Title


קלחל איה הטימשה תווצממ תחא
הווש ןפואב תוריפה תא
.לארשי ראשל הדשה לעב ןיב

הטימשה תווצמ םהב םינש ויה
.ןיד יפ לע הלהנתה אל
םיריעצהו םיקזחה
, הדשהמ םיבר תוריפ ולטנ
.דצל וקחדנ םישלחהו
אוה ןיינעה לכ אלהו
!? ". . . ךמע ינויבא ולכאו"
- הבושח הנקת םימכח ונקית היעבה ןורתפל

"ןיד תיב רצוא" תנקת

םילעופ ורכשיי םוקמ לכב
תוריפה לכ תא ופסאיש
- יזכרמ ןסחמל םוקמ ותוא לש
."ןיד תיב רצוא ןסחמ"
םוקמה ישנא לכ ולכוי ךכו
תוריפ לבקלו ןסחמל אובל
,תיבבש החפשמה ינב רפסמ יפל
.ילמס םולשת תרומת

... ךשמה


mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html
Kelim