ט ב ש

רשעמה תרות - טבשב רשע השמח

שריה לאפר ןושמש ברה

ח"שת םילשורי ,רדא טבש תבט ,שריה ברה יבתכ


הגשוה רבכ ,עבטב ףרוחה תפוקת האיבהש הארבההו קוזיחה "תונליאל ה"ר - טבשב ו"טב"
קחה הנומ ןכ לע ,תונליאה לש םייחה יקרועב שדחה דשלה לש ףחודה וחכ הארנ רבכו ,הבורב
תובוחה רדסו תובוחה תא הז יפל רדסמו טבשב ו"טמ תוריפה לש ןתדלוה תנש תא ילארשיה
.עבטה לש הנשה לובי םע ידוהיה לע תולטומה

םוש ץיצלו חורפל לודגל לכוי אל ,המלש עקרק םיקלאה תרות תאצומ הב רשא ,לארשי ץראב
איה איה קרו ,הבוחב תרשוקמ האנה לכ ,הבוח ילב האנה קר ידוהיל איבהל לכויש רבד
.יקלאה-ישנאה תגרדל ימהבה - ייכונאה תא התולעהב ,האלמה התוקיתמ תא האנהב תנתונה

ונייחב ויתואצות ןיאש חולבש ךיראת אלא טבשב ו"ט ןיא (םגרתמה .הלוגל הנווכה) וניבגל
תונש תריפסב העפשה ול 'יהתש ןכתי ןכו ,הליפתה רדסב תצקמב יגיגחה ויפאב אלא םייתולגה
.הלרעה

לש החור ךותל רודחל תונמדזה ונל אוה ןתונ ןכש ,הז ךיראת לע םיבכעתמ ונא כ"יפעא
תאזכ הדמב םילבוס ונא ןיא רבד םושמ יכ .ונל 'יוצר תאזכ הרידחו תוקמעתה לכו ,תודהיה
.ונלש תילארשיה ונתנומאב הרורבו תיתימא העידי רסוחמ רשאכ

תומא 'ד לא וא םייתיבה ונייח תוכוס לא םיטלמנ ,תואטמסב םיצוחל ,דיצ-תויחכ םיפדרנ
םייח תנומת יחטשה לכתסמה יניעל ונא םיווהמ - הטקשה תיתדה תולכתסהה לש תועונצה
םייחה קושב אלא ונוריכה אל םירעו םייח םישנאכ ,יבמופב .םיאבחנ ,םיינדחפ ,םירדוק
לצא ושקב אל תאז - יקלאה עבטה ידשמ םיקנוי ,םיכפמ םייח - םרב .םיירחסמהו םיילכלכה
השעמ תאצות אלא 'יה אלש המו ,חכב ידוהיה םצמוצ וז תינלוח העפוה ךותל אלה .םידוהיה
.תודהיהו םידוהיה לש םחור ןובשח לע ופקז - ינודז תומלא

איה הדימעמ !השפנ תוואכ חתפתהל איה הלכיש םוקמב תודהיה חור איה הזמ הנוש המ
תונליאה וחרפי ץיצה ץיצי ,תודשה וקירוי ,תוניעמ וכפי םש םוקמ ,בחרה עבטה ךותב ונתוא
תא דימעיו ,עבטה םע הצימא תירבב ויתוחכב םדאה שמתשי םש םוקמ ,םירדעה ועריו
.ה"בקה לש ותנגהו ותכרב תחת ויתוחכו וייוואמ

עוצקממ בושל ונלכיו ןתי ימ .תולגה ונתכפה םידדונ םירחוסל .יעבטה ונדועי םה םירדעו תודש
'יה זא יכ ,תילארשי תיקלא חור י"ע םיאושנ רפכ ייח לש םתוטשפ לא הז יתוכאלמ-יחרכה
ונקלח תנמ רשואהו תובהלתהה ,החמשהו תוישונאה ,םדאה תבהאו הענצה ,םולשהו תוטשפה
לש ךרובמה והדש לא םיליבשה תא תאצומ תור התיה בושו דוד לש ורונכ לוק עמשנ 'יה בוש -
- - - .זעוב

הליבומ המכ ,ויכלהמו עבטה יקוחל תידימת בל תמישל תידוהיה הרותה ונתוא הנימזמ המכ
ךותב ולדגש וניתונתמ תרזעב ,ונתוא איה תדמלמ ךכבו ,םדאה ייח לא עבטה ןמ ונתוא איה
.ת"ישה תדובעב םיישפח םדא ייח לש רתוי דוע םירדהנה םהיתוריפו םהיציצ לומגל ,עבטה

ינידב עבוקה אוה הז םוי ,ןליאה תוריפ לש םתדלוה םוי אוהו - ,"תונליאל ה"ר טבשב ו"טב"
.רשעמ

וילעבל חרופ וניא ידוהי ןליא םוש .דבלב הדשה לעבל ירפ ןתונ ערז םוש ןיא לארשי הדשב
.דבלב

הגרדל תיעבטה האנהה תא םילעמ דציכ ,םייעבט םיעצמאב תוינחור תורטמל םיפאוש דציכ
איבמ ולוביש ירפ לכב ,הרעש לכב ידוהיה הדשה לעב תא םידמלמ תאז ?השודקו תוליצא לש
חכב םיממורמה םישוחה ייח ןעמל ,חורה ןעמל - לארשי תמדא לע לשבהו חרפה ,ץצה לכ .ול
םוקמב דוחיבו ,עבטב טילשה םדאה תדובעבש הגרד לכב .חרופ אוה םדאה תבהא ןעמלו יקלא
יביוא ,תונתוואתהו תויכונאה ירצי - ןתאו "האנההו שוכרה" תופיאש ררועתהל תוליחתמ םש
.תכנחמה ותרות תותוא תא ,שדקמהו שודקה 'ד רבד רשוק םש - םדאה לש יקלא ודועי

,הזמ הז םידרפנה םינושה םהינימב םידבועמה 'יסדרפו 'יתודש לכ לע ,הלכ לארשי ץרא לכ
םלת לכבו ,םלועה רדסמו קקוחמה ,ארובה תלודג לע תחא השרד םיווהמ םלכ - הרותה חורב
טילשה םדאה תא אוה ריכזמ - ערוז ילארשיה רכיאהש ןוערז לכב ,שרוח ידוהיה רכיאהש
הנה ןה רשא ויתוקוחל ענכהל בייח ןירוחה ןב םדאה ףא רשא ,לודגה עבטה קקוחמ לע עבטב
.ותריחב תוישפח לכ םע ,לכב וילע תוטלושה

הריכזמהו ,תידוהיה תוריחה םע דבב דב הרותב םוקמ לכב האבה הלודגה הלמה יהוז "קוח"
.'יבירחמ םה תורקפההו ןודזה ךא תוישונאה תמישנל ריואה איה תורחה םנמא יכ

ירוכיב תא הפצמה םדאה לש וקיח ךות לא םירענמו םיישפחה עבטה תוחכ םיאבשמ
.תוקפאתה - ותוא םידמלמו שדחהו הלרעה יקוח םיאב ,האנהו שוכר םיאיבמ ,םהיתוריפ
:ךיקלא רבד הנה ךא ;םילולה ירפ תאשל םידקה אוהו ןליאב תלפט תוריסמב .ומצע לע ןוטלש
תישאר הלשב - .עבטה קיחב תוראשנ תונושארה םינשה תשלש תוריפו - "!ךמצעב טלש"
ןיגפהל "רמועה תישאר" תבייח הנושארב לבא ,ימשגה ךמויקל ןוזמ החיטבמה ךתאובת
."השדחה" ךתאובתמ תונהיל לכות םרטב ימשגה ךמויק לש יקלאה ודועי תא ךיקלא שדקמב
תדמ" הנה ,האר - ךמרכ יבנע רצבת יכ ,ךירפ יצע תא רענת יכ ,ךתמקב ךנזרג ףינת יכ
רגלו ינעל ,טקלת אל ךריצק טקלו ךרצוקב ךדש תאפ הלכת אל" תרמואו ךילא הנופ "םימחרה
שרגל דמלל ךילע - "ךירחא ראפת אל" - םיינעל הדשב רמוע "תחכשו" - םתוא בוזעת
עבק םהל רשא ךיתונמלא ,ךימותי ,ךיינע תא הנושארל רוכזל ,ייכונאה ךרצי תא הנושארב
.ךבבל הדשב םלובי תא ה"בקה

הכרבמ ךתיב גגו ךתיב לא ךתדובע תבונת האבשמ ,ירפב ךתדובע הרמגנשמ דוחיב ,םרב
ךיניע דגנל דימעהל ידכ ק"הות תשמתשמ הז עגרב דוחיב - תיבה לש ילכלכה ודיתע תחטבהב
.רשוא ול תואיבמהו ,ידוהיה שוכרה לעב לע תולטומה תווצמה לש האלמה ןתוניצר תא

י"ע הדשב :םדאה תנזה תילכתל האלמה ותנכהל דע ירפה לע תורבוע המלשה תוגרד שלש
הלאה המלשהה תוגרדמ תחא לכב .תיבב הנכהה י"ע ןחלשל ,םדאה תדובע י"ע ןרוגב ,עבטה
י"ע ,שידקמ ךנה ,םילודיגה תילכתו תוכרבה רוקמל הכרבה תישאר תא שידקמו רצענ ךנה
,ושדק רבדלו ךיקלאל ךנחלש תאו ךתדובע תא ,ךדש תא הלחהו המורתה םירוכיבה תווצמ
תשלש םשב ,וריכזמ ךנה ,ותרותו ךיקלא תרשמ ,ןהכל תאזה תשדוקמה תישארה תא ךתתבו
,התדובעבו המדאב הלחנו קלח ול ןיא ןכ לע קר יכו ,ותבוחו ותדמע תא חכשי לא יכ ,ל"נה
םשכ ,םיינחורה ךיכרצמ םלעתהל ול רוסא יכו ,ושדק רבדלו 'דל ולכ ומצע שידקהל לכוי ןעמל
םתמלשהו םתילכת יכ ךמצעל ריכזמ ךנה הז םע דחי - םיימשגה ויכרצ תא רכזל התא בייחש
לש תומכ םוש ,םלש רבד םוש .'ד תרות לש המויקו התדובע קר איה םיינפוגה ךייח לש
תירישע הרשעמ דחא ,רשעמ .לארשי תמדא לע תינפוגה האנהל םלוכ וראשיש רוסא "הרשע"
'ד חור תוריש - ודיקפת רשא טבש ותוא תקזחהל תשדקומ ,ןרוגל האבומה ,ירפ לכמ האלמ
םינפ אושמו תוינפ ילב ,רשאו ("םימותה") רסומהו ("םירואה") רואה יאשונ וינבש ,לארשיב
.(ןושאר רשעמ) "ורוצני ךתירבו ךתרמא ורמש"

,ףוגל תכייש לדוגה ותואב טעמכ תירישע ,םרב .הנושארה תירישעה תשדקומ לארשי חורל
םילעבה לע התיה הבוחו ,תככוזמה ,הננערה ,הרוהטה החמשל ,תינפוגה האנהל תשדקומ
.(ינש רשעמ) בבל בוטבו החמשב ,שדקמה תביבסב ,םלשוריב הנממ תונהיל

הכש ,יקלא דסומ ותואבש תיאלפה הלודגה התוא לכ ןיערג והז ,ילארשיה דוסיה חנומ הפ
.הכלהכ אלש םינפ וב וליג םיבר

ןה - הודחהו הליגהו החמשה אלא ,תודהיה איש םה רעצהו ףוגיסה אל ,לבאהו באכה אל
.רתויב הלענה התרטמ

םש םוקמב ךא .הניכשה הרוש הלא לכב אל - תוללוהב אל םגו ןואכדו רעצב אלו תולצעב אל
קוחה לש ותוניצרמ תחרוב תוללוהה .'תי ותניכש הרשת תבשוחמו הרוהט החמש הרוש
םייח תויחל ונתוא תדמלמו ,רעצו תובצע תשרגמ קחה ותוא לש תיקלאה ותמאו ידוהיה
.תומדא ילע םיננערו םיחמש

,ןטשל ךייש ופוגו ה"בקהל תכייש וחור ךא וליאכ ,םדאה שפנב גוליפ הריכמ הניא תודהיה חור
,ץראב ,הפ "ןכשמ יל ושעו" .ימימשה ,ב"הועב קר ליחתמ רשואה יכו - םנהיגל - ץראהו
םיכייש םדאה לש םיינחורהו םיימשגה ותמשנו וייח לכו ,'ד ירבד םה הלא - "םכותב יתנכשו"
םא ,תינפוג האנהב ףא אלא ,'ד תדובע תויהל הלכי השעמבו רובידב ,הבשחמב קר אלש ךכ ,ול
'יתונתמ ,'יתורצואמ םדאה הנהנ םא ,השודקהו תוקפתסהה ,הענצה חור י"ע תנווכמ איה
שי יכ דע 'ד ינפל תויוצרו תושדוקמ הכ תורטמלו 'ד ךרדב ,הרוהט הכ חורב המדאה לש היפיו
ודיב שיש ימ .ושדקממ חורבל ךירצ וניאו ויקלא לא הודחבו החמשב ויניע תא םירהל ודיב
.תומדא ילע םדאה לש ותמלשה איש תא גישה - וליג-תודחבו ותאנהב 'ד תברקב ראשהל

םיסג םירקשל הוריקפה ןכ לעו ,וז הדוקנבכ ,הכלהכ אלש םינפ וליג אל תודהיבש הדוקנ םושב
יניעבו ,תינחור-תיניצר ידמ רתוי תודהיה התיה תעדה ילק םינשוחה יניעב .םידדצה ינשמ
תמאה אלא הניא רבד לש ותימאל וליאו .תימשג-תיצרא ידמ רתוי התיה טפשמה-יזוה
.יצרא-ימימשה ,ימשגה-ינחורה ,םלשה םדאל תיקלאה

האנהל םוקמב ,ולוכ שדקומ רשעמ ותוא 'יה ,הטימשה רוזחממ תיששו תישילש הנש לכב
ירפה ךייש הנש רוזחמ הזיאל הלאשה ."ינע רשעמ" - תונמלאלו םימותיל ,םיינעל ,תימצעה
ונתוא האיבהש איה איה חולב ותעיבקש ,וירחאל וא טבשב ו"ט ינפל הטינחה י"פע תעבקנ
.הלא תורעהל

םירושקהו הלא םירדהנ םיקוחמ םילק םידה קר - לארשי ץראל ץוחמ ונלש םידודינה ייחב
לכתסה ,הלא םיניד לש םתרדה תעפש לכ לע גשומ לבקל ךנוצר םא ,םרב .ונילא םירבוע - םהב
תידוהי חורב רמשנ אוה ןיידעש םוקמבו ,םהיפל עבקנש "םיפסכ רשעמ" לש ויתואצותב אנ
.תידוהי תוידוסיבו הרוהט

,ונוהמ ירישעה קלחה ,תישאר .רשעמה ךרוצל ויתוסנכה לע קייודמ סקנפ להנמ ןמאנה ידוהיה
.וריבחל םדא ןיבש הבהאל ,הקדצל ,םיינעל שדקומ תיתנשה ותסנכהמ ירישעה קלחה כ"חאו
.ותקולח לע הנוממ אלא ומצעב האור וניאו ,ושוכרמ הז רשעמ אוה איצומ תונדפקב

,המ תדימב וליפא יאמצעה ,ידוהי לכ !הז דחא ידוהי גהנמ לש ףא ויתואצות תורדהנ המ
תכייש הניא תאז לכב לבא ,אוה ותפוק אלא איה ןיא ,םנמא .ומצע לשמ הקדצ תפוק לע חקפמ
ביטיהל תונמדזה לכ תארקל אוה חמש .ודיב הקולחה תוכזש הדמב הב קר ולש איהו ,ול דוע
לקוש ,אוה םהלש יכה ואלבש המ ,םיכרצנל אוה ןתונ .וחוקיפל רוסמה הקדצה רצוא תרזעב
הליעיה הרוצב ,וחוקיפל ןותנה ןטקה וא לודגה שודקה סכנב שמתשהל לכוי דציכ ,קר ותעדב
.רתויב

אצויה דסח השעמ םושמ רשאמ השודק הבוח םושמ רתוי וב שי ,וז הרוצב בדנמ ידוהיש המ
חתפ "ךדי תא חתפת חותפ" .הזב תקפתסמ 'ד תווצמ ןיאש יאדוב .תיעגר תוררועתה ךותמ
דסח-שגר ידיב אל ,םרב !ךיינע ,ךיחא יפלכ ךבלו ךדי ץמקת לא םלועלו ,ךדי תא חתפתו רוזחו
רוסיא ,תיעיבש ,לבוי יקוח י"ע .וימותיו ויתונמלא ,ויינע לרוג תא ה"בקה דיקפה דבלב הז
גזימ ,שודק בוחל םתקזחהו םיללמואל הגאדה תא ךפה טקלו החכש ,האפ ,ינע רשעמ ,תיבר
.יתימא הסחמ רוסחמהו לבסהו ינעה אצומ דחאכ םהינש תוסחב קר ,'ד תארי םע דסחה תא
ותוררועתהב רשפאש המכ דע איה 'יולת יתלבו הקדצה החטבומ וז הארי ךות הבהאבש םשכו
הליפשמ הנתמה ןיא .הלפשהמ ךרצנה לבקמה כ"יע ןגומ ךכ ,ןתונה לש יעגרה וחור בצמב וא
ותריסמ" אלא תאז איה ינעל הנתמ אל .ויחא ידוהי ידימ הלבקמ אוהשכ ידוהיה ךרצנה תא
תארקנ הבדנה .ינעה לבקמ ה"בקה לש וידימ אלא ,ןתונה ידימ אלו "הובגל ותריסמכ טוידהל
שוכר" ונייה - "!יב יכז" .םימחרה תא רשאמ קדצה תא רתוי הריכזמ וז הלמו "הקדצ" םשב
רבכ וז הלמבו ,םלשורי יינע לש תובדנה תשקב חסונ היה ךכ "יתועצמאבו ידי לע תוכז ךל
.לכה רמאנ

ינש תא ומעו טרפ לכ ללושה יטסילאיצוסה רקשה אל .לארשי תרות תלודג הנופצ הפ ,בוש
הלמח שגר אלא םניאש ,אדירג םימחרה אלו ,הקדצה תדובעו בוחה יולמ ,םדאה דובכ ימרוג
אלא ,הרזע שיגמ אוהש העשב הב ותבדנ י"ע ליפשמ אוהו שישו ,יעגרה חורה בצמ ןב ,הבהאו
קדצה יחפטמכ ה"בקה הנימ הלא תודמ ,'ד תארי םע דבב דב האבהו הארי י"ע תאשינה הבהא
.אושל בר הכ ןמז לשוכה םלועה שפחמ 'ירחאש הפורתה תא ןמזמ הז ונל ןתנ תאזבו ,ונגוחב
('א ךרכמ)