קבאתמה לדוגה לש רואה-תונויער תעברא

(תוישרפ עברא)

שריה לאפר ןושמש ברה

ח"שת םילשורי ,רדא טבש תבט שריה ברה יבתכ


:רמאמה ןכות
!םילקש
!רוכז
הרהטהו רוהיטה
"שדוחה"

בקעי ךירצ םתואש תונויערה ןהמ ,םייצראה תוחכה םע קבאמה ךות לא ךלשומ ותויהב
ןעמל ,חרוזה ודוגינ לש קירבמה ורואב ךרד דבאי אל ןעמל ,וירבא לכבו ומצעב ררועל "ןטקה"
,לודגה רואה לש ותכישמ חכל םידדובה ,םירוזפה ויקלח וספתיי אל ןעמל ,וירבא תא דבאי אל
הלענה הרטמה לא עיגהל רשפא הב ךרדה תא דימת וירבא ואצמי ןעמלו ,יצרא רואב חרוזה
?תירסומ-תינחור תומלש לש
לכ תישאר

 

!םילקש
הרומהו בקעי לש ויתומצע לכב רודחל הכירצה ומצע ךרע תרכה !תימצעה הרכהה לכ תישאר
תופתתשהה י"ע אקוד יקלאה ,יחצנה וכרע תאו ומוקמ תא רתויב לפשל ,ןכסמל ,שלחל ףא
הרכהה התוא .הנושארו שארב האב וז הרכה .ירסומה-ינחורה ףתושמה דיקפתה יולמב
ןצבקל ףא חיטבמ בקעי לש ירסומה ינחורה לאידיאהש תימצעה הכרעהה התוא ,תימצעה
ןצבקל ול ןיא יכ עדויה ,ירמחה לדוגה ןמ בקעיל ול שי הנוש לדוג יכ ועדיב ,לארשיב ןורחאה
תורטמה ןתוא לכ לא ףואשל אלא ול ןיא ותולד בצמב ףא יכ ,ידוהי ןצבק תויהל אלא ידוהיה
לע ,לקשמב הלעיו ,וינעב ינעה לע ףא תלטומ ןתגשהש תוירסומהו תוינחורה תולודגה ,תולענה
והז - .ילארשיה רישעה םע דבב דב ,'ד ןכשמל ביבסמ ץבקתמה לארשי ללכ ברקבו 'ד ינזאמ
!רואה תארקל קר קבאנה בקעי לש ןטקה וחכב ידוסיה ןושארה ןויערה

תא רוונסל זעה םקרבל ונת ,םילודגה םיימלועה םיירותסיהה םיפוגה לש םחכב וכשמה ,וכל
םתא םיחיורמ המ !ןטקה בקעי תיב לש םיטועפהו םירוזפה ויקלח ,םכתא תותפלו םכיניע
הז קותינ תרומת ,קזחהו לודגה שוגה לא וז תופרטצה תרומת םכל םיעיצמ המ ,הלא ןיפוליחב
ביבסמ תצבקנה הנטקה בקעי תלהק לש ,קבאתמה ,םחולה תורשהמ ,ילארשיה דועיהמ
רשא לככ .םכתובישחו םככרע םג 'יהי םכמע ואיבתש םיירמוחה םיסכנה לדוגכ ?'ד שדקמל
םוי ךשמנ דוע לכ קר וקירבתו ובשחת ,וקירבתו ובשחית הדימב הב - םכתא הטוע ירמוח קרב
זא - םכינב לצא וא םכלצא ,וצק אובי אובו - ירמוחה םככרע םתשמ ךא .תירמוחה םכתלודג
לגרבו הגעלב ושיגרת זא ,תיוז ןרקל םכוקחדי זא ,םייוזבבש יוזבה ןמ רתוי םייוזב 'יהת
תינחור תנעשמ לכ םתדבא יכ .ףולח-ןב רפעכ וקמת זא ,תירמחה תובבותשהה לש התואג
ימחול תורוש לא םיינעבש ינעה תא םג ארוקה בקעי לש ודועי לע םתרתוו םכמצעב ,תירסומו
.םותו רוא - "םימותו םירוא" רזנב ושיבלמו 'ד

ץבקתהל וירבא לכל אוה ארוק ,ןטקה רואמכ תוישונאה קפוא לע ךלהתמ בקעיש םושמ אקוד
לכ "שאר תא אשונ" ,וינבמ דחא לכ ןובשחב איבמ ,ירסומה-ינחורה ושדקמל ביבסמ םינהככ
תא הנמת םא :םהמ דחא לכ לא ארוקו "'ד אבצ ידוקפ"כ תימצע הכרעהבו הרכהב ,םהמ דחא
ךמויק ןעמלו - ,יצראה ,יטרפה ךמויק יפל ךמצע תא הנמת םא ,ךשוכרבו ךתוישיאב ךמצע
.ייכונא-ירמח לדוג לכבש ןולדחהו ןודבאה "ףגנ" ךב 'יהיש ,דבאתש ךפוס - יצראהו יטרפה

ךתלועפב םא ,שדקמה ןעמל המחלמב ףתושכו 'ד שדקמ ןינבב ףתושכ ךמצע תא הנמת םא ךא
תא אצומ התא ךכב קרו ץראב 'ד שדקמ ןעמל ךתמורת תא םורתל התא ןכומ םייחב ךתריציבו
טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" ,לד םא ,התא רישע םא ,הנה אנ ברק - ךכרע תאו ךדועי
תא ךפרצב ,שדקמל האלמה ךתמורתב ,וז ,המלש תיצחמב .המלש תיצחמ - "לקשה תיצחממ
ללכה םע ךפרטצהב ,לועלו ןינבל ,קבאמל ,המחלמל ךיחא לש אלמה וחכ םע אלמה ךחכ
ךתומצע לכ תא הז לופכ יקלא רשקב התא םמורמ - ת"ישה ןעמל ןוחצנלו המחלמל ויאשונו
םשור הלודג וא הנטק הלועפ לכבו "שדוקה תדובעל" םירוסמ ךייח לכ .ןולדחלו תוומל לעמ
"!'ד ינפל ןורכזל" ךמש תא התא

תורושב ,המלשה םלקש תיצחמב םמצע תא דוקפל הנשב הנש ידמ וינבל בקעי ארוק ןכ לע
רשקב םתוא תרשקמה תימצעה הרכהה תא שדחמ דימת ררועלו וימחולו 'ד שדקמ יאשונ
לש התאירק יהוז .ושדקמ תא תאשונה ותדע םעו תומדא ילע ושדקמו ת"ישה םע יחצנ
.םילקש-תשרפ

ומש קבאתמה לדוגה לש ינשה רואה ןויער ,םרב

 

!רוכז
ונתויהב .דגנמ םידמועה םיירמחה תוחכהו םילדגה לש תיתימאו הנוכנ הרעה :ושוריפו
לע דומעל ,"םייחצנ םידוהיכ" לבת ינפ לע דודנל ,םלועב יחצנה אירותסיהה םע תויהל םידיתע
,אירותסיהב תויוחתפתההו תוכפהמה לכ תא תויחל ,םימעה לכ לש םרבק לעו - - םסרע
תלפמל תתל אל ,תירמחה ונתונטק ףא לע ,כ"יפעאו ,םימעה תונוסא לכב םיפתוש תויהל
לש תיחצנה תינחורה השוריה תא החלצהב ליצהל ,ךפיהל אלא ונתוא רובקל םינמזה-תופשא
הנושארה ונתסינכ םע דימ ,ונל ומש - ,רבעה לכ לש תפרטנה ותניפסמ םיאבה תורודה
חכ הלעי םג םא ,וניניע תא רוונסל תושרהל ונל רוסא ארקיעמ יכ הרהזאל סנ אירותסיהל
טבש תא םיפינמ ברח ירוגח תונוטלששכ ,גואדל ונל לא יכ ;םימעה תודלות ימש לע קזח ירמח
חורה םע גוודזמ וניאש ירמח חכ םוש ינפמ דחפל ונל לא יכ ;תואכודמ תומוא לע םחכ
חורה תלשממב ומצעב ריכמ וניאש ןוטלש לכ לש וימי םה םירופסש תעדל ונילע יכ ;רסומהו
דיתע םהל קרש הלאה תונוטלשה לש םדובכ ינפל תונכבו ןוצרב הוחתשמ וניאו רסומהו
.תוישונאה

תמלענה דיה ספ תבתוכ םהיתשמב םיגנעתמה ירוחאמ .בבותשמה ירמחה ןוטלשה ול ללוהתי
לע ירמחה ןוטלשה אוה ידמ לק יכ ,"ןיסרפו לקת אנמ אנמ" - :םהיעושעש-ןומרא לתכ לע
.לקשמב םילוע דסחהו קדצה ,תמאהו רואה קר םהילעש 'ד ינזאמ

עסמב םילשחנה ,םישלחה לכ תא דימשי ,קזחה ופורגא תאו ושע לש וברח תא קלמע ול ףיני
תנגהל ףא וכז אלו ינחורה חכה תא םמצעב ויחה אל םא ,םינוא ירסח ולומ םידמועה ,םימעה
השמ לש וידי - "םיקלא ארי אלו" םיטחשנה םינבה ללש תא המימשה געלב ךילשיו ,החגשהה
תומרומ דוע לכו ,קלמע לש ופורגאמו ושע לש וברחמ ןה תוקזח ,הליפתב הלעמ יפלכ תומרומה
'דל המחלמ" ,איה "ה-י סכ לע" םלועה ןוטלש די .לכה ףא לע קלמע ענכנ ,םידיה ןתוא
."רוד רודמ" ,םיקלאה תא חכושה ירמחה חכב ,"קלמעב

םוקמ לכבו ,תיקלמעה תונרמחה התוא דגנכ 'ד תמחלמ אלא םניא םלועה ימי ירבד לכ
,החטבבו טקשהב ךחבזמ אנ-הנב ןכ לע .ןוחצנה חוטב ,ןמזה-אבצ שארב דעוצ ה"בקהש
'ד םש תא בתכ .'ד תמחלמ התוא לש הרשבמ ךנה ךתונטקב אקוד .ןטקה ,ללמואה בקעי-םע
ורכז תא ףא תוחמל התא דיתע הז ךלגדב .אירותסיהב קלמע לש וחצנמ ךנה הז לגדב !ךסנ לע
הב ךרדב תח אלל ךלו - תאז רוכז !רוכז .םדאה ינב לש םנורכזמ קלמע םש לש ןורחאה
.ךיקלא ךכילומ

רבוג ךניאו ,תרחא המחלמל ארקנ התא .ךיקלא םחול ץוח יפלכ וז ךתמחלמ תא ,םרב
המחלמה ,ךמצע םע המחלמה יהוז .וז המחלמב חצנמ ךניא םא איהה תינוציחה המחלמב
.הרהט ומש הנוחצנ סרפ ,רוהיט המש וז המחלמ .ךכותב תונרמחה דגנכ

 

הרהטהו רוהיטה

.קבאנה חכבש ישילשה רואה ןויער והז
םיירמחה תוחכה תכרעהב זירפמ ךניא ןכ םא אלא וז תינוציח המחלמל דיוצמ ךניאש םשכ
ןיוזמ ךניא ךכ ,םלועה תודלותב ת"ישה חכ תא םהל לעמו םיירמחה םיכרעה די לע האורו
םדי לע האורו ,ךכותב םיירמוחה תוחכה תכרעהב זירפמ ךניא ןכ םא אלא תימינפה המחלמל
אוה דעומ להא חתפ לא :ןהכה ,הנה .ךכותבש תיקלאה ךתמשנ לש ישפחה החכ תא םהל לעמו
,תרבגתמ ןהכה-די - וילא תלבומ רחא לוע םוש 'ילע הלע אל םלועמש תירמחה המהבה - הנופ
ךרד תא ,ירמחה ןעמל קר המעפ התע הזש םייחה-תפיטל אוה הרומו - התוא תתפוכ
!ךכותב ו-היחה .ךתרהט ןויער והז .אמגודלו תפומל ךל 'יהי הז .שדוקה לא - תושדקתהה
קלחה תרכה לכ תא םירחא ותימי ,ינשוחה-ירמחה םעבט לש ענכנ יתלבה וחכב םירחא ונימאי
וארי .ול לעממו ינשוחה םעבט םע דחי םהילע טולשל דעוימהו םהב םג אצמנה לעממ יקלאה
וקחציו ,המהבה תא קר וליפא אלא ,רהטמה ןהכה תא םגו המהבה תא קר אל םמצעב םירחא
לש הזכ רקש דגנכ 'יח האחמ 'יהי ידוהי לכ - ןירוחה ןב ,יקלאה םדאה לע שדוק תבשחמ לכל
,ויקלאב ןירוחה ןב םדאה חור לש 'יח הדועת 'יהי ידוהי לכ .ענכנ יתלבה ,ינשוחה םדאה עבט
ןהכ 'יהי ידוהי לכ .רמוחב הקבדה תיקלאה חורה חכ לש רקשה דגנכ האחמ 'יהי ידוהי לכ
.םהילע תטלושו םתוא תנווכמ םיקלאה חורש םישדוקמה םיינשוחה םייחה לש חילשו

תוומה .ומצע תא ריכהל םדאה דמול תמה לע אל .םייחה תא הרותה תדמלמ תוומה י"ע אל
ףוגה .םלועל יח םדאה .ררופתמ תמה ףוגה .םדאל דוגינ אוה תמה .ויניעב םייחה ךפה אוה
תוחכה - רוהט םדאה ,אמט תמה ףוגה ."רתומ" - ישפח םדאהו - "רוסא" - "רושק" - תמה
הניאש הבשחמה ,םרב ,םיררופתמה םירמחב ןיידע קבדל םילוכי תמה ףוגב ןיידע םילעופה
םתוא לכ ,תמב ףואשל ךישממ וניאש ןוצרה ,תמב דוע יח וניאש שגרה ,תמב דוע תאצמנ
לש ולמזא עיגי אל 'ילאש ,תיחצנה תיקלאה חורב םיקבד ,םייחב קר םילעופה תוחכה
המורמה םכחהשכ םייחהמ לילכ ומלענ ,עדמה-שיא - תפקשמ הארת אל התואש ,עבטה-רקוח
לש ולגר ,תמה לש ודי ,תמה לש ובל ,תמה לש וניע ,תמה לש וחומ .תמה ףוגב םייח רחא ששגמ
םיימיכהו םיילמשחה ,םיינאכימה תוחכל תודגנתה אלל ענכהל םילוכי הלא לכ ,תמה
וליאו ,לגרו די ,בל ,ןיע ,חמ תויהלמ ולדח רבכ אלה .רמוחה תכלממב רווע ןוטלש םילשומה
תוחכל םיכייש םה יחה םדאה לש ולגרו ודי ,ובל ,יחה םדאה לש וניע ,יחה םדאה לש וחמ
תב ,תוומלאה-תב ,תיחצנה תיקלאה המשנה לש הפיאשהו הלועפה ,ןוצרה ,'יארה ,הבשחמה
התחת םשו ,ץראב ורבד-ישועכו ותומדכ ומלצב ,יחצנה ,ןוילעה רצויה חפנ התואש ,ןירוחה
.םיחילש-םישמשכ ,םיתרשמו םירישכמכ וירבאו ףוגה תא ץראב התורשלו הכרדו

,תישפחה ותוירסומל םורגל ,םיתמה ןמ גשומה המודמה םייחה-עדמ לולעש הללקב ריכמש ימ
תמהו תוומה תא ידוהיה 'ד שדקמ שרגמ עודמ ןיבי וז הללקב ריכהש ימ ,םדאה לש תיקלאה
תוומהו םיתמה םע םעגמ רחא םעפ לכב ,דימת וינב תא אוה הנפמ עודמו ,םייחה-תנוהכ קוחמ
לא וינפו ,לוע 'ילע הלע אל םלועמש המהבה תא ,תישפח ,הטילש דיב טחושה ,ןהכה לא -
ףא ,עודמ ,ןיבי - דעומ להוא חתפ לומ לא םימעפ עבש םייחה םד תופיט תא קרוזו ,שדוקה
וז הרותל ילארשיה שיאה לש ושפנו ובל תא םיררועמ ,הטמ לש שדקמהו שדוקה ופלחש ירחא
.הנשב הנש ידמ שדחמ

ונמצע לע רומשנ הבה .ךרד-דבואו וכותב טטומתמ ונביבס רשא לכ םא ףא ,דמעמ קיזחנ הבה
,הרהטה תארקל ,תורחה תארקל ףאשנ הבה .ררופתמ ונביבסמ לכה םא ףא ,םייחה ןעמל
רבק לא לכה דירוהל םייאמ הבוקרה המכחה לש םיתמה-חירשכ ףא ת"ישהב תוקיבדה
םינמאנ םיחילשו םינהככ דומענ יכ דע קבאתנו םחלנ הבה ,חוננ לאו טקשנ לא .ינחורה תוומה
.הרהטהו תורחה ,םייחה תרות ,'ד תרות לש

תחת 'ד תרות תנכוש םש םוקמ ,'ד שדקמ תארקל אלא ירסומה ןובקרה-תציב ךות לא אל
,התוא הרומ אוהש יפכ םייחה תמלשה לאו 'ד לא הליבומה ךרדה תארקל ,םיבורכה יפנכ
תארקל קר - הרהטו תוריחו םייח קר אלא םילבכו תוומ תעדוי הניאש ,הרטמה התוא תארקל
,תיקלא איגרנאב תוחכהו םירציה לע טולשל חכ ונב ןתונ הז טבמ .ונטבמ תא הנפנ הלא
,הרהטהו השודקה לא םימעפ עבש ת"ישה ונל ןתנש ונייח םד תופיט לכ שדחמ דימת תונפהלו
.םייחצנה םייחה ןיעמב ז"הועב רבכ ונייח לכ וסנכי יכ דע ,יקולאהו יתימאה לא

- .רפעה ןמ ונב אבש המ רפעה לא בושל לוכי זא
לואשל ישפנ בוזעת אל יכ
תחש תוארל ךדיסח ןתת אל
םיח חרוא ינעידות
ךינפ תא תוחמש עבוש
.חצנ ךנימיב תומענ

הריכמ הירוטסיהה .תימנפו תינוציח המחלמ ,המחלמכ קבאתמה חוכה לש ודועיי הארנ ךכ
לש ויתוחמש תא וליאו .קבאתמה ידוהיה תא קר ומצעל ראתמ ןמזה ,םחולה לארשי תא קר
תא ריכמ וניא שיא ,הלאה םיקבאנה לש םרשא תא עדוי וניא שיא ,ריכמ שיא ןיא לארשי םע
ןמשו ,םהיעצפ לע ירצ המשהו ,הענצב םבל לע הלא םיקבאנ-םימחול םיאשונ התואש הלוגסה
םתוא תלשחמהו דימת םתוא תממורמה ,קבאמה תמחלמ ךותב םתוא תפקוזה ,םהיתומצעל
ףא לעו ,כ"יפעאו ,םנוחצנב ןוחטב שדחמ דימת םהל האיבמה ,ךלוהו שדחתמ בל ץמואב
יבשויב רתויב םירשואמהו םיחמשה םנה וז קבאמ-תמחלמ י"ע אקודו ,םקבאמו םתמחלמ
.לבת

ומש קבאנה לדוגה לש יעיברה ןויערה ,וז הלוגס

 

"שדוחה"
.שדחמ 'יחת ,תושדחתה ,םירוענ שודיח :ושוריפ

,םהימש תא רידקמ וניא לק בע ףאש ,דימת םהל תחרוז םרשא שמשש ,םיכרובמה ירשא
רואה תא םיכרבמה ,םייודפה םה רתוי דוע םירשואמ .םירהצה שמש לש הרוא ןרקמ םינהנהו
תאלממ רוא ןרק לכ רשאו הלילה תודידבב ושיגרהש ,הלואגה רחש תארקל םיעירמה ,אבה
.יקלאה דסחה תחילש התויהב ,תרשואמ תולעפתה םתוא

תוריהבבו הרהטב ,עשפו אטח אלל דובכה אסכ ינפל םתדובע תא םימילשמה םיכאלמה ירשא
ומחלנש ,רהוטהו רואה לא אטחה ךותמ םילעתמה םדאה ינב םה רתוי דוע םירשואמ .תיחצנ
תעידי םהל הדבאש ,אטחהו ךשוחה חכ לע ורבגתהש ,הרהטה ןעמל וקבאנו רואה ןעמל
ותלמחו ותבהא ינב ,םלועל םה וינב יכ וריכה ,ברקה תעבו קחרמב אקוד ךא ,םימשבש םהיבא
.םתוא אשונ םהייח ל-א דציכ םה םישיגרמ בושו ודביא רשא תא בוש ואצמ התעו ,תימלועה

הלא ,שדחמ דימת ותוא םיאצומש 'ד דסח לש הז רשואו ,שדחמ דימת אבה רואה לש וז הרכה
,'ד רמא ,איה םכל - תאזה תושדחתהה ,הזה שודיחה - "םכל הזה שדחה" .לארשי תלחנל 'יה
.דיתעה ולרוגבש הנבלה ףלחתהכ םיפלחתמה םיבצמב וכרדל ונב תא חלשו

אטחהו תומה ילבכב !לארשיל אוה םותחו בותכ ,םירוענה שודיחו תושדחתה לש הז דסח
וילא בורק הז ויקלאו !'יחו םוק :רמאו ול קשנ ויקלא 'דו ,םירצמ תמדא לע לארשי ססובתה
לכוי דימת - "יכינווע לכל חלוסה יכייח תחשמ הדופה" .לודגה ודסחב העש לכבו תע לכב דוע
ריכמ אוה ןיא .םייחה תצורמב ,קוצמ-ירדחב ,אלכ-תולילב ,ברקה תומוהמב ,ואצמל
,םיקלאה תא אוצמל אוה עדויש םוקמ לכב ,ןברקו חבזמ אלב ףא ,ןהכל קוקז ןיא ,םיכוותמ
אל ,םייחב ול יופצ םדא-לאידיא אל ,ידוהיה ערוכ דסח-תנומת ינפב אל .הרפכו הלצה אצמי
אוה הפצמ והומכ תעשופ דימ אל ,וייודיווב אוה ךפתשמ והומכ אטוח לש וקיח ךות לא
םישדוחמ םייח ושקבב ,הרהטו הרפכ ושקבב ןהכה תא שקבל ךירצ אוה ןיא .ויתונווע קורימל
ויקלא ,אופקה הדשה לע ביבאה תא ררועמה םיקלאה ,דודנו ראה :חריל רמאש ויקלא-דסחו
הזה שדוחה" וירוענ שדחמ ,ביבאה תא תמה ובלב םג ררועמ ,דודנו ראה :וילא םג רבדמ הז
!ינואצמת דימת יכ - ו-יחו ינושרד - דימת אצמל ולכות - םישדח םייחו שדח רוא - "םכל
('ב ךרכמ)