד
- יכ ותעד

םורגל םילולע םיבצמ רפסמ .םדה תקפסאל העיגפ תמייק רשאכ םרגנ רבאל קמנ"
לכל דועית ןיא ונינפלש הרקמב .ץחלל דעו השק םוהיז ךרד ,הרומח הלבחמ לחה ,ךכל
ץחלה תשיבח אלא ןיפל םדה תקפסאב הרומח הערפהל םורגל היה לולעש רחא םרוג
".םומידה תריצעל העצובש

ןתש ליטה קוניתהשו ,ץחל תשיבחל תודע םוש התיה אלש הדבועה םע דדומתה אל ל"א ר"ד
אל אוה יכ הארנ וירבדמ .שובח היה הב הממיה ךלהמב םג לבס ינמיס אללו הערפה אלל
רחאלש תינטנופסה היסקופיהה" תעפות לע םימדוקה םיקרפב וראותש םינותנה תא ריכה
תאו העינמה יכרד תא םג אלא העפותה םצע תא קר אל בטיה םיריבסמה םינותנ "תירבה
.שרדנה ינושארה יאופרה לופיטה

אל ,עבותה ידי לע ןמזוה רשא תיגולורוא היגרוריכלו תיללכ היגרוריכל החמומ ל"י ר"ד םג
תא ריבסהל ץלאנ ךכ םושמו "תירבה רחאלש תינטנופסה היסקופיהה" תעפות תא ריכה
לבס ינמיס אללו הערפה אלל ןתש ליטה קוניתהש הדבועה תורמל ,ץחל תשיבחב קמנה
84ןייצ ףא אוה ,סאידפסופיהמ לבס קוניתהש תורשפא לע תורתוסה תויודעה רואל .םהשלכ
תיתועמשמ העיגפל רוכזא לכ" אצמ אל 1991 תנשמ תירטאידפ היגולרואב יסיסב רמאמב יכ
."סאידפסופיה לש םירקמב הרטעל םדה תקפסאב

לש םירקמב הרטעל םדה תקפסאב העיגפ לע תיאופרה תורפסב ןושאר חוויד יכ רוכזנ םא
ר"ד ןכאו .-1991מ יסיסבה רמאמב רוכזיאה רדעה ןבומ ,1995 תנשב קר עיפוה סאידפסופיה
םייונישה לע ןה וכמתסהב ,בתכ הנגהה י"ע ןמזוהש ןודנולמ החמומ גולורוא ,.
I.H םש ילעב םיחמומ לש (1998) תוינכדע תעד תווח לע ןהו סאידפסופיהב םיימוטנאה
הרטעל םדה תקפסאב תיתועמשמ הערפה תמייק ןכ אקווד יכ ,הינטירבמ םידלי תייגלורואב
,ללכב האופרה תודלותמ דמלנה חקלה רואל ,ןכ לע רתי .סאידפסופיה םע םידולייב
דע םינש המכ דוע ורבעי יכ יופצ ,טרפב הלימל רושקה יאופרה עדיה תוחתפתהמו
יוארה םמוקמ תא וספתי ,םילהומה לש תיעוצקמה תורפסב קר ןיידע םייוצמה ,םינותנהש
. 85ליעל ה-ג םיקרפב וראותש תויגוסב הרק ןכאש יפכ ,תיאופרה תורפסב

םיחמומ םיאפור לש יעוצקמהו יאופרה םנויסינ אוה הז בושח ךילהת ץיאהל יושעה םרוג
תורפסב קימעמ עדיב םגו ,תמדקתמ האופרב םג ,םידולייב תותירב עוציבב םג םיסונמה
איה אלא ,יתרגש יטפשמ ךמסמ קר ,אופיא ,הנניא ןנוג ר"ד לש ותודע .תיתכלהה הלימה
לשו "תירבה רחאלש תינטנופסה היסקופיהה" תעפות לש ןושאר יאופר רוכזיא םג הווהמ
ןכתית רשאו ,יניפ סאידפסופיה םע םידולייב רתוי החיכשה העפות ,הב ינושארה לופיטה
.םיליגר םידולייב םג רתוי הבר תורידנב

תיטפשמ תועמשמ .זי
.ירלופופ וא יחטש עדימ רשאמ רתוי םדיב היהיש יואר ,ולאכ תויגוסב םיקסועה ןיד יכרוע
הקמעה רשפאל תנמ לע בחרתהלו חתפתהל תובייח טפשמו הכלה האופרב תויומלתשה
תויאופר תויגוסב יטפשמ גוציי םא עתפונ אל .טפשמה יתבב םינודנה םייאופרה םימוחתב
תונלשרכ דחא םוי בשחיהל לולע ,תויגוסה לש תיתימא הנבה היהת גציימלש ילבמ ,תוכבוסמ
.malpractice - תיעוצקמ

ןיידתהל תואבה תוכרעמה לעמ תבצינכ המצע האור תיטפשמ תכרעמ יכ הארמ ןויסינה
.תויעוצקמ תוקולחמב הערכהל םישרדנה םילכה הידיב םייוצמ דימת אל רשאכ ,הינפל
תא סורפל תוליגר ןניא םירבדה עבטמ רשא ,תויעוצקמ תוכרעמב טפושה גרדה לש ותולת
תיתימא םייח תמכח םג אלא תשרדנ תוריהז קר אל תבייחמ ,טפשמה תיב ינפל ןהיתולבגמ
רשאכ םייתעבש ןוכנ רבדה .תומייק תויעוצקמ תולבגמ לע דומעל תמיוסמ תלוכי תקפסמה
ךרוצ שיו ,ןוידל רושקה יאופרה עדיה םג ליבקמב חתפתמ וב ןמזב םייקתמ יטפשמ ןויד
.יעוצקמ ימואלניב סוזנצנוק גשוה םרטב הערכהל עיגהל

"תירב רחאל הרטעה לש תינטנופס היסקופיה" לש תקתרמה הייגוסב עדימה תוחתפתה
.ןידה תוויעלו ,תויוגש תויאופר תעד תווח תונתינ וב הזכ בצמל תילאוטקא המגוד הווהמ

תיאופר-תיתכלה תועמשמ .חי
תא םהיתוברמ ודמל ןכא םה .ןורחאה להומה םהיניב ,םיקיתו םילהומ המכ םע יתחחוש
.לוחב םג תירבה רחאל ןימחב הצחר לע תורוהל וגהנ אלו ,ע"ושה ןרמ לש הלימה תוגהנה
ירבדל .הלימה תרחממ לחה ןימחב ץוחרל םילומינה ירוהל תורוהל ולחה יתצלמה תובקעב
.טלוב ןפואב הרפתשה לומינה רבאה לש יופירה תוריהמ ,הציחרה תגהנה זאמ ,םלוכ

הצחרה םהב תוחפשממו תומוקממ ןה .לבת יבחר לכמ םידוהי ואבו וצבקנ לארשי ץראל
ןויסינה רואל .היוצמ הניא וזכ הנכס םהב תומוקממ ןהו ,הנכס תעינמל תינויח ןימחב
ןימחב הציחר לע דיפקהל םיווצמ ונא לארשי תנידמב יכ ,ינמוד ,אשונב רבטצהש ינילקה
ןמ םילהומ תרשכה תעב ןכ ומכ .ארוסיאמ אתנכס ארימחו ,םילומינה לכב הלימה רחאל
.הנממ תועבונה תוישעמה תונקסמה תאו ,וזה תיאופר-תיתכלהה אייגוסה תא םדמלל יוארה

הציצמה תמולעת ןורתפ .טי
תוחפל וא ,תומסוחו תוצווכתמ קרועה תונפד ,םד קרועב העיגפ וא ךותיח רחאל דיימ
ידי לע רקיעב ךא יבצע סקלפר ידי לע ןה תמרגנ תוצווכתהה .המירזה ךשמה תא ,תוניטקמ
ךרואל הלועפ לאיצנטופ תכלוהל ,הארנכ ,םימרוגש ,קרועה תונפד ירירש לש תימוקמ הבוגת
תינמז המיסחל איבהל ,ןכ םא ,הלוכי הלרועה תתירכ . 86קרועה ןפוד לש םירטמיטנס המכ
- בגה-יקרועמ םילצפתמה - הלרועה יקיקרוע ךותיחל תימוקמה הבוגתה בקע בגה-יקרוע לש
. 87הלרועה ךותיח ןמזב

העובק המיסחל חתפתהל הכישממ ,קרועה ירירש תוצווכתה התישארש וזכ המיסח
ענמת תיתוצווכתהה המיסחה לש תידיימ החיתפ קר .םדה לש השירקה ינונגנמ תועצמאב
םג ,וזכ המיסח םנמא .העובקל המיסחה תכיפה תאו תימוקמה השירקה ךילהת ךשמה תא
םדה תקפסא תא ,ללכ ךרדב ,ענמת אל ,הרטעל בגה יקרוע לש םדה תקפסא תא ענמת םא
םירקמ םתואב םלוא .םידפורמהו םינגומה הכפושה יקרוע תועצמאב הרטעל תיביטנרטלאה
איבהל בגה יקרועב תינמזה המיסחה הלולע ,הכפושה יקרועב תדלומ העיגפ תמייק םהב
תא ןכסל ףאו ךיפה יתלב קזנ םורגל ,העובק המיסחל ךופהל ,הרטעה לש הפירח היסקופיהל
.קוניתה

,הרטעה לש םדה ילכבו תומקרב ץחל-תת תרצוי ,הלימה רחא דיימ הציצמה ,תאז תמועל
שרפהשכ .ושארבש םדה ילכ ןיבל רבאה סיסבבש םדה ילכ ןיב םיצחלה לפמ תא הלעמ ךכבו
הפירחה תינמזה המיסחה - לדג הרטעב םכשמה ןיבל רבאה סיסבב םדה ילכ ןיב םיצחלה
הפירחה היסקופיהה תנכס םגש ךכ ,הרטעל םורזלו רוזחל יושע םדה ,חתפיהל היושע
הדימב תותחופ ,השירקה ךילהת תועצמאב העובק המיסח תוחתפתהל הנכסה םגו תידיימה
88 .תרכינ

םימיאתמ ,קוניתל הנכס עונמל היושע הציצמהש םיקסופהו ל"זח ירבד יכ ,אופיא רורב
ךבדנ םיווהמ ,ןימחב הציחרה םג ומכ ,הציצמה .ונידיבש ינכדעה יאופרה עדימל קייודמב
םויה ןבומ ולא תוכלה לש הלועפה ןונגנמ .הלימה ינוכיס לש תיברמ הנטקהל קבאמב בושח
.םימדוקה םיקרפב וראותש הרטעה קמנ ירקממ םיחקלה רואל דחוימב ,בטיה

ןויע ,ןכאו .םינושארה ירבדב ןייעלו בושל ,ללכ ךרדב ,ץלמומ םטושפכ םירבדה תנבה םע
:תנכדועמה תיאופרה הנבהה תא ,עיתפמ ןפואב ,רשאמ , 89רזוגה בקעי יבר לש וירבדב רזוח

לכב םדה תא ץצומו ויפ ךותל רבאה תא סינכמ דיימ העירפה רחא ?דציכ הציצמ"
'פב ןנירמאדכ . 90ץצומ וניא םא אוה הנכסו המאה יפב שרקנ םדהש םושמ וחוכ
אוהו המאה ןיב שרקנ םדד םושמ היל ןיריבעמ ץיימ אלד אנמוא אפפ בר רמא :א"ר
" 91הנכס

היסקופיה ירקממ תונורחאה םינשב ונקפהש םיינילקה םיחקלה רואל יכ רמול ןתינ םוכיסל
,תונורחאה םינשה לש ינרדומה יגולויזיפהו ימוטנאה עדיה רואלו ,הלימ ירחא הרטעה לש
.הטושפכ ל"זח לש הציצמה תיירוהל תיאופרה הביסה תא ןיבהל ףוס ףוס ונרזח
:תורעהNiku SD, et al               Urol Clin North Am 1995 Feb; .22(1):57-65 .1
Sharon Bass (Deputy Editor)         Maine Times, .2
. January 1997,Vol. 29 No. 9                                   
NEJM April 24, 1997; 336(17):1244-1245. .3
.םש ,.Wiswell Thomas E. .4
.םש .5
.ןהיתובקעבש םיקסופהו ס"שה תויגוסבו ,ג-ב תוינשמ ,טי קרפ ,תבש .6
.חי הכלה א קרפ הלימ תוכלה ם"במר .7
.ישימח קרפ ,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במר .8
.ןב אציו ה"ד בל השרפ (אנליו) הבר ארקיו :הליבקמבו ,בצר זמר ורתי תשרפ ,ינועמש טוקלי .9
"In England, the Royal House has a long tradition requiring that all male children .10
be circumcised by the Jewish "mohel" of London." Alfred J. Kolatach's, The Jewish
Book of Why.(Middle Village, New York; Jonathan David, 1981)
http://funspot.net/malka/.11
Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition (1998) p. 737 .12
.227 'מע ,(1928 ,ןילרב ,"םייח" תאצוה) ,האופרה תמכחו דומלתה ,ל"י ןוסלנצק .13
:Rosner F, Ann Intern Med 70:833, 1969; אבוה.Otto JC, Med Respiratory 6:1, 1803 .14
"הלימ" ךרע (ב"נשת ,םילשורי ,רגניזלש ןוכמ) 'ג ךרכ ,תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא ,םהרבא גרבניטש
.459 'עה
.ב ,דס תומבי .15
.א קרפ ףוס ,הלימ תוכלה ,ם"במר .16
.ב ,דס תומבי ,הריחבה תיב .17
.(הלימד א"רפ הדוגא ישודיח םשב) ,ב ,גסר ,העד-הרוי ע"וש לע תוהגה .18
.226-231 'מע ,האופרה תמכחו דומלתה ,ל"י ןוסלנצק .19
Julius Preuss, Bablical and Talmudic Medicine, (Translated and edited by Fred .20
. Rosner,Hebrew Publishing Company, New York, 1978) p. 245
.ב,דס ,תומבי תכסמ ,ילבב דומלת .21
לע ,םויה ונל עודיכ ,ססובמה) ל"נה הכלהה קספל טרופמ רואיב רדעהב ,ךכ רחא םינש תואמ םנמא .22
.תובקנ ןיבל םירכז ןיב אלמ ןויוושל וטנ םרוד יאפור תובקעבש לארשי ימכחמ ויה ,(היליפומהה תשרות תנבה
.גסר ד"ויט ףסוי תיבב אבוה ,חונמ ונבר :אמגודל
.גי קרפב ןלהל אבומ סאידפסופיה לש היגולויזיפותפהו היגולותפה ,הימוטנאה רואית .23
Hatch DA, Maizels M, Zaontz MR, Firlit CF, Hypospadias hidden by a complete prepuce,24
Surg Gynecol Obstet 1989 Sep;169(3):233-4
.די קרפ ןלהל הארו .בי 'יס ,ג"ח ,ז"עהא ,םילעפ בר ת"וש ,(יח שיא ןבה) םייח ףסוי 'ר 25
קלח (1990 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןונויד תאצוה ,תישילש הרודהמ) םידלי תאופר ,יזנכשא 'שו טחוש 'מ .26
.123-121 'מע ,א
החיכש תיגולויזיפ תבהצ ןהו תורחא תויגולותפ ןה תוללוכה ,דוליה תבהצל תופסונ תוביס םג תומייק .27
תומכ לכ תא קרפל לגוסמ ונניא הדילה רחאלש םינושארה םימיב רשא ,דבכה לש תינמז תולשב רסוחמ תעבונה
.ול תעצומה ןיברוליבה
.א ,דלק תבש .28
.ז"כשת ,טעק-חסק ,י םעונ ,בקעי יול .29
ילוח" ןוקרי ה"ד י"שר ,א ,הכ תוכרב האר אמגודל .ונימי לש בוהצה אוה דומלתב םיבר תומוקמב "קורי" .30
ךרע םלשה ךורעב הארו ."תבהצ - jalocie - ה"יצנולי" :18 ךרע ,ןטק מ"רל י"שר יזעל רצואבו ,"הצנילג ומשש
.קרי
.ב הנשמ ט"יפ ,תבש .31
,ןילרב ק"קד ב"וש ,להומה גרעבסאלג ל"גס בקעי) .םנינמל -13ה האמה לש הנושארה תיצחמה ןב להומ .32
(.VIII 'מע ,א"לשת ,םילשורי :םוליצ תרודהמ ,ב"נרת ןילרב ,םינושארל תירב ןורכז רפסל רבד חתפ
.20 'מע ,(םש) םינושארל תירב ןורכז .33
,ד"וי י"ב האר .ד"צרת םילשורי ,עבטה יעדמלו האופרל םיחנומה רפס ,איזמ מ"א ר"ד) Glans penis .34
.(ו ק"ס ,ב ,הלימ ,ם"במרל חפאק ףסוי ברה לש ושוריפבו ;םש כ"ונב ;דרפס ימכח לש םקפס לע ,דסר
.ב דומע גלק ףד תבש .35
.ב קרפ הלימ תוכלה .36
.ג ,דסר ,ד"וי ,ע"וש ,"םדה תא םירצועה םימס קבא וא" ונייהד .37
.םש .38
.די ,טמק ,םדא תמכח .39
,דמח הדש האר .תועדהו תורעשהה ובר הציצמה די לע תענמנה הנכסה יהמ הרורב תרוסמ רדעהב .40
רואיבו רוקמ ,דסר 'יס ,(ג"לשת קרוי-וינ) תירבה רפס ,יקסניטוריפ םנוב השמ ברה ;הציצמה סרטנוקל םיאולימ
'מע ,(ד"נשת ןילקורב) הלימ תוכלה - ץ"בעי וניבר לע ןהכה םהרבא תירב ,ןהאק םהרבא ברה ;ז ק"ס הכלה
,םילשורי ,רגניזלש ןוכמ) "הלימ" ךרע 'ג ךרכ ,תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנא ,םהרבא גרבניטש ;אצק-צק
.(ב"נשת
טי ,תבש ,לארשי תראפת ;בצק-אצק 'מע ,(םש) ןהכה םהרבא תירב ;במק-מק ,ןהכ תעד ,קוק י"ארגה .41
.ב הנשמ
.הצק-דצק 'מע ,(םש) ןהכה םהרבא תירבב אבוה .הנ-דנ םינמיס ,אפרמ שמש ת"וש ,שריה ר"שר .42
.זמת ,ש"בירה ת"וש ,תשש רב קחצי 'ר .43
.םש ש"ביר .44
.198-193 ,ו איסא רפס ,וילכ יאשונבו דומלתב היגולותפב םיקרפל אובמ ,םהרבא גרבניטש .45
.ליעל ה-ג םיקרפ .46
תירבה רכוז ,דלאוונירג לישנא רשא ברה ;דנ 'יס ,(םש) אפרמ שמש ת"וש ,שריה ר"שר .47
.אל ,בי ,(א"צרת ,ראווגנוא-דאראהזוא)
.טי-חי ,אי ,(םש) תירבה רכוז .48
תעד ,קוק י"ארגה ;הצק 'מע (םש) ןהכה םהרבא תירבב אבוה .הנ 'יס ,(םש) אפרמ שמש ת"וש ,שריה ר"שר .49
.במק-אמק ,ןהכ
.ג:טי ,תבש .50
.ב,דלק ,תבש .51
.Semmelweis, 1865-1818 .52
.די הכלה ב קרפ תבש תוכלה ם"במר .53
.ח הכלה ב קרפ הלימ תוכלה ם"במר .54
.ט ףיעס אלש ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .55
.ב ,הלימ תוכלה ,טקלה ילבשב םג ואבוהש םש ,תבש ,ד"יר 'סות תטישל םימיאתמ םירבדה ירקיע .56
ךכיפל" :בתכ אוה םיקסופהו דומלתה תייגוס תא איבהש ירחא .33 'מע (םש) רזוגה בקעי יבר גיהנה הז ןיעכ
םינושארה םימי 'ג ךות תויהל לחש תבשב הלימ יכרצ לכ תושעלו ןימח םמחל הרודמ תושעל וניתובר וריתה
לחשכ ישילשה םויב ןטקה ץוחרל יתגהנה רזוגה ריעצה ינאו" ףיסוה אוה ,"ירביא אלד אכיה לוחב ןישועש ךרדכ
... תבש יאצומ דע הציחר אלב תבשה לכ ןטקל היל ןיבכעמו הלילב קוחר תבש ברעמ ומחוהש ןימח ןתואב תבשב
.ש"ייע ,"... הנכס ןיאש רוריבב עדוי ינאש אלא רימחמ יניא ארמוחה תאזו
.82 'מע ,09/03/1998 ךיראתמ ןוידה לוקוטורפ ,םילשוריב יזוחמה ש"מהיבב 001013/96 את .57
תא וריכזהב ןנוג ר"ד ךכל זמרש יפכ ,סאידפסופיה לש דלומ םגפ םע תוקוניתב רתוי םיחיכש ולאכ םירקמ .58
ימוטנאה רבסהה .רבאה תשיבחמ ,ךכ םושמ ,ותוענמיה תאו תירבה ירחא קוניתב סאידפסופיהה יוליג
.גי-בי םיקרפב ןלהל אבומ יטנבלרה יגולויזיפהו
.Gray's Anatomy, 35th edition, Pub. Longman 1973, pp. 670; 1347-1348 .59
Sobotta Atlas of Human Anatomy, 11th English Edition (Urban & Schwarzenberg, .60
. Baltimore-Munich, 1990), vol. 2, fig. 338
Guyton A.C., Textbook of Medical Physiology, 5th edition, (W.B. Saunders Co,. האר .61
. Philadelphia, 1976), p. 99
Nelson Textbook of Pediatrics, 12th edition (W.B. Saunders Co., Philadelphia 1983) .62
.p. 1392 .םש . 63
,המלש הלרוע םע סאידפסופיהמ לבוסה דוליי לכב תמייקה הרטעל םדה תקפסאב תפסונ הילמונא לע .64
:האר
and Persad R, Sharma S, McTavish C, Imber C, Mouriquand PDE, Clinical presentation
;pathophysiology of meatal stenosis following circumcision, British Journal of Urology, 1995
75:91-93
.(!% 800 לש רוטקפ) םידוליי ףלאל -8ל 1 ןיב הענו םוקמל םוקממ הנתשמ יברעמה םלועב םומה תוחיכש .65
:האר
,Nelson Textbook of Pediatrics, ibid; Harrison's Principles of Internal Medicine, 14t edition
(McGraw-Hill, New York, 1998), vol.II p. 2130
.1911 :רטפנ .1835 תנשב דדגבב דלונ ,(ח"ירהמ) והילא ר"ב םייח ףסוי 'ר .66
.בי 'יס ,ג"ח ,ז"עהא ,םילעפ בר ת"וש .67
ףסוי 'ר תאמ ,ו"ר 'יס א"ח האתילת בישמו לאוש ת"ושב הבושתל ןאכ סחייתמ דדגבמ םייח ףסוי 'ר .68
והשמכ סאידפסופיהל תסחייתמה הבושת ,(הניארקוא ברעמב ריע ,בובל) גרבמלמ (1875-1810) ןוזנתנ לואש
.רתויב רידנ
.קארע ;דאדגב םיכרע ,תירבע הידפולקיצנא .69
םילומינה תייסולכואב םירקמ -200כ םתועמשמ ,םידליהמ% 75 למה להומה ידי לע ופצנש םירקמ 150 .70
.הלוכ
.Harrison's Principles of Internal Medicine, ibid .71
Chambers EL, Malone PS, The incidence of hypospadias in two English cities: .72
a case-control comparison of possible causal factors, BJU Int 1999 Jul;84(1):95-8
.ל"מכאו .ןנחוי יבר םשב והבא יבר .73
,Bennett Alan H., Impotence - Diagnosis & Management of Erectile Dysfunction .74
(.W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1994), p. 21
ידי לע ןגרוא סנכה .םילהומ לש יצרא סנכ םילשוריב קדצ ירעש םילוחה תיבב םייקתה ז"לשת ןויס ד"יב .75
םילהומה לע חוקיפל תידרשמ ןיבה הדעוה םע ףותישב הרותה פ"ע האופרה רקחל רגניזלש 'פ ר"ד ש"ע ןוכמה
ר"ד תכירעב תדחוימ תרבוחב םסרופ סנכה לש תויאופרה תואצרהה םוכיס .לארשיל תישארה תונברה דיל
'מע ,(ג"משת םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה) ג איסא רפסב ספדנו רזחו ,רגניזלש ןוכמ תאצוהב ,גרבנייטש םהרבא
.ש"ייע ,392-355
ורפסב בתכ ,ןיימד טרופקנארפמ ךברעיוא ןימינב יבצ ברה ,א"מרכ ,ללכ ךרדב ,םיגהונ זנכשאבש תורמל .76
.(!) "הלימה רחאו םדוק דליה תציחרב ןיגהונ ונא ןיא" יכ ,89 'מע (1880 ,טרופקנארפ) םהרבא תירב
,15/7/97 םוימ ןידה תערכה ,ףסוי יקירט .נ י"מ ,4463/96 פ"ת ,ופי-ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב :רוקמ .77
.5-4 'מע
.22/2/94 םוימ תיאופרה ותעד תווח לש 2 דומע ,א"א ר"ד .78
.רוקמב האיגשה .79
.םש ,ןידה תערכה .80
.םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב 001013/96 א"ת .81
.ןכל םדוק וא וז הקידבב הנושארל התפצנ הרחשהה םא תורתוס תויודע ועמשנ טפשמה תיבב .82
(ןיפה לש ינקיחרה דצב) יניפ סאידפסופיה לש העפותה תרכומ םינומשה תונש ףוס זאמ תיאופרה תורפסב .83
:לשמל האר .המלש הלרוע םע

Hatch DA, Maizels M, Zaontz MR, Firlit CF, Hypospadias hidden by a complete prepuce, Surg .
Gynecol Obstet 1989 Sep;169(3):233-4 .1999 ראונימ ךיראת אלל המילשמ ד"וחב .84
:האר .1998 ויתסב קר םסרופ סאידפסופיהב ימוטנאה בצמה קדבנ וב וגוסמ ןושאר רקחמ .85
Baskin LS, Erol A, Li YW, Cunha GR. Anatomical studies of hypospadias. J Urol
1998 Sep;160 (3 Pt .2(:1108-15
םהיאצממ תא וושהו ,33 עובשב לפנ לש סאידפסופיה ןיפב םינידע םייגולוטסיה םיכתח ועציבו וחתינ םירקוחה
:ויה רקחמה תונקסמ ."םיילמרונ" םילפנ לש םיניפל
"The most striking difference between the normal and hypospadic penis is the
. abnormal urethra and glans with respect to vascularity"
.(1112 'מע םש) הרטעב ירלוקסוה רוזיפה אוה ילמרונ ןיפל סאידפסופיה ןיפ ןיב ירקיעה לדבההש ונייהד
ןנכתל לכונש ידכ ,הז םוחתב רסחה יאופרה עדיה תא ביחרהל יאדכש הרהצהב ןוידה תא םייסמ רמאמה
.רתוי תובוט תוילופיט תויגטרטסא
,.Guyton A.C., Textbook of Medical Physiology, 5th edition, (W.B. Saunders Co .86
.
Philadelphia, 1976), p. 99 .בי קרפ ליעל .87
.88
.20 'מע ,ב"נרת ןילרב ,םינושארל תירב ןורכז .89
.(.ה.מ) ילש השגדהה .90
.ילש השגדהה . 91