טפשמהו הכלהה ,האופרה יניעב םירבא תולתשה

.ת"פ ,ןוסנילב ח"יב - אפור ,ילאומש ןד ר"ד
.ןוירוג-ןב תטיסרבינוא - ןטפשמ ,לקנרפ דוד ר"ד
.םילשורי ,םרכ-ןיע הסדה ח"יב - בר ,ןרפש לאגי ברה
.יאנותיע ,ץיבוסיז םייח - החנמ

א"נשת ד-ג ,דמח הדשב :ךותמ

:ללוכ תווצה ץיבוסיז םייח יאנותיעה לש ותייחנהב ןויד
.םילשורי םרכ ןיע הסדה םילוח תיבב הקיתאל הצרמ - ןרפש לאגי ברה
םע םאתמו הווקת חתפב ןוסניליב םילוח תיב תולתשהה תקלחממ - ילאומש ןד ר"ד
.אשונב תואירבה דרשמ
.בגנבש ןוירוג ןב תטיסרבינואב יאופר טפשמל הצרמ - לקנרפ דוד ר"ד

?תולתשהה םוחתב םויה הרוק המ :בצמ רואת אנ רוסמ,ילאומש ןד ר"ד :החנמה
?תולתשה עוציבל םויכ םיניתממ יללכ ןפואב ,םילוח המכ ?לארשיב תועצובמ תולתשה וליא


1991 - םויכ תולתשהה בצמ
לש לולכמ ןכותב תוללוכ ןהש םושמ ,האופרב ךרד תצירפ תווהמ תולתשה :ילאומש ר"ד
איבהל ךירצ גרוריכש ,םצעב ידיחיה עוצקמה והז .ןכ ינפל הריכה אל האופרהש ,םירבד
,והשמ םע אובל בייח אוה .תועבצאהו םילכה ול םיקיפסמ אל .חותינ רדחל והשמ ותיא
ותוא אוה ,הזה "והשימ"ה .והשימב יולת אוה יכ ,היעב ול שי ,והשמ םע אובל בייח אוהשכו
תא הנישש ןושארה רבדה םצעב הז .סרתמה לש ינשה דצב אצמנש ,םירביא םרות
הלתשהה העצוב זא 1906 תנשב התיה ךרדה תצירפ .היגרוריכה ימוחת ראשמ תולתשהה
וחקלשכ ,היסורב הנושאר הלתשה העצוב 1933 -ב .ראווצ הב וליתשהש ,זעל הנושארה
םושמ ,גרוריכה תא וגרה טעמכ ךכ רחא .םדא ינבב וליתשהו תוומל ןודנש ריסאמ תוילכ
תלתשה העצוב ,ןוטסובב ,1955 תנשב .םיאתמ םד גוס ךירצ הילכ תלתשהלש עדי אל אוהש
םורדב תחלצומה בלה תלתשה תא דרנרב ןאיטסירכ עצב 67 -ב .הנושארה תחלצומה הילכה
טאל .דבכ ןטרס תלוח הדליל תחלצומ דבכ תלתשה ב"הראב לצרטש עצב 63 -ב .הקירפא
היגולונומיאה ,תופורתה חטשב תומדקתה םג הלח ,תיגרוריכה הקינכטה לולכש םע ,טאל
םצעב וילעש ,יגרוריכה קלחה אל איה תולתשהב תירקיעה היעבה .םירביאה תמורת חטשבו
.ימלוע ללכ רוסחמ שי הבש ,םירביאה תמורת תייעב אקווד אלא ,םיזכרמה בור ורבגתה
רפסמ .הלתשהל ןיתממ םילוח לש בר רפסמשכ ,םירביא תקוצמב אצמנ םלועה לכ םויה
.הלתשהל םיכחמה רפסמ תמועל ,תוביס הברה הברהמ ,ןטק םימרותה

םודיקב לודג קלח תישארה תונברל שי ןאכו - לארשי תנידמב םג התשענ הלודג ךרד תצירפ
תוומב ריכה יברעמה םלועה לכ ,םויה .תוומכ ,יחומ תוומב הרכהה - ץראב תולתשהה
בר לובלב תמרוגה הישוק ,יחומ תוומ והמ ןויד עיגי ךשמהב ילואו .רבד לכל תוומכ יחומה
עצבל וחילצה - תוומכ יחומה תוומב הרכהה תוכזב ,םצעב .םיאפורה רוביצב םג ,רוביצב
.בלבלהו דבכה ,בלה תולתשה תא

םילוח 80 -כ .םידלי לש בר רפסמ םהבו הילכל םילוח 500 -כ םויה םיכחמ לארשי תנידמב
בר רפסמ ,בלבל תלתשהל תרכס ילוח םידמעומ 15 ונל שי .בלל 50 ,דבכל םיכחמ ךרעב
וליחתה םויהו םצע חומ תלתשהל םיכחמ םילוח לש בר רפסמ ,תינרקל םיכחמ םילוח לש
.לדגו ךלוה הלא םילוח לש םרפסמ םגש ךכ ,תומצעו םיקרפמ םג ליתשהל


?תולתשהה םוחתב ישוקה רקיע ןכיה
?בל ?דבכ ?תולתשהה םוחתב תיאופר הניחבמ ישוקה רקיע ןכיה :החנמה

הקינכטה הבש ,דבכה תלתשה איה רתויב תכבוסמה הלתשההש קפס ןיא :ילאומש ר"ד
.רתוי טושפ ךפוה יגרוריכה קלחה ,רתוי בר ןויסינהש לככו הבר תונמיהמ תשרוד תיגרוריכה
תלתשהשכ ,םויל השולש םינשכ ענ טרסב דבכ תולתשה םיעצבמ הינמרגבו ב"הראב םויה
תצק ונחנא ךא ,השק הלחתה התיה םהל םגש קפס ןיא .תועש 5 -ל 4 ןיב ךרעב תכשמנ דבכ
ןוטסוי ומכ ,םידבוכמ דאמ םיזכרמב לבא ,עיתרמ דאמ ונלצא ןולשכ לכ .אשונל םישיגר רתוי
לע ורטפנ םינושארה םילוחה 12 ,1980 תנשב תולתשה לש טקייורפ וליחתהשכ ,ב"הראב
קפס ןיא לבא ,ץראב הרקי הזש הצור יתייה אל .הבר החלצה םהל שי םויה .חותינה ןחלוש
,תרמוא תאז .תוומהמ ףידע רבד לכ ,תומל אלא ,תרחא הביטנרטלא םוש ןיא הלא םילוחלש
.םייחב םישנא םתוא ריאשהל הדיחיה ךרדה וז הלתשה


לארשיב יקוחה בצמה
ינשב בתכנש קוח השעמל אוה ץראב קוחה ,היווגמ םירבא תלתשה ןיינעל :לקנרפ ר"ד
סנכוה 1980 -ב .םלועב ידיחי ,ןיינעמ דאמ בלש היה ,53 תנשב היהש ןושארה בלשה .םיבלש
תומוקמב הארנש המ יפלש ,רעצב ןייצל חרכומ ינא לבא ,יתוהמ יד ,יתועמשמ ןוקית וב
-ב השענש ןוקיתהש םיבשוח המ םושמ .1980 -ב השענ המ םיעדויו םירע םלוכ אל ,םיבר
ללגב ןכתי .תמאב השענש הממ רומח רתוי הברה אוה םירבא תולתשה ןיינעל תוחפל ,1980
.קוחה תא םיארוק דימת אל םיאפורש ינפמ ןכתיו המיאתמ אל תונותיע
?1980 -ב השענש לודגה יונישה המו ,1953 -ב קוחה רמא המ ,ןכבו

לש העד ללכב ,ותחפשמ ינב תעד ,ותעד - רטפנ םדאש עגרב .ילרביל דאמ היה קוחה 1953 -ב
השולשש היה יד .קוחה תניחבמ עמשיהל הכירצ התיה אל םג ,הבושח התיה אל דחא ףא
איצוהל ידכ ,ותיווג תא חתנל ךרוצ שיש הנקסמל ועיגה ,םה ימ ועבק תונקתהש ,םיאפור
חתנל היה רתומ ,תאז ועבק הלאכ םיאפור השולשש עגרב .רחא םדא אפרל ידכ קלח הנממ
רתויב הבוטה ךרדב תולתשהה תייעב הרטפנ השעמל ךכבו קלח לכ הנממ איצוהל ,היווג לכ
,הלתשהל םירביא תלבקל רוקמ שמשל הלוכי היווג לכ .רגאמל לובג היה אל .יאופרה דצהמ
םיאפורה תשולש לש םתטלחה .חונמה תעדבו החפשמה תעדב ללכ בשחתהל ךרוצ אלל
.דבלב תיאופר תויהל הכירצ התיה

ינפל םתחנש םכסה לש האצות אוה 1953 -מ ,הזה קוחה ?ער המ זא ,בוט ךכ לכ הז םא ,ןכבו
םוכיסה היה הז .תישארה תונברה תצעומו ,הסדה תיניצידמה תורדתסהה תלהנה ןיב ,הז
בלשל דע ,םיצורמ ויה םלוכ .קוחה ךותל רשי תיטפשמ ןושלב םגרות אוהו ונמזב השענש
דומיל יכרוצל היווג תחיתנ לע רביד םג קוחה ,םירביא תולתשהל ליבקמבש ןוויכמ .םיוסמ
ךרוצב ,םיאפור השולש לש רושיאב יד היה ןאכ םג .תוומה תביס תעיבק יכרוצל םגו רקחמו
.תוומה תביס תא עובקל ידכ ,היווג חתנל

.ךכב םשא ימ הנשמ הז ןיאו ינשל דחא ושחר םידדצה ינשש ןומאב תוחיפ לח םינשה ךשמב
ונתינ דימת אל ,םיאפורה ונתנש םירושיאה הארנכש ,ררבתה םיוסמ בלשבש התיה האצותה
עצמאבש ךכ ידכ דע ,דאמ רומח ןומא רבשמ רצונ .הריטפה רחאל תיאופר הטלחה חוכמ
המכסה ילב ,החיתנ לכ רתות אל היפל ,תסנכל הלשממה השיגהש העצה התיה 60 -ה תונש
.הלפנ קוחה תעצהו ,תסנכה הפלחתה םייתניב .הרבע אל תאזה העצהה .החפשמה ינב לכ לש
ןורקע - ןורקע עבוק קוחה .בל ומיש וישכעו - תרחא ךרדב קוחה תא הנקית תסנכה 1980 -ב
תא םיפקות ,קוחה תא םיפקותה .רקיעה םה ,ןורקעל םיגירחה לבא ,לודגו הפי ,בושח דאמ
.םיגירחל בל םימש םניא ךא ןורקיעה

קוחבש םיגירחה
,ללכ ךרדב .החפשמה ינב תעדבו חונמה לש ותעדב בשחתהל ךרוצ שי - רמוא ןורקעב קוחה
החפשמה ינב .החפשמה ינב תמכסה תא לבקל ךרוצ שי ,רטפנ לש ותיווג חתנל םיצור רשאכ
אל ,אבס אל .רתוי אל .תוחא ,חא ,הרוה ,דלי ,גוז ןב - דאמ תמצמוצמ המישר םיללוכ
דחא ידי לע הכמסה הנתינ .ורכזוהש הזה רדסב .םידכנ אלו תודוד אל ,םידוד אל ,אתבס
ותואב וא ,וירחא דחא הרוש התואב דמועש ימ לש תודגנתה ןיאש דבלבו קיפסמ הז - םהמ
.ללכה הז .ןכה לע רבוג אלה - אל רמוא דחא ,ןכ רמוא דחא ,םידלי המכ םנשיש חיננ .דמעמ
אלל ,תאזכ המכסה אלל .המכסהה תלבקל דע ,הריטפה רחאל תועש 5 ןיתמהל ךרוצ םג שי
.ןורקיעה והז .היווגה תא חתנל רוסא ,הנתמה


רטפנה תמכסה
,חתונת ותיווגש בתכב םיכסה ומצע חונמה םא -ןושארה גירחה .םיגירחה םיליחתמ וישכע
,ירעצל .רמואו רזוח ינאו הז תא רמוא ינא .החפשמ ןב לכ לש תודגנתה ףא לע החתנל רתומ
ברע" תרגסמב דבוכמ דאמ אפור ןייאור םגו ץראב םינותיעב םסרפתה יצחו םייתנשכ ינפל
הניא ותמכסה ,םיכסה ומצע םדא םא םג ,םייקה קוחה יפלש העד םש העבוה ."שדח
,ןותיעב אמגודה הנתינש ומכ ,והשלכ החפשמ ןב לש תודגנתה שי ןכמ רחאל םא תספות
ויהי םירבדהש ידכ ,ןכבו ."תדגנתמ איהש הרמאו הלצלצ הקירמאמ הקוחר הדוד וזיא"
החתנל רתומ ,חתונת ותיווגש בתכב םיכסה ומצע םדא םא - שרופמב רמוא קוחה ,םירורב
.החפשמ ןב לכ לש תודגנתה ףא לע

.םירחא םיללכ םילח ,םייח תלצה ךרוצל חותינ :הנכמ קוחהש המב רבודמ רשאכ ,ינש גירח
ךירצ .תועש 5 ןיתמהל ךרוצ ןיא ,רחא לש םייח תלצהל החיתנל ךרוצ לש הרקמב ?יתמ
םיכירצ .רביאב שומישל דע תיאופר הניחבמ ןיתמהל ןתינ ובש ןמז קרפ ותוא קר ןיתמהל
ןתינ אל םא .הלתשהל קלח איצוהל הנווכה לע ול עידוהל ידכ ,החפשמ ןב רתאל תוסנל
ריבס ןויסינ השענש דבלבו חותינה תא עצבל רתומ זא יכ ,ןמז קרפ ותואב החפשמ ןב רתאל
.החפשמה ןב תא רתאל

,החפשמ ןב לש המכסה לבקל ךרוצ ןיא ,הזכ הרקמ לכב -רתויב בושחה ישילשה גירחה
רמואו קוחה אב ,רמולכ .החפשמה ינבמ דחא לש בתכב תודגנתה ןיא םא ,חתנל רתומ אלא
ךרוצ ןיא ,תודגנתה רסוח קיפסמ ,המכסהב ךרוצ ןיא ,םייח תלצה לש םירקמבש ונל
אל םא ךא .החפשמ ןב רתאל ידכ לכה תושעל ךירצ ,החפשמ ןב רותיא יבגלו תועש 5 ןיתמהל
.תמדוק םייח תחלצה - ריבס ןויסינ רחאל רתאל וחילצה

ןתונ קוחה .ןוויכ ןתונ אלא ,הרוגס הרדגה ןתונ ונניא קוחה ?קוחה יפל םייח תלצה וז המ
ללכה לש תויללכב עוגפל ילבמ .הרוגס המישר וז ןיאש ןייצמו םייח תלצה לש תואמגוד
םדאב הלתשהל רטפנ לש תינרקב שומיש ןה ןתונ קוחהש םייח תלצהל תואמגודה ,הזה
קר אל ,תרמוא תאז .העימשב וא היארב יוקיל תעינמל שומיש וא ןורוויעמ וליצהל ,ינולפ
וא היארב יוקיל תעינמל רביאב שומיש אלא ,תושרחמ ליצהל קר אלו ןורוויעמ ליצהל
ןתינ .ןאכ םילח - םדוק ונרמאש םייח תלצה לש םיללכה לכ .םייח תלצה רבכ יהוז ,העימשב
אלש ידכ ,ךישממ קוחה לבא .הזמ רומח רתוי רבכ אוה ףסונ רבד לכ יכ ,ךכב קפתסהל היה
,רטפנ לש רוע תומקרב שומיש .םייח תלצה יהוז ,רטפנ לש הילכב שומיש - תויעב הנייהת
.םייח תלצהל היווגב שומיש הז םג ,ינולפ םדא לש וייח ליצהל הלתשהל

eyeball

,ןכל .םייח תלצה תרגסמב הנניאש הלתשה ןיאש רורב ,הלאה תואמגודה תא ונעמשש רחאל
היווגמ קלח תאצוה יבגלש עבוק לארשיב קוחהש רמול ןתינ ,תולתשה לע םירבדמ ונחנא םא
החפשמ ןב לש וא חונמה לש תודגנתה ןיא םא .המכסה תלבקב ךרוצ ןיא ,הלתשה םשל
םא - ןכו ,רוזעת אל תודגנתה לכ זא ,םיכסה ומצע חונמה םא .תרתומ החיתנה - בורק
אל החפשמ ןב לש המכסה םוש .הפקת ותודגנתה - בתכב ותודגנתה לע עידוה ומצע חונמה
עוגיפ תעב ,המחלמ תעב ,טרפמ קוחהש יפכ ,רבודמ םא אלא ,הזה בוריסה דגנכ דומעת
ילבמ זא תרתומ החיתנה .םיעגפנ לש בר רפסמל םרגש ןוסא וא הנואת תעב וא ,ינומה
.םדא ףא לש ונוצרב בשחתהל

שיש וא ,תולתשהה אשונב תחא הדמע תעבוק הכלהה םאה ,ןרפש ברה :החנמה
?הלתשה לש גוס לכ יבגל הפקת איה םאה ,תחא הדמע שי םאו ?םיקסופה ןיב תועד יקוליח


םירבא תלתשהל הכלהה תדמע
חרזמ תלשממ שאר ףתתשה ובש סוניכמ טוטיצ ךרד ךתלאש לע הנעא :ןרפש ברה
.ידוהי אצוממ אוהו יזיג ומש ,הינמרג
ינא" :רמאו המבה לע הלע אוה ,תולתשה יניינעב ןדה לנפה עצמאבו ,סוניכב דחי ונפתתשה
,אליממ .הנידמל ךייש ,תמ וא יח ,םדא לכ לש ,ףוגה לכ ירה .הזה ןוידה תא ןיבמ אל ללכב
הז ןיינעל איהש ,הנידמהש עגרב ?איצוהל רוסא וא איצוהל רתומ םא םינד םתא ללכב המ
,ךינפל ךלש ירה ,םיוסמ םדאל ,םייחב אלש וא םייחב הקוקז איהש הטילחמ ,םילוחה תיב
."ןוידה לכ רמגנ הזבו
איצוהל אל יתמו איצוהל יתמ הלאשב םינד ונאשכ רבודמ המב ןיבה אל אוה הרואכל
ןיב ,תמייקה הקיטקלאידה ללגב היעבה לש קמועה תא תוארל ךרוצ ןאכ שי .םירבא
תוומ תרדגהל סנכנ ךחרוכ לע התא ,םירביא תחקל וא איצוהל רשאמ התא םאש הדבועה
םיסנכנ ונחנאש ,תרמוא תאז .רתויב בושחה םג ולו ,רחא ןיינעל ,ךיכרצל ףופכב םדא לש
בוט המ הלא ,ודובכל וא ותרובקל ,ול בוט המ עובקל ידכ אל ,תמ בשחנ םדא יתמ ןוידל
עצבל םינינועמ ונחנאש הלתשהה ךרוצל .רטפנה ןיבל וניב רשק ןיאש ,ינומלא וא ינולפל
.תמ אוה עגרכ ינומלא וא ינולפש ,'ב המוקב עבקנ ונחנא ,'ד המוקב

הזב ליחתמ חותינה .דיב והשמ םע אובל ךירצ ינא" :רמאשכ ירבד תא קידצה ילאומש ר"ד
ןכוסמ רבד הז ."ול תתל ויה םירומא םירחא וא רחא והשימש והשמ םע אובל ךירצ ינאש
,םירבד לש םפוגל אל איהשכ ,העיבק לכל הלודג דאמ תושיגר םילגמ הכלהבש םושמ .דאמ
.רז ךרוצל אלא
.יחומ ךות רדעיה ול שיש קוניתל הנווכה .ילפצנא קונית לש בוצע הרקמ וישכע םייק :לשמל
לוכי הזה דליה .םויאו ארונ הארמ הארנ ,ותוא ךופהנ םא לבא ,םלש דלי םיאור םינפה לע
םוש ול ןיא קפס אלל לבא ,תועובש רפסמ דע םימי רפסמ הנוכמ תרזעב דמעמ קיזחהל
.ם"במרה לש הרדגהה יפל "חפט חומה רסחנ"ש םושמ ,"הרומג הפירט" אוה .תויחל יוכיס
.הזה דליהמ םירביא תחקל רשפא יתממ ,םלועב םייללכה םילוחה יתב ןיב תקולחמ הנשי
חקינ - רמוא דחא :םיהדמ רבד ,הנורחאה הנשב ךכב תקסועה תימואלניבה תורפסב םיאור
רמוא דחא .יתורירש ןפואב ?המ יפל .םימי השולש ירחא :רמוא רחא ,םימי העבש ירחא
תא םיחקולו הנוכמה תא םיקיספמ זאו ,םימי העבש ירחא רמוא דחא ,םוי רשע דחא ירחא
בשחנ םדא יתמ תיתורירש העיבקל ,ןפוא םושב םיכסהל םילוכי אל ונחנא !?ןכתייה .רביאה
והשימ לש םיכרצה םושמ קר םימי השימח וא םימי העבש רמולו ,םיוסמ ןויד ךרוצל תמ
הכחמה םדאל תוומ תצירח וז יכ ,תולתשהמ ירמגל ענמיהל םג םילוכי ונניא ,ךדיאמ .רחא
.ךכל

?"תמ" בשחנ םדא יתמ
ידכ ,הכלהה יפ לע רומג ןפואב תמ בשחנ םדא יתמ ,תוקולחמה םוחתל םיסנכנ ונחנא ןאכ
.תקולחמל תמאב םיסנכנ ונחנא !הלתשה יניינעל הרושק הניא הלאשה .וירבאל קקדזהל
הצור ינא .וילא תנווכתמ הכלההש תוומה ונניא יחומה תוומהש תורבוסה תועד ןנשי
ןיא .תמ בשחנ םדא יתמ הרדגה םוש ןיא ,םיהדמ ןפואב ,ס"שב :הנווכה המל ריהבהל
דבלב תואמגוד אלו - יטרקנוק ןויד םעפ יא היה אל ,דומלתה לכב ,הנשמה לכב תאזכ הרדגה
.ירמגל תמ בשחנ םדא יתמ -
,חכומ םש .תלופמ וילע הלפנש םדא םיליצמ יתמ הלאשה יבגל ,אמוי תכסמב ןויד שי :ןכא
ונחנא - ךכש ןוויכמו ."םייח תמשנ ויפאב חפיו" :המישנב היולת תוומה תרדגהש ,הארנכ
.ויפא תמשנב היולת ותויחש םיניבמ
היולתה המישנ איה רבודמ הילע המישנה םא ,הז עגרל םיקסופה ןיב הלודג תקולחמ שי
לע ןכש ,תיאופר הניחבמ קיודמ ךכ לכ אל הזש םויה םיעדוי ונחנאש םג המ) בלה תוניקתב
עזג הזש ,המישנה שרוש יפ לע םיכלוה ונחנאש וא ,(בלה אלו ,חומה עזג דקופ המישנה
.חומה
,רפוס ם"תחהו ןייטשנייפ השמ ברה לש ותבושת ךמס לע ,הטילחה תישארה תונברה
תא וליבגה םה לבא .יחומה תוומה תרדגה רחא םיכלוה ונחנא ,בל תולתשה יחותינ ךרוצלש
,םיקסופ שי ןיידעו .םייטרקנוק םירבדל וא ,םיוסמ ןיינעל וא םיוסמ םילוח תיבל אקווד הז
זכרמה לש ובר היהש ,גרבנדלו ברה ,הכלההו האופרה םוחתב םיקסופה ילודגמ דחא ומכ
יהוז קפס אללש ןעטו ,ךכל ףקות לכב דגנתה אוה .תובר ךכב קסעש ,"קדצ ירעש"ב יאופרה
אלו בלה תומ אוה תוומה הכלהה יפל .תיתכלהה תוומה תרדגהב הרומח תיתכלה תועט
.חומה
ברה ןווכתה םצעב המ ,םינבר ןיב הקירמאב דאמ הלודג תקולחמ תללוחתמ ךכמ האצותכ
םושמ ,יאקירמאה טנסב תובישיל עיגה הזה רבדה .תוומה עגר תא רידגהשכ ,ןייטשנייפ
םושמ ?עודמו .תוומה עגר תא םירידגמ םה יתמ םינבר ולאשי םהש וטילחה םיאקירמאהש
רבכ תוומהש תנעוט חוטיבה תרבח םא יכ .חוטיבה תורבח ןיב תקולחמ עלס ךפה אשונהש
הלוחה תא קיזחהל הצור טנייצפה תחפשמ םא זא ,ותלועפמ לדח חומה עזגש העשב ללוחתה
.הפסכמ הז תא םלשת איהש ,הנוכמ תרזעב םייחב


?ןייטשנייפ ברה לש ותדמע המ
תוארל שיש ,ותומ ינפל עבק ןייטשנייפ ברהש ,ןאכ ריהבהל יאדכש בשוח ינא :החנמה
.העיבקה וזש יל המדנ .בל תולתשה הפי ןיעב

םינבר ןיבל ,א"לדבי ,רלדנט ברה ,ונתח ןיב דאמ הלודג תקולחמ שי :ןרפש ברה
.טושפ ךכ לכ אל הז .ןווכתה קוידב המל ,ןיינעב ןדש ,םהרבא םהרבא 'פורפ ומכ םירחא
ירחא דחוימב ,הלתשהה תולאשל הנושארל סחייתה ןייטשנייפ ברהשכש תעדל םיכירצ םתא
יהוז .לתשומה לש ןהו ליתשמה לש ןה ,רומג חצר הזש ןעטו ץצוח ןדגנ אצי אוה ,דרנרב ר"ד
םורדב אפורה עצבש וז הלתשהש - עבוק אוה - קפס םוש ןיא .ולצא שיש הרורבה הבושתה
חקל ונממ םרותה יבגל ןוכנ תמאב הזש רעשל םיזיעמ ונחנא םויה .רומג חצר איה הקירפא
יפכ יחומה תוומה עגר תרדגה תא ןיידע ולבק אל זא יכ ,בלה תא דרנרב ןאיטסירכ ר"ד
קוידב יהמ ,תויאופר תויתכלה תורדגה םישולש ןנשיש ןיבהל םיכירצ םתא .םויה איהש
.תוומה תרדגה


חומה עזג לש ותלועפ תקספה
תקספה תעשמ עבקנ תוומהש איה האופרה לש התעיבק" :אפורה ןאכ רמא :החנמה
?תרחא תעבוק הכלהה םאה ."חומה לש ותלועפ

עזג תלועפ תקספה ןכא םא - הלאשב הכלהב תקולחמ הנשי ,רומאכ :ןרפש ברה
.תוומה תרדגה אוה חומה
אוה חומה עזג תלועפ תקספהש םימיכסמ םלועב םיאפורה לכו םילוחה יתב לכ אל
.חומה עזג לש ןיינעה םויה חוור .תוומה תרדגהל האופרב תונוש תוטיש שי .תוומה תרדגה
הקספהה .םדאה ףוגב תילובטמ תוליעפ לכ תקספה יפל תכלל ךירצש םירמואה ןיידע שי
אפור המ הלאשל תובישח ללכב ןיא .הרובקה ירחא תועובש המכ ללכב תשחרתמ תאזה
,ינומלאל וא ינולפל ,יל רשאמ ,אפורל רתוי בושח סוטטס םוש ןיא .תוומה עגר יתמ רמוא
אוה תוומהש םושמ ,תיאופר הלאש אלו תיפוסוליפ הלאש יהוז .תוומה עגר והמ עובקל
ינא ךליאו הפמ - רמולו ,םיוסמ וק לע עבצא תדוקנ םישל תורשפא שיש ,ךשמתמ ךילהת
הזש ודיגיש שי ,חומה הזש ודיגיש שי ,בלה הזש ודיגיש שי .אל - ןכ ינפלו ,תוומ הזש עבוק
...בושחל קיספמ התאש יתמ

?הריטפה תדועת לע םותח ימ ?אפור וניא םאה ?םדא לש ותומ עבוק ימ :לקנרפ ר"ד

,הנתינש הרדגהה ךמס לעו ול הנתינש תוומה תרדגהל ףופכ אוה לבא .ןכ :ןרפש ברה
האופרהש ,חכשת לא .תוומכ רדגומ הזה בצמה ןכלו םייקתה הזה בצמה :עבוק אוה
תודמועה תויורשפאל םאתהב ,ןמז המכ לכב ,תחא אל תוומה תרדגה תא התניש התניחבמ
לכל רשאמ רתוי ,תוומה תרדגהב אפורל אקווד הנוילע תובישח ןיא ,דובכה לכ םע .הינפל
תסיפת יפ לע ,הצור אוהש הפיא עבצאה תא םישל לוכי דחא לכ .ןיינעב יוצמה ,רחא םדא
.ומלוע


יחומ תוומ
?תולתשהה תייעב םצעל תאזה תקולחמה הבושח המכ דע ,לקנרפ ר"ד :החנמה

םייסיסב םיחנומב רסוחו עדי רסוח שי ןאכ םגש בשוח ינא ,לכ םדוק :לקנרפ ר"ד
.םלועב םגו לארשי תנידמב םג םימייקה
.תמ םדא ןכאש עובקל לוכי אפור קר ,ןושאר רבד
אקווד תונברה .יחומ תוומ לש תועמשמה המ ,יחומ תוומ הז המ רידגהל םיבייח ,ינש רבד
יחומ תוומ ,האופרב םיעודיה םינוירטירקל םאתהב םויה .תוומכ יחומה תוומה תא הלבק
תמ ימ ,קיודמב עובקל םיעצמאה לכ םימייק םויה האופרה ידיב .חומה עזג לש תוומ הז
ידיב אלא ,ליתשמה תווצה ידיב הניא העיבקה .םיקיודמ דאמ םינוירטירקה .יחומ תוומ
.תולתשהל רשק םוש ול ןיאש ,ילרטינ תווצ
המש ררבתה יכ ?תוומכ יחומה תוומה תא הלבק תישארה תונברה המל ?יחומ תוומ והמ
והשימ תוארל םויה ןתינ .תוומ חרכהב וניא אוה ,תוומו בל םודכ ,בל תוומכ ונרכה ונחנאש
םיתעל ןתינ יבבל תוומ ךא .תומי אוה האייחה ול ושעי אל םא .יבבל תוומ תמו לפונ
םדאה זאו םותחלו הריטפ תדועת אלמל ןתינ ותויחהל תוסנלו וב לפטל םוקמב .תויחהל
.םדאה תא תויחהל ןתינ ,בל םוד ,רבד לכל תוומכ וריכהש תוומהמ אקווד ,םויה .רטפנ הזה
םלועב םירקמה ינוילימ לכב ,דחא הרקמ היה אל דוע חומה עזג תומ ,רמולכ ,יחומ תווממ
.רזח והשימש ,יתעידי בטימל ,בחרה
הלוח קתני אל ץרמנ לופיטב אפור ףא .תקיודמ הרדגה הנשי יחומ תוומל ?יחומ תוומ הז המ
תמ הזה שיאהש ןיטולחל חוטב היהי אל אוה םא ,תולתשה ךרוצל אל םג ,המשנה ירישכממ
.יחומ תוומ
לכ לע ,יחומ תוומ עובקל ,םיימלוע-ללכ ,םיקיודמ םיטרדנטס םנשי ,םילוח תיב לכב
רבד הז .םיימואלניבה םינוירטירקב אצמנה ןוירטירק ףא לע םיחסופ אל .וב םינוירטירקה
.ןושאר
תאז - יחומ תוומב תוקפתסמ ןניאש תונידמ ןתואבש קפס ןיא ,הזל רשק ילב ,ינש רבד
דוע לכ םירביא תחיקלל םג המשנה ירישכממ םיקתנמ ןיאש ועבק םהב תומוקמב תרמוא
םוש ןיא ,בל תולתשה ןיא ,דבכ תולתשה ןיא ,יחומה תוומה רחאל לועפל בלה םג קספ אל
,יתד-ידוהי הלוח םויה רשאכ יזא ,םייחה םות אוה יחומה תוומה אל םאו) .תרחא הלתשה
.(יח םדאמ רביא לבקמ אוה ,וז העד יפל ,הלתשהל קרוי וינל עסונ

brain


אפורה תוכמס
ידיב הז תא ריאשמ קוחה .םייחה םותל םינוירטירק תעיבקב ברעתמ אל ומצע קוחה
הרוי קוחהש ,ילארשי קוחב אל יאדו ,קוח ףאב תוארל הצור ינניא ןטפשמכ ינא .םיאפורה
.תרחא הזונגאיד לכ ומכ ,הזונגאיד תעיבק איה תוומה תעיבק .הזונגאיד עובקל דציכ אפורל
תוימואלניב תונמאו םיימואלניב םיסוניכב םג עבקנ ךכ .אפורה ידיב איה הזונגאידה תעיבק
לכ תורמל תוומה תעיבקש ,הילרטסואבש ינדיסב סרגנוקב עבקנ שרופמבו ,ךליאו 68 -מ רבכ
.דבלב לפטמה אפורה ידיב הנותנ ,הלש תויטפשמה תוכלשהה


רקלב לש הרקמה
יכרוצל אל וא תולתשה יכרוצל איה תוומה תעיבק הדימ וזיאב ,תאזה הלאשה יבגל
המכ ינפל .רתויב הבוטה אמגודכ לארשיב הרקש המ תא איבהל ןתינש בשוח ינא ,תולתשה
ןודאש הנורחא םעפ .רקלב תחפשמ לש אבה הרקמה ןוילעה טפשמה תיבל עיגה ,םינש
אוה ןכמ רחאל .םינכשה ירבד יפל ,תוצח ירחא 2 -ב התיה ,םהיניב וחחוש רקלב תרבגו
המוקש רבס אוה זאו ,ול רמול המ היה אל הארנכ הל םגו ,הל רמול המ ול ןיאש טילחה
ןכ לעו קיר היה ןיזנבה קובקבש ןוויכמ .תוריהמב הטמל ונממ תדרל בוט םוקמ איה תיעיבר
ןולחה ןדאב היתועבצאב הספתנ איה .ןולחה ךרד התוא ךילשה אוה ,התיצהל היה לוכי אל
איהו וקתינ היתועבצא 8 -ש דע ,עבצא רחא עבצא קיחרה ,תיאוטס הוולשב אוהו ,ץוחבמ
תיבל הלהבוה איה ."חותפ שאר םע העיגה" - הטמל שארה םע העיגה איה .הטמל הלפנ
הנהו .ירפ ואשנ אל םיצמאמה לכ ךא ,התויחהלו הב לפטל וסינ םש .רתויב בורקה םילוחה
.תולתשה יכרוצל שמשת םתיווגש םהייחב ומיכסהש הלא ןיב התייה איהש ררבתה
ינשה ח"היב .תושעל המ תעדל ידכ ,תולתשהב קסועה ,רחא םילוח תיב םע דימ ורשקתה
,םירישכמה םע איהש יפכ ,הריבעהל ידכ םירישכמה לכל תרבוחמ התוא ריאשהל שקיב
איה .םירביאה תא תאזכ הרוצב לבקל בוט רתויש הארנכ תיאופר הניחבמ .סנלובמאב
קלחל ןאכמ .יאופרה קלחה ןאכ דע .הלתשהל םירביא הנממ ואצוה תרחמלו ,ךכ הרבעוה
.יטפשמה
,השע אוהש המ לכ .התוא חצר אל אוהש התיה ותנעט .חצר תמשאב ןידל ודימעה לעבה תא
ועצב תוומה תאש ןוויכמ .התוא גרה אל אוה לבא .התוא עצפ אוה .התוא חוצרל הסינ אוה
- היארהו ,םייחב התיה ןיידעשכ העיגה איה םילוחה תיבל .ןוכנ הז ,הלפנ איה .םיאפורה
,םעפ ןיידע הביל רשאכ ינש םילוח תיבל דחא םילוח תיבמ התוא וריבעה .םעפ הלש בלה
איה ךכו בלה תלועפ תא וקיספה ,התוא וקתינש עגרב .התוא וגרה ינשה םילוחה תיבבו
.התמ
.םייחה םות תעיבק תלאשב תידוסי דאמ הרוצב ןדו וז הנעט לביק אל ןוילעה טפשמה תיב
תועיבקה לע ,תישארה תונברה לש היתועיבק לע וינוידב ךמתסה ןוילעה טפשמה תיב
יכרוצל םג ,תולתשה יכרוצל אקווד ואלש הנקסמל עיגהו ,םינושה םימכסהב תויאופרה
תרחא האצות לכ .חצורל בשחנ לעבהו םייחה םות אוה יחומה תוומה ,ילילפ טפשמ ותוא
וא ,תורוניצה תא וקתינש עגרהמ םאה ?השיא התוא לש השוריה תלפונ יתמ .הרזומ התיה
שרוי לעבה םאה - זא ,רטפנ הלש אבא םג תאז העשבש חיננ ?לועפל קיספה חומהש עגרמ
התיה אל איהש ןוויכמ ,התוא שרוי אל לעבהש וא ,הלש אבאה תא םג שרוי אוה זאו ,התוא
.םישרוי הלש םידליה קר זאו ,םייחב
יאופרה רמוחה יפלש - הלתשהה תייעבל רשק לכ ילב - הנקסמל עיגה ןוילעה טפשמה תיב
אוה תוומה .תויחל קיספמ וחומ עזגש עגרב תויחל קסופ םדא ,טפשמה תיב ינפב אבוהש
םיליחתמ ןכמ רחאלו .חומה עזג תלועפ תקספה אוה הזה ךילהתב יתלחתה קלחו ,ךילהת
.תולתשה עצבל ןתינ הב הפוקתה תאז .תויחל קיספהל וא םלעיהל טאל טאל םירביאה
הניא ,תויחל קיספמ םדאש עגרה תעיבק וא תוומה לבא .תוומה ךילהתב יח אל רבכ םדאה
רבכ הלפנ הלתשה ךרוצל תוומה תא םיעבוק וליאכש השיגהש ךכ .תולתשהב חרכהב הרושק
.ןוילעה טפשמה תיב יפל

לבא .הרותה ילודגמ אלו םיקסופה ילודגמ ינניא .ברל הלאש הנפאש יואר ןאכ ילואו
תוכלהב .ךורע ןחלושב ןייעמ םגו ,ם"במרה תא םג ארוק ינא ראשה ןיבו ,ארוק ינא םימעפל
הז המ .ותקרפמ הרבשנ וא ושאר זתוהש םדא לש הרקמ לע רבדמ ם"במרה ,ןהכ תאמוט
.םיאפור יל וריבסהש יפכ ,חומה עזג הז ,"ותקרפמ הרבשנ" ?"ותקרפמ הרבשנ ,ושאר זתוה"
בשחנ אוה ,םירפרפמ וירבאו ובל יכ ףא" - ךישממ ם"במרהו .שאר ןיא - הז ,"ושאר זתוה"
אל רבכ םדאה ,חומה עזג עגפנש עגרבש הנקסמל עיגה ם"במרה רבכ ,רמולכ ."אמטמו תמכ
.ךורע ןחלושה רזוח םג הז לע .יח


ותוא םירתאמ םה ,תוומ םיעבוק םניא םיאפורה
.קיספמ חומה עזג יתמ רמול םילוכיה םה םיאפורה אלש ןעוט ינניא :ןרפש ברה
תרדגה אוה חומה עזגש העיבקהש ןעוט ינא .םיעבוקה םה םדיבש םירישכמבש יאדוב
הדבועה חוכמ אלא ,אפור ותויה חוכמ ,אפורכ אפורל הנותנה העיבק אל איה ,תוומה
,םיוסמ בצממש םיטילחמ ונחנאש ,המכסה איהש וזיאב ועבק םישנא המכ וא ,והשימש
,התניש המצע האופרהש ,היארו .טלחומ וניא הזה רבדה .תוומה ליחתמ ,ךיפה יתלב אוהש
20 ינפל הריטפ תודועת לע םימתוח ויה יתמ ,הרדגהה תא ,ילאומש ר"ד ונל ראיתש יפכ
,תעל תעמ הנתשמ הזה רבדהש הדבועהש םינעוט ונחנא .םויה ךכ לע םימתוח יתמו ,הנש
לוכי וניא דחא ףא .תוומכ התוא םירידגמ ונחנאש הדוקנה יהוז ןכא םאה ,קודבל בייחמ
.ןאכ אצמנה רחא דחא לכ רשאמ רתוי הזב ןיבמ אוהש דיגהל
ר"ד ידידי טטיצש הנשמהש םושמ ,תכבוסמ דאמ היעב ןאכ שיש ,שיגדהל הצור ינא לבא
יניינעב הנד הכלהה םש ,םרב .התוא איבמ ןכא ם"במרהו ,תולהאב הנשמ יהוז ,לקנרפ
העש יצחכ ןיתמהל שי הרובק ךרוצלש ,הרובק תוכלהב ם"במרה שיגדמו ,דבלב האמוט
תולועפ ךרוצל תוומ תורדגה ןיב םילידבמ ונחנאש ךכ .אמטל ףוגה רבכ ליחתהש רחאל
אל דחא ףא .דחא רבד הז .םירביא תליטנ רב ןכא אוהש תעבוק אל ןיידע הדבועה .תונוש
ונחנאש ,הלועפ יהוז הברדא .חומה עזג תלועפ לש הקספה יהוז ,תקרפמ הרבשנשכש ןעט
יפכ ,תועש המכ כ"חא תוכחל ךירצ אלו תידיימ תוומה עבקנ הפירט ינידב הניגבש םיעדוי
.חומה עזגב ,תוומה תעיבק יבגל םויכ םירידגמש

ןיאש תרמא .ךירבד תליחתב םיבושח דאמ םירבד תרמא התא ,ילאומש ר"ד :החנמה
םהמ תחקל רשפאש הלאכ תוחפו ,הלתשהל םיניתממה םילוח רתוי הברה םנשי ,םימרות יד
דע ,תולתשהב קסועש יאופר זכרמ לש תוחמתהב םיוסמ בלש רבועש םג תרמא .םירביא
לכב ,לשמל .השק דאמ תירסומ הלאש ןאכ הלוע .ל"וחב תראיתש וז ומכ ,החלצה תגשומש
ושענ םבש םינושארה דבכה ילוח ומכ ,םיאבה דבכה ילוח ,םצעב .דבכ תולתשה ןיינעל עגונה
-ה וא 12 -ה הלוחהש תנמ לע ,האופרה חבזמ לע תוומל םניד רזגנ ,תולתשה עצבל תונויסינ
?בצמה לש ןוכנ רואת והז םאה .היחיש אוה 20 -ה וא 15


אפורה תוכמס
.יל הקיצמ היעבה יכ ,םדוק ןושארה קלחל הנעא :ילאומש ר"ד
רחמ היה ןרפש ברה םא .ךרדה ךרוא לכל אפורב ןומא ןתונ התא ,אפורב ןומא ןתונ התאשכ
אוה .רחא חותינ לכ וב תושעל לוכי יתייהו ותוא םידרמ יתייה ,םתוח היה אוה ,חותינ ךירצ
ינא המ עדוי היה אל אוה .חתנמ יתייה ינא ,ןשי היה אוה .השוע ינאש המ לכ לבקמ היה
דצמ אוהשכ ,אפור ותוא עודמ .וידיב התא ,אפור לצא חותינ תושעל שגינ התאשכ .השוע
?תוומה תא עובקל לוכי אל ,םייח ליצהל ודיקפתשכ ,סרתמה לש ינשה


תולתשהל םייתדה תשיג
,םימרות תקוצמב אצמנ םלועה לכ .םימרותה יבגל התיהש הלאשה לש ינשה קלחה יבגל
לש םירקמ םירוק ,םיכרד תונואת תורוק ,לארשי תנידמב ומכ ,םלועה לכב .המל ריבסאו
.םעופ בלו יחומ תוומ ילעב םירטפנמ קר םויה םיחקול תוילכו בלבל ,בל ,דבכ .יחומ תוומ
תוילכ יתאצוה ,לשמל .ךפהל .תולתשהל עירפמ אל ץראב יתדה רוטקסהש ןייצל הצור ינא
,יתד אפור איבאש היה החפשמה לש יאנתה .דאמ תיתד החפשממ רטפנמ שדוח ינפל
םהילע לבוקמ היהש ,יתד אפור יתאבה .תודגנתה םוש יל התיה אל .יחומה תוומה תעיבקל
הצור ,סנל הפצמו הקוצמב תאצמנש החפשמ .הז תא ןיבמ ינאו יחומה תוומה תעיבקל
אלו יתינתה אל .רבד לכב החפשמה דצל עגר ותואב דמוע ינא .שיש המ לכב תולתיהל
,בר ואיבהו יתד אפור ואיבה .םייקנ ונחנא ,םיצור םתאש המ לכ - יתרמא .המואמ יתרמא
.םיאתה אל בלבלהו םיאתה אל בלה .תוילכה יתש תא ומרת םהו יחומה תוומה תא ועבקש
רתויב הליקמה איה תידוהיה תדה ,רמולכ .ךפהל אלא ,עירפמ אל ללכב הפ יתדה םרוגה
עגרב .היעב שי ,תוינרק וא ,רוע לש קנב יבגל .ךינפל לטומ הלוחהש עגרב ,םייח תלצהל
,תידוהיה תדה יפל ,ךל רתומ ,ליצהל ךלוה התאש ימ לע עיבצמ התאו ךינפל לטומ הלוחהש
.החפשמה ןוצרל דוגינב רבא תחקל םג

לש תועשב החפשמה תמכסה לבקל השק .וז הניחבמ הקוצמב אצמנ םלועה לכ ,דבכה יבגל
תנואתב ,םיכרד תנואתב גרהנש ןב דיל אמא תדמוע ,רדחל סנכנ התא .הידגרטה איש
התואל רמוא התא .םילעופ המשנהה ירישכמ ,לעופ רוטינומה ,םימעופ םירישכמה .עונפוא
התאו םשנומ םדאש האור התאש עגרב ,ןושארה טקניטסניאה .תמ ךלש ןבה ,יארת - אמא
...ריבסהל ליחתמ התאשכו .ריבסמ התא .תמ אל שיאהש ,ךסמה לע בלה תומיעפ תא האור
התאשכ ,םויה .דאמ הפי רבד התשע תונותיעה ץראב םצעבש חמש ינא .חילצמ הז םימעפל
תלאששכ ךילא וסחייתהש ומכ ךילא םיסחייתמ אל ,םירביא תמורת לע לאושו החפשמל אב
,םימיכסמ אל 30% :םויכ ןכלו .אשונה םע השגפנ החפשמ לכ ,םויה .םינש רשע ינפל תאז
החפשמ וזיא ,קוחרמ תוהזל לוכי ינא .שארמ םימיכסמ 30% ,םיפיעסה ינש לע םיחסופ 30%
תא תנתונש "תרייס"ה הנשי ץראב רבד לכבש ומכ .םיכסת אל החפשמ וזיאו םורתל םיכסת
לוכי התא םתוא ,םיינזאמה תופכ לע םהש הלאכ םנשיו לכל םיברסמש הלאכ םנשי ,לכה
.ענכשל


לבקמ ןורחא ןתונ ןורחא
,םירביא תתל תבריס התא .לבקמ ןורחא - ןתונ ןורחא :טושפ רבד םייק ןהב תונידמ ןנשי
החפשמ לש הרקמ היה .הזה קוחה דגנ ינא .לבקת אל התא ,ךירצ התאש עגרבש םותחת
אל דוע זאו .לארשיב העצובש הלתשהל ןושארה בלה חקלנ רטפנש הריקימו ,תוילכ המרתש
תיב תא התיצהו םיאפורה תא החצר טעמכ החפשמה .החפשמ לואשל קוחה םייק היה
השקבו הזילאידב לפוטמ ,םיידיה לע דלי םע אמא התוא העיפוה םייתנש רובעכ .םילוחה
ירחא ,תרבג יעמשת" :דיגהל םיכירצ ונייה ,םיאפורכ ,חרכהה חוכמ .ןבל הילכ תלתשה
אל האופרהש ןויכ ,ךכ ונגהנ אל לבא ."ךלש ןבל ליתשהל ךירצ אל ,ונל תישע תאש תורצה
.היגלבב ומכ ,"לבקמ ןורחא - ןתונ ןורחא" לש ללכה ץראב םייק אלו םדל םד ןיב הלידבמ
,בוריס םג .הטלחה לכ דבכל שי .החפשמ טופשל לוכי אל התא תושק תועשבו ,ןתונ ןתונש ימ
.םדא לש וילענל סנכיהל לוכי אל התא םיעגר םתואב יכ


םירביא תלבקב תומידק
םירביא קיפסמ ךל ןיא רשאכ לבא .תתל ובריסש הלא לש ,דחא ןפב ונקסע :החנמ
?המ יפל ?םידמעומה תא רחוב התא דציכ ,הלתשהל םיקוקזה הלא לכב ליתשהל

הילכה .המקר גוויס ונל שי ,ןושאר רבד .םיבר םה םינוירטירקה :ילאומש ר"ד
תיתמקר תוהזו םד גוס ומכ ,םדוק תוכרענש תוקידב יפל ,רתויב םיאתמה הלוחל המיאתמ
סולפ ,לבקמה לדוגכ היהי םרותה לדוגש בייח התא ,דבכו בלב .םרתנל םרותה ןיב המיאתמ
אוה ימ תא עבוק אוה תוומה תא עבוק אוהש ומכ .עבוק אפורה ןאכ .לקשמ 10% סונימ
םינוירטירקה .ךדיב אצמנ לרוגה הליל ותואבש עדוי התאו המישר ינפב אצמנ התא .ליצי
.אדירג םייאופר םינוירטירק םה
לוכי אל התא דליב .החפשמל המוצע הסמעמ אוה דלי יכ .םידלי הנושאר תופידעכ חקול ינא
רחאהו דלי דחאה :םימיאתמ םילוח ינש םנשיו הילכ תאצמנשכ ,רמולכ .הזילאידב לפטל
ילכ ול ןיא ,תוזילאיד עצבל לוכי אל אוה יכ ,םדוק דליש רמאי יאופרה םרוגה ,55 ןב םדא
תאזה הפוקתב .םינש שמח הזילאידב לפטל רשפא רגובמב .םישדוח 4 ךות תומי אוהו ,םד
ותוכז ,םינידע יד םינוירטירק שי ןאכ םג ןכל .תפסונ הילכ ול אצמתש םייוכיסה לכ םימייק
.עבוקה לוקישה אוה יאופרה לוקישה ןאכ םג לבא ,תויחל םדא לכ לש

child

םירגובמ המכ וא ,םידלי המכ ךינפל ואצמיי לשמל םא ?יאופר לוקיש קר :החנמה
?ךינפב םיווש םה תיאופר הניחבמש

תא ףתשמ ינא הזכ הרקמב .הלתשהל םיאבש םילוחב לפטמ אל ינא :ילאומש ר"ד
תוהז התוא ילעב םידלי ינש ,םימיאתמ םידלי ינש םיאצמנשכ .םילפטמה םיאפורה
.תחא הילכ לבקי דלי לכ יזא דאמ רידנ הזו ...חותינה תא רובעל םילוכי םהינשו ,תיתמקר
,םימרתנ ינשל הווש תחא הילכ שיש עגרב .םירגובמ ינש וא ,םידלי ינש ליצמ דחא רטפנש ךכ
תלצה יבגל הנוילע תופיחדב ימ טילחהל ול ןתונו דלי ותואב לפטמה אפורה תא ףתשמ ינא
.דבלב יאופר אוה ןוירטירקה ןאכ םג .םייחה


הלתשהב תומידק יבגל קוחה תדמע
?הלתשהל תודמעומב תומידקה לש הז ןיינעל סחייתמ קוחה םאה :החנמה

תיבו קוחה ,אסיג ךדיאמ .הלתשה תלבקב תומידקל סחייתמ אל קוחה :לקנרפ ר"ד
תיב .תונוש תויסולכואמ םירביא תאצוה לש תורשפאל וסחייתה רבכ ןוילעה טפשמה
וניא הז אשונ .יח םדאמ הלתשהל רביא תאצוה לש הלאשב השעמל ןד אל ןוילעה טפשמה
איצוהל ןתינ םאה ,התיה םירביא תאצוה יבגל הררועתהש היעבה .דחוימ קוחב הסוכמ
,אצמנ אוהש בצמ לכב םיכסהש םדא לכמ רביא איצוהל ןתינ םאו ,םיכסמש םדא לכמ רביא
.המכסה תרמוא תאז המו
בא רשאכ ,ןוילעה טפשמה תיבל עיגהש הרקמב התיה ,תונמדזה התואב תתל ימל היעבה
הנעטב ,ומצעל הלבקל לכויש ידכ ,39 -ה ןב רגפמה ונבמ הילכ איצוהל שקב תוילכ הלוח
,ריתה יזוחמה טפשמה תיב .ןבב רתוי לפטל לכוי אוהו ,ול בטוי ,הילכה תא לבקי אוה םאש
םירבד המכ עבקו חותינה תא ענמ ,דחא הפ םיטפוש 5 לש הטלחהב ,ןוילעה טפשמה תיב
.םיניינעה ינשל םיבושח םהש
.םייאופר םה םרתנה תניחבל םינוירטירקה הארנכש ,ןוידה ךלהמ ךות ררבתה ,דחאה רבדה
.הילכל קקדזי םימיה ןמ םויב ,הזה רגפמה ןבהש חיננ - הלאשה הלאשנ ראשה ןיב ךא
אוה םאה .תרחא הביס לכ ללגב עגפת הינשה ותיילכו ,הילכ וישכע ונממ ואיצוהש ןוויכמ
הזיאב הרונ קילדה הז .תוקמחתמ יד ויה תובושתה ?הילכ תלבקל ההובג תופידעב היהי
תאז ריאשה קר אלא ,שממ הלאשב עוגנל אל טילחה ןוילעה טפשמה תיב לבא .םוקמ אוהש
."בל ומיש" תניחב - ריקה לע תבותככ
םייואר וא םילגוסמ ,שפנ ילוח וא ,םינטק וא ,רוגיפב םהש םישנאה םא ,הלאשב ןד ןכ אוה
הלאשב ןד אל ןוילעה טפשמה תיב .הלתשהל םירביא איצוהל ןתינ םהמ םישנא תויהל
,שפנ ילוחמש ,רורב ,אל וא יח םדאמ איצוהל רתומ םא ןיב - רמא קר אלא ,יללכ ןפואב
.אל - םירגפממ


?אירב םדא חתנל רתומ םאה
.תיטפשמה-תיתאה הלאשה םג .אפורה לש הלאש .תרחא הרומח הלאש םג הנשי ןאכ
תא אוצמל ,םיאתהל ,שארמ רוחבל רשפא .רתויב בוטה ילוא הז ,יח םדאמ רביא איצוהל
הנשי לבא ,ןמז לש ץחל ילב ,תוקידבה לכ תא תושעל ,לכה תא ןיכהל ,חותינל םיאתמה ןמזה
םיעצופ ,אירב םדא םיחקול .הלוח םדאו אירב םדא .םישנא ינשב םילפטמ ןאכ .היעב ןאכ
ידכ ןוכיסל ותוא םיסינכמ ,וייח לע םימייאמ השעמלו תוכנ ול םימרוג ,קזנ ול םימרוג ,ותוא
הלוחל תונמאנ תבוח םדוק בייח אפורה ?אפורה םע המ לבא ,דאמ הפי הז .רחא םדא ליצהל
.רחאה טנייצפה אוה אירבה םדאה .תיעוצקמה ותונמוימו ונוצר לכ תא תתל בייח אוה ול
?םדא ותוא תבוטל לכה השוע ,אירב םדאמ רביא איצומ אוה רשאכ ,אפורה תמאב םאה
.ינקפוסמ
הלבח תמירג לכ ,ונלש קוחה יפל .הטושפ הרוהט תיטפשמ היעב םג ןאכ הנשי ,ינש רבד
יופירה ךרוצל התשענ איה םא אלא .הל םיכסה אוה םא םג ,הריבע איה ,רחא םדאב תינפוג
ןעמל אל םדא עוצפל לבא .ותוא םיליצמו וייח תא םירפשמ ךכבש ןוויכמ ,חתנל רתומ .ולש
הילכ ואיצויש םיכסהש ,םדא לש הרקמ היה הילגנאב .ונלש קוחה יפל הריבע יהוז ,ותואירב
דגנ ,םילוחה תיב דגנ העיבת השיגה הנמלאה .רטפנ אוה חותינה ךלהמב .ונבל תתל ופוגמ
ותוא ועצפ ,יקוח יתלב חותינ הלעבב ושע יכ .םייוציפל תיאכז איהש הנעטב ,םיאפורה
.רטפנ אוהו אירב םדא ועצפ לבא ,ןבה תא ליצהל ידכ וחתינ םנמא .אירב םדא היה אוהשכ
םייתסנ רבד לש ופוסב ,טפשמה תיבל עיגהש ןוידה .הסנרפ רוקמ אלל הרתונ הנמלאה
תא קודבל תיתוכלמ הדעו המקוה .תרבג התואל קתע ןוה המליש חוטיבה תרבחשכ ,הרשפב
יא ןכאש ,טנמלרפל ח"וד השיגהו הנקסמל העיגה תיטירב תדעו התוא .תיטפשמה היעבה
דאמ המוד ונלש קוחהו .יקוח אוה הזה חותינה יטירבה ילילפה קוחה יפלש רמול רשפא
.ילגנאה קוחל

אל האירבה התבב הליתשהלו תרגפמ תבמ הילכ איצוהל השקבש ,יול הריזנ לש הרקמה
תא ןתנ יזוחמה טפשמה תיב .יזוחמה טפשמה תיבל אלא .ןוילעה טפשמה תיבל עיגה
תמישרב העיפומ הנניא הילכ תאצוהש ןוויכמש - הלודג תועטב יתעדל - ורבוסב ותטלחה
הקלח תקולח .הזב ןודל ךירצ אל טפשמה תיב זא ,שארמ רושיא לבקל םיכירצש םירבדה
תונתמו תומורת ןתמ יכ ףא .הילכ תאצוה - בותכ אל לבא .ןכ - שוכר תקולח ,ןכ - תיאלקח
.תולבוקמה ןמ ןה
תיבמ לט טפושה 'בכ ידי לע ,בגא ךרדב ,ךכ רחא רכזוה יול הריזנ לש הרקמ ותוא לבא
לכ רואל ,םויכש ,ןידה קספב שרופמב עבוק טפושה .רחא ד"ספב ,םילשוריב יזוחמה טפשמה
ריתיש טפשמ תיב היהי םא קפוסמ אוה ,יול הריזנ ןיינעב ןידה קספ לע העמשוהש תרוקיבה
.חותינה תא
האצוה הכותמש תרגפמה תבה םגו ,תואירב ןהו תונב הל שיו ,היח האירבה תבהש ןוכנ
תבהש חיננ .תרחא הלאשה תא לאשא ינא לבא .האירבו המלש איהו היח איה םג ,הילכה
וא ?הילכ הל אוצמל םיצמאמ םתוא םישוע ויה תמאב םאה .הנואתב תעגפנ התיה תרגפמה
תחא תוחפל ,התוחא תא הליצה ,הילכ הנתנ איה ?תושעל רשפא המ ,הנכסמ - םירמוא ויהש
.תמאה ןייד ךורב - הינשה ,החפשמה לכמ םייחב הראשנ

kidneyליתשמ אפור לש וטבמ תדוקנ
קלחה תא םיאור אל םתאש בשוח ינא .תחא הנטק הרעה חרכומ ינא :ילאומש ר"ד
ינא םג יתייהש יאוולה .תיזחב םיאצמנש םידיחיה םצעב םה םיאפורה .סרתמה לש ינשה
יהשימל שגינ יתייה ינאשכ יכ ,ינשה קלחה תא תוארל ילב ,תולתשה לע רבדלו תבשל לגוסמ
רב ינפל דמועה 13 -ה ןב ךלש ןבה וא ,דבכ ילב רטפנ הנש יצח ךות ךלעב ,יעמשת - הל רמואו
השוע התיה החפשמה ירה ,רטפנ אוה הילכ ול אצמנ אל םישדוח הנומש ךות םא ,הווצמ
,םישקומה לע םילועש םידיחיה םה םיאפורה ,ןאכ .םייחב םתוא ריאשהל תנמ לע לכה
.ברקה הדשב םיאצמנ םהש םושמ
םעפ ול םרת אבאהשכ ,תישילש םעפ הלתשה חותינ רובעל דמועש ,דלי וישכע אצמנ ילופטב
םעפ הילכ ול האצמנ םויה .ונתאמ השקב םוש ילב ,תחא םעפ ול המרת אמאה ,תחא
דמוע התאו ,סרתמה לש ינשה דצב דמוע התאשכ זא .תויחל יוכיס הזה דליל שיו ,תישילש
ינא .םידמחנ ךכ לכו םיפי ךכ לכ אל םה םירבדהש םואתפ האור התא ,םישקומה הדשב
קוזיח ללוכ ,תומורת ללוכ ,חוכה לכ תא םיפסוא םלוכ ,הלוח החפשמ ןבש עגרבש חוטב
הפ םיאצמנ םצעבש םה םיאפורהש בשוח ינאש הככ .םדא ייח ליצהלו םורתל תנמ לע ,ישפנ
.תירבה תוצראבו הפוריאב בוטש המ הז .ללכב וב אצמיהל םיכירצ ויה אל םהש ,ברק הדשב
,יתאב ."ליתשת ,חותינ רדחל 5 -ב ךלת" - ןופלט לבקמ אוה .ללכב הזב קסעתמ אל אפורה
שי .תומרות תוחפשמ םש .הז תא השועש ימ שי ,לואשל החפשמל תשגל ךירצ יתייה אל
םילותיחב ונחנאש ןוויכ ,לארשיב .היעב םוש ןיא ,םירבא תמורתל המכסה זוחא האמ
לע עידוהל ,ינשה דצל תשגל ,םיענ תוחפה דיקפתה םג לטומ אפורה לע ,םירבד הברהב
לש ינשה רבעב דומעל דחא ףאל לחאמ אל ינא לבא .םירביאה תמורת תא םג שקבלו תוומה
.סרתמה


הכלהה יפל תולתשהב תומידק
ויהש ןמזב .הלתשהה ןיינעב תויומידק תעבוק הכלהה םא ,השק הלאש וז :ןרפש ברה
ךיא תוארל יתמהדנ .דאמ ךובנ יתייה ,הסדהב תולתשהה ןתמל רתיהל סחיב םינויד
ונחנא המ לע וארת" - םהל ורמאו ואבשכ תועמד דע ושגרתה ,םינבר םע דחי ,םיאפור
עצבל םירמוא םתא םהמ ימל .ךכו ךכ םה םהינותנו ,'ב-ו 'א ,םידלי ינש ונל שי .םירבדמ
םשה ,תקיודמ ךכ לכ הלאשש ךל חיטבמ ינא" :רמא םינברבש םילודגה דחא ?"הלתשה
תוהז היהת זוחא האמבש ,הזכ רבד םעפ ףא אהי אלש רמולכ ."םעפ ףא אובת אלש ונכרבי
המויא הלאש יהוז .תתל םהיניבמ ימל ,יאופר לוקיש יפ לע ,עירכהל לכוי אל אפורהש וזכ
.ךכל ה"בקה ונאיבי אל םלועלש ןוצר יהיו הארונו

לש ןותיקו ,ךרדב םיכלהמ ויהש םיינש יבגל ,אעיצמ אבב תכסמב ,דומלתב הזב ןויד שי לבא
לבא .ןכ ,תינושאר הפדעה לש ןוירטירק שיש םש עבוק אביקע יבר .'וכו 'וכו ,םהידיב םימ
.השק תקולחמ איה םצעב תקולחמה
,לשמל .םינייד תוכלהב תפסונ המישרו ,תוירוה תכסמב הכלהב תויומידק לש המישר הנשי
ינידב זא .םדוק םותיש וא ,האושנל תמדוק הנמלאש רמאנ םינייד תוכלהבש המישרה יפל
ברה ,לשמל .םינברה ןיב תוקולחמ ויה ,םדוק ןודנ ימ יבגל ,'כ ןמיס טפשמ ןשוחב תויומידקה
,הלבקתנ אל ותעד לבא .םילוחה יתב יבגל םג וז המישר יפל גוהנל שיש ןעט ןייטשרבליז
.ךכ לע ונמסרפ ןורחאה שדוחב קרו
אפורל ריתהל שי ונרמאש יפכו ,ךכ גוהנל ןיא ןכאש רמא ,םיקסופה ילודגמ ,ךבריוא ברה
לש רתוי הריבס תלחות ול שי ימו רתוי םיאתמ ימ ,ידעלבה יאופרה לוקישה יפ לע עובקל
.רותה עבקי הז ,הז יפ לעו ,דמעמ תקזחא


לתשומה לש םייחה תוכיא
.הלתשהל דמעומה תריחב ןיינע יבגל ,הלאש דוע ילאומש ר"דל תינפומ :החנמה
ושדוחש זאמ םינושארה בלה ילתשוממ דחא ,ירצמ הידבוע לש ורופיס וישכע םסרפתה
ותחפשמ ינב ןושלב שמתשהל יאשר ינא םא ,םייח םניא שיאה לש וייח םצעב .בלה תולתשה
.ותשא תראתמש יפכ ,רבדל לגוסמ ונניא ,אורקל לגוסמ ונניא ,דקפתמ ונניא טעמכ אוה .ולש
הרקמ לכב םאה ,ול הדעונש םייחה תוכיא תאזש שארמ םתעדי וליא .הכובו בשוי שיאה
?הלתשהה תא םיעצבמ םתייה

heart

איה הלתשה .תולתשהה לע הרוחש הנומת םלוכ הפ םילבקמ ,לכ םדוק :ילאומש ר"ד
שי .םידלי 150 םכותמ ,םדא ינב 600 -ל תוילכ ונלתשה רבכ ץראב ,םנשיש םיפיה םירבדה דחא
איה החלצהה םויה .רתויב בר קופיסהו ,ודליש תולתשומ םישנ 15 -ו ,תונותח 14 םויה ונל
קלחה םנמא .םייח תוליצמ תולתשהש ךכ .תוילכב 90% טעמכו ,בלו דבכב הנשב 85%
התאו םדא חקול התאש עגרבש קפס ןיא לבא ,יגרט טעמ אוה םירביאה תמורת לש ןושארה
.יהשלכ המחנ ךכב שי ,ותוא היחמ
ןנשי םנמא .םיצר בל ילתשומ תדאיפמילוא ונל שיו תינמגוד איהש דבכ תלתשומ ונל שי
ןה תופורתה .שארמ תופצל לוכי אל התא םתואש ,הייחד תעינמל .תופורת לש יאוול תועפות
ינפל התיהש הממ הבוט תוחפ םייחה תוכיא םישנאהמ קלחבו ,בור יפ לע םידיאורטס
.הזה בלה אלל ,םויה ונתיא אצמנ היה אל ירצמ הידבועש קפס ןיא לבא .הלתשה
תועפות ינימ לכ ,תופורתה לש יאוול תועפות בקע םיחתפמ םילתשומהמ 10% -כ ,ינש רבד
אל .ירצמל םיאתה הזה בלה קרש ,היעב שי בלב .הלתשהה ינפל ןתוא תופצל השקש ,תורחא
.לתשומ היה אל אוה םא תוומ ול ופצו רחא הלוח ףאל םיאתה

,םייסננ ,םידמג םיראשנ םידליש םושמ ,תדחוימ העפות תמייק תוילכ ילוח םידלי יבגל
ונלתשהש םידלי 12 .חומצל םיליחתמ םה ,םתוא ליתשמ התאש עגרב .םילתשומ אל םהשכ
ךות םיתמ ויה ,םינש 10 ינפל ,הלאה םידליה .תובדנתהב ,ל"הצב םויה םיתרשמ ,12 ליגב
.שגרמ דאמ דאמ קלח שי תולתשהבש ךכ .הנש
ל"וחל םלוכ תא חולשל היה ןתינ ?תולתשה תושעל הצור םילוח תיב המל ,הזל ףסונ
קר אל הז תולתשה .םינבומה לכב האופרה לש תרייסה םויה אוה תולתשה ךא .תולתשהל
האופרה תמרש קפס ןיא ךא ,רקחמ הז ,םודיק הז ,םד קנב הז ,היגולונומיא הז ,היגרוריכ
לע ,הזה לודגה טקייורפב קוסעל ןיינועמ םילוח תיב לכ ןכל ,םיאלפ תדרוי תולתשה אלל
.2000 -ה תונשל ,המידק תודבעמה לכ תאו םיאפורה תא םדקל תנמ


ל"וחל תועיסנו הרקוי ,תורחת
איהש וזיאל איבמ םג הזש יל המדנ .האופרה לש תרייסה וזש ךכ לע תרביד :החנמה
םשל אל תושענ תולתשהש תונותיעב תובתכ ומסרפתה .םילוחה יתב ןיב הרקוי לש תורחת
.הלאש התואל רוזחל שקבמ ינא ןכל .הרקויה תריבצ םשל אלא ,םילוחה םשל אל ,םימש
רשאכ ,תולתשהב וחמתה רבכש םיזכרמל ,ל"וחל םילוח חולשל תורשפא םכינפל תדמוע
תולתשה עוציב לע ןאכ םישקעתמ תאז תמועל .םיהובג םה םהל םיפקשנה הארבהה ייוכיס
,ןלוכ אל םא ןבור ,ץראב םילוחה יתבב דבכ לש תואבה תולתשההש רורב רשאכ ,לשמל דבכ
.ןולשיכל תודעוימ

םושמ .ל"וחל םילוח חולשל רשפא יא טעמכ םויכ ,ןושאר רבד :ילאומש ר"ד
אל הידווש ,הינמרג ,היגלב ,הילגנא םויה .קדצבו - םירז ינפב םירעשה תא ורגס הפוריאבש
םש הלתשהה ימוכסשכ ,דאמ תיניצר היצקלסב וישכע הליחתה ב"הרא םג .םירז תולבקמ
טאל טאלש ךכ .יטרפ ןומיממ ,רלוד ףלא 300 ב"הראב הלוע דבכ תלתשה .קתע ןוה םילוע
ורטפנ םויה .ותומי הלאה םילוחהש קפס ןיא ,ץראב ןורתפ אצמנ אל םאו ,םירגסנ םירעשה
ילגנאהש םושמ ,המישרב םינורחאה ויה םה ,הילגנאב בל תמורתל וניתמהש בל ילוח 4
.קדצב ידו ,םדוק
םינושארה תונולשיכה חוכמ ךא .ץראב םימייק היגרוריכהו עדיהש קפס ןיא ,דבכה יבגל
םה ראשנש ימ .חותינל אובל ןכומ הלוח לכ אל ,תונולשיכ שיש ןוויכ .רוגס לגעמ רצונ
לגעמל םיסנכנ .הלתשהב חילצהל תוחפ יוכיס ךל שי םישק םילוחבו ,םישקה םילוחה
ויה אלש העשב ץראב חותינה תא ורבע ,ל"וחל עוסנל ולכי אלש ,םישק םילוחש ,רוגסה
.םילוח םתוא םע ליחתהל םיכירצ
דאמ עוצקמ .יתרקוי עוצקמ אוה האופרה עוצקמש קפס ןיא ,הרקויה יבגל
שי תולתשהבו ,םיטעמ אל תמוסרפ יפדור טלחהב םנשי םיאפורה ןיב ,יטסילאודיבידניא
.םילוחה יתב ןיב ללכהמ אצוי הלועפ ףותיש רצונ טאל טאלש קפס ןיא לבא .הליה הברה
היעבה לע םגש בשוח ינאו .םדוק היה אלש המ ,הפיחב ם"במרו םרכ ןיע הסדה ןיב ןוגכ
.ונרבגתה תאזה


?םירביא לותשל ךירצ הרקמ לכב םאה
הפידע תיטמוטוא םאה ,איה הנושארה .תושק דאמ תולאש יתש הפ ןנשי :ןרפש ברה
הרוצב םייח ןוגכ ,הביטנרטלא לע הפידע איהש רורב ?םייח תכשמה לכ ,חותינל הסינכ לכ
.דאמ תיתולת
הביטנרטלא לכ לע הפידע חותינל הסינכה דימת אל .טושפ ךכ לכ אל רבדה הכלהה יפל
ןויד שי .תנכוסמ דאמ הלועפכ ספתנ ,ומצע חותינהש אלא ,ףידע תוומהש הנווכה ןיא .תרחא
יהמ קודבל ךירצ .אל יתמו ,חותינה םצעב הנכסל סנכיהל םילוכי ונחנא יתמ דבכ יתכלה
חותינה רחאל חתונמה לש םייחה תוכיא םא .חילצי ןכא חותינהו הדימב רצוויתש האצותה
ב"ימ רתוי םימי ךיראי אוהש ונל רורב אלו ,עגרכ תמייקה םייחה תוכיאמ רתוי העורג אהת
,עגרכ תמייקה םייחה תנכס ללגב ,חותינל וסינכהל ןיאש ,םימיכסמ םיקסופה בור ,שדוח
תועמשמ שי טלחהבש ךכ .לבגומ דאמ ןמזל הבוט איה - הבוט איה םא - הביטנרטלאהשכ
ךלהל לכוי וא ,הטימב היחי אוה םא ,ךכ רחא היחי אוה בוט המכ ,חילצמ הז םא ,הלאשל
קותר היהי אוהש בצמל חותינה בקע וריבעמ התאו ,ךלהמ עגרכ אוה םא :לשמל .'וכו
חותינל םיכסהל ןיאש םירבוס םיקסופ דאמ הברה ,הלילח ,תוומה דע םינש המכל ותטימל
.ב"הראב ל"צז ןייטשנייפ ברה ךכב ןד דחוימב .הזכ
,הריבס תורשפא םילארשיל ןיאש ,רהבויש עגרבש קפס ןיא ,דבכה יחותינ לש הלאשה יבגל
יבגל ,עגרכ תלבוקמה תיתכלהה הסיפתה הנתשת ,ל"וחב םיחתונמ תויהל ,ריבס ףסכב
.דבכ יחותינ
השולשו ,קיפסמ ונניא ץראב םיחתנמה םיאפורה ידיבש יחכונה ןויסינהש רחאמ ,יתעדל
ןיא םא ."איבל"ה סוטמ םע ושעש ומכ אלא תושעל המ ונל ןיא ,ולשכנ םלוכ הלתשה יחותינ
.ךל תתל םיכסי רחא והשימש ךכ לע תונבל בייח התא ,דבל "איבל"ה תא תונבל םיבאשמ ךל
םא לבא .ךכ הז תא השעת התאו ,הרירב ךל היהת אל ,ךל תתל םיכסי אל דחא ףאשכ
ילארשי אפור חולשל ףידע ,הלועפ ךתיא ףתשל ןכומ והשימ םאו ,תומייק אל תולבגמה
איה הלאשה ,םצעב .תאז תושעל הפו הצרא וריזחהל ,זוחא האמב הלועמ הרוצב תוחמתהל
םיאפורה לש עדיה יפל ,50% לעמ לש יוכיס שי - ודיגיו ואובי םיאפור יתמ .אדירג תיאופר
.יח ותוא איצונ ונחנאש ,חטשב םידבועש


םיתווצ ינשב הדובע
הלאו םירביא םירקועש הלא ,םיתווצהו םיאפורה לש הלאשה יבגל :לקנרפ ר"ד
תווצהו םייחה םות תא עבוקה תווצה ,םיתווצה ינש יבגל תאזה הטלחהה .םיליתשמש
.68 -ב הילרטסואב ינדיסב םדוק יתרכזהש ימואלניב סנכב הלבקתנ ,הלתשהה תא עצבמש
הנקסמל זא עיגהל וחילצה אל םיאפורהו ,םיסנכ ינימ לכ ויהש רחאל השענש סנכ ותואב
תא עובקל ךיא לבא .הפיו בוט לכה ,יחומ תוומ - ורמא .תוומה תא םיעבוק דציכ ,תמכסומ
ינש ןיב תוכחל ןמז המכ ?ןמז המכ ,רשי וק ?םינוירטירק הרשע ?םינוירטירק השימח ?הז
עיגהל וחילצה אל .תועש 72 -ל הקד ןיב ןיתמהל ךירצש בתכנ םינש רשע ינפל ?םיווק
הטלחהל עיגהל רשפא יאש ןוויכמש ,הנקסמל םיאפורה ועיגה ינדיסב סנכב ןכל .הנקסמל
:תויהל םיכירצ םירבד ינש ,ןמז ותואב תוחפל ,תמכסומ

לש תיזונגאיד העיבק ,תיאופר העיבק איה םייחה םות תעיבק - תינורקע הטלחה ,לכ םדוק
.ןמז ותואב ותושרל םידמועה יאופרה עדילו םילכל םאתהב ,לפטמה אפורה
ידכ ,םייחה םות תא עובקל םירהממ םיאפור אמש שושחי רוביצהש עונמל ידכ ,ינשה רבד
,ןיטולחל דרפומ דחא תווצ .םיתווצה ןיב דירפהל סנכ ותואב עצוה ,תולתשה עצבל ולכויש
ץקל עיגמ םדאה .אל וא וייח ץקל עיגמ םדאה םא עבוקש הז אוה ,תולתשהב קסוע ונניאש
קותינ יכרוצל םג אלא ,תולתשה יכרוצל אקווד ואלו ,יאופר תווצ ותוא לש הטלחה יפל וייח
סנכי ,תוומה תא עבק הזה תווצהש רחאל .הלתשהל רביא םיחקול אל םא םג ,תונוכמהמ
.ינשה תווצה הנומתל
רואל .1969 ראורבפב ,תואירבה דרשמ לש יללכה להנמה לש רזוחב ץראב עובק םג הז רבד
םיתווצ ינש תויהל םיכירצ תולתשהה תא םיעצבמ רשאכש ןיב'זג ר"ד עבק ,ינדיס תטלחה
.חומה עזג תומ יפל עבקי תוומהש ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ עידוה 1969 -ב רבכ .םידרפנ
.1978 תנשב השעמל תאז הרשיא תסנכה .הזמ ומלעתה בר ןמז
.חצר טפשמל ותוא דימעהל ושרד ,יול ר"ד ידי לע התשענש בל תלתשה יבגל תסנכב ןויד תעב
ךישמהל שיש הנקסמל העיגהו ,תאזה הלאשב הנד תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחל הדעוה
לע רערע אל תסנכ רבח ףא .תואירבה דרשמ עבקש םינוירטירקל םאתהב בלה תולתשהב
.הטלחהה