ךרועה תמדקה

ןטק לאוי ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


תמייקה המיהדמ תוחתפתה דקומבו ,הכלהה לש המורב םידמועה םיניינעב קסוע הז רפס
,היגולוקניג לע םיאפורו םינברל ינשה יתנשה סוניכה קסע םהבש םיאשונב האופרה חטשב
רואל םיאיצומה לש םג ומכ ,ולאה םיסוניכה ימזוי לש תירקיעה הרטמה .םידולייו תוירופ ,הקיטנג
רשקה תא קזחל איה ,םיסוניכב ורמאנש םירבדה תא רוביצה ינפל םיאיבמה םירפסה לש
ןיבו - עייסלו אפרל חוכהו עדיה תא םהל ןתנ ה"בקהש ולא ןיב ,םינברל םיאפורה ןיב הנבההו
ןיינעב ולגר תאו ודי תא זיזי אל לודג רוביצש ולא ,םיגאודהו םיצעיימה ,םינווכמהו םיכמותה ולא
.םתכרב תאו םתצע תא לבקל ילב תובישח לעב
םימכח ידימלת ,םירבודהמ המכ לש םתאירקל ףרטצהל ,הליחמ תשקב רחאל ,יל השרוי ןאכמו
םוחת ןיב תולובגה לע רומשל שי :ולא םימוחתב םיקסועה םיאפורהו םינברה לא ,םיאפורו
םימש יארי ,רפס יעדוי םה םא םג הכלה יניינעב תורוהלו עירכהל םיאפורל םהל לא ;םוחתל
םיאצמתמ םה רשאכ םג האופר יקסעב טילחהלו עובקל הכלה יקסופל םהל לאו ,רבד יניבמו
תוירב ,יתימא עויסו רוזמ איבהל לכוי ולאה םימרוגה ינש ןיב יתימא הלועפ ףותיש קר .םהב
;ינחורהו ינפוגה ,ובאכו ורעצ תעשב םהל קוקזש ימ לכל ,אימשד אתעייסו אילעמ ארוהנו אפוג
לכ לש םרכשל ץק ןיא - 'אמייקו היח אערז' םג איבהל 'ה תרזעב חילצמ הזה עויסה רשאכו
.ךכב םיברועמה

,ןרפש 'ב לאגי ברה ידידיל רקיעבו ,רמג ידיל הז רפס איבהל ועייסש ולא לכל תודוהל הצור ינא
להנמ ,ןירפלה יכדרמ ברה ידידיל הדומ ינא .הנומאו ךוניח ,האופרו הרות יניינעב השעמו השועה
רמ רשכומה ללמתמל ,סלפ דדוע רמ ושארבו 'רגניזלש ןוכמ' תווצלו ,'איסא' ךרועו רגניזלש ןוכמ
הדומ ינא - הביבח הנורחא .יפטול ןנחוי רמ םעט בוטב סופדל וניקתמו רפסה רדסמלו ,ריפש ימע
.ךרדה ךרוא לכל העויס לעו התמזוי לע הרקיה יתשאל

םיבלעש ,ס"שת ולסכ ח"ר ,ת"יהעב

ןטק לאוי