ךיבא תא דבכ

לקנרפ רוטקיו

72-71 'ע ,ה"משת ריבד ,תועמשמל הפיאשה :ךותמ
(ז"ט ,ה םירבד ;ב"י ,כ תומש)

.האושה ןמזב הרקש רצק ישיא רופיס :תיצמת

.האוש ,הרובג ,םירוה דוביכ :חתפמ תולימ

תורירגשה םעטמ יתנמזוה הינשה םלועה-תמחלמל תירבה-תוצרא הפרטצהש ינפל רצק ןמז
םישישקה ירוהו ינא ונררוגתה ןמז ותואב .ילש הריגהה תרשא תא לבקלו אובל הניוב תינקירמאה
יתלחתה ןורחאה עגרב םלוא .רגהל רהמאו ילש הרשאה תא חקאש ינממ ופיצ ןבומכ םה .הניוב
יתנבה םואתפש םושמ "?הזכ רבד תושעל תמאב לוכי ינא םאה ?גוהנל ילע תמאב ךכ םאה" ,ססהמ
,זוכיר-הנחמל וחלשיי םה ,העש התואב הארנש ומכ ,תועובש המכ ךותבש ,רמולכ ,ירוהל יופצ המ
יתלוכיב היה זא דע ?הניוב םלרוגל ךכ םתס םתוא חינהל ילע םאהו .הדמשה-הנחמל ,קויד רתיל וא
םלוא .ידוהיה םילוחה-תיבב היגולורואנל הקלחמה שארכ ידיקפת ףקותב הז לרוג ינפמ םהילע ןגהל
םיבצמה ןיממ והזש יתשח ,ותושעל ןוכנה רבדה המ לקוש ידועב .דימ בצמה הנתשמ היה יתעסנ ול
.םימשמ תוא תונכל לבוקמש המל וב לחימ התאש

,םשל העיגה ךיא יבא תא יתלאש .ןחלושה לע שיש תכיתחב יתנחבהו ,התיבה יתכלה ךכ-רחא
-לנויצאנה) "תסנכה-תיב םינפל וב דמעש רתאב רקובה התוא יתאצמ ,רוטקיו ,הוא" ,רמא אוהו
תוחולה לש רבש איהש םושמ" .ותוא יתלאש "?התוא תחקל המ םשלו" .(ותוא ופרש םיטסילאיצוס
.שישה תכיתח לע הטורחה תבהזומ תירבע תוא וזיא יל הארה אוהו ."תורבידה תרשע תא וליכהש
דבלב דחא רבידל רוציק ןמיס איה תאזה תירבעה תואה ,ךתוא ןיינעמ הז םא" ,ךישמה ,"הזמ ץוח"
ךמא תאו ךיבא תא דבכ" :התיה ותבושתו ,חור-רצוקב יתלאש "?םהמ הזיא" ."תורבידה תרשעמ
ןיינע תא חונזלו ירוה םע הניוב ראשיהל יתטלחה עגר ותואב "..המדאה לע ךימי ןוכיראי ןעמל
.הרשאה