הכינוס השנתי השני ינשה יתנשה סוניכה


(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב

ןטק לאוי :ךרועה
םיבלעש תבישי ,ןמוא המלש ןוכמ

םילשורי תיתדה הצעומהו תישארה תונברה לש הכלהו האופרל הקלחמה
,הכלהה יפ-לע האופרה רקחל רגניזלש ןוכמ ףותישב
'קדצ ירעש' יאופרה זכרמה דיל

       

ןאכ ץחל (דבלב תואצרהה תומש) רצוקמ םיניינע ןכות תלבקל

ןאכ ץחל (האצרה לכ לש הנשמה תורתוכו תואצרהה תומש) טרופמ םיניינע ןכות תלבקל