ינויטישה הלוחבו שישקה הלוחב לופיטה
יתכלה יתא טבמ -

הכלהו האופר - תיתכלה הקיספל םילשורי ןוכמל ועיגהש תולאש

רניו בקעי ברה

תיתכלה הקיספל םילשורי ןוכמ


רניו בקעי ברה ,רגניול לאירוא ר"ד
.הווקת חתפ ,ןוסניליב סופמק ,ןיבר יאופר זכרמ 'ב תימינפ הקלחמ
.םילשורי 57058 .ד.ת הכלהו האופר :תיתכלה הקיספל םילשורי ןוכמ

,ברה דובכ

רסוחב תאטבתמש יביטינגוקה ובצמב הדירי םייתנש .הנומשל באו יושנ ,עשתו םישיש ןב
םיהובג םידוקפתב טופישב ,ןורכיזב הדירי .םישנא יוהיזבו םוקמב ,ןמזב תיקלח תואצמתה
םע תוקד יתש רחאל יבויח ץמאמ ןחבמ .ץמאמב הזחב באכ םיישדוח .תטשפומ הבישחבו
ויתונולתב רופיש לח אל ,יתפורת בר לופיט תורמל .ימדקה ןפודב מ"מ עברא לש st עטק תחינצ
ןמזב ומכ ירעזמ ץמאמב רבכ הרק העיזו המישנ רצוקב הוולמ הזחב באכמ לבוס הנורחאלו
.םידגב תשיבל וא הצחר

יאדוב וזו ,חותפ בל חותינ םג ךרוצה יפלו ,תירועלימ הבחרה םע רותנצ אוה לבוקמה לופיטה
לופיטל עגונב קפס ולעה םילפטמה םיאפורהמ קלח ,םרב .הלוחה ייח תכראהל תינויח הלועפ
םיבאשמ זבזבל לבחו רתויב הדורי ולש םייחה תוכיא אליממש ינפמ ,ונינפלש הלוחב הז רקי
תוחפ לופיטל תתל ןתינ הכלהה יפל םאה .רתוי בוט ישפנה םבצמש םילוחל ליעוהל םילוכיש
?ישפנה ובצמ לשב קרו ךא הלוחל בוט

ששואתהו לק יחומ עוריא רבע ,וזופשא םרט עובש .דקפתמו לולצ ,שמחו םינומש ןב הלוח
תקצבב הוולמ ,ימדקה בלה רירשב ףירח םטוא לש הנחבאב ןוימ רדחל עיגמ .ןיטולחל ונממ
ידי לע ספתית םאו היונפ תחא הטימ קר הרתונש ןעוט ץרמנ לופיטל הדיחיב אפורה .תואיר
היהת אלו יטילובמורת לופיטמ תונהיל לוכיש ריעצ הלוח עיגי הלילה ךשמהבש ןכתי ,הלוחה
?הפדעהל הדימ הנק אוה ליג םאה :איה הלאשה .ורובע היונפ הטימ

ןומיר םירפא ר"ד
תירטאירג הקלחמ להנמ ןגס
.תובוחר ,ןלפק יאופר זכרמ

תוקלחמב םיאפור םילאוש ןתוא תורחא תולאש רפסממ תובכרומ - ןומיר ר"ד הלעהש תולאשה
:רידת ןפואב תוירטאירגו תוימינפ

תעדל אל ףידע וא יטנמדה ןקזה הלוחה ייחל הובג ןוכיס ילעב לופיט וא הלועפ עצבל םאה .1
.לפטל אלו

,לופיטהו רוריבה לכ תא עצבל תורשפאה יבגל שארמ םיחוטב ונניא רשאכ רוריב עצבל םאה .2
ןיבולגומה םע םילוח תיבל עיגמה ,יביטנגוקה בצמב הדיריו דורי ינפוג בצמב שישק הלוח :תמגודכ
ןטרס יוליג לש תועמשמה המ .הפוס דעו התליחתמ לוכיעה תכרעמ תא ררבל ונילע םאה .ךומנ
.'וכו יפרתומיכ לופיט ,וחתנל םאה ?הזכ הלוחב סגה יעמ

רחא הלוח לככ לפטל םאה .סגה יעמה תאשל דשח םע 56 ליגב רמייהצלא הלוחב תושעל המ .3
?לופיטל ובוריסל סחייתנ דציכ .('וכו היפרתומכ חותינ)

הרצקב דקמתהל הסננ .תיללכהו תידוהיה הקיתאב םיבושח םיאשונ רפסמב תועגונ תולאשה
.ונבוי - ולא תוכובס תולאש תריתפב םיחנמה תונורקעה תוחפלש ךכ םיבושחה םיאשונב

םייחה
.םייחה ךרע -
.וכרעו םדאה -
.םייחה תוכיא -

תומידק
.היעבה תגצה -
.םייללכ םיירסומ תונורקע -
יתכלהה הקיתאהו רסומה תונורקע -

םייחה ךרע
םייחה תא םיחודה םיבצמ םנשי .טלחומ ךרע אל ךא ,ןוילע ךרע אוה םייחה ךרע תודהיב
ךרע ."רובעי לאו גרהיי" רמאנ םהילעש םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע תמגודכ
דואמ םתרמשנו" .ורמשל םיווצמ ונאש רתויב םיבושחה םיכרעה דחא יאדווב אוה
.(1)"םכיתושפנל
תלעות קיפמ אוה ןיאו וייחמ הנהנ וניאש םדאש העדה תחוור בחרה רוביצב ?םייחה ךרע והמ
לודגה ישוקה .(2)םינוש םיאקיתא ידי לע םג תעמשנ וז העד .ךרע הלא םייחל ןיא ותביבסל
.ךדיאמ הביבסל תלעותהו דחמ םייחב האנה תרדגהב ,אוה
הזו תויה] .הביבסל תינחורה ותמורת תא םרות 'ב 'אה תויתוא תא דמולש דליה :אמגודל
חילצמש ינויטישה הלוחהש ךכמ דומלל לכונ םאה [ובצמב רצייל לגוסמ אוהש םומיסקמה
לכש ןייצמ (3)ם"במרה ?הרבחל תילמיסקמה ותמורת תא םרות 'ב 'אה תויתוא תא אורקל
.התגרדמו התלעמ יפל םלועה םויקב תרזוע האירב

םיבשחנ ,ךשמתמ לבס אלל - ויפג עבראב קתושמ הלוח ייח :אמגודל הכומנ תוכיאב םייח
םג ךכ לע רתי .הלוח לכב לופיטל הווש הזכ הלוחב לופיט .ירמגל םיאלמ םייחכ הכלהב
.םדא לכל הווש וניד ינפוס הלוח וניאש ןמז לכ ,לבוס אוה רשאכ

.םיאלמ םייחל הכלהב םה םג םיבשחנ ,ינויטישה הלוחה לש וייח

לש ףסונ דמימל םורגי וב לופיטהש ,ךשמתמ לבס לבוסה (1 חפסנב הרדגה) ינפוס הלוח
.הז לופיטב ובייחל ןיא - לבס

םדאה
תמייקש הז קוספמ םידמול ל"ז וניתובר (4)"ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ" הרותב רמאנ
.(5)תוירבה ינפל רבועש העשב ,הרות רפס ינפב םג םוקל הבוח
.(6)הרובק םיבייח םהינש .תמש םדאל המוד - הלבתה וא ערקנ הרות רפסשכ -
.תירקמ הניא הרותה רפסל םדאה ןיב תודהיב האוושהה

רפס .הרות רפס אוה רשאב ומצע דצמ וכרע הרותה רפס .םדא אוה רשאב םדאה ךרע תודהיב
ךכ .דובכב וזנוגלו ורבוקל דובכ וב גוהנל םיכירצ שימש וניאו ןשיו יולב אוה רשאכ םג הרות
ינויטש ,ינפוס הלוחכ ,רתויב היולבה ותרוצב םג ,םדא ותויה םצעמ םה וכרעו ותשודק ,םדאה
...וימודו
תוחולש - (...יטנמדה ןקזה) ודומלת חכשש םכח דימלתב ורהזיה" (7)רמאנ ונימכח ןושלב
ירבש םגו םימלשה תוחולה ויה שדקמה תיבב שדוקה ןוראב] .ןוראב םיחנומ תוחול ירבשו
[רבש ונבר השמש תירבה תוחול

תמועל דחאה לש וכרעב התחפה ןכתת ירוביצה טקפסאב ךא .םדא אוה רשאב - םדא לש וכרע
.תויומידקה קרפב דומענ ךכ לע .רחאה

םייחה תוכיא
ךרעל םייחה תוכיא ןיב רשקה לע םירבדמה ,םיבר "םיאקיתא" םיעמשנ ,תונורחאה םינשב
הלוחה תא ונא םיאצומ הלאה םישנאה ןיב (8)(30).ךרע םייחל ןיא תוכיא אלל םתעדלו ,םייחה
.'דכו תכשוממ תמדרתב הלוחה ,השק דלומ םגפ םע דולייה ,יטנמדה
(10)(9) .הלא ןוגכ םילוחב "דסח תותמה" םיכרענ ףא ,םלועב תונוש תונידמב
.ןודנב הכלהה תפקשה תא ןיבהל הסננ

"םדא לש ופוג תרבוש החנא" .הלחמ םיווהמ - ןירוסיי - ןושאר ללכ
(11) תוומכ םישק םיתעל - םיכשמתמ ןירוסיי - ינש ללכ
.רוביצה וא/ו דיחיה םדאל תלעות םורגל םילוכי לבס וא הלחמ - ישילש ללכ

.ליעל בתכנה תשחמהל - תואמגוד רפסמ איבנ
וידי יתש םדיג ,ויניע יתשב אמוס היהש :(וז םג שיא םוחנ לע) וילע ורמא - .וז םג שיא םוחנ
לש םילפסב םיחנומ ותטימ ילגרו עוער תיבב לטומ היהו ןיחש אלמ ופוג לכו וילגר יתש עטיקו
היה ול הרוק היהש רבד לכש "וז םג שיא םוחנ" ארקנ המלו ...םילמנ וילע ולעי אלש ידכ םימ
םה םייחהש ןיבה ,דואמ םישק םירוסייב הסנתהש ,וז םג שיא םוחנ (12)."הבוטל וז םג" רמוא
.בוט לש בצמ וירוסייב הארו - תויחל ,םירוסייה תורמל ףידעה ןכלו ךרע
םג שיא םוחנ תמגודכ .וייח תוכיאב השק העיגפ םע םדאב האייחה ןוגכ ,לופיטל םוקמ שי םאה
.ןכ ,יאדוב הכלהה יפל ?וז
םיחוכיוב ןייפואמ היה םדומיל (וסיג םג היהש) "שיקל שיר" םשב דומילל רבח היה ןנחוי 'רל
םע דומיל ידי לע ומחנל וסינ .םחנתהל ןנחוי 'ר היה לוכי אל שיקל שיר רטפנשכ .םינשנו םירזוח
ירבד לכ לע ,שיקל שיר םע יתדמלשכ :רמאו ,הפולחה םע םילשה אל אוה ךא .רחא םכח דימלת
,ןה רמוא הז דימלת .תוכלהה ונבלתה ךכו םיצורית 24 ובישמ יתייהו תוישוק 24 השקמ היה
.(13)ירבד לכ לע (חכוותמ וניא)
(וללפתה) םימחר וילע ושקבו וסיג תריטפ בקע הטתשה ןנחוי 'רש ארמגה תרפסמ ךשמהב
תרפסמה ארמגה תא טטצנ ,ןנחוי 'ר לש ישפנה ונסוח תא ראתל לכונש ידכב (13).תמו תומיש
הנטק םצע רידת ןפואב ומע אשונ היה אוהו ,וייחב םלוכ ותמו םינב הרשע ויה ןנחוי 'רלש
םנשיש םהל הארהש ךכב ,(14)םילבאה ידי קזחמו םחנמ היה הבו ירישעה ונב לש (ןש הארנכ)
אל וידלי תתימ לש ישיאה ונוסא .לועפלו תויחל ךישמהל רשפא ןיידעו רתויב םיעורג םיבצמ
שי .תישפנה ותריבשל םרג הרותה תנבה ןורסחו שיקל שיר לש ונורסח ךא ,ותוא אכיד וא רבש
.א 'מע חכ ןטק דעומ תכסמב ודפסה האר - אמגודל התייה ותוישיא ונויטש ןמזב םגש ןייצל
.םירוסיי הווהמ ילאוטקלטניא ןוביל רסוחש ונדמל

.םילוח לש םתומל םיללפתמ םהב םיבצמ םנשי
,ורקבל אב םא אלא ,הלוח לע םדא ללפתי אלש רמואש ימיד 'ר לש ורמאמב דדחנ וז הדוקנ
ותומיש םהילע ללפתהל ךירצש שיו ויחיש םהילע ללפתהל ךירצש םילוח שיש ,(15)ן"רה ריבסמו
הלוח לש ותומל ללפתהל םאה הטלחהש ןבומכ .הלוחה תא רקבל הליחת ךירצ תאז תעדל ידכבו
.םייברמ תוריהזו עדי תשרוד

היחיש וללפתה וידימלת בר היה ולבסו הלח אישנה הדוהי יבר (16)ארמגה תרפסמ רחא םוקמב
.תומיש הללפתה תתרשמהו

תואצמה תועמשמ תנבה :אוה ,תתרשמל םידימלתה ןיב לדבההש ריבסמ (17)קוק .י.א ברה
תיזיפה ותואיצמש וניבה םידימלתה .הרבחל רוזעל תיזיפ לגוסמ וניאש תורמל ,ונמלועב םדאה
תרפסמ 'א 'מע הפ ףד אעיצמ אבב ארמגה] .תואלת ינפמ ןגמכ - הייסולכואה ללכל חוור הווהמ
.[ורדסכ דריו תויה - םשג לע ללפתהל ךירצ היה אל םלועה ,לבס הדוהי יברש םינשה לכבש
הדבוע המרג ,וירוסייל וז הרזע התוושה רשאכו ,היולגה הרזעה תא קר הניבה תתרשמה וליאו
.התליפתל וז

(18)(31) .םירבד רפסמ הנממ ונדמל ירהש הלודג המכח התייה - תאז תתרשמש ןייצנ
,תיסיפטמ הרזע - תומיש וילע ללפתהל רתומש הלוחש בתכ (20)ךברעיוא ןמלז המלש ברה
תדימב תבש לוליח ללוכ ,[2 חפסנ האר] םיירשפאה םילופיטה לכב וב לפטל ךישמהל םיבייח
.ךרוצה

.הטושה .ג
םינברה ילודגמ דחא תא טטצנ .חקיפה הלוחל סחיל ןיטולחל הווש הטושה הלוחל הכלהב סחיה
(19)ןייטשניפ השמ 'ר - ונירודב
יתיאר אל ,חמצ וא הטוש תואפרל ךרוצ ןיאש רמול ואובי םיעשרש שוחל ילוא שי"
רשפאש המב ליצהלו תואפרל םיביוחמש ,עודיו רורבו טושפ רבדו ...ךכב תועטל םוקמ
."ותמכחבו ותעדב קוליח םוש ילב ,םדא לכל
.(21)ליגר דלי ומכ הייברו הירפ תוצמ םויקב הווש .םישדוח 12-מ רתוי יחש הטוש דלי תדיל
.ףסונ רמאמב ריהבהל הסננ הכלהב הטושה אשונ תא

.לבסה תכראה וא םייחה תכראה - תולאשה תלאש :םוכיסל
."םדא לש ופוג לכ וא תיצחמ תרבוש החנא"ש ועבק םינומדקה וניתובר .חתפמה תלימ איה לבס
בייח וניא .ינפוס הלוחכ רדגומה בצמב (םיישפנ וא םייזיפ) ,םיבאכ לבוסה הווקת רסח הלוח
וייח ךיראהל אל שקבי הז הלוח רשאכ .לבס לש שדח דמימ ףיסוי לופיטה רשאכ וייח תכראהב
דבכל םיאפורה לע ,(ךכב ךורכה לבסה בקע) המשנה תנוכמל ורבחל אל ןוגכ ,יביטקא ןפואב
ףסונ לבסב ןיינועמ וניאש םיעדוי ונא םא (תמדרת) "המוק" בצמב אצמנה הלוח .ותשקב
לגוסמ הלוחה רשאכ .םעצבל הבוח ןיא ,לבס תומרוג האייחה ןוגכ תונוש תולועפש ונתכרעהו
ונוצר רסוח תא עיבמ אוה ןיא וא ,ירשפא לופיט לכב םייחב ונוצר עיבהו ותביבס םע רשקתל
הלוחה רשאכ .םירוסיי לעב ינפוס הלוח אוה םא םג וייח תא ךיראהל הווצמ ,ףסונה לופיטב
האר .(ינפוס) הווקת רסח הלוחב רבודמ רשאכ םג שורד לופיט לכב לפטל שי ירה ,לבוס וניא
(2)(1) םיחפסנ

לופיטב תויומידק

היעבה תגצה
ףוסוליפה .הלוחה תבוטל הלועפ לכ ךורעל היה הלוחב לופיטה תא רבעב החנהש ןורקיעה
:ולש המאקמב ןורקיעה תא ראתל ביטיה הרשע-שולשה האמב אריקלפ ןבא בוט םש ידוהיה
ותלחמ ריסהלו םדאה לש תואירבה תרימשב ןייעי אפורה
ותלוכי יפכ הזב לדתשיו
ותכאלמ בייחתתש המ יפכ וישעמ לכ השעיו
.ותלועפל ירפ היהיש ליחוי ךכ רחאו
ןיינמ ,הריחמ המ ,החוטב ,תלבוקמ וז הלועפ םאה .הז ןורקעל םילוקיש רפסמ ופסונ םויה
תויעב בקע רקיעב ורצונ ולא םיפסונ םיטבל .הלועפה ךרעית ץוציק הזיא ןובשח לעו ןומימה
הבוטה תירשפאה הרוצבו הדימב ,םילבגומה םיבאשמה תקולח ןויסינל תומרוגש תוילכלכ
םיבאשמה תא קלחל דציכ :תישונא תירסומ תוטבלתה הניה תוילכלכה תויעבה תדלות .רתויב
.הלוחב רשפאה לככ התוחפ העיגפ ךות םילבגומה
.ךדיאמ יטרפ-ישיאה רושימבו ,דחמ ,יללכ-ירוביצה רושימב :תכרענ םיבאשמה תקולח

תויאמצע תוקלחמ ןכו םילוחה יתב ,םילוחה תופוק ,הלשממה ידרשמ :ירוביצה רושימב
,ןונכת ,דויצ ללוכ האופרה יכרצ ללכל םתושרל םידמועה םיבאשמה תא קלחל םהילעש
ונינפל דמועה הלוחב לפטל םאה יטרפה רושימבו .'וכו ןוחבא תולועפ ,תופורת ,תומלתשה
85%-ב תלפטמה הפורתב וא םיחיכשה םיקדייחהמ 80%-כ תיטסיטטס הסכמה הפורתב
תובקעבו , 100%-ל םג עיגהל לוכי תופורתה ןיב ריחמב לדבהה רשאכ םיחיכשה םיקדייחהמ
.םיאלמ לופיט וא/ו הנחבא עוציבל הכזי אל רחא הלוח האצוהה

ויתונורקעו ינורקעה רסומה
:םינוש תודוסי תדגאמ וז הקולח .םייאופרה רסומה תודוסי שארב תדמוע תקדוצה הקולחה
.תויטרפו תוניגה ,ןויווש ,טרפה תוריח ,טרפה דובכ
.תוירקיע תוצובק יתשל תויפוסוליפה תוסיפתה תא קלחל רשפא
(Cost effective and Cost benefit) לופיטה תויחוורו תויתלעות - תחאה
.האופרה יבאשמ לש תינויווש הקולח לע תדמועה - היינשהו

,םישנא רפסמל חווירהו תלעותה ברימ תקפה ןויסינ םייק ,לופיטה תויחוורו תויתלעות תסיפתב
ריעצ הלוחב היבאשמ תא עיקשהל ףידעת וז הסיפת .רשפאה לככ בר ,םילוח אקווד ואל
.רתוי התוחפ הרבחל תילכלכה ותמורתש שישקב אלו הרבחה תא תרשל לכוי וכרד ךשמהבש
םישנא לש רתוי ןטק רפסמל הרקי הפורת דגנכ םיבר םישנאל הלוז הפורת ףידעת וז הסיפת
.םידדוב םילוח לש םדא ייח ןובשח לע םג

ףסכ ,ץמאמ עיקשהל םאה ,םיבר םיירסומ םיטבל םג הכותב תללוכ וז הסיפתש וילאמ ןבומ
םיבאשמה תא עיקשהל םאה .דואמ הטעומ (תילכלכה) םתמורתש םירגפמו םיכנב דויצו
ןיפוליחלו .הבר תלעות הבחרה הרבחל םיקפסמ םניאש םכחותמ רקחמבו םירביא תלתשהב
וא החדנ ולופיט ךשמה םיילכלכ םילוקישמש הלוח לומ לא דומעל דציכ ,אפורה לש וטבמ דצמ
.קספומ

.תונוש תונידמב האישנ רב וניא תינרדומה האופרה לש םוצעה ריחמה ,תינויוושה הסיפתב
הלוחה תוכזש םרוג הז ריחמ .ג"לתהמ 5%-מ רתויל עיגמ לארשיב יאופרה תורישה לש ריחמה
םיבאשמה תקולחל תורשפאה .תירשפא הניא ,קקזנ אוה ול ,יאופרה לופיטה לכ לש ותלבקל
הקולחש ךכמ אצוי .ללכ תוינויגה הניא יאופרה לופיטהו תיאופרה המרה תדרוה ידי לע ,לכל
.עוציבל תנתינ הניא תינויווש

הכלהב
םילופיט םיעצמאב רסוח .א
- [םהינש ןיב םימה תא םיקלחמ] םיתוש םא .םימ לש ןותיק דחא דיבו ,ךרדב םיכלהמ םינש
(23)אביקע 'ר תעדכ הכלהל קספנו (22) ...בושיל עיגמ - ןהמ דחא [קר] התוש םאו ,םיתמ םהינש
אוה םימה לעב ןכל ,ךרבח ייחל םימדוק ךייח - (24)"ךמע ךיחא יחו" קוספה תא ריבסהש
.היחיו התשיש
.ל"נה בצממ םיעבונה םינוש םיבצמב ונד הכלהה ילודג
קיפסמ ןיא ךא ,םיקקזנ םישנא ינש וינפל ,[קיפסמ שי וליבשב] ישילש םדאל םיכייש םימה רשאכ
ייחו תויה ,דחאל ןתיי אביקע 'ר לש ורבסה יפלש (25)"שיא ןוזח"ה ריבסה ,ןתיי ימל ,םהינשל
םהמ ימלו ,םהינש לש [4 חפסנב הרדגה] העש ייחל םימדוק דחא לש [3 חפסנב הרדגה] םלוע
.ןלהל האר - תויומידק ןידל קקדזנ - ןתיי

.(ותומי םהינשו) ותשי םהינשו ורבח לע תופידע דחאל ןיאש ןכתי םהינשל םיכייש םימה םא
וז (ורבח תלצה ךרוצל דבאתהל הרואכל) תותשל תוכזה לע רתוול םהמ דחאל תוכז שי םאה
.ףסונ ןויד היוארה תיתכלה הלאש
הלוח קר רשאכ ךא ,ונילופיטל ועיגהש - לעופב וניניע דגנל םידמוע םיינשה רשאכ ,רמאנ תאז לכ
.הז הלוחב ירשפא יעצמא לכב תעכ לפטל אלא ,ילאיצנטופ הלוח לע בושחל ונל ןיא .ונינפל דחא
קפס ינשהו הפורתה אלל אירבי תואדווב דחאה .םילוח ינשו ,תחא הפורת תנמ ונינפל רשאכ
.(26)המידקה תוכז הפורתה אלל אירבי אלש הלוחל .הפורתה אלל אירבי

,אירבי אוה םא קפס שי ןיידע לופיטה ףא לע ,רחאהו .לופיטה ןמ האצותכ אירבי דחא הלוח םא
.(27)המידקה תוכז ןושארל םהינשב לפטל תורשפא ןיאו

ךרוצל ץרמנ לופיטל קוקז דחאה ,םילוח ינש ונינפלו תחא היונפ הטימ ץרמנ לופיטב רשאכ
הלוחה תא ףידעהל שי .ץרמנ לופיטב וליצהל רשפאש םיאפורה םיכירעמ ינשהו העש ייח תלצה
.(32)ינשה

תויומידק .ב
ןהכל םדוק ךלמ .לופיטב - ימל םדוק ימ תטרופמ המישר האיבמ (28)תוירוה תכסמב ארמגה
רורחשב ימל םדוק ימ המישר םג תאבומ ...לארשיל יול ,יולל םדוק ןהכ ...איבנל לודג ןהכ לודג
...רורחשל שיאל תמדוק השיאה .יבשמ

.םימרוג רפסמב תונתומ ארמגבו הנשמב תורכזומה ולא תויומידק
.הווש םיילוח תדימו תינמז וב ואב
ותוא םיחודו םיקיספמ אל דחאב לפטל וליחתה רשאכ יכ ,םהמ דחאב לפטל וליחתה אל
.רודה לודג ינפמ וליפא
.העש ייחל קר םה ויוכיסש הלוח רשאמ ,םלוע ייחל יוכיס ול שיש הלוח ףידעהל שי
עובקל שי ירה תינמז וב םיעיגמ ריעצו ןקז רשאכ .תויומידקב םרוג לכ הווהמ וניא ליגה
.ליגה יפל אל ךא יאופרה בצמה יפל וא (28)תוירוה תכסמב רמאנה יפל תויומידקה תגרד תא
םישדוח 12 היחיש הלוחב רבודמ םא לדבה ןיא ,םישדוח 12-מ רתוי אוה םייחה יפצ רשאכ
.תובר םינש וא
הלוחב גהננש יפכ לבוקמ לופיט לכל יוארו יאכז .םייח רב אוהש רגובמ הלוחש ונירבדמ אצויה
.םישדוח 12-מ רתוי אוה םהינש לש םייחה יפצ רשאכ ,ריעצה
תולכתסה הארמ
(29) ךורע ןחלושה יקספו (28) תוירוהב ארמגה יפל תויומידקה
תלצהל תמדוק םיבר תלצהש ,רוביצל הנושאר תופידע :הכלהה לש תמיוסמ תיטסילאיצוס
המורתה תובישח יפל ךשמהבו רתויב םיבורקה וירחא ,ומצע םדאה ,דיחיל היינש תופידע .דיחי
המישרה לכ תא ונטרפ אל .'וכו לודג ןהכל םדוק ךלמ ןכל .רוביצה ללכל הלוחה לש תישונאה
.םכח תלאשל קקזנ רבדה ונימיב הרקמ לכבו תויה היתונורקע תא קר אלא ארמגב תאבומש יפכ
וניא יאופרה רושכמהו םירחא ידי לע קסעומ אפורהשכ ,תמייק הניא אפורה תחפשמ ינב תמידק
ירדס יפל םדאה ראשכ החפשמה ינב ןיד הז הרקמב .ח"פוקב דבועה אפור ןוגכ יטרפה ושוכר
.ורבח ןוממב הרוחסו הווצמ תושעל ןיא יכ ,תומידקה

םוכיסל
ךא הלוחב לופיטמ הרבחל שיש ןקתמה חוורה לע תולכתסהמ בכרומ תיתכלהה תומידקה ןיד
םיטרפ ללוכ תומידקה ןיד .תומידקה תעיבקב תועמשמ ןיא ליגל ,ילכלכה חוורב בשחתמ אל
קסופל תולאשה תא תונפהלו הז אשונב הקיספמ דאמ רהזיהל שי ןכל ,דאמ םיכבוסמו םינידע
.םיאתמ הכלה

:היפרגוילביב
וט קוספ ד קרפ םירבד .1
רוזח
Abramson N. Quality of life: Who can make the judgment? Am J Med .2
1996`100`365-6
רוזח
אפורו קסופ בר .'ב קרפ הרותה ידוסי תוכלה (ם"במרה) ןומיימ ןב השמ יבר הקזחה דיה .3
.12-ה האמב
רוזח
.בל קוספ טי קרפ ארקיו .4
רוזח
.'ב דומע גל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת .5
רוזח
.13 -ה האמב יח ןבואר ןב םיסנ וניבר .'ב דומע וכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .6
רוזח
.'ב דומע 'ח ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת .7
רוזח
The Supreme Court and Physician-assisted Suicide-the Ultimate Right, .8
M. Angell, N Engl J Med 1997;127;450-3
רוזח
Should Organ from Patients in Permanent Vegetative State be Used. for .9
Transplantation? R Hoffenberg, M. Lock, C. Casabona et al: Lancet,
1997; 350; 1320-21.
רוזח
BMA Working Party on Euthanasia. London Br Med J 1988; 298;49 .10
רוזח
.'ב דומע גל ףד תובותכ תכסמ ילבב דומלת .11
רוזח
.'א דומע אכ ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת .12
רוזח
.'א דומע דפ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת .13
רוזח
.'ב דומע 'ה ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת .14
רוזח
.'מ ףד םירדנ תכסמ לע ושוריפב .13 -ה האמב ארמגה שרפמ - ן"רה - םיסינ וניבר .15
רוזח
.'א דומע דק ףד תובותכ תכסמ ילבב דומלת .16
רוזח
ףד תובותכ תכסמב ארמגה לע ,לארשיל ןושארה ישארה ברה .קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה .17
.'א דומע דק
רוזח
.'א 'גע ןמיס 'ב טפשמ ןשוח ,ןייטשניפ השמ ברה - השמ תורגא .18
רוזח
.'א 'דע ןמיס 'ב טפשמ ןשוח ,ןייטשניפ השמ ברה - השמ תורגא .19
רוזח
.אצ ןמיס ,ךברעיוא ןמלז המלש יבר ,המלש תחנמ .20
רוזח
.וצק ןמיס ,16 -ה האמב זנכשאב יח (ןוזולמ) לגס בקעי יבר ,ל"ירהמ תובושתו תולאש .21
רוזח
.'א דומע בס ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת .22
רוזח
.ד"רוי ךורע ןחלוש .23
רוזח
.ול קוספ הכ קרפ ארקיו .24
רוזח
.ץילרק והיעשי םהרבא יבר ,שיא ןוזח .25
רוזח
.חכש ןמיס ,םייח חרוא ,15 -ה האמב תפצב יח - וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלוש .26
רוזח
.טלש ןמיס ,העד הרוי ,וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלוש .27
רוזח
.'א דומע גי ףד תוירוה תכסמ ילבב דומלת .28
רוזח
.אנר ןמיס העד הרוי ,וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלוש .29
רוזח
Abramson N. Quality of life: Who can make the judgment? Am J Med .30
1996`100`365-6
רוזח
.'מ ףד םירדנ תכסמ לע ושוריפב .13 -ה האמב ארמגה שרפמ - ן"רה - םיסינ וניבר .31
רוזח
.'א 'גע ןמיס 'ב טפשמ ןשוח ,ןייטשניפ השמ ברה - השמ תורגא .32
רוזח

םיחפסנ
עדי יפלש [תיוושכעה האופרה יפל] אפרמ תכושח השונא הלחמב הלוח :רדגומ ינפוס הלוח .1
.םיבורקה םישדוחה תשולש ךותב תומי האופרה
םימרזה לכ לע םילבוקמה הכלהה יקסופ לש םתעד תווח המסרופ [1995] ה"נשת תנשב .2
.םייסקודותרואה
הטונה ינפוס הלוח וניה םיאפורה תעדל םא וליפא ,הלוחב לפטל םיבייח הרות ןידמ"
.ךרוצה יפכ םייתרגשה םייאופרה םילופיטהו תופורתה לכב - תומל
וא ןוזמ ןתממ תוענמיה ידי לע ,ולבס לע לקהל ידכ ,ינפוס הלוח לש וציק ברקל הלילח
.השעמ ידי לע וציק ברקל רוסאש ןכש לכ .םייאופר םילופיט
:םיריכב םיאפור ידי לע וחסונש יפכ םייאופרה םילופיטה תמישר ןלהל
,ןילוסניא ,יוריעב םילזונ ןתמ .הביקה םויפ וא הדנוז ידי לע םג ךרוצה תדימב ,הלוחה תנזה
.םד תונמו הקיטויביטנא ,רקובמ ןונימב םויפרומ
.םישדוח 12 לע הלוע וניא תיוושכעה האופרה תמכח יפל םייחה יפצ - העש ייח .3
.רתויו םישדוח 12 אוה תיוושכעה האופרה תמכח יפל םייחה יפצ - םלוע ייח .4


"הכלהו האופר" ןכות